Sudski tumač Žarkovo

Žarkovo je nekadašnje prigradsko selo, koje je zatim postalo urbano i industrijsko beogradsko predgrađe. Danas se, međutim, pod imenom Žarkovo podrazumeva moderno solitersko naselje na području gradske opštine Čukarica u Beogradu. U širem smislu Žarkovo je veliki kraj grada, koji obuhvata i nekoliko novih naselja, izgrađenih na teritoriji koja je svoje ime dobila još pre 5 vekova. Postoje, naime, dva objašnjenja za poreklo imena sela Žarkova. Po jednoj legendi, tu je živeo strašni zmaj, koga je ubio vitez Žarko, pa je tako ovdašnj mesto na kome izvire voda, gde je pala zmajeva glava, nazvano Zmajevac, mesto na koje je pao rep postalo je Repište, zmajeva krv je otekla u Savu preko današnjih Belih voda, a čitav prostor kojim je gospodario zmaj dobio je ime u čast hrabrog Žarka. Drugo objašnjenje porekla imena je manje romantično, ali verovatno je istinito. Naime, u vreme turske vladavine čovek koji je skupljao porez za nekoliko sela se zvao Žarko, pa su Turci tu oblast nazivali Žarkovo selo. Takav podatak postoji u turskim poreskim knjigama iz 1523. godine. Konkretna oblast se prostirala od reke Save do brda Košutnjak i obuhvatala je današnja naselja Makiš, Bele vode, Julino brdo, Cerak, Cerak vinograde, Repište, Rupčine i Filmski grad. Žarkovo, u užem smislu, je naselje koje obuhvata nekadanje Žarkovo selo i Repište, na prostoru dužine od jednog kilometra i širine od dva kilometra, oko Trgovačke ulice, između Julinog i Banovog brda, se severne, i Ceraka i Belih voda sa južne strane.

U zanimljivosti Žarkova spadaju: arheološko nalazište iz neolitskog doba na Ceraku, crkva Vaznesenja Gospodnjeg iz 1938. godime, fudbalski klub „Žarkovo“, čiji stadion je u naselju Bele vode, nekadašnji slavni Vazduhoplovnotehnički institut Jugoslovenske Narodne Armije „VTI Žarkovo“, kao i filmski studio „Avala filma“, popularni Filmski grad. Jedna od najstarijih škola u Srbiji, Osnovna škola „Ljuba Nenadović“, podignuta je u Žarkovu 1840. godine, a na istom mestu ponovo je 1953. sagrađena nova školska zgrada. Među mlađim Beograđanima Žarkovo je populano i po uličnom grafitu posvećenom, u svetu malo poznatom, ali u Srbiji popularnom, kanadskom glumcu i liku iz niskobudžetne serije „Tropska vrelina“. Legendarni grafit glasi: „Sloteru Niče, Žarkovo ti kliče!“Stanovnici Žarkova koji imaju potrebu za prevodom zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i overom prevedenih spisa na zakonom propisan način, mogu se za ovu uslugu obratiti vrhunskim jezičkim stručnjacima u prevodilačkom centru Akademije Oxford i brzo i lako obaviti sve što je potrebno. Žiteljima ovog dela glavnog grada, takođe, možemo da ponudimo i obuku za rad na računarima u skladu sa savremenim standardima, profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za različite poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika koje vode iskusni i visoko kvalifikovani predavači i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju. Za buduće gimnazijalce, srednjoškolce i studente organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih isputa u obrazovnim ustanovama koje nemeravaju da upišu.

Prevodioci i sudski tumači Žarkovo

Jezički stručnjaci koji čine ekipu Akademije Oxford su diplomirani filolozi i, uglavnom, izvorni govornici jezika sa kojima rade. Svi oni su od nadležnih državnih organa dobili licence za rad, a time, kao i svojim visokim stručnim kvalifikacijama, klijentima nude sigurnost i garanciju da će u našem centru dobiti kvalitetne, precizno uređene prevode, potpuno jednake tekstu izvornog dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Žarkovo izvanredno dobro poznaju pravopis, gramatiku, leksiku, sintaksu i ostale normative jezika za koji su se opredelili, a s obzirom na to da u opis njihovog posla, pored prebacivanja sadržaja zvanične dokumentacije na traženi jezik, spada i legalizacija prevoda u skladu sa zakonski definisanom procedurom, oni su dobro upoznati i sa aktuelnim regulativama i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u tom tipu pisanih materijala. Iza njih su godine uspešne prakse i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji im se, po pravilu, uvek nakon prve uspešne saradnje i kasnije obraćaju kad god imaju potrebu za prevodom i overom službenih materijala. Prednost korišćenja usluga naših stručnjaka ogleda se u tome što na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po najpovoljnijim cenama u regionu, možete dobiti i prevod i overu svojih službenih materijala i tako bez lutanja od službe do službe i problema koje bi to moglo da izazove, dobiti potpuno obrađen dokument koji, nakon toga, možete slobodno da koristite u zvaničnom pravnom prometu.

Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, prevodioci i sudski tumači Žarkovo su, pre stupanja na dužnost, prošli sve predviđene provere podobnosti za obavljenje jednog tako odgovornog posla i položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima, kojom su se obavezali ne samo na rad u skladu sa važećim zakonima, već i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koji im se poveravaju na prevod i overu. Oni će, naime, učiniti sve da vaše materijale zaštite od bilo kakve moguće zloupotrebe, a vašu privatnost će bezuslovno poštovati. Takođe će se prema podacima do kojih tokom rada dolaze odnositi kao prema poslovnim tajnama, te će vam, ukoliko se odlučite da ih angažujete za obradu svojih zvaničnih materijala, pored profesionalne usluge na vrhunskom nivou kvaliteta, omogućiti i bezuslovnu diskreciju i svu sigurnost koja je potrebna prilikom rada sa zvaničnim materijalima.

Na koji način funkcioniše prevodilac i sudski tumač Žarkovo?

Tokom obrade zvaničnih dokumenata ili javnih isprava, prevodioci i sudski tumači Žarkovo obavljaju dva različita posla. Najpre rade samo prebacivanje sadržaja materijala na jezik koji se traži, što je zaista jedan ni malo lak i odgovoran zadatak, s obzirom na to da se očekuje da kompletan sadržaj izvornog dokumenta bude tačno preveden na novi jezik, bez ikakvih improvizacija, uplitanja subjektivnog mišljenja ili menjanja konteksta i smisla onoga što je rečeno. Posebna pažnja se poklanja prevodu stručnih izraza i termina, koji moraju biti vrlo jasni i nedvosmisleni, jer utiču na tumačenje samog zvaničnog materijala koji se obrađuje. Tokom rada, prevodilac i sudski tumač Žarkovo striktno poštuje gramatiku, pravopis i ostale normative jezika na koji prevodi, kao i njegov duh, uopšte, a prevod piše takozvanim administrativnim stilom, koji se koristi kod službenih materijala i odlikuje se formalnim izražavanjem, ustaljenim rečenicama i preciznim konstrukcijama, budući da se mora izbeći dvojako tumačenje ili višeznačnost onoga što je napisano. Kada se prevod završi, prekontrolisaće ga najpre sami njegovi autori, a nakon toga će pregled uraditi lektori, jezički stručnjaci bez premca, pa će se na taj način obezbediti korekcija i najsitnijih nepravilnosti, grešaka i odstupanja od originalnog dokumenta.

Tako, prevedeni materijal u savršenom obliku dolazi do postupka vere, kada će biti još jednom prekontrolisan. Prvi deo legalizacije predstavlja, naime, upoređivanje prevoda sa originalom, koji se, iz tog razloga, našim stručnjacima takođe dostavlja na uvid. Ovaj postupak sprovodi se zapravo sa ciljem da prevodilac i sudski tumač Žarkovo utvrdi potpuno poklapanje prevedene i originalne verzije jednog dokumenta, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima, budući da je to uslov koji novi dokument mora da ispuni kako bi bio zvanično overen. Ukoliko je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Žarkovo na prevod stavlja svoj pečat na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, potpisuje ga i na taj način mu obezbeđuje mesto među zakonski validnim službenim materijalima koji se, sa jednakom snagom originala, mogu koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Prevodilac i sudski tumač Žarkovo u svom radu koristi sledeće jezike

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji zvanične dokumentacije prevode se u okviru više od 40 jezika koji se govore kako na području evropskog kontinenta, tako i u ostalim delovima sveta. Pored uobičajnog prevodasa ili na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Žarkovo mogu da urade i one koji obuhvataju najpopularnije i, po broju govornika, najrasprostranjenije jezike, kao što su ruski, engleski, nemački, francuski, portugalski i španski, ali i jezike iz našeg neposrednog okruženja, poput, recimo, makedonskog, mađarskog, albanskog, bugarskog, rumunskog, bosanskog i hrvatskog. Klijentima možemo da ponudimo i prevođenje službenih materijala na slovenački, italijanski, grčki, turski, arapski, poljski, češki i slovački, kao i, naravno, sa pomenutih na neki drugi jezik koji se, u datoj situaciji, traži. Prevodilac i sudski tumač Žarkovo poseduje tražene kvalifikacije i za rad sa ukrajinskim, holandskim, kineskim, japanskim ili nekim od jezika iz skandinavske grupe, poput norveškog, danskog, finskog ili švedskog. Iako latinski jezik već dugo ne spada u kategoriju živih, budući da se vekovima nigde ne govori, i u naše vreme se vrlo često pojavljuje u pisanim službeni materijalima koji se tiču medicine, pravnih nauka, farmacije ili veterine, pa u prevodilačkom centru Akademija Oxford možete dobiti i prevode koji uključuju ovaj jezik. Iako su stručnjaci za estonski, pakistanski, korejski, hebrejski, romski i persijski jezik vrlo retki na našim prostorima, jedni od njih su takođe članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford, pa, u slučaju potrebe, radimo i prebacivanje sadržaja zvaničnih materijala i u okviru pomenutih jezika. Kod nas obradu službenih spisa mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da brzo i bez problema dođu do prevoda dokumenata koja su potrebna.

Ono po čemu se prevodilački centar Akademije Oxford ističe u odnosu na ostale institucije koje se bave ovim poslom, svakako je direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač Žarkovo, pored uobičajenog prevoda sa srpskog na neki drugi jezik ili, pak, u obrnutom smeru, sa nekog stranog jezika na naš maternji, može, ukoliko je to klijentu potrebno, da sadržaj službenih materijala izvorno napisanih na nekom stranom jeziku prebaci na drugi, takođe strani, jezik, i da to uradi u jednom potezu, bez međuprevoda na naš jezik. Reč je o tome da se isti posao u većini prevodilačkih agencija obavlja postupno, prema principu „korak po korak“, odnosno sadržaji dokumentacije se prvo prevode sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na strani jezik. Drugim rečima, prevodilac i sudski tumač Žarkovo zahvaljujući svojim stručnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju i informisanosti, ali i iskustvu i prevodilačkoj veštini, može klijentima da omogući da opisani posao obave brže i po znato nižoj ceni nego na drugim mestima, jer kod nas u tu svrhu nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti.

Prevodioci i sudski tumači Žarkovo nastoje da zahteve svojih klijenata uvek ispune u najkraćem mogućem roku, međutim, ponekad se dogodi da i to korisniku nije dovoljno brzo, jer mu je materijal na novom jeziku potreban što pre. U tom slučaju možemo da ponudimo uslugu „hitnog prevoda“ materijala, koja je specifična ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada stranka dobija mogućnost da sama odredi termin koji joj najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodilac i sudski tumači Žarkovo će maksimalno ispoštovati potrebe svojih klijenata i ispuniti njihove zahteve u predviđenom roku, kvalitetno, precizno i sasvim u skladu sa originalnim dokumentom. Ipak, činjenica da naši stručnjaci u ovakvoj situaciji rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih utiče i na cenu opisane prevodilačke usluge, koja će biti viša za iznos takozvane „takse za hitnost“, koja se obračunava prema broju prevedenih strana, ali i na osnovu dužine vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Žarkovo završe prebacivanje datog sadržaja na novi jezik.

Prevodioci i sudski tumači Žarkovo mogu da prevedu i overe sledeća dokumenta

U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuju svi tipovi zvaničnih dokumenata, bili oni privatni, obrazovni, poslovni, medicinski ili neke druge vrste. Prevodioci i sudski tumači Žarkovo su, naime, sposobni da se suoče i sa najtežim profesionalnim izazovima i kvalitetno i precizno ispune vaše zahteve.

U oblasti ličnih dokumenata prevodimo i overavamo, podrazumeva se, ličnu kartu, pasoš i vozačku dozvolu, kao standardne lične isprave, ali i krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih) i sve ostale vrste dokumenata koje su vezane isključivo za jednu osobu.

Predmet rada naših stručnjaka su i dokumenta koja se koriste u poslovnim transakcijama i vođenju firmi na nivou više država, a ponekad čak i kontinenata, te tako prevodioci i sudski tumači Žarkovo izdaju overene prevode statuta preduzeća, godišnjih izveštaja, bilansa stanja, rešenja o osnivanju pravnog lica, ulaznih i izlaznih faktura, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), revizorskih izveštaja i svih vrsta poslovnih odluka. Takođe rade sa potvrda o kvalitetu proizvoda, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), finansijskim izveštajima, osnivačkim aktom preduzeća, bilansima uspeha i svim vrstama biznis sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o prodaji roba i usluga, kupoprodajni, ugovori o saradnji i mnogi drugi. Budući da se u savremenom poslovanju često organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, postoji potreba za profesionalnom obradom materijala koji se u tu svrhu koriste. Prevodilac i sudski tumač Žarkovo tako prevodi i overava predmere, obrasce, opšte uslove, grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama, uputstva za ponuđače i ostale slične materijale.

Osim različitih tipova sudskih odluka, rešenja i presuda, od kojih se, na primer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Žarkovo rade i sa ostalim pravnim aktima, to jest dokumentima koja su potrebna za međunarodne sudske procese i druge pravne poslove koji se obavljaju na nivou više država. Tu, na primer, spadaju različiti izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, licence, sertifikati, punomoćja, ali i zakonski zasnovani sporazumi, kao što su, na primer, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Prevodilac i sudski tumač Žarkovo, na zahtev klijenata, može da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice država.

Svi koji su na neki način upućeni na nauku, tehniku ili građevinu vrlo često imaju potrebu za overenim prevodima stručnih pisanih materijala iz ovih oblasti, te tako prevodilac i sudski tumač Žarkovo obrađuje deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, uputstva za upotrebu, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i druga slična dokumenta.

Sa posebnom pažnjom i posvećenošću prevodioci i sudski tumači Žarkovo pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se ovakve vrste službenih materijala uglavnom koriste radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili, pak, upotrebe uvoznih lekova i preparata. Iz ove sfere prevode i overavaju specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostala srodna dokumenta.

U slučaju da želite da se školujete, usavršavate ili zasnujete radni odnos u inostranstvu, morate imati overene prevode traženih obrazovnih dokumenata, koje ćete u datoj situaciji predati nadležnoj službi. Tako će prevodilac i sudski tumač Žarkovo za vas potpuno obraditi diplomu i sve dodatke diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju i sve ostale materijale kojima se može dokumentovati nivo školske spreme pojedinca ili koja su na neki način povezana sa odgovarajućim obrazovnim ustanovama.

Bez kvalitetno prevedenih i regularno overenih potvrda, uverenja, saglasnosti, izjava, dozvola ili zahteva nije moguće podneti neki posao u inostranstvu ili ostvariti konkretna lična prava. Stoga u prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode potvrde o redovnom zaposlenju, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, dozvole za boravak, kao i potvrde o redovnim primanjima, zahteva za dobijanje vize, potvrde o neosuđivanosti, nasledničke i svih drugih tipova zvaničnih izjava pojedinaca, potvrde o mestu boravka, uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, pa se vrlo često prevodi i overava u tu svrhu.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Žarkovo?

Iako prevodioci i sudski tumači Žarkovo najčešće, na zahtev svojih klijenata, rade kompletnu obradu zvaničnih dokumenata i javnih isprava, što će reći, prevod datih sadržaja na traženi jezik i overu novog dokumenta pečatom ovlašćenog stručnjaka, prihvatiće, naravno, da urade i samo overu dokumenta koji je na traženi jezik preveden van prevodilačkog centra Akademije Oxford. I tada su, međutim, obavezni da u potpunosti slede proceduru overe koja je predviđena zakonom, što znači da im se mora staviti na raspolaganje i originalni materijal, kako bi mogli da ga vrlo pažljivo, u svim predviđenim pojedinostima, uporede sa prevodom koji ste doneli, jer je za legalizaciju neophodno da se potvrdi potpuno poklapanje prevedene i originalne verzije datog spisa, kako u pogledu sadržaja, tako i kada je reč o stilu izrade i upotrebljenim stručnim terminima i izrazima. Ako prevodilac i sudski tumač Žarkovo utvrdi da su prevod i original zaprvo dva sasvim ista spis, jedino napisana različitim jezicima, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Sada ovaj materijal možete slobodno da koristite u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima, jer je, sa stanovišta zakona, on isto kao i bilo koji drugi izvorni dokument.

Ponekad se, međutim, desi da prevodilac i sudski tumač Žarkovo ne može da overi vaš prevedeni materijal, ako se prilikom opisane kontrole ustanovi da on u nečemu odudara od osnovnog dokumenta ili da sadrži druge greške i nepravilnosti. No, i u takvoj situaciji imamo rešenje za vas! Svakako da nećemo nuditi da naši stručnjaci ponovo prevode vaš materijal, jer bi to bilo nepotrebno gubljenje novca i vremena, već ćemo ga ustupiti lektorima i korektorima, vrhunskim jezičkim stručnjacima, koji će za vrlo kratko vreme uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će, naime, izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti eventualne slovne, stilske, pravopisne gramatičke i druge uočene jezičke greške, ali i prekontrolisati, i u slučaju potrebe, korigovati prevod stručnih izraza i termina, koji moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni, jer od njih zavisi i značenje samog službenog materijala.

Kako ostvariti saradnju sa prevodilačkim centrom Akademije Oxford?

Ako želite da prevodioci i sudski tumači Žarkovo izvrše kompletnu obradu vaših službenih materijala, moraćete nam na uvid dostaviti originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koji ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Nudimo vam dve mogućnosti za dostavu - prva je da materijale lično donesete u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predate ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovorite o svim drugim pojedinostima naše saradnje. Druga varijanta je da dokumenta na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju odaberete, a koja je aktivna na području Beograda. Ukoliko tražite „hitan prevod“, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, ali je elektronska dostava rezervisana isključivo za ovu vrstu usluge, jer je tada od ključne važnosti za materijali što pre stignu do naših prevodilaca, kako bismo na vreme, odnosno, u roku koji ste odredili, obavili sve što tražite. U svim ostalim situacijama dostava spisa koji treba da se obrade elektronskim putem nije moguća, jer se na ovaj način ne mogu slati originalna dokumenta. Dakle, čak i ako materijale šaljete na mejl, moraćete da, na neki od gore pomenutih načina i vodeći računa o roku koji ste sami odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete i izvorna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Žarkovo mogao da ih, u postupku overe, uporedi sa prevodima.

Overeni prevodi se spajaju sa originalima i možete ih lično podići u nekom od naših beogradskih predstavništava ili u posebnom zahtevu navesti kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih pošaljemo. Ovu uslugu će izvršiti Pošta Srbije, u obliku preporučene pošiljke ili kurirska služba, naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Cenu dostave, kao naručilac, plaćate prilikom preuzimanja materijala, direktno kuriru na ruke, a visina ovih troškova obračunava se u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe, sasvim nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge naših stručnjaka koji se, u konkretnoj situaciji, koristili.

Cene prevoda se, inače, formiraju na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, kako propisuje opšteprihvaćeni prevodilački standard, nalazi 1800 slovnih mesta, za sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve tipove pisanih materijala, pa se tako primenjuje i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana uglavnom sadrži znatno kraći tekst. Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome daće vam i ovlašćeni koordinatori u našim predstavništvima u glavnom gradu.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Prevedena dokumenta i javne isprave koje su overena pečatom licenciranog sudskog tumača mogu postati deo zvaničnog pravnog prometa, budući da se tretiraju isto kao i originalni materijali. Međutim, ponekad prevodi moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom da bi postali pravno validni. Ovaj postupak primenjuje se na osnovu međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo oko 100 država. Predviđeno je, naime, da se apostilirani materijali mogu, bez ograničenja, koristiti u pravnim sistemima zemalja potpisnica i ne zahtevaju naknadne provere niti overe.

Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, a nije ni predviđena za sve vrste zvaničnih materijala. Tako se, na primer, nikada ne primenjuje kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici ili kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao. Takođe, apostiliranje je proces koji nema isti tok kod svih zvaničnih dokumenata, pa se tako, na primer, kod nekih radi prvo prevod i overa pečatom sudskog tumača, a nakon toga Apostille overa, dok je kod drugih materijala postupak obrnut, jer se prvo se vrši apostiliranje, a nakon toga prevodioci i sudski tumači obavljaju svoj deo posla. Ponekad se dešava da je potrebno, osim teksta samog dokumenta, i sadržaj Apostille pečata prevesti na ciljani jezik, budući da je on u obliku štambilja i da se u njemu nalaze odgovarajući podaci, koji su uneti na propisan način. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevedeni dokument, ali ponekad je neophodno da ovaj pečat bude i u prevodu i na originalu.

Overu Apostille pečatom u Republici Srbiji obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva, shodno novoj organizacionoj mreži, nalaze u gotovo svakom većem mestu. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Žarkovo nisu zaduženi za ovu vrstu legalizacije, nemaju ni obavezu da detaljno poznaju pomenuti postupak, pa će vam samo dati osnovna obaveštenja o tome i uputiti vas u nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete dobiti sve potrebne informacije. Tom prilikom je vrlo važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument želite da overite Apostille-om, kao i za šta planirate da u budućnosti koristite dati overeni prevod, jer ćete na taj način sigurno dobiti prave i upotrebljive informacije. Ukoliko se utvrdi da je za vaš materijal potrebno apostiliranje, odgovarajućoj službi osnovnog suda podnosite predviđeni zahtev, ali i predajete original dokumenta koji želite da overite, njegovu fotokopiju, koje će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Sve što je potrebno da znate o postupku Apostille overe možete pitati nadležnog službenika u nekom od 3 beogradska osnovna suda, no, kao žitelji Žarkova, koje pripada opštini Čukarica, najbolje će biti da se obratite Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za ovaj deo glavnog grada. On se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a u istom delu Beograda nalazi se i Viši sud u kome, takođe, možete da potražite pomenute informacije. Ovde se, osim službe overe, nalazi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nemojte oklevati da nam se obratite telefonom ili mejlom ili da lično dođete u neku od naših filijala u Beogradu, ukoliko postoji išta što želite da pitate u vezi sa načinom rada našeg prevodilačkog centra ili postupkom obrade zvaničnih dokumenata. Daćemo sve od sebe da vam pružimo što potpunija objašnjenja, a ukoliko procenimo da je to neophodno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Žarkovo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Žarkovo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Žarkovo

Spisak sudskih tumača za opštinu Žarkovo Sudski tumači za opštinu Žarkovo Spisak sudskih tumača za opštinu Žarkovo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Žarkovo

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Žarkovo Sudski tumači za opštinu Žarkovo Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Žarkovo

Sudski tumači i prevodioci u Žarkovu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!