Sudski tumači i prevodioci Aranđelovac

Ispod planine Bukulje i na izvorištu reke Kubršnice, ugnezdio se šumadijski grad Aranđelovac sa svojih pedesetak hiljada stanovnika. U sastav ove opštine, pored pomenutog grada, ulazi i 18 seoskih naselja.

U doba Rimskog carstva, prostor koji danas zauzima grad Aranđelovac, nalazio se u sastavu provincije Gornje Mezije, a u srednjem veku, imao je bitnu ulogu u tadašnjoj srpskoj državi, s obzirom na to da je ovuda prolazio čuveni Beogradski drum, koji je od glavnog grada, preko planine Rudnik, išao do Prizrena.

Podaci iz pisanih dokumenata vezanih za period austrijske okupacije naše zemlje, u prvoj polovini 18. veka, govore da su se tada na području današnje aranđelovačke opštine nalazila naselja Jelovik, Ranilović, Tulež, Darosava i Progoreoci, u sastavu beogradskog distrikta, i Vrbica, Stojnik, Vulkasovci, Lapin potok, Misača, Kopljare, Garaši i zaseoci Trešnjevica i Vrbice, u sklopu kragujevačkog distrikta.

Današnje naselje osnovano je pismenim dekretom kojim je knez Miloš 1859. godine naredio da se u Bukoviku podigne crkva Svetog Aranđela i da se varoš Vrbica preimenuje u Aranđelovac. U to vreme je i sreska kancelarija iz Topole premeštena u ovo mesto.

U današnje vreme, Aranđelovac predstavlja grad sa velikim potencijalima, ali i prijatno mesto za život. Najunosnija ovdašnja firma je, svakako, AD „Knjaz Miloš“ koja proizvodi mineralnu vodu, sokove i energetske napitke. Poznato preduzeće „Venčac“ vrši eksploataciju mermera sa istoimene planine, a tu su i PP „Peštan“, DD „Kubršnica“, „Elka“ i mogi drugi.

U Aranđelovcu se nalazi i čuvena Bukovička banja, čija je lekovita voda nadaleko poznata, a tu je i veoma moderan hotel „Izvor“, otvoren pre nekoliko godine. U predivnom parku koji okružuje banju nalazi se i hotel „Staro zdanje“, nastao još u vreme dinastije Obrenović. Tu su još i mnoge druge znamenitosti, poput, Risovačke pećine, crkve Svetog Arhanđela Gavrila ili etno sela na putu za Bukulju.Osim navedenih zanimljivih mesta, u ovom gradu u srcu Šumadije možete dobiti i brojne usluge stručnjaka Akademije Oxford. Tu, pre svega, mislimo da prevodioce i sudske tumače Aranđelovac koji nude prevod i overu svih vrsta dokumenata i to u okviru čak 40 svetskih jezika, uključujući i srpski, naravno. Stručno i iskustveno su osposobljeni da za vas urade i prevod potrebnih materijala direktno, sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, ako imate dokument na engleskom jeziku koji treba da se prevede na, recimo, španski, prevodioci i sudski tumači Aranđelovac neće pomenuti sadržaj najpre sa engleskog prevoditi na srpski, pa tek onda na španski, već neposredno sa jednog na drugi strani jezik. Ovim ne samo da će uštedeti novac svojih klijenata, već će moći da traženi posao obave za kraće vreme, bez ikakvih dodatnih peripetija.

Da dodamo i to da Akademija Oxford svim aranđelovačkim đacima i budućim studentima nudi prvoklasnu pripremu za polaganje prijemnih ispita na željenim fakultetima, višim školama, gimnazijama i, naravno, srednjim stručnim školama. Oni koji žele da nauče neki strani jezik, mogu kod nas pohađati sertifikovane kurseve, na kojima će, brzo i lako, uz iskusne predavače, usvojiti željeni jezik i, nakon završnog testa, dobiti međunarodno priznato uverenje koje potvrđuje nivo znanja koje su stekli. Takođe nudimo i kvalifikacije za mnoga zanimanja III i IV stepen stručnosti, kao i vrhunsku obuku za rad na računaru.

TESTOVI


Prevodioci i sudski tumači Šabac

Stručnjaci koji prevode i overavaju dokumenta i javne isprave rade jedan veoma odgovoran posao. Radi se o tome da je njihov zadatak i krajnji cilj da vaš prevedeni materijal učine pravno i zakonski važećim, time što će ga overiti svojim pečatom. Međutim, da bi to uradili, oni moaju prethodno da izvrše detaljno upoređivanje prevoda koji ste doneli sa originalnim dokumentom na osnovu koga je prevod urađen. Tek ako utvrde da su prevedena i izvorna verzija materijala identične, vrše overu.

Klijenti nam se najčešće obraćaju sa zahtevom da za njih uradimo kompletnu uslugu, koja podrazumeva i prevod i overu dokumenata, jer na taj način lako i za relativno kratko vreme, ali i po izuzetno povoljnim cenama, dobijaju materijal koji slobodno mogu dalje da koriste u međunarodnom pravnom prometu, kao i za obavljanje različitih administrativnih poslova. S tim u vezi ističemo da u svom timu imamo stručnjake kakve ćete retko gde naći, čak i za jezike poput hebrejskog, romskog, persijskog, znakovnog, korejskog, pakistanskog ili estonskog. Radimo i prevod dokumenata sa i na latinski jezik koji, iako određen kao mrtav, možemo i danas sresti u pisanom materijalu koji se odnosi na pravosuđe ili medicinu. Podrazumeva se, naravno, da obrađujemo dokumenta klijenata i u okviru stranih jezika koji se najčešće traže, a to su engleski, ruski, nemački, italijanski, francuski, španski, ali i grčki, arapski, turski, ukrajinski, rumunski, bugarski ili mađarski. Prevodioci i sudski tumači Aranđelovac često prevode i sa slovenačkog, hrvatskog, bosanskog i makedonskog jezika, ali i na njih prebaciju sadržaje napisane drugim jezicima. Radimo i sa holandskim, belgijski, portugalskim, češkim, poljskim, slovačkim, ali i sa švedskim, finskim i norveškim, to jest, skandinavskim jezicima, te imamo i ovlašćene stručnjake za kineski i japanski jezik.

Među profesionalcima koji rade kod nas su i lektori i korektori koji će, za tili čas, izvršiti redakturu prevoda koji već imate, a kojim niste zadovoljni, pošto je urađen na neprimeren način, nestručno ili vam, jednostavno, zbog nečega ne odgovara. Nakon toga, dokument koji tražite će biti perfektno preveden i na svaki način odgovarati originalnom dokumentu i, samim tim, biti spreman za overu sudskog tumača Aranđelovac.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Aranđelovac?

Sudski tumač Aranđelovac je osoba koja će vam izdati overeni prevod traženog dokumenta ili javne isprave i jamčiti da je on istovetan originalnom. Prvi korak u ovom procesu je, svakako, samo prevođenje sadržaja dotičnog dokumenta, koji zaista mora da bude perfektno urađen, odnosno mora da odgovara izvornom materijalu, kako prema sadržaju, tako i u jezičkom, stilskom i terminološkom smislu. Ne treba naglašavati da u prevedenoj verziji dokumenta ne sme da nude slovnih, pravopisnih ili gramatičkih grešaka. Nakon toga, prevodioci i sudski tumači Aranđelovac pažljivo, sistematično i detaljno upoređuju ove dve verzije dotičnog dokumenta – originalnu i prevedenu. Ako utvrde da među njima ne postoje razlike, na prevedeni dokument stavljaju svoj pečat sa registracionim brojem, potpisuju ga i tako svrstavaju u one koji se mogu dalje koristiti u međunarodnom pravnom prometu.

Kao što je već rečeno, obe usluge, odnosno i prevod i overu dokumentacije, možete dobiti kod nas i time za kratko vreme završiti kompletan posao. Prevodioci i sudski tumači Aranđelovac će, nakon što ih jednom budete angažovali, biti oni kojima ćete se uvek vraćati kada vam zatrebaju prevod i overa bilo koje vrste dokumenata.

Naglašavamo, dakle, da je, pre početka posla, nužno da nam na uvid dostavite originalna dokumenta koja se prevode i overavaju ili bar njihove, na propisan način, overene kopije. Materijal možete da nam dostavite lično ili da ga pošeljete preporučenom pošiljkom preko „Pošte Srbije“. Za dostavu možete odabrati i neku kurirsku službu koja radi na teritoriji Aranđelovca.

Isključivo u slučaju da je neophodno da se vaš prevod završi za kraće vreme od onog koje prevodioci i sudski tumači Aranđelovac u uobičajenim situacijama nude, možete se opredeliti za takozvani „hitan prevod“, koji znači da vam je dozvoljeno da dokumenta koja se obrađuju dostavite skenirana na naš mejl, ali da morate naknadno dostaviti i njihove originale, jer je to jedini način da posao završimo brže, u roku koji ste zahtevali.

Valjalo bi i da, prilikom predaje dokumentacije, našem ovlašćenom predstavniku navedete i kako želite da preuzmete materijal nakon što se posao završi. Vašu originalnu dokumentaciju zajedno sa overenim prevodom iste možete lično preuzeti, u našoj poslovnici, ili vam mogu biti poslata preko neke kurirske službe ili preporučeno, poštanskom pošiljkom. Ako vam šaljemo dokumenta, treba da znate da vi plaćate troškove dostave, prema važećem cenovniku konkretne službe koja vrši tu uslugu, a ova cena se obračunava odvojeno od one koja se odnosi na prevod i overu materijala.

Dokumenta koja obrađuju prevodioci i sudski tumači Aranđelovac

Stručjaci koji sačinjavaju naš tim prevode i overavaju bukvalno sve vrste dokumenata, bilo da ona spadaju u lična ili poslovna.

U veliku grupu ličnih dokumenata spadaju, pre svega, lične isprave, poput lične karte, pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državljanstvu. Prevodioci i sudski tumači Aranđelovac obrađuju i ostale isprave ovog tipa, kao što su vozačka i saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih i umrlih, radna dozvola, kao i sva ona dokumenta koja se predaju nadležim institucijama iz oblasti obrazovanja, radi nastavka školovanja ili ostvarivanja drugih prava. To su, na primer, diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima, kao i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju. U lična dokumenta mogu se ubrojati i sve vrste potvrda i uverenja, od kojih prevodioci i sudski tumači Aranđelovac najčešće prevode i overavaju potvrdu o stanju na računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i onu o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti. Ova grupa dokumenata obuhvata i razne izjave građana i saglasnosti, ali i svu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, poput, na primer, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda , lekarskih nalaza ili razne dokumentacije o medicinskim proizvodima.

U vrlo obimnu grupu poslovnih dokumenata koja prevodioci i sudski tumači Aranđelovac prihvataju da prevedu i overe, spadaju, pre svega sve vrste poslovnih ugovora, kao što su, recimo, kupoprodajni ili oni o prodaji roba i usluga, kao i rešenja o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, ali i bilansi stanja i uspeha, revizorski i godišnji izveštaji i izvodi iz Agencije za privredne registre. Ovde se mogu ubrojati i sve fakture, odluke i patenti, ali i tenderska dokumentacija, posebno aktuelna u savremenom poslovanju. U okviru poslovnih dokumenata, možemo izdvojiti i podgrupu onih koja su vezana za pravosudni sistem, a to su, zapravo, sva pravna akta, to jest, različite vrste sudskih presuda i rešenja, kao što je, na primer, rešenje o razvodu braka, zatim ugovori, sertifikati, razne dozvole, licence, odluke, pravilnici i izveštaji, ali i punomoćja i saglasnosti o zastupanju. Prevodioci i sudski tumači Aranđelovac obrađuju i svu tehničku dokumentaciju u koju, recimo, možemo svrstati razne deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka ili uputstva za rukovanje.

Valja istaći i to da su naši stručnjaci osposobljeni da urade, u poslednje vreme sve traženiji, prevod pravnih akti, odnosno, tekovina Evropske Unije.

Prema pravilima koja propisuje Zakon o uređenju sudova naše zemlje, prevodioci i sudski tumači Aranđelovac imaju visokoškolske kvalifikacije za jezik kojim se bave, a i veoma dobro vladaju pravnom terminologijom koja može da se pojavi u dokumentima koja se prevode. Osim toga, zakletvom su se obavezali da će pošteno i časno obavljati svoj posao, što, svakako uključuje i to da će se prema svojim klijentima, odnosno preme podacima koji su im povereni, ophoditi na propisan način, to jest, da će onemogućiti bilo kakvu vrstu zloupotrebe dokumenata sa kojima rade i čuvati sve informacije koje se u njima nalaze. Dakle, možete biti potpuno rasterećeni svih briga kada sa nama sarađujete, pošto su profesionalizam i stručnost našeg tima zaista na zavidnom nivou.

Cene naših usluga, u ovom slučaju, prevoda i overe, možete videti u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a, s tim u vezi, trebalo bi da znate da jedna strane prevedenog dokumenta odgovara jednoj strani kucanog prevoda bilo kog teksta, što znači 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima koji se nalaze između reči.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Imajući u vidu činjenicu da prevodioci i sudski tumači Aranđelovac ne moraju tačno da znaju kakve se sve vrste overa zahtevaju za vaš konkretni dokument, preporučujemo vam da se o tome detaljno raspitate u nadležnoj instituciju pre nego što nam dostavite materijal koji treba da se prevede i overi. Za ovo postoji više razloga. Naime, iako je, da bi neka dokumenta postala pravno validna, u većini slučajeva dovoljan samo pečat ovlašćenog sudskog tumača, postoje i one situacije kada se zahteva overa haškim Apostille pečatom. To je, zapravo, overa koja je iznad overe sudskog tumača, a kojom se legalizuju dokumenta i omogućava njihova dalja upotreba u svim državama potpisnicama Haške konvencije. U Srbiji su za apostiliranje dokumenata i javnih isprava nadležni sudovi koji deluju na teritoriji na kojoj je izdat dokument koji se overava.

Vrlo je, dakle, važno da sakupite sve informacije o ovom pitanju, a za to bi trebalo da stručnoj osobi u odgovarajućoj instituciji objasnite za šta vam je tačno potreban dotični prevod dokumenta, pošto ima situacija kada zakon nalaže da se Apostille pečat stavlja i na originalan i na prevedeni dokument, a ponekad se zahteva i prevod samog pečata.

Kako do informacija o Apostille-u?

Za sve poslove u vezi sa ovom vrstom overe prevedenih dokumenata zaduženi su Osnovni sudovi, kojih ima u svakom većem mestu u Srbiji. Osnovni sud u Aranđelovcu nalazi se u Ulici Knjaza Miloša 102, a u njegovoj nadležnosti su i sudska jedinica u Topoli i prijemna kancelarija u Rači. Broj telefona je 034-61-70-637. Overavanje javnih isprava koje će se koristiti u inostranstvu vrši se u sudskoj upravi, u kancelariji broj 27, a zahtev sa pratećom dokumentacijom se predaje na prijemnoj pisarnici.

Ukoliko i pored detaljnih objašnjenja, budete imali nekih pitanja u vezi bilo kog segmenta našeg rada, možete nam se slobodno obratiti, a, ako bude bilo potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju, na kojoj će naš ovlašćeni predstavnik otkloniti sve nejasnoće.


Kategorije prevoda za Aranđelovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Aranđelovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Aranđelovac

Spisak sudskih tumača za grad AranđelovacSudski tumači za grad AranđelovacSpisak sudskih tumača za grad Aranđelovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Aranđelovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad AranđelovacSudski tumači za grad AranđelovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Aranđelovac

Sudski tumači i prevodioci u Aranđelovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!