Sudski tumači i prevodioci Bačka Topola

Sedište opštine Bačka Topola je gradić koji nosi isto ime i nalazi se u Severnobačkom okrugu. Teritorija opštine se graniči sa Suboticom, Sentom, Adom, Bečejom, Malim Iđošem, Kulom i Somborom, a, pored Bačke Topole, na rečici Krivaji, u njen sastav ulaze i sledeća naselja: Pačir, Stara Moravica, Bački Sokolac, Tomislavci, Karađorđevo, Mali Beograd, Zobnatica, Mićunovo, Novo Orahovo, Obornjača, Kavilo, Svetićevo, Pobeda, Gunaroš, Bagremovo, Bogaroš, Njegoševo, Bajša, Panonija, Srednji Salaš, Gornja Rogatica i Krivaja.

Prema podacima sa popisa iz 2002. godine, opština Bačka Topola je imala oko 38 hiljada stanovnika, a grad oko 22 hiljade. U pogledu etničke strukture, prednjače Mađari, a odmah za njima slede Srbi, Crnogorci, Rusini i Slovaci. Multinacionalnost je dovela do toga da u Bačkoj Topoli postoji čak 7 verskih zajednica – Srpska pravoslavna, Rimokatolička, Reformatorska, Evangelistička, Grčkokatolička i Baptistička.

Bačkotopolski kraj se u pisanim dokumentima prvi put spominje polovinom 15. veka, ali pod drugim nazivom, a tek nakon 100 godina, u turskim tefterima se pojavljuje ime Topola. Tokom 17. veka ovaj kraj se spominje samo kao pustara. Ipak, sredinom narednog stoleća, počinje naseljavanje spomenutog posručja, a kasnije i razvoj Bačke Topole. Naselje dobija status varošice 1806. godine sa pravom održavanja tri vašara godišnje. Nakon Prvog svetskog rata, Bačka Topola je pripala Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, a u Drugom svetskom ratu okupirale su je mađarske snage i tu ostale sve do oslobođenja 1944. godine. U posleraatnom periodu, grad je doživeo velike promene, započeta je izgradnja širih razmera, kao i industrijalizacija.Danas Bačka Topola može da se ubroji u srednje razvijene opštine u našoj zemlji. Na njenom području postoji 8 osnovnih, Srednja tehnička i Poljoprivredna škola, gimnazija, muzička škola i Fakultet za biofarming Megatrend univerziteta. Od brojnih znamenitosti ističu se Kaštel Krai, danas Gradski muzej, Zavičajna kuća, kolarsko – kovačka radionica, Mali bioskop, Kalvarija, vetrenjača, hram Svetog proroka Ilije, kao i katoličke crkve Bezgrešne Device Marije i Srca Isusovog. U obližnjoj Zobnatici, centru uzgoja konja i konjičkog sporta, posetioci mogu da uživaju u divnoj prirodi i raznovrsnim aktivnostima.

Akademija Oxford je, granajući mrežu svojih usluga, omogućila i stanovnicima ovih krajeva da nauče ili usavrše neki strani jezik, bez obzira na to koliko godina ili kakvo predznanje imaju. Nakon završenog tečaja i položenog testa, polaznici dobijaju međunarodno priznat sertifikat o znanju koje su stekli. Pored toga, uz naše vrsne predavače, možete lako i brzo naučiti da se služite računarom, prema svim svetskim standardima, a pruža vam se prilika da se profesionalno obučite, odnosno, dokvaalifikujete ili prekvalifikujete za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti. Budućim studentima i srednjoškolcima obezbeđujemo kvalitetnu pripremu za polaganje prijemnih ispita. Osim navedenog, prevodioci i sudski tumači Bačka Topola, koji su deo našeg profesionalnog tima, će precizno i iskusno, zahvaljujući visokom obrazovanju i dugogodišnjoj praksi, prevesti bilo koji tip vaših dokumenata u domenu 40 svetskih jezika, a zatim izvršiti overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača i sve to u dogovorenom roku, a po najpovoljnijim cenama na tržištu.

Svi članovi naše ekipe su licencirani jezički stručnjaci sa diplomom Filološkog fakulteta, a mnogi od njih su čak i izvorni govornici radnog jezika u okviru koga prevode. Oni su, takođe, savršeno usvojili pravnu terminologiju koja se koristi u poslu prevođenja zvanične dokumentacije, te položili zakletvu pred nadležnim licima da će savesno obavljati svoj posao i, više od svega, uvažavati ličnost i privatnost svojih klijenata. Dokumenta koja nam dostavite na obradu biće, van svake sumnje, apsolutno zaštićena od svih loših namera, a njihovi sadržaji će biti strogo čuvani.

Benefit koji vam donosi sardnja sa našim stručnjacima se, pored očigledne bezbednosti, ogleda i u tome što na jednom mestu, bez imalo muke, možete doći do overenih prevoda svojih dokumenata i to u razumnom roku i pilično povoljno, u finansijskom pogledu. Ukoliko već imate urađen prevod materijala i sada vam je potreban neko ko će izvršiti overu, prevodilac i sudski tumač Bačka Topola je prava osoba za vas! On će pažljivo i sistematično pregledati vaš prevod, ne da bi iskritikovao rad svog kolege, već u cilju njegovog upoređivanja sa originalnim dokumentom, koji mu, takođe, morate dostaviti. Ukoliko utvrdi da između izvornog spisa i njegovog prevoda ne postoje suštinske razlike, svojim pečatom će overiti prevod koji ste doneli i posle toga možete da ga koristite u svim pravnim i zakonskim transakcijama. Ako se pokaže da vaš prevod ne zadovoljava visoke kriterijume potrebne za overu ili vi sami mislite da nešto u njemu treba menjati, sa zadosvoljstvom možemo da vam ponudimo rešenje! Naš tim visokostručnih i prekaljenih lektora i korektora će, za tili čas,uraditi redakturu, ispraviti sve što je potrebno i ponuditi vam tekstualni sadržaj urađen prema svim propisima prevodilačke struke.

Sa kojim sve jezicima rade prevodioci i sudski tumači Bačka Topola?

Slobodno možemo reći da će vam naši licencirani jezički profesionalci izaći u susret za bilo kakvu vrstu prevoda. Preciznije rečeno, uvek možete dobiti prevod sa nekog jezika na srpski ili, obrnuto, sa našeg jezika na neki strani, ali to, u stvari, i nije ništa neobično, budući da se ovakvi prevodi uglavnom i praktikuju. Mađutim, prevodioci i sudski tumači Bačka Topola spadaju u retke koji svojim klijentima mogu ponuditi uslugu prevoda sa jednog na drugi strani jezik, bez međuprevoda na srpski. Da pojasnimo, to znači da se dokument izdat, na primer, na ruskom neposredno prevodi na strani jezik koji se traži u prevodu, recimo, engleski, a ne sa ruskog na srpski, pa tek onda na engleski. Ušteda u vremenu i novcu koju omogućuje ovakav način rada je više nego očigledna.

Prevodioci i sudski tumači Bačka Topola mogu da vam ponude prevode dokumentacije koji se tiču čak 40 jezika zastupljenih u svetu, od kojih su, svakako, najtraženiji engleski, nemački, ruski, francuski, španski, grčki, ali i italijanski, turski, arapski i portugalski. Takođe se često traže i prevodi na slovenački, makedonski, hrvatski i bosanski, ali i sa ovih na neke druge jezike. Dokumenta se prevode i u okviru holandskg, skandinavskih jezika – švadskog, finskog i norveškog, te mađarskog, češkog, slovačkog, bugarskog, ali i ukrajinskog, poljskog, rumunskog i albanskog. U svom stručnom timu imamo i prevodioce za kineski i japanski jezik, kao i za one čije je poznavaoce teško negde drugde pronaći, rečju, za hebrejski, persijski, romski, estonski, korejski i pakistanski jezik. Prevodilac i sudski tumač Bačka Topola, na zahtev klijenta, može da uradi i prevod sa ili na latinski jezik, a prateći aktuelnu društvenu inkluziju osoba sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik.

Sa kojim dokumentima rade prevodioci i sudski tumači Bačka Topola?

Licencirani stručnjaci Akademije Oxford vam pružaju priliku da na jednostavan način dobijete overeni prevod bilo kog dokumenta ili javne isprave.

Osim izrazito ličnih isprava, kao što su pasoš, lična karta i vozačka dozvola, prevode se i overavaju i potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih. Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač Bačka Topola obrađuje medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, a najčešće mu su upućuju zahtevi za overenim prevodom uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza i raznovrsne dokumentacije o medicinskim proizvodima. Osim prevoda i ovede diplome i njenih dodataka, na ovaj način se tretiraju i druga obrazovna dokumenta, kao što su: prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom skolovanju ili studiranju, a uz to i nastavni planovi i programi fakulteta. Prevodioci i sudski tumači Bačka Topola prihvataju da prevedu i overe i sve potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti koje se koriste za ostvarivanje određenih prava klijenata, a najčešće su u pitanju potvrda o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o neosuđivanosti, te ona o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće stupiti u bračni odnos sa strancem.

Često se traži da prevodilac i sudski tumač Bačka Topola izda overen prevod raznovrsne tenderske dokumentacije, bez koje se ne može ni zamisliti savremeno poslovanje na međunarodnom nivou, ali i da na ovaj način obradi i rešenje o osnivanju pravnog lica, poreski identifikacioni broj (PIB), statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre, te bilanse stanja i uspeha, revizorski i godišnji izveštaj, sve vrste poslovnih odluka, kao i fakture i poslovne ugovore, na primer, o saradnji, o prometu roba i usluga ili kupoprodajne. Predmet rada prevodilaca i sudskih tumača Bačka Topola neretko je i složena tehnička i građevinska dokumentacija, u koju, na primer, spadaju naučni i tehnički patenti, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Zvanična pismena koja se koriste u pravnim i sudskim poslovima, a koja se mogu prevoditi i overavati, obuhvataju sva pravna akta, to jest, raznorodne izveštaje, pravilnike, sudske odluke, kao i punomoćja, licence i sertifikate, zahtev za dobijanje vize, te dozvolu za boravak i ugovore, tipa onog o doživotnom izdržavanju. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudki tumač Bačka Topola prevodi i tekovine Evropske Unije, što se, zapravo, odnosi na njena pravna akta.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Bačka Topola

Razlika između običnog i overenog prevoda postaje sasvim očigledna u situaciji kada pokušate da ovaj prvi predate nekoj nadležnoj instituciji i naiđete na nepremostivu prepreku. Radi se, naime, o tome da sam prevod jednog dokumenta uopšte nije validan u očima zakona i da se ne može koristiti u pravnom saobraćaju. Međutim, overeni prevod ima na sebi zvaničnu potvrdu da je pregledan i proveren od strane stručnog lica, te da je kao takav sasvim podoban za sve zakonske poslove.

A kako jedan prevod postaje zvanični dokument? Prva karika u tom lancu je, svakako, samo prebacivanje sadržaja materijala sa jezika na kome je izdat na onaj koji se u radu traži. To mora biti urađeno vrlo pažljivo i temeljno, pošto je neophodno poštovati podatke iz dokumenta, jezik i stil kojim je pisan, kao i upotrebljene termine, a podrazumeva se da u prevodu ne sme biti slovnih, gramatičkih ni pravopisnih grešeka i da mora biti u svakom smislu urađen u duhu jezika. Sledeći korak je rezervisan za sudskog tumača. Njegov posao se može podelitu u dve etape. U prvoj sistematično i pažljivo pregleda prevod i poredi ga sa originalnim dokumentom po svim važnim pitanjima, a kada se uveri da su oni u svemu, osim u jeziku, identični, nastupa druga etapa, kada svojim pečatom overava prevod i svrstava ga u pravno važeća dokumenta koja će, nadalje, prihvatiti sve nadležne službe jednog sistema.

Obavezan preduslov za overu dokumentacije je, kao što ste videli, dostupnost originalnih materijala, te vas molimo da na ovo ne zaboravite kada nam iste budete predavali u cilju prevoda i overe. Nudimo vam mogućnost da dokumenta pošaljete na adresu naše poslovnice, preporučenom poštanskom pošiljkom ili koristeći usluge neke kurirske službe, a možete ih, naravno, i lično doneti. Jedino u slučaju da se vaš prevod i overa moraju završiti što pre, to jest da se tretiraju kao „hitni“, dopuštamo da nam skenirate materijale i pošaljete elektronskom poštom. Ipak vas podsećamo da ćete morati, što pre budete u prilici, da nam na neki od pomenuta dva načina, dostavite i originale, bez kojih overa vaših dokumenata neće moći da bude obavljena.

Kada se posao završi, vaše materijale, to jest overene prevode i izvorna dokumenta, možete lično preuzeti u našoj poslovnici, a mogu vam biti poslata na adresu koju naznačite u zahtevu. Cenu dostave će odrediti kurirska služba ili Pošta Srbije, preko kojih inače dostavljamo zvanična spisa, a ove troškove sami snosite i to nezavisno od onih koji se tiču prevoda i overe dokumenata.

Na našem zvaničnom sajtu možete pronaći sve cene usluga koje nudimo ili se o tome možete raspitati kod ovlašćenog predstavnika Akademije Oxford. Trebalo bi da znate da, prema prevodilačkim standardima, jedna strana odštampanog prevoda sadrži 1800 karaktera, sa sve razmacima i da se ovoga pridržavaju i prevodioci i sudski tumači Bačka Topola, bez obzira na to koji tip materijala prevode.

Dodatne informacije o overi

Postoje dokumenta za koja se, osim pečata licenciranog sudskog tumača, traži i overa višeg nivoa, haškim Apostille pečatom. Ovaj posao u našoj zemlji vrše teritorijalno nadležni sudovi, a sam proces nije posebno komplikovan ukoliko se na vreme upoznate sa svim njegovim pojedinostima. Reč je o tome da postoje dokumenta za koja se uopšte ne traži ovaj tip overe, a tamo gde to treba učiniti, valja precizirati da li se Apostille pečat stavlja samo na prevod ili i na prevod i na originalni materijal, kao i to da li se, osim prevoda samog dokumenta, zahteva i prevod Apostille pečata.

Budući da prevodilac i sudski tumač Bačka Topola nije dužan da detaljno poznaje sve aspekte ove overe, najtoplije vam preporučujemo da se o svemu raspitate pre nego što započnemo saradnju, kako ne bismo upali u nepotrebne komplikacije.

Gde se raspitati o Apostille-u?

Sve informacije o apostiliranju dokumenata koja će se koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju možete dobiti u nekom od osnovnih sudova na teritoriji Republike Srbije. U sastavu Osnovnog suda u Subotici, koji se nalazi na Senćanskom putu broj 1, radi i Sudska jedinica u Bačkoj Topoli, u Petefi Brigade broj 5. Stanovnici ovog grada i okoline mogu da pokušaju da se o pomenutim pitanjima obaveste i preko telefona, na broj 024-715-799. Namojte zaboraviti da tom prilikom nadležnom službeniku precizirate koji je tačno dokument u pitanju kao i za šta planirate da koristite njegov overni prevod. Ovi detalji su veoma važni za dobijanje validnih informacija.

Pokušali smo da, ovim podužim tekstom, razjasnimo sve bitne aspekte našeg rada, ali ste, svakako, slobodni da našeg ovlašćenog službenika pitate sve što vam nije jasno i da, ako prilika to zahteva, dobijete i termin za besplatnu konsultaciju.


Kategorije prevoda za Bačka Topola

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bačku Topolu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bačka Topola

Spisak sudskih tumača za grad Bačka TopolaSudski tumači za grad Bačka TopolaSpisak sudskih tumača za grad Bačka Topola

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bačka Topola

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bačka TopolaSudski tumači za grad Bačka TopolaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bačka Topola

Sudski tumači i prevodioci u Bačkoj Topoli

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!