Sudski tumači i prevodioci Bački Petrovac

Bački Petrovac je naselje gradskog tipa koje pripada istoimenoj opštini, nalazi se na severu Srbije, u jugozapadnom delu Vojvodine i zauzima veoma plodno zemljište smešteno između teritorija opština Novi Sad, Bačka Palanka, Vrbas i Beočin. U administrativnoj podeli potpada u područje Južnobačkog upravnog okruga, a samu opštinu, pored Bačkog Petrovca, čine i naselja Kulpin, Maglić i Gložan. Pomenuto gradsko naselje udaljeno je 105 kilometara od Beograda i 25 kilometara od Novog Sada.

Opština Bački Petrovac je multietničkog i multikulturalnog karaktera, budući da u njoj žive pripadnici više različitih nacionalnosti. Većinu čine Slovaci, ali ima i Srba, Hrvata, Mađara, Roma i ostalih. Prema podacima sa popisa iz 2011. godine, u samom Bačkom Petrovcu živi oko 6 hiljada ljudi, a cela opština ima oko 15 hiljada stanovnika.

Na području gde se danas nalazi naselje Bački Petrovac postojale su ljudske naseobine još u praistorijsko doba. Mesto se u pisanim istorijskim izvorima prvi put javlja u 13. veku, kada je priznato za samostalnu crkvanu opštinu, sa crkvom posvećenom Svetom Petru. Prema analima iz 15, 16, i 17. veka, ovde su bila mesta Telek, Bodonj i Dragovo u kojima su živeli Mađari i Srbi. U doba turske vladavine, spominje se i seoce Petrovac, u kome je, krajem 16. stoleća, živelo tridesetak porodica. Polovinom 18. veka u Bačku dolaze prvi Slovaci, pošto im je ustupljen deo teritorije stare opštine Petrovac, te tokom vremena ovo postaje najveće slovačko naselje u Bačkoj.Danas Bački Petrovac karakteriše razvijena poljoprivredna proizvodnja, ali i brojna ulaganja u agroindustriju. Ovde se tradicionalno proizvodi sirak metlaš, žitarica pogodna za ljudsku i stočnu ishranu, ali i za dobijanje skroba, glukoze, alkohola i sirovine za izradu metli. Takođe se uzgaja i hmelj, soja, suncokret i šećerna repa. Ovaj deo naše zemlje poznat je, kako po proizvodnji metli, tako i po čuvenom kulenu i ljutim kobasicama. Razvoju turizma se poklanja velika pažnja, a to je naročito postalo izraženo nakon otvaranja akva parka „Petrolend“ 2012. godine. Ovo je najveći objekat takvog tipa, ne samo u Srbiji, već i u jugoistočnoj Evropi. Osim toga, turiste u pomenute krajeve privlači i prelepo prirodno okruženje, kao i lovišta i mesta za ribolov u sistemu kanala Dunav - Tisa - Dunav.

Od kulturno - istorijskih spomenika značajni su stara crkva u Kulpinu i spomenik prvoborcima obešenim 1941. godine. U samom Bačkom Petrovcu nalazi se i galerija Zuske Medvemjove, Slovačka gimnazija, Narodni muzej i ostale obrazovne i institucije kulture.

U jednoj multietničkoj i multikulturnoj sredini, kao što je Bački Petrovac, javlja se i potreba za prevođenjem i overom službenih materijala, te se stanovnici ovog i okolnih mesta za pomenute usluge mogu obratiti prevodiocima i sudskim tumačima Akademije Oxford, kvalifikovanim za rad sa više od 40 svetskih jezika. Takođe, svi zainteresovani ovdašnji građani mogu kod nas naučiti ili usavršiti neki strani jezik, na kursevima koje vode iskusni i umešni predavači, profesionalno se osposobiti za obavljanje nekog zanimanja III ili IV stepena stručnosti, obučiti se za korišćenje računara ili se kvalitetno pripremiti za polaganje prijemnog ispita u obrazovnoj ustanovi koju žele da upišu.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac?

Jezički stručnjaci koji će, na vrhunskom nivou kvaliteta, obraditi vaša dokumenta i javne isprave u prevodilačkom centru Akademije Oxford imaju stručne kvalifikacije predviđene za posao koji obavljaju. Svi prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac su, naime, diplomirani filolozi, a većina njih i izvorni govornici svojih radnih jezika. Oni, takođe, poseduju veliko praktično uskustvo vezano za obradu službenih materijala, kao i odgovarajuća znanja koja se odnose na stručnu pravnu terminologiju i važeće zakonske propise. Vaša dokumenta će u našem prevodilačkom centru, dakle, biti precizno prebačena na traženi jezik, a zatim na istom mestu, i overena na zakonom definisan način, tako da ćete odmah, bez lutanja od službe do službe, moći da ih koristite u praksi. Uz sve to, vaši zahtevi i potrebe će biti u potpunosti uvaženi, a sve to će biti urađeno po veoma povoljnoj ceni.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prebacivanje sadržaja svih službenih materijala na neki od preko 40 jezika koji se govore širom sveta, a među njima su i oni retko gde zastupljeni u institucijama koje se bave ovim poslom, kao što su, recimo, estonski, hebrejski, korejski, romski, pakistanski i persijski. Najčešće, naravno, radimo prevode koji obuhvataju najšire rasprostranjene i najpopularnije jezike – ruski, engleski, nemački, francuski, portugalski, španski, kao i italijanski, grčki, holandski, ukrajinski i, na našim prostorima, uvek tražene hrvatski, slovenački, bosanski, makedonski, mađarski, rumunski, bugarski i albanski jezik. Prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac radi i sa poljskim, češkim, slovačkim, turski, arapskim, kao i sa skandinavskim jezicima: danskim, finskim, norveškim i švadskim, ali i sa kineskim, japanskim i latinskim, koji se više ne smatra živim jezikom, ali je i u naše vreme zastupljen u pisanim materijalima iz oblasti medicine, farmacije, prava i veterine. Poštujući savremena nastojanja da se i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogući lakše funkcionisanje u svim aspektima društvenog života, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Ono što čini da se prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge, pored visokog kvaliteta rada i pristupačnih cena, je sasvim sigurno i usluga koja, osim uobičajenog načina prevođenja sa srpskog na strani jezik ili obrnuto, podrazumeva i prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo ovo pojasnili, navešćemo jedan primer. Recimo da imate punomoćje izdato na engleskom jeziku koje, iz vama poznatog razloga, treba da bude prebačeno na, na primer, bugarski. Postupak koji se obično, u ostalim prevodilačkim agencijama, u ovakvoj situaciji praktikuje podrazumeva posredno prevođenje, tačnije prebacivanje dotičnog sadržaja sa izvornog engleskog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi bugarski. Prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac, međutim, radi na drugačiji način. On je utoliko opšte i stručno obrazovan, iskusan i profesionalan, sa velikim brojem različitih sklonosti i nteresovanja, da je sposoban da pomenuti dokument prevede direktno sa engleskog na bugarski, uopšte, pritom, ne prebacujući sadržaj na naš maternji jezik. Ovakvim načinom rada se postiže veća efikasnost, te se u velikoj meri štedi i vreme i novac naših klijenata, s obzirom na to da za obavljanje opisanog posla nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih profila.

Većina klijenata traži od nas da uradimo potpunu obradu dokumentacije, koja podrazumeva i prevod i overu, ali dešava se da dobijemo i zahtev da samo overimo materijal koji nije preveden u našem prevodilčkom centru, već je to uradilo nako drugo stručno lice. Svakako da prihvatamo da uradimo i takav posao, budući da uvek nastojimo da izađemo u susret svim potrebama svojih klijenata. Ipak, i kod ovakvog prevoda, kao i uostalom u slučaju onih koji su izašli iz pera naših stručnjaka, moramo da sprovedemo zakonom propisanu proceduru overe, te da detaljno uporedimo dokument na novom jeziku sa njegovom originalnom verzijom, koju nam, u tu svrhu, morate dostaviti na uvid. Reč je o tome da prevedeni službeni materijal može biti regularno overen samo ako se u svim predviđenim pojedinostima poklapa sa originalom, te će prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac, ukoliko ustanovi da je to zaista tako, overiti vaš prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Tim činom će ga svrstati u pravno validna dokumenta koja ćete moći odmah da koristite u međunarodnom pravnom prometu.

Ako prevod u nekim aspektima odudara od originala ili nešto u njemu nije urađeno kako nalažu stroga pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom, prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac će predložiti da lektori i korektori, uvaženi članovi našeg stručnog tima, urade redakturu spornog sadržaja, isprave u njemu sve eventualne gramatičke, pravopisne i stilske greške, sravne prevod sa izvornim materijalom i, u svakom smislu, poboljšaju njegov kvalitet, te ga usklade sa duhom traženog jezika. Nakon njihove profesionalne intervencije, dobićete dokument koji će odmah moći da se overi i svrsta u pravno važeće materijale, prihvaćene od strane svake nadležne institucije.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac?

Prevod i overu svih službenih materijala koji se na ovaj način obrađuju možete dobiti u našem prevodilačkom centru, a stručnjaci koji sa njima rade su dovoljno iskusni i profesionalni da mogu da se izbore i sa najzahtevnijim sadržajem dokumenta.

Tako prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac radi sa celokupnom dokumentacijom potrebnom za vođenje poslova koji izlaze iz okvira jedne države. Ovde, između ostalog, spada poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji, poslovne odluke, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i godišnji izveštaji, bilansi stanja i uspeha, osnivački akt preduzeća, ulazne i izlazne fakture, te rešenje o osnivanju privrednog lica, revizorski izveštaji, statut preduzeća i sve vrste poslovnih ugovora (o prodaji roba i usluga, o saradnji, kupoprodajni i ostali). Kako su u savremenom biznisu često zastupljena javna prikupljanja poslovnih ponuda, prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac profesionalno obrađuju i celokupnu tendersku dokumentaciju, koja obuhvata predmere, obrasce, grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama, opšte uslove i uputstva za ponuđače. Svi koji rade na poljima građevine, tehnike ili nauke imaju potrebu za overenim prevodima različitih dokumenata iz ovih oblasti, te tako prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac rade sa uputstvima za rukovanje, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, naučnim i tehničkim patentima, deklaracijama proizvoda, građevinskim projektima i mnogim drugim sličnim materijalima.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti kvalitetno prevedenu i overenu diplomu i sve dodatke koji uz nju idu, ali i potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, nastavne planove i programe fakulteta i sva ostala dokumenta iz oblasti obrazovanje koja mogu biti potrebna za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u inostranstvu.

Klijentima koji se leče van granica svoje zemlje ili, u tu svrhu, koriste uvozne lekove i preparate često je potreban prevod i overa medicinske i farmaceutske dokumentacije, pa prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac, između ostalog, obrađuje specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

U cilju ostvarivanja ili potvrđivanja nekih prava neretko je potrebno nadležnim službama predati overeni prevod raznih potvrda, uverenja, saglasnosti i izjava. Tako prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac često za predmet svog rada ima i potvrdu o redovnim primanjima ili redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, različite tipove izjava pojedinaca, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju koja se, recimo, uvek traži prilikom sklapanja braka u inostranstvu.

U sferi ličnih dokumenata prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), sabraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i sve ostale pisane materijale koji se odnode isključivo na jednu osobu.

Često se pravni i sudski poslovi vode na međunarodnom nivou, pa tako prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac prevode i overavaju zahtev za dobijanje vize, dozvolu za boravak, sve vrste licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja, izveštaja, pravilnika i zakonski utemeljenih sporazuma (ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih). Ovde spadaju i različiti tipovi sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice država.

Jedna od primarnih karakteristika rada Akademije Oxfor jeste čuvanje poslovne tajne i odgovarajući odnos prema dokumentima koja se obrađuju u našem centru. To znači da će ona, zajedno sa svim podacima koje sadrže, biti zaštićena od bilo kakve neželjene upotrebe, a da će privatnost klijenata biti iznad svega poštovana. Tome u prilog ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac, pre stupanja na dužnost, položili zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će u svakoj situaciji slediti aktuelne propise i čuvati tajnost podataka koji su im povereni. Angažovanjem naših stručnjaka, na istom mestu i po najpovoljnijoj ceni, dobićete kvalitetno preveden i overen dokument, uz maksimalnu diskreciju i poštovanje svih vaših zahteva.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac?

Da bi dokument na novom jeziku postao pravno validan, pre svega je potrebno da prevod bude kvalitetno i precizno urađen, što znači da se sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju tačno prebaciti na ciljani jezik. To se posebno odnosi na prevod stručnih izraza i termina, koji čine osnovu službenih materijala. Podrazumeva se da se moraju poštovati gramatička i pravopisna pravila jezika na koji se prevodi, kao, uostalom, i stil pisanja ove vrste dokumentacije. Gotov prevod najpre kontrolišu stručnjaci koji su ga izradili, a zatim i lektori, koji će otkloniti i do tada neuočene greške. Tako sređen dokument preuzimaju sudski tumači čiji je prvi zadatak sistematično poređenje prevoda i njegovog originala. Između ova dva dokumenta ne sme biti razlika, osim, naravo, u jeziku kojim su pisani. Ako se oni u svemu podudaraju, prevodilac i sudski tumač Bački Petrovac overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga, čime zapravo zvanično potvrđuje vernost prevoda sadržaju izvornika.

Da bi vaša dokumenta, nakon prebacivanja na traženi jezik, mogla da budu overena, morate nam na neki način dostaviti originale ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene kopije. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom koordinatoru ili nam ih poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koju sami odaberete. Ukoliko treba da za vas uradimo „hitan prevod“ materijala, u znatno kraćem roku od uobičajenog, dokumenta nam možete poslati elektronskom poštom, jer je to najbrži put do naših prevodilaca. Napominjemo, međutim, da i u takvoj situaciji imate obavezu da nam naknadno, a uvažavajući rok koji ste sami odredili za završetak posla, donesete ili na opisane načine pošaljete i originale, kako bi vaši materijali, nakon prevoda, mogli i da se overe.

Preuzimanje overenih prevoda i originala vrši se, takođe, na onovu dogovora sa vama, kao klijentima. Možete ih lično podići u našoj filijali ili u posebom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam budu poslati. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom obično sarađujemo ili Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke. Troškovi slanja dokumenata idu na račun naručioca usluge i obračunavaju se prema važećem cenovniku dostavne službe, nezavisno od cena prevoda, overe, i ostalih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste koristili.

Cene svih usluga koje nudimo nalaze se na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može pružiti i ovlašćeni službenik u poslovnici. Troškovi prevoda određuju se na osnovu broja obrađenih strana, s obzirom na to da se na veće količine obično odobrava određeni popust. Na osnovu standarda prevodilačke profesije, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda bilo kog pisanog materijala, pa i zvaničnih dokumenata, nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Kod „hitnog prevoda“, uz osnovnu cenu plaća se i takozvana taksa za hitnost, čija je visina uslovljena brojem prevedenih strana i dužinom roka koji je određen za kompletnu obradu.

Šta je Apostille overa?

Overa Apostille pečatom predviđena je za pojedina dokumenta i javne isprave, ali ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač. Apostilirani materijali mogu da se koriste u svim državama koje su 1961. godine u Hagu potpisale međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i ne zahtevaju nikakve dalje overe i potvrde.

Kako overu Apostille-om u našoj zemlji sprovode predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, prevodioci i sudski tumači Bački Petrovac nemaju profesionalnu obavezu da budu do tančina upoznati sa ovim procesom. Ipak, pošto uvek nastojimo da pomognemo svojim klijentima, oni će sa vama svakako podeliti sve informacije koje su im o tome dostupne i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete o svemu moći da se raspitate. Budući da se Apostille overa na drugačije načine sprovodi kod različitih dokumenata, valjalo bi da se obavestite o tome da li se u vašem konkretnom slučaju apostilira samo prevod ili i on i original, kao i da li je potrebno da se sadržaj Apostille pečata prevede takođe na traženi jezik. Za dobijanje ove vrste potvrde biće potrebno da nadležnoj sudskoj službi podnesete odgovarajući zahtev i predate original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Trebalo bi da znate i to da se apostiliranje nikada ne traži za administrativne isprave koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, kao ni za isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnog predstavništva.

Gde dobiti informacije o Apostille-u u Bačkom Petrovcu?

Sve što treba da znate o apostiliranju dokumenta možete saznati u nadležnoj službi Sudske jedinice u Bačkom Petrovcu, u Kolarovoj ulici 6, ili na broj telefona 021-780-221. Direktno nadređena pravosudna institucija je Osnovni sud u Novom Sadu, čija je adresa Sutjeska 3, a broj telefona 021-4876-100.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja ukoliko nam se obratite telefonom, mejlom ili lično dođete u našu poslovnicu. U slučaju da proceni da je to potrebno, ovlašćeni službenik će vam zakazati besplatnu konsultaciju sa nekim članom stručnog tima Akademije Oxford.


Kategorije prevoda za Bački Petrovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bački Petrovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bački Petrovac

Spisak sudskih tumača za grad Bački PetrovacSudski tumači za grad Bački PetrovacSpisak sudskih tumača za grad Bački Petrovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bački Petrovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bački PetrovacSudski tumači za grad Bački PetrovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bački Petrovac

Sudski tumači i prevodioci u Bačkom Petrovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!