Sudski tumači i prevodioci Bajina Bašta

Bajina Bašta se nalazi u zapadnoj Srbiji, na desnoj obali reke Drine, u Zlatiborskom upravnom okrugu i predstavlja administrativno sedište istoimene opštine, na čijoj se terotoriji, pored pomenutog gradskog naselja, nalazi i 35 sela. Bajina Bašta je smeštena na obroncima Tare, a asfaltnim putevima je povezana sa Valjevom, Ljubovijom, Šapcem i Užicem.

U tursko doba na području današnje Bajine Bašte nalazilo se selo Pljeskovo, a 12. jula 1858. godine knez Aleksandar Karađorđević donosi rešenje o osnivanju varošice pod današnjim imenom. Postoje mnoga nagađanja u vezi sa poreklom naziva grada, a najčešće se spominje priča o Turčinu Baji, koji je u ovdašnjem kraju imao bašte. Zahvaljujući pomenutoj odluci, centar Račanskog sreza premešten je iz Rogačice u Bajinu Baštu, te varoš počinje ubrzano da se razvija i širi. Ipak, šezdesetih godina 19. veka, privredni i opšti napredak ovog mesta biva znatno usporen, posebno nakon ukaza kneza Mihaila, kojim se Bajinoj Bašti oduzima status varošice, čemu se oštro suprotstavilo ovdašnje stanovništvo.No, sve se vraća na staro pod knezom Milanom Obrenovićem, te u varoši počinje da radi pošta, carinarnica i telegraf, a mesto počinje da se širi shodno novom urbanističkom planu. Broj stanovnika se povećava, a polovinom 20. veka uspostavlja se elektrifikacija i vodovod, gradi se škola, bolnica, pa se podiže i životni standard uopšte.

Značajan period za razvoj Bajine Bašte nastupa posle Drugog svetskog rata, kada privreda počinje znatnije da se razvija, a grad dobija moderniji izgled. To je postalo još naglašenije kada je 1966. godine na Drini otvorena hidroelektrana „Perućac“, druga po veličini u našoj zemlji.Danas u Bajinoj Bašti živi nešto malo više od 9 hiljada ljudi, a najveći privredni kolektiv upravo predstavlja pomenuta hidroelektrana. Pored toga značajni su i mali pogoni drvne industrije, koji svoje sirovine dobijaju iz Nacionalnog parka „Tara“, a turizam je svakako delatnost od koje ovdašnje stanovništvo ima velike koristi. Svake godine se u Bajinoj Bašti održava najveća manifestacija na vodi u Srbiji, nadaleko poznata Drinska regata, koja je uvek propraćena bogatim kulturnim i zabavnim programom. Uz to, na Tari se nalaze i mnogi hoteli i odmarališta u koja turisti rado dolaze, budući da planina još odiše netaknutom lepotom i divljinom.

Pošto je osnovni cilj poslovanja Akademije Oxford stalno proširivanje teritorije na kojoj su njene usluge i kursevi dostupni, tako je u prilici i da u Bajinoj Bašti organizuje atraktivne programe, kao što je obuka za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja III ili IV stepena, sertifikovani tečajevi stranih jezika i priprema za polaganje prijemnih ispita, ali i da ponudi usluge prevodilaca i sudskih tumača, koji mogu da, u okviru čak 40 svetskih jezika, prevedu dokumenta i javne isprave, a nakon toga sprovedu zakonom regulisanu proceduru njihove overe.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Bajina Bašta?

Stručni tim koji je osposobljen za prevod i overu zvanične dokumentacije sastavljen je od pažljivo odabranih profesionalaca koji imaju najviše stručne kvalifikacije za posao kojim se bave, što podrazumeva diplome Filološkog fakulteta, a u mnogim slučajevima rade upravo sa svojim maternjim jezikom. Takođe su savršeno dobro upoznati sa zakonskim regulativama i pravnom stručnom terminologijom koja se odnosi na materijale koje obrađuju. Iza njih stoji i dugogodišnja praksa i iskustvo u prevođenju zvaničnih spisa, kao i u njihovoj overi, a o kvalitetu usluga koje pružaju svedoče brojni zadovoljni klijenti koji se uvek obraćaju na našu adresu kada imaju potrebu za obradom dokumenata ili javnih isprava.

Prevod zvaničnih naterijala radi se prema strogim pravilima, precizno i bez ikakve improvizacije. Sve pojedinosti iz osnovnog dokumenta moraju biti tačno prebačene na traženi jezik, a posebna pažnja se poklanja prevodu stručnih termina, koji moraju biti adekvatni i valjani. Nužno je da se poštuje i stil kojim je napisan dotični dokument, kao i gramatika i pravopis ciljanog jezika. Sve eventualne greške će, kada prevodioci završe posao, ispraviti lektori, koji sa svog stručnog aspekta kontrolišu prevod i dovode ga u formu potpuno spremnu za proces overe. Ovo je neophodno radi toga što je poznato da sami prevodioci ponekad nisu u stanju da uvide sve svoje greške, te ni jedna dodatna kontrola nije na odmet.

Prevodilac i sudski tumač Bajina Bašta dužan je da, sledeći propisanu proceduru, detaljno uporedi urađeni prevod sa originalnim maretijalom, kako bi utvrdio da su oni u svemu, osim, razume se, u korišćenom jeziku, potpuno identični. Zatim, ako je sve kako treba, overiće prevod svojim pečatom, potpisati ga i tim činom ga uvrstiti u pravno i zakonski validne materijale, koji se nadalje mogu, bez ikakvih prepreka, koristiti u pravnim, adnimistrativnim i drugim poslovima u inostranstvu.

Prevod bez pečata sudskog tumača je, naime, potpuno bezvredan i neupotrebljiv u praksi, budući da mu tek overa od strane stručnog lica dodeljuje zvaničan karakter i klijentu omogućuje da ga koristi kao i svaki drugi original, s obzirom na to da pečat licenciranog sudskog tumača praktično znači da se prevod potpuno poklapa sa originalom, te da je sasvim ispravan pred zakonom. Iza ove overe stoji kredibilitet licenciranog sudskog tumača i garancija da je prevod prekontrolisalo stručno lice.

Prevodioci i sudski tumači Bajina Bašta rade sa 40 različitih jezika koji se govore širom sveta, u koje spada, naravno, i srpski. Osim uvek traženih jezika, kao što su engleski, nemački, ruski, francuski, španski, italijanski i portugalski, zvanična dokumenta se prevode i na grčki, turski, arapski, kineski i japanski jezik, ali i sa njih na neke druge. U našem prevodilačkom centru radi se i sa ostalim evropskim jezicima, koje još nismo spomenuli, a to su ukrajinski, holandski, poljski, češki, slovački, mađarski, kao i albanski, rumunski, bugarski i skandinavski jezici – norveški, finski, danski i švedski. Često radimo prevode i na jezike naših bivših sunarodnika – hrvatski, slovenački, bosanski i makedonski, ali i sa njih na druge koji se traže. Prevodioci i sudski tumači Bajina Bašta u radu koriste i latinski jezik, ali i one, retko gde na drugom mestu zastupljene, a to su korejski, estonski, romski, pakistanski, hebrejski i persijski. Uvažavajući nastojanja da se osobama sa slušnim i govonim teškoćama omogući nesmetano funkcionisanje, u svoje stalne usluge uvrstili smo i one koje obavlja stručnjak za znakovni jezik.

Iako se u prevodilačkom centru Akademije Oxford najčešće rade prevodi sa ili na srpski jezik, dešava se da klijent zatraži i prevod sa jednog stranog jezika na drugi, a to je upravo usluga po kojoj se izdvajamo od mnogih naših kolega. Naime, ovaj tip prevoda se kod nas radi direktno, bez posrednog prebacivanja sadržaja na srpski i angažovanja dva posebna stručnjaka – jednog za izvorni, drugog za ciljani jezik. Sve se to dešava zahvaljujući izuzetno visokom obrazovanju naših stručnjaka, te njihovim različitim afinitetima i interesovanjima, te smo na taj način u prilici da ispunimo zahteve klijenata brže, efikasnije i jeftinije.

U slučaju da ste prethodno već nekom drugom poverili prevod svojih dokumenata, a od nas tražite samo overu istih, morate, takođe, znati da se i tada primenjuje uobičajeni način provere prevoda, a to podrazumeva detaljno i sistematično upoređivanje vašeg prevoda sa originalom, koji nam morate dostaviti na uvid. Ako se dogodi da prevodilac i sudski tumač Bajina Bašta ne prihvati da overi vaš dokument jer nije urađen prema predviđenim principima, sve će to ispraviti lektori i korektori, veoma važni članovi našeg tima, koji će uraditi redakturu prevoda, kao i jezičku kontrolu originala. Ispraviće sve greške, ma kakve prirode one bile, uskladiti sadržaje sa originalom i do perfekcije ispoštovati duh ciljanog jezika. Posle njihovog rada, vaš prevod će biti potpuno prihvatljiv za sudskog tumača Bajina Bašta, koji će ga, bez oklevanja, overiti svojim pečatom.

Koja dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Bajina Bašta?

Predmet overenog prevoda mogu biti bilo koja zvanična dokumenta koja se u nekoj situaciji plasiraju na međunarodnu pravnu scenu. Osim svih vrsta izveštaja - godišnjih, revizorskih, finansijskih i mnogih drugih, prevodi se i overava kompletna tenderska dokumentacija (obrasci, predmeri, uputstva za ponuđače, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama i opšti uslovi), ali i sva druga poslovna dokumenta, poput rešenja o osnivanju privrednog lica, ulaznih i izlaznih faktura, osnivačkog akta i statuta preduzeća, te bilansa stanja i uspeha, poreskog identifikacionog broja, poslovnih odluka i izvoda iz Agencije za privredne registre.

Za međunarodne pravne poslove radi se overen prevod sudskih presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, zatim raznih pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, sertifikata, licenci i izjava pojedinaca, ali i saglasnosti o zastupanju, zahteva za dobijanje vize i prevoda tekovina Evropske Unije. Prevodioci i sudski tumači Bajina Bašta obrađuju sve vrste poslovnih ugovora, kao što su, recimo, kupoprodajni, ugovori o saradnji ili o prodaji roba i usluga, ali i sve pravno zasnovane sporazume, tipa ugovora o doživotnom izdržavanju ili prometu nepokretnosti.

Pored uputstava za rukovanje ili onih za korišćenje lekova, prevodilac i sudski tumač Bajina Bašta prevodi i overava i sve vrste pisanih materijala koji su povezani sa naukom, tehnikom, građevinom, medicinom ili farmacijom. To su, između ostalih, naučni i tehnički patenti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, ali i lekarski nalazi, razna dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Svi koji žele da se školuju, usavršavaju ili zaposle u inostranstvu traže regularno overen prevod diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavnih planova i programa fakulteta.

Za podnošenje zahteva različitih vrsta kao i za ostvarivanje ili potvrđivanje nekih zakonskih prava, nadležnim službama se podnose prevedene i overene raznorazne potvrde i uverenja, te prevodilac i sudski tumač Bajina Bašta radi sa potvrdom o prebivalištu ili o kvalitetu proizvoda, uverenjem o državljanstvu, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, ali i o redovnom zaposlenju ili primanjima, kao i sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti, uverenjem o položenim ispitima, te sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, uvek potrebnom kada je u pitanju sklapanje braka u nekoj stranoj zemlji. Osim izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, narodskim jezikom rečeno, krštenice, venčanice i umrlice, prevodioci i sudski tumači Bajina Bašta izdaju overen prevod i za sve vrste dozvola - radnu, vozačku, saobraćajnu, dozvolu za boravak i mnoge druge, kao i za lične isprave, odnosno, pasoš i ličnu kartu.

U skladu sa Zakonom o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Bajina Bašta prošli su proveru podobnosti za obavljanje ovog odgovornog posla, a položili su i zakletvu pred nadležnim pravosudnim organima da će u svom radu poštovati važeće propise, kao i privatnost svojih klijenata. Sva dokumenta koja nam budete dostavili na obradu biće apsolutno bezbedna, a podaci koji se u njima nalaze ostaće strogo poverljivi i zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe.

Dostava i preuzimanje materijala koje obrađuje prevodilac i sudski tumač Bajina Bašta

Da bi vaša dokumenta bila na zakonski način overena i spremna za primenu u praksi prevodilac i sudski tumač Bajina Bašta mora imati pristup njihovim originalima ili barem overenim kopijama istih. Materijale koji se prevode i overavaju možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti o svim detaljima naše buduće saradnje, a možete nam ih i poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili kurirskom službom koju sami odaberete. Slanje dokumenata na mejl dozvoljeno je jedino u slučaju da prevodioci i sudski tumači Bajina Bašta za vas rade hitan prevod zvaničnih spisa, što podrazumeva završavanje posla u znatno kraćem roku od uobičajenog, te je vrlo važno da dokumenta što pre stignu do naših stručnjaka. Napominjemo, takođe, da overa prevoda neće moći da se izvrši ukoliko nam blagovrmeno, a vodeći računa o roku koji ste postavili, ne dostavite i izvorne materijale i to na neki od pomenutih načina.

Obrađena dokumenta, to jest, overene prevode zajedno sa originalima možete podići u našoj filijali, a možete ih dobiti i na kućnu, adresu firme ili neku drugu koju navedete u zahtevu. Materijale šaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom sa kojom najčešće sarađujemo, a cena ove usluge obračunava se ovojeno od troškova za prevod i overu i plaćate je prema važećem cenovniku dostavne službe.

Cenovnik usluga koje nude stručnjaci Akademije Oxford dostupan je na našem zvaničnom sajtu, a o cenama se možete raspitati i kod koordinatora u našem predstavništvu. Prema opšte prihvaćenom prevodilačkom standardu, na jednoj strani prevoda svih pisanih materijala, pa i zvaničnih dokumenata, nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima, a cena prevoda će se formirati shodno broju obrađenih strana. Hitan prevod se tarifira drugačije i to tako što se na osnovnu cenu dodaje takozvana taksa za hitnost, koja je uslovljena količinom prevedenog materijala i dužinom traženog roka.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Da bi neke javne isprave i dokumenta postali važeći sa stanovišta prava i zakona, nije dovoljan samo pečat ovlašćenog sudskog tumača, već se zahteva i overa Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon što je oko sto država 1961. godine potpisalo u Hagu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, a među njima je bila i naša nekadašnja država, pa se i u Republici Srbiji, kao njenom pravnom sledbeniku, primenjuju odredbe pomenutog dokumenta. Apostille potvrda je urađena u formi štambilja u koji se upisuju određeni podaci i to je takozvani Apostille pečat koji se, kod pojedinih dokumenta čak i prevodi na traženi jezik.

Iako prevodilac i sudski tumač Bajina Bašta nije u obavezi da poznaje sve finese ove overe, svakako će vas obavetiti o svemu što o tome zna i uputiti vas na nadležnu pravosudnu intituciju gde ćete dobiti sva potrebna obaveštenja. Pre same overe Apostille-om trebalo bi da znate da li se ovaj pečat stavlja samo na prevod ili i na njega i na originalni dokument, a u slučaju da se traži prevod sadržaja pečata, moraćete dokument koji su preveli naši stručnjaci da odnesete u sud na apostiliranje, a potom opet da ga vratite nama, radi prevoda Apostille-a.

Za Apostille overu u našoj zemlji zaduženi su osnovni sudovi, sa sedištima u svim većim mestima, a u tu svrhu nadležnoj službi morate predati prevod dokumenta koji se overava, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Stanovnici Bajine Bašte i okoline sva potrebna obaveštenja o apostiliranju dokumenta namenjenih inostranstvu mogu potražiti nadležnoj službi Sudske jedinice u Bajinoj Bašti, u ulici Dušana Višića 1, ili na broj telefona 031-865-576. Direktno nadređen pravosudni organ je Osnovni sud u Užicu, čija je adresa Nade Matić 4, a broj telefona 031-513-105.

U ovom podužem tekstu smo pokušali da razjasnimo sve aspekte procesa prevoda i overe zvanične dokumentacije, ali ćemo rado odgovoriti na sva vaša pitanja, ako nas budete kontaktirali mejlom ili telefonom ili došli lično u našu poslovnicu. U slučaju da je i to potrebno, zakazaćemo vam termin besplatne konsultacije sa nekim od članova našeg profesionalnog tima.


Kategorije prevoda za Bajina Bašta

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bajinu Baštu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bajina Bašta

Spisak sudskih tumača za grad Bajina BaštaSudski tumači za grad Bajina BaštaSpisak sudskih tumača za grad Bajina Bašta

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bajina Bašta

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bajina BaštaSudski tumači za grad Bajina BaštaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bajina Bašta

Sudski tumači i prevodioci u Bajinoj Bašti

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!