Sudski tumači i prevodioci Batočina

U centralnom delu Srbije, u Šumadijskom upravnom okrugu, nalazi se gradsko naselje Batočina, centar istoimene opštine. Mesto je pozicionirano na 120 kilometara od Beograda, a 26 kilometara je udaljeno od Kragujevca i leži na reci Lepenici, pritoci Velike Morave. Osim njega, opštinsku teritoriju čini i 10 seoskih naselja: Kijevo, Badnjevac, Milatovac, Brzan, Nikšić, Gradac, Prnjavor, Dobrovodica, Crni Kao i Žirovnica.

Poznati turski putopisac, Evlija Čelebija, u jednom od svojih dela kaže da je Batočinu osnovao smederevski beg Gazi Bali, a bogoslovio ga Sulejman I Veličanstveni. U svakom slučaju, ovo naselje se prvi put spominje u turskom popisu iz 1476. godine, kada je tamo bilo 25 kuća, a krajem 16. veka Sinan paša mu dodeljuje status palanke. U to doba, zbog porasta broja muslimanskog stanovništva, u Batočini je izgrađena đžamija, koja je, pretpostavlja se, porušena posle ratova između Turske i Austrije, u 17. veku. Poznata je i Bitka kod Batočine 1688. godine u kojoj su Austrijanci naneli velike gubitke Turcima i ubedljivo ih pobedili.

Usled Velike seobe Srba 1690. godine, Batočina i okolna mesta su ostale gotovo bez stanovnika, a nakon sklapanja Požarevačkog mira 1718., pomenuti krajevi Srbije potpadaju pod austrijsku vlast. Međutim, povratak Turaka doneo je veće namete i još teži položaj lokalnog stanovništva, što dovodi do pobuna i privremenog oslobađanja Batočine, kao dela takozvane Kočine krajine.Posle Prvog srpskog ustanka mesto su oslobodili borci na čelu sa Karađorđem, a u blizini se tada odigrala još jedna odlučujuća bitka. Turci su se iseliliiz ovih krajeva, a knez Miloš Obrenović je ovde 1825. sazidao konak, koji je kasnije preuređen u osnovnu školu. Batočina je 1878. proglašena za varoš, a znatno se razvila u privrednom smislu između dva svetska rata. Posle 1945. započinje i industrijki razvoj, ali je, raspadom SFRJ-e, proizvodnja naglo opala.

U Batočini danas živi oko 6 hiljada ljudi, a obrazovanje se sprovodi u jednoj osnovnoj i jednoj srednjoj školi, u kojoj su objedinjeni gimnazija, mašinska i ugostiteljsko – turistička škola. Stanovništvo se uglavnom bavi poljoprivredom, ali i proizvodnjom građevinskih materijala.

U kontinuiranoj težnji da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu potencijalnih korisnika, Akademija Oxford i u Batočini sa velikim zadovoljstvom može da ponudi usluge svojih jezičkih srtučnjaka, odnosno prevodilaca i sudskih tumača, profesionalno osposobljenih za rad sa svim zvaničnim dokumentima i njihov prevod na neki od čak 40 jezika koji se govore širom sveta.

Šta sve za klijente mogu da urade prevodioci i sudski tumači Batočina?

Svakako da se na području naše zemlje uglavnom traži prevod zvaničnih spisa i javnih isprava na srpski jezik ili obrnuto, sa njega na neki strani, ali u prevodilačkom centru Akademije Oxford se radi i neposredan prevod teksta sa jednog na drugi strani jezik, ukoliko je to potrebno nekom klijentu. Ovakav način rada nije baš uobičajen u našoj branši, pošto se za ovakav posao uglavnom angažuju dva stručnjaka, jedan za jezik izvornog dokumenta, koji će ga prevesti na srpski, a potom drugi čija je specijalnost ciljani jezik i koji će na njega dotični dokument prevesti sa srpskog. No, prevodioci i sudski tumači Batočina su dovoljno kvalifikovani, iskusni i široko obrazovani da mogu sadržaje direktno da prebace sa osnovnog na traženi jezik, bez korišćenja našeg maternjeg jezika, te rade, svakako, brže, efikasnije, ali i jeftinije od mnogih svojih kolega.

Svi zvanični materijali se, osim u okviru srpskog, prevode i na ostale slovenske jezike – ruski, ukrajinski, poljski, slovački, češki, makedonski, bugarski, hrvatski, bosanski i slovenački, ali i sa njih na bilo koji drugi traženi jezik. Prevodilac i sudski tumač Batočina u svom radu koristi i jezike zastupljene u malom broju drugih prevodilačkih centara, kao što su romski, persijski, pakistanski, estonski, hebrejski i korejski, ali i, naravno, neizostavni engleski, francuski, nemački, španski, italijanski, portugalski i grčki jezik. Prevod dokumentacije može biti urađen i sa ili na holandski, rumunski, albanski, mađarski, kao i na turski, arapski, kineski, japanski ili skandinavske jezike – danski, švedski, finski i norveški. Kako i danas postoje neke naučne oblasti u kojima se koristi latinski jezik, prevodilac i sudski tumač Batočina prihvata i sve prevode koji su povezani sa njim. U svom stručnom timu imamo i vrsnog poznavaoca znakovnog jezika, te nam se za sve usluge prevoda i overe mogu obratiti i osobe se slušnim i govornim poteškoćama.

Sa jednakom posvećenošću i profesionalizmom ćemo obaviti čak i posao koji ne obuhvata kompletnu uslugu naših stručnjaka, već se, recimo, očekuje da samo overimo dokument koji je neko drugi, van našeg centra, već preveo na traženi jezik. Prevodilac i sudski tumač Batočina prevod koji donesete tretiraće kao i svaki koji je izašao iz pera naših jezičkih profesionalaca, te će sprovesti zakonom predviđenu proveru i upoređivanje prevoda sa originalom, pre nego što ga overi svojim pečatom. Ovaj postupak se ne sprovodi zato što sumnjamo u kvalitet rada drugih kolega, već jednostavno da bi se utvrdilo da se prevedeni dokument u svemu poklapa sa svojim originalom, jer jedino pod tim uslovom može postati zakonski i pravno važeći i na sebi nositi pečat ovlašćenog stručnog lica.

Ako bi se, kojim slučajem, ispostavilo da u vašem prevodu postoje stvari koje treba doraditi ili ispraviti ili vi sami smatrate da nešto tu nije urađeno kako treba, u mogućnosti smo da ponudimo uslugu naših uvaženih kolega, lektora i korektora, koji su nezamenljiv deo stručne ekipe Akademije Oxford. Redakturom teksta prevoda, oni će, pre svega, detektovati sve što zahteva popravku, uskladiti prevod sa originalom u svim predviđenim aspektima i doterati materijal do savršenstva u stilskom, terminološkom i jezičkom smislu. Njihov rad će vam omogućiti dobijenje dokumenta na traženom jeziku, koji ćete, nakon overe, moći odmah da upotrebite u praksi.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Batočina?

S obzirom na to da iza njih stoje godine iskustva i prakse u obradi zvaničnih materijala, kao i vrhunsko znanje jezika stečeno na Filolokim fakultetima i usavršeno među izvornim govornicima, prevodioci i sudski tumači Batočina su visoko kvalifikovani stručnjaci, sposobni da kvalitetno, tačno i precizno prevedu sve vrste zvaničnih dokumenata, a potom ih i overe na propisan način. Tome u prilog ide i njihovo zavidno poznavanje pravnih odredbi i zakona, kao i stručne terminologije koja se tiče pomenutog tipa materijala, budući da se kod njih ništa ne sme improvizovati i „od oka“ prevoditi.

Dakle, predmet rada naših eksperata mogu biti sve javne isprave i dokumenta za koja se, u određenim prilikama traži regularno overen prevod. Od zvaničnih pisanih materijala, koji se odnose isključivo na jednu osobu, to mogu biti lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i mnoga druga dokuenta koja se tretiraju kao lična.

Klijentima je često za školovanje ili zaposlenje u inostranstvu potreban prevod i overa spisa koji su u vezi sa obrazovnim sistemom, te prevodilac i sudski tumač Batočina obrađuje svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, a uz to i uverenje o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i , naravno, diplomu i dodatke diplomi.

U mnogim situacijama službama nadležnih instutucija predaju se overeni prevodi raznovrsnih potvrda i uverenja, pa se u našem prevodilačkom centru radi i sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja se traži uvek za sklapanje braka u inostranstvu, zatim sa potvdrom o redovnim primanjima, o redovnom zaposlenju, školovanju ili strudiranju, kao i sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o neosuđivanosti ili o stanju na tekućem računu u banci.

Osim što sa posebnom pažnjom prevode i overavaju lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifilkacije farmaceutskih proizvoda i ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, prevodioci i sudski tumači Batočina se bave i tehničkim, naučnim i građevinskim pisanim materijalima, te izdaju overen prevod i naučnih i tehničkih patenata, uputstava za rukovanje, laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i deklaracija proizvoda, građevinskih projekata i potvrda o kvalitetu proizvoda.

Uz prevod tekovina Evropske Unije, koji se radi samo u nekolicini drugih prevodilačkih centara, kod nas možete dobiti i kompletnu obradu svih pravnih akata, odnosno, sudske i pravne dokumentacije, potrebne za međunarodne poslove ovog tipa. Ovde, između ostalih, spadaju sudske presude i rešenja (recimo, presuda o razvodu braka), saglasnost o zastupanju, razni pravilnici, izveštaji, punomoćja i ovlašćenja, te sertifikati, licence, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, izjave pojedinaca, sudske odluke, kao i sve vrste pravnih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi.

Kako savremeno poslovanje najčešće prelazi granice jedne države, a ponekad i kontinenta, prevodilac i sudski tumač Batočina dobija zahteve da prevede i overi i različite vrste poslovnih dokumenata, a uglavnom rešenje o osnivanju pravnog lica, poreski identifikacioni broj (PIB), sve varijante biznis ugovora (kupoprodajne, ugovore o prodaji roba i usluga, o saradnji i ostale), poslovne odluke, kao i ulazne i izlazne fakture, finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, statut i osnivački akt preduzeća, te bilanse stanja i uspeha, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a) i svu dokumentaciju potrebnu za učešće na nekom tenderu.

Budući da rade sa zvaničnim spisima i javnim ispravama, to jest, materijalima koji se koriste u pravnim i zakonskim poslovima, jedna od osnovnih obaveza svih članova našeg stručnog tima jeste čuvanje tajnosti svih podataka koji im se, tokom prevođenja i overe, otkrivaju. Upravo su se na to, između ostalog, obavezali i polaganjem zakletve pred nadležnim organima Republike Srbije, pre stupanja na ovu odgovornu dužnost. Takođe, jedan od primarnih principa rada Akademije Oxford jeste poštovanje svih korisnika naših usluga i čuvanje njihove privatnosti, te budite uvereni da ćete, saradnjom sa nama, ne samo dobiti prevod dokumenata na vrhunskom nivou kvaliteta i njihovu overu na način koji zakon predviđa, već i zagarantovanu diskreciju.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Batočina?

Prevodi javnih isprava i spisa se overavaju zbog toga što je to jedini način da se oni sa zakonskom snagom originala, koriste u međunarodnom pravnom saobraćaju. Rečju, sam prevod nekog dokumenta je, kao takav, potpuno neupotrebljiv u bilo kom poslu koji se tiče sistemskih institucija, ali kada na njemu stoji pečat licenciranog sudskog tumača, on predstavlja legalnu potvrdu istovetnosti prevoda i njegovog originala, te omogućava plasiranje istog na međunarodnu pravnu scenu.

Prevodilac i sudski tumač Batočina će svojim pečatom overiti samo onaj prevod u kome su ispoštovana sva strogo definisana pravila rada sa zvaničnim materijalima, to jest u kome su svi podaci iz osnovnog dokumenta tačno i precizno prebačeni na ciljani jezik. U prevodu se, podrazumeva se, mora voditi računa o upotrebljenim stručnim terminima i njihovom adekvatnom izražavanju na jeziku koji se traži, te o stilu pisanja samog dokumenta, gramatičkim i pravopisnim pravilima. Budući da je poznato da je osobi koja piše ili prevodi neki tekst veoma teško da uoči sve greške, prevedeni materijal će, pre overe, prekontrolisati lektori i korektori i popraviti sve što je potrebno. Prevodilac i sudski tumač Batočina na početku procedure overe, detaljno i studiozno upoređuje prevedenu verziju dokumenta sa originalnom, kako bi se uverio da se one ni u čemu, osim u jeziku kojim su pisane, ne razlikuju. Ako je to tako, prevod overava svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svojim zvanjem i znanjem garantuje da on može u svim pravnim i drugim poslovima zameniti original, sa nesmanjenom zakonskom težinom.

Iz opisanog rada naših stručnjaka jasno je, dakle, da se kompletna obrada vaših dokumenata, tačnije deo koji se odnosi na overu, ne može izvršiti ukoliko nam na uvid ne dostavite i originale, ili, u krajnjoj liniji njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u predviđenoj instituciji. Sve materijale koje ćemo prevoditi i overavati možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku, od koga ćete dobiti i sva potrebna obaveštenja. Druga mogućnost je da nam dokumentaciju pošaljete na adresu filijale preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe koju odaberete. Ponekad se događa, da klijent ne može da prihvati naše rokove za završetak posla, uprkos tome što se trudimo da sve obavimo za što kraće vreme, te zahteva takozvani „hitan prevod“, koji podrazumeva maksimalno angažovanje naših stručnjaka, kao i potrebu da sa radom počnemo što je pre moguće. Zbog toga samo u ovoj situaciji dozvoljavamo i mogućnost slanja skeniranih dokumenata na naš mejl, ali napominjemo da je klijent obavezan da naknadno donese ili pošalje i originalne spise, ukoliko želi da prevod bude na odgovarajući način overen.

U posebnom zahtevu možete navesti i način na koji želite da preuzmete vaša dokumenta kada budu prevedena i overena, a zajedno sa njima, svakako, i originale. Nude vam se dve mogućnosti – da ih sami podignete u našoj poslovnici ili da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom inače sarađujemo. Važno je da naglasimo da cenu dostave dokumenata sami plaćate, prema zvaničnom cenovniku angažovane firme, i to potpuno odvojeno od cena prevoda, overe i drugih naših usluga koje ste, eventualno, koristili.

Cenovnik Akademije Oxford dostupan vam je na našem oficijelnom sajtu, a informacije o tome vam mogu dati i koordinatori u našem predstavništvu. Ukoliko sa tim podatkom niste upoznati, jedna strana prevoda sadrži 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči, budući da tako određuje standard prevodilačke profesije, a ovo pravilo se primenjuje na sve pisane materijale, pa i na zvanična dokumenat, uprkos tome što jedna njihova strana uglavnom sadrži primetno kraći tekst. Hitan prevod se tarifira drugačije od ostalih jer se uz osnovnu cenu obračunava i dodatak za hitnost, koji direktno zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji je klijent odredio.

Koja još overa zvaničnih dokumenata postoji?

Iako je za većinu zvaničnih materijala dovoljna overa pečatom licenciranog sudskog tumača, postoje dokumanta kod kojih je, osim ove, predviđena i overa Apostille pečatom. Dotična zakonska formalnost sprovodi se na osnovu odredaba Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo oko 100 država. Dokument overen Apostille-om ne zahteva ikakve druge provere i potvrde i može se koristiti na teritorijama svih država potpisnica pomenute Konvencije. Kako se pravila apostiliranja dokumenta primenjuju i u našoj zemlji, molimo vas da se o svim detaljima ove overe, vezano za vaš dokument, na vreme raspitate u nadležnoj pravosudnoj instituciji. To morate učiniti sami, budući da prevodioci i sudski tumači Batočina nisu dužni da poznaju ovu proceduru do detalja, ali će vas oni, svakako, uputiti na službu koja je u vašem mestu zadužena za tu problematiku.

Nadležnom licu bi trebalo da naglasite koji tačno dokument overavate, te i u koju ćete ga svrhu nadalje upotrebljavati, a važno je da se informišete o tome da li se Apostille-om overava samo prevod ili je potrebno da se pečat stavi i na prevod i na original, kao i da li se u slučaju vašeg dokumenta zahteva prevod sadržaja Apostille pečata.

Napominjemo da su za apostiliraje dokumenata u Republici Srbiji nadležni osnovni sudovi.

Kako do validnih informacija o Apostille-u?

Sve što vas o ovoj temi interesuje možete pitati nadležnog službenika u Sudskoj jedinici u Batočini, u Ulici Kralja Petra I, broj 37 ili pozvati na 034-6841-137. Neposredno nadređena pravosudna ustanova je Osnovni sud u Kragujevcu, koji se nalazi na Trgu Radomira Putnika 4, a tamošnji broj telefona je 034-307-600.

Sve vaše eventualne nedoumice u vezi sa načinom rada prevodilaca i sudskih tumača Batočina otkloniće naši koordinatori, ukoliko ih na neki način kontaktirate, a mogu vam, ako bude potrebe, zakazati i besplatnu konsultaciju sa nekim od eksperata.


Kategorije prevoda za Batočina

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Batočinu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Batočina

Spisak sudskih tumača za grad BatočinaSudski tumači za grad BatočinaSpisak sudskih tumača za grad Batočina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Batočina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BatočinaSudski tumači za grad BatočinaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Batočina

Sudski tumači i prevodioci u Batočini

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!