Sudski tumači i prevodioci Bečej

Na desnoj obali reke Tise, u Južnobačkom okrugu nalazi se Bečej, kulturno, privredno i društveno sedište ovog dela Vojvodine. To je grad panonskog tipa i jedan od najvećih u Potisju, a leži na važnom putu koji povezuje Subotici u Novi. U sastavu ove opštine se, pored Bečeja, nalaze i Bačko Petrovo Selo, Bačko Gradište, Radičević i naselje Mileševo.

Kao utvrđeno mesto, Bečej se u istorijskim spisima prvi put spominje sredinom 13. veka, kada ga je ugarski kralja Bela IV poklonio kaluđerima krstašima iz Stolnog Beograda. Tokom 15. veka postao je posed despota Đurađa Brankovića, a polovinom narednog veka ga osvaja turski vezir Mehmed – paša Sokolović. Nakon austrijsko – tursko rata, ovaj kraj potpada pod Austrijsku vlast, a kasnije postaje deo Potisko – pomoriške vojne granice između Turske i Habzburške monerhije. Sredinom 18. veka, austrijska vlada osniva Potisko – krunski distrikt, sa centrom u Bečeju, koji su mogli da nasele Mađari i kome je priznata autonimija. Tako je mađarski živalj zamenio na ovom području, do tada, većinsko srpsko stanovništvo. Pomenuti distrikt je opstao duže od jednog stoleća i tada se u Bečeju razvilo zanatstvo, trgovina, kao i društveni, politički i kulturni život. Nakon Prvog svetskog rata, grad postaje deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, a današnji sastav ove opštine ustanovljen je 1960. godine.

Danas u Bečeju živi gotovo jednak broj Srba i Mađara, a ukupno ima oko 20 hiljada stanovnika. U gradu se mogu videti mnogi zanimljivi istorijski spomenici, poput Srpske pravoslavne crkve, čiji je ikonostas radio poznati slikar Uroš Predić, a nedaleko od Bečeja je i dvorac koji je pripadao zemljoposenicima iz porodice Dunđerski, a koji je sada preuređen u hotel „Fantast“. Ikonostati Uroša Predića nalaze se i u kapelici, smeštenoj pored ovog zdanja.Zahvaljujući plodnoj ravničarskoj zemlji, kao i reci Tisi i kanalima koji od nje vode, najrazvijenija privredna grana u ovim krajevima je poljoprivreda. Osim toga, veliku ulogu u razvoju grada i privlačenju ulaganja ima i Centar za rehabilitaciju u Bečejskoj banji, bogata lovišta i čarde na Tisi.

Uzimajući u obzir potrebe savremenog čoveka i užurban tempo života koji nameće doba u kome živimo, Akademija Oxford sa zadovoljstvom može svim stamovnicima Bečeja i okoline da ponudi brzu i nadasve kvalitetnu uslugu prevodilaca i sudskih tumača, koji će sva vaša dokumenta prevesti na željeni jezik, a zatim ih i overiti na zakonom propisan način. Prevodioci i sudski tumači Bečej, na zahtev klijenata, prevode kompletnu dokumentaciju sa srpskog na neki od 40 stranih jezika sa kojima rade, ali i , naravno, sa nekog od ovih jezika na naš maternji. Osim toga, blagodareći svojim visokim stručnim kvalifikacijama, iskustvu i brojnim interesovanjima, oni mogu da, ako se ovakva usluga traži, materijale prevedu direktno sa jednog na drugi strani jezik, a da nemaju pri tom potrebu da ih, u međuvremenu, prebacuju na srpski jezik. Ovakav način rada, zastupljen u malom broju prevodilačkih centara, omogućava klijentu da za kraće vreme i uz manja novčana ulaganja dođe do overenog prevoda svoje isprave, koju potom može nesmetano da koristi u međunarodnom poslovanju.

Možemo slobodno reći da prevodioci i sudski tumači Bečej rade sa svim jezicima koji se govore na tlu Evrope, ali i sa nekima vezanim za narode drugih kontinenata. Moderno ustrojsvo sveta dovelo je do toga da se posebno često traže prevodi na engleski, nemački, ruski i francuski, te sa ovih na neke druge jezike, ali neretko se javljaju zahtevi i za prebacivanjem sadržaja pojedinih dokumenata u domenu italijanskog, grčkog, španskog, portgalskog, turskog ili arapskog jezika. Pevodilac i sudski tumač Bečej je, takođe, u situaciji da redovno dobija i poslove prevoda u okviru jezika država koje su nam teritorijalno bliske, a to su: mađarski, hrvatski, bosanski, makedonski, albanski, bugarski i rumunski. Od ostalih evropskih jezika u našem prevodilačkom centru zastupljeni su i holandski, poljski, slovački, ukrajinski, češki, slovenački, ali i skandinavski jezici, poput finskog, švedskog i norveškog. Iako su retki na našim prostorima, u našem stručnom timu nalaze se i prevodioci i sudski tumači za pakistanski, estonski, korejski, hebrejski, persijski i romski jezik, a prevodilac i sudski tumač Bečej prihvata da prevede dokumentaciju i sa ili na kineski, japanski i latinski jezik. Kod nas će uslugu dobiti i osobe sa posebnim potrebama, kada su govorne ili slušne sposobnosti u pitanju, budući da u svojim redovima imamo i stručnjaka za znakovni jezik.

TESTOVI


Podrazumeva se, naravno, da prevodilac i sudski tumač Bečej može i da izvrši overu materijala koji su prevedeni van naše profesionalne službe. Pre toga će urađeni prevod pažljivo uporediti sa originalom na osnovu koga je rađen, ne da bi ocenio njegov kvalitet, već da bi se uverio da su ove dve verzije jednog dokumenta u svemu, osim u jeziku, sasvim iste. Zatim, ako potvrdi istovetnot, na prevod stavlja svoj pečat, zvaničnu potvrdu da je dozvoljeno da se on uključi u međunarodni pravni saobraćaj.

Deo naše ekipe vrhunskih stručnjaka čine i lektori i korektori teksta, koji su tu da pomognu u slučaju da, recimo, nešto u vašem prevodu treba promeniti ili ispraviti ili u slučaju da vi sami nalazite da je on neadekvatno urađen. Vršeći redakturu materijala, oni će vam omogućiti da dobijete savršeno upakovan prevod koji će bez problema proći sve kontrole na overi.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Bečej?

Da bi jedan prevedeni dokument dobio zvaničan karakter i mogućnost da bude uključen u pravne poslove, neophodno je da se na njemu nalazi pečat licenciranog sudskog tumača. Pre toga je, bez sumnje, od suštinske važnosti da sam prevod bude urađen precizno i korektno, u skladu sa sadržajem izvornog materijala, kao i uz poštovanje svih termina koji su u njemu upotrebljeni i stila kojim je napisan. U prevodu, podrazumeva se, ne sme biti gramatičkih i pravopisnih grešaka i mora biti urađen u duhu traženog jezika. Kada tako obrađen materijal stigne do sudskog tumača, on ga studiozno upoređuje sa originalnim dokumentom, sa ciljem da potvrdi njihovu potpunu jednakost. Nakon toga, ukoliko prevodu ne uputi nikakvu zamerku, overiće ga svojim pečatom, a potom i potpisati. Sada je, konačno, prevedeni dokument priznat kao validan za sve institucije jednog sistema i podoban za međunarodni pravni saobraćaj.

Videli ste, iz prethodnog opisa rada prevodilaca i sudskih tumača, da je, bez originalnih dokumenata, nemoguće izvršiti proces overe, tako da vam podvlačimo da nam upravo izvorna dokumenta morate dostaviti na početku posla ili makar njihove regularno overene kopije. Materijal možete sami predati koordinatoru u našoj poslovnici ili ga možete poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili putem neke kurirske službe.

Ponekad se dogodi da je overeni prevod nekog dokumenta klijentu potreban za što kraće vreme, te se ovaj posao tretira kao hitan, a poseban je i zbog toga što jedino tada možete da skenirate materijal koji se obrađuje i pošaljete ga na naš mejl, pošto je, u cilju završavanja posla u roku koji zahtevate, neophodno da on što pre stigne do naših stručnjaka. Ne zaboravite, ipak, da je i u ovakvoj situaciji, neophodno da nam naknadno dostavite i originalni spis, jer bez njega prevodilac i sudski tumač Bečej neće moći da izvrši overu.

Nije na odmet da, prilikom dogovaranja posla, našem ovlašćenom službeniku naglasite i kako želite da preuzmete obrađene materijale, to jest, overene prevode i originale. Nudimo vam mogućnost da ih lično preuzmete u našoj filijali ili da vam ih mi pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju uglavnom angažujemo. Ako dokumentaciju dobijate na naznačenu adresu, sami snosite troškove dostave u visini koju odredi dotična služba, a ova cena se obračunava nezavisno od cene prevoda i overe.

Da dodamo još i to da sve cene usluga koje nude prevodioci i sudski tumači Bečej možete pogledati u zvaničnom cenovniku na sajtu Akademije Oxford, a možete o tome dobiti informacije i od koordinatora u našoj poslovnici. Prevodilački standard koji kaže da se na jednoj strani otkucanog prevoda bilo koje vrste materijala nalazi, sa sve razmacima, tačno 1800 karaktera, primenjuje se i u našem centru.

Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Bečej?

Vrhunski stručnjaci koji rade u našem timu specijalizovani su za prevod i overu svih vrsta zvanične dokumentacije, a zahvaljujući dugogodišnjoj praksi i stečenom iskustvu, brzo i lako završavaju posao čak i kada su u pitanju vrlo zahtevni i komplikovani sadržaji.

Pored overenog prevoda ličnih isprava i dokumenata, poput lične karte, pasoša, saobraćajne i vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, te uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu i radne knjižice, prevodioci i sudski tumači Bečej na ovaj način obrađuju i medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju u koje, na primer, spadaju lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Pojedinci ili firme koji posluju u oblasti tehnike i građevinarstva često imaju potrebu za overenim prevodima deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje, građevinskih projekata, kao i laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka i naučnih i tehničkih patenata.

Prevod i overa se radi i za sva dokumenta koja se tiču obrazovnog sistema, a prevodilac i sudski tumač Bečej uglavnom radi sa diplomom i dodacima diplomi, nastavnim planovima i programima fakulteta, prepisom ocena, ali i sa potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole i uverenjem o položenim ispitima.

Radi sklapanja braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje u mnogim slučajevima se traži overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, ali prevodioci i sudski tumači Bečej u domenu svog posla obrađuju i druga dokumenta u formi potvrda, uverenja, izjava ili saglasnosti koja se kasnije podnose raznim nadležnim službama u cilju ostvarivanja nekih prava. Tu spada potvrda o stanju na tekućem računu u banci, saglasnost o zastupanju, potvrda o neosuđivanosti, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom zaposlenju, kao i različite izjave pojedinaca.

Za vođenje međunarodnog biznisa neophodni su overeni prevodi sledećih dokumenata: rešenja o osnivanju privrednog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, bilansa stanja i uspeha, ali i godišnjih i revizorskih izveštaja, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreskog identifikacionog broja (PIB-a), kao i celokupne tenderske dokumentacije, ulaznih i izlaznih faktura, poslovnih odluka i kupoprodajnih i drugih vrsta ugovora, poput onih o saradnji ili prometu roba i usluga.

Prevodioci i sudski tumači Bečej, nakon kvalitetno urađenog prevoda, overavaju i sva pismena koja se koriste u međunarodnim pravnim poslovima ili sudskim procesima, kao što su zahtev za dobijanje vize, licence, sertifikati, dozvola ta boravak, te različiti tipovi pravilnika, izveštaja, odluka, punomoćja i ugovora, kao što je onaj o doživotnom izdržavanju. Overni prevod se izdaje i za razne sudske presude i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka. Treba dodati i to da prevodioci i sudski tumači Bečej, ukoliko klijent to traži, mogu da urade i prevod tekovina Evropske Unije, što se zapravo odnosi na pravna akta ove zajednice evropskih država.

Valja napomenuti i to da Akademija Oxford, pored širokog dijapazona usluga na zavidnom nivou kvaliteta, svim klijentima garantuje i apsolutnu sigurnost kada su u pitanju podaci sadržani u dokumentima koja se dostavljaju na prevod i overu. Čuvanje poslovne tajne je jedan od osnovnih postulata našeg rada, a svi naši stručnjaci su se, pre imenovanja, zakletvom obavezali da će čuvati privatnost svih sa kojima sarađuju i zaštititi podatke i dokumenta koji su im dostupni od svake zlonamerne upotrebe.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Ukoliko još o tome niste obavešteni, valjalo bi da znate da je u našoj zemlji, pored overe sudskog tumača, za pojedina zvanična dokumenta predviđena i overa haškim Apostille pečatom, koja je uspostavljena nakon što su neke države, među kojima je bila i naša tadašnja, potpisale međunarodnu Konvenciju 1961. godine kojom se precizira legalizacija dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu. Apostille overa omogućava da se javne isprave izdate na teritoriji jedne države mogu koristiti i u pravnom sistemu svih ostalih država potpisnica i to bez ikakave dodatne provere.

S obzorom na to da prevodilac i sudski tumač Bečej nije dužan da zna sve u vezi sa ovom overom, molimo vas da se blagovremeno raspitate o svim njenim aspektima u nekom od osnovnih sudova, koji su za ova pitanja zaduženi u našoj zemlji. Pre svega bi trebalo da se obavestite o tome da li se za dokument čiji prevod overavate uopšte traži apostilitanje, a ukoliko je odgovor potvrdan, saznajte da li se Apostille pečat stavlja i na prevedeni i na originalni dokument ili samo na prevedenu verziju, kao i da li je potrebno prevesti i sadržaj samog pečata

Bilo bi dobro da nadležnom službeniku napomenete i u koju ćete svrhu upotrebiti prevod dotičnog dokumenta, kako biste zaista dobili validne informcije.

Gde i koga pitati za Apostille overu?

Stanovnici Bečeja i okolnih mesta sve što ih zanima o apostiliranju dokumenata mogu pitati nadležnog službenika Osnovnog suda u Bečeju, koji se nalazi u Glavnoj ulici, broj 6, a mogu da pokušaju i da sve što treba saznaju pozivom na broj telefona 021-6911-750.

Nadamo se da smo razjasnili sve pojedinosti vezane za prevod i overu dokumenata. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, slobodno nas kontaktirajte, a naš predstavnik će vam, ukoliko oceni da je to potrebno, zakazati i besplatnu konsultaciju sa stručnim licem.

Nije na odmet da kažemo i to da Akademija Oxford, pored opisanih usluga, svima koji žive u Bečeju i susednim naseljima, a koji za tim imaju potrebe, omogućava da se profesionalno obuče, odnosno dokvalifikuju ili prekvalifikuju za različita zanimanja III ili IV stepena stručnosti, da nauče da se služe računarom, lako polože prijemne ispite u svim obrazovnim ustanovama, nakon dobro osmišljene pripremne nastave, te da nauče i usavrše neki strani jezik na kursevima koje vode iskusni predavači.


Kategorije prevoda za Bečej

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bečej


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bečej

Spisak sudskih tumača za grad BečejSudski tumači za grad BečejSpisak sudskih tumača za grad Bečej

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bečej

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BečejSudski tumači za grad BečejCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bečej

Sudski tumači i prevodioci u Bečeju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!