Sudski tumači i prevodioci Bela Crkva

Administrativni, kulturni, privredni i politički centar opštine Bela Crkva jeste gradsko naselje sa istim imenom, smešteno u Južnobanatskom upravnom okrugu, u kome, prema podacima sa popisa iz 2011. godine, ima nešto malo više od 9 hiljada stanovnika. Belu Crkvu nazivaju i „Vojvođanska Venecija“, s obzirom na to da se, pored reke Nere, u čijoj se kotlini nalazi, u neposrednoj blizini grada mogu videti i vodeni tokovi Dunava, Karaša, kanala Dunav – Tisa – Dunav, kao i nekoliko bistrih i veoma popularnih jezera. Osim pomenutog grada, na području opštine Bela Crkva nalaze se i naselja: Banatska Subotica, Stara Palanka, Banatska Palanka, Vračev Gaj, Dobričevo, Grebenac, Jasenovo, Dupljaja, Kaluđerovo, Kajtasovo, Kusić, Kruščica, Češko Selo i Crvena Crkva.

Veruje se da je Belu Crkvu osnovao grof Mersi, prvi guverner Banata, zahvaljujući kome dolazi do naseljavanja Nemaca u ove krajeve početkom 18. veka. Vrlo brzo nakon toga, doseljavaju se Srbi, Rumuni, Jevreji i ostali narodi. Teritorija Bele Crkve bila je odvojena od ostatka Vojvodine, budući da se nalazila u sastavu Vojne krajine, koja je formalno imala svoje zakone, ali je u stvarnosti bila pod upravom austrijskog cara. Posle 1872. godine, Bela Crkva pripada Mađarskom kraljevstvu, a od 1918. postaje sastavni deo Srbije. Budući da su tokom Drugog svetskog rata uglavnom pomagli okupatorske snage i činili razna zlodela, nakon oslobođenja, gotovo svi Nemci iz Bele Crkve napuštaju zemlju, u strahu od osvete. Njihova imovina bila je u najvećem broju slučajeva dodeljivana kolonistima koji su ovde dolazili iz Crne Trave, Bosne i Hercegovine, Like, Korduna i Crne Gore.

Najveće prirodno bogatstvo belocrkvanske opštine, kao i resurs važan za privredni razvoj, predstavlja reka Dunav, kao prirodna spona sa Evropom. U neposrednoj blizini grada nalazi se i Deliblatska peščara, jedinstvena po specifičnom biljnom i životinjskom svetu, a za razvoj turizma najznačajnija su obližnja kristalno čista jezera, kojih ima 7, a nastala su korišćenjem šljunka sa dna Panonskog basena. Osim po prirodnim lepotama, Bela Crkva je poznata i po tradicionalnoj manifestaciji, „Karnevalu cveća“, kojim se na početku svakog leta, otvara turistička sezona.Iako stanovništvo ovog grada danas uglavnom čine Srbi, u prošlosti je tu bilo stecište raznih nacija, kultura, vera i načina života. Ova multikulturalnost i multietičnost se u savremeno doba ogleda u čestim potrebama za prevođenjem zvanične dokumentacije u okviru stranih jezika, kao i u njihovoj overi u cilju dalje legalne upotrebe. Imajući to u vidu, Akademija Oxford svim zainteresovanim stanovnicima naselja na području Bele Crkve može da ponudi usluge svojih izuzetno kvalifikovanih prevodilaca i sudskih tumača, ali i neki od specijalizovanih programa za sticanje željenih znanja i zvanja, kao što je obuka za rad na računarima, kursevi stranih jezika sa mogućnošću dobijanja međunarodno priznatih sertifikata, profesionalno osposobljavanje za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kao i priprema za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim institucijama.

Prevodioci i sudski tumači Bela Crkva

Jezički stručnjaci koji su, u okviruAkademije Oxford, zaduženi za prevod i overu vaših dokumenata u Beloj Crkvi su vrhunski poznavaoci svojih radnih jezika, a vrlo često su i njihovi izvorni govornici. Osposobljeni su za rad sa svim tipovima zvaničnih spisa i javnih isprava, budući da su veoma dobro upućeni u važeće zakonske propise i regulative, kao i stručnu terminologiju koja se u ovom poslu koristi. Osim toga, godine iskustva i raznovrsna praksa doprinose tome da se svi korisnici njihovih usluga svaki put iznova odlučuju da ih angažuju za obradu pomenutog tipa materijala, jer na jednom mestu, uvek za najkraće moguće vreme i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, mogu da dobiju prevod na jezik koji žele i to na najvišem nivou, a odmah zatim i overu u skladu sa važećom zakonskom procedurom.

Prevodioci i sudski tumači Bela Crkva u radu sa zvaničnom dokumentacijom koriste 40 jezika koji se govore širom sveta, a to su, naravno, naš maternji jezik, ali i uvek traženi i svuda zastupljeni, engleski, nemački, francuski, ruski, španski, portugalski, kao i turski, italijanski, grčki i arapski. U Srbiji se, zbog teritorijalne bliskosti, često radi i prevod u okviru mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, hrvatskog, bosanskog, ali i slovenačkog jezika, a, osim pomenutih, prevodilac i sudski tumač Bela Crkva može da prevede materijale i sa ili na holandski, slovački, poljski, češki, danski, finski, norveški, švedski, kineski i japanski jezik. S obzirom na to da se latinski, iako definisan kao mrtav, i danas može sresti u pojedinim oblastima medicine, farmacije, veterine ili prava, dešava se da klijenti traže prevod koji se tiče ovog jezika, te naši stručnjaci i tada omogućuju završavanje posla na očekivano visokom nivou. Posebno ističemo da u svom profesionalnom timu imamo i stručnjake, retko gde zastupljene u prevodilačkom centrima, za estonski, korejski, pakistanski, romski, persijski i hebrejski jezik, kao i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, čije su usluge namenjene klijentima sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima.

Budući da su prevodioci i sudski tumači Bela Crkva sposobni da odgovore i na najzahtevnije profesionalne izazove, prihvataju da, ako klijent to traži, urade i direktan prevod između dva strana jezika. Da bi bilo jasnije, navešćemo jedan primer. Recimo da imate neku licencu sačinjenu na engleskom jeziku koju, iz vama poznatog razloga, morate da prevedete na turski jezik. Uobičajena praksa u ovom slučaju jeste angažovanje dva stručnjaka – jednog čija je specijalnost jezik izvornog dokumenta i drugog koji je zadužen za prevod na ciljani jezik, i posredno prebacivanje sadržaja materijala, najpre sa engleskog na srpski, pa sa srpskog na turski. Međutim, u našem prevodilačkom centru se radi na efikasniji i profesionalniji način, budući da se sasvim preskače međuprevod na srpski jezik i tako se klijentu omogućava da brže i uz manja novčana ulaganja dobije dokument koji traži.

Najveći broj korisnika naših usluga se upravo oprdeljuje za punu obradu zvaničnih materijala, što će reći, i prevod i overu, ali ima situacija kada smo zamoljeni da uradimo samo overu dokumenta koji je već, na nekom drugom mestu, preveden. Kako je dobrobit i zadovoljstvo klijenata ono o čenu najviše vodimo računa, prihvatamo da uradimo i tu vrstu posla, s tim što i u navedenoj situaciji, imamo obavezu da sprovedemo zakonom definisanu proceduru i, pre samog overavanja spisa, izvršimo detaljnu proveru prevoda, u smislu njegovog upoređivanja sa izvornim, to jest, originalnim dokumentom. Prevodilac i sudski tumač Bela Crkva će vaš prevod overiti i potpisati tek ako potvrdi da se on u svim predviđenim aspektima poklapa sa originalom, pošto se u drugačijoj formi ne može koristiti u pravnom prometu u inostranstvu.

Imamo rešenje i u slučaju da se pokaže da prevod koji ste doneli nije odgovarajući, odnosno da u njemu nije poštovana zakonitost rada sa zvaničnim dokumentima! To naravno ne znači da će naši stručnjaci ponovo prevoditi vaš dokument, već će lektori i korektori, članovi naše ekipe eksperata, uraditi redakturu postojećeg prevoda, ispraviti sve gramatičke i pravopisne greške u tekstu, poboljšati prevod stručnih termina i, naravno, u svim aspektima ga prilagoditi originalu. Nakon toga ćete imati stilski besprekorno urađen tekst, u skladu sa svime što se očekuje od prevoda koji treba zvanično da se overi.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Bela Crkva?

Prevodioci i sudski tumači Bela Crkva moraju da zadovolje određene uslove koji se tiču njihove stručnosti, kao i iskustva i podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog zanimanja. Sve se to proverava i dokazuje pred nadležnim organima, procedurom koja je određena zakonom, a definitivno se potvrđuje zakletvom koju su svi pomenuti stručnjaci dužni da polože pre imenovanja. Ona ih obavezuje na časno i pošteno obavljanje posla, u skladu sa svim važećim propisima, ali i na apsolutno poštovanje i uvažavanje privatosti klijenata, te čuvanje svih podataka iz zvaničnih materijala koji im se poveravaju. Dokumentacija svih korisnika naših usluga je neprikosnovena i biće zaštićena od bilo kakve upotrebe koja nije poželjna i predviđena.

Posao sudskog tumača je od ključne važnosti u procesu obrade zvaničnih dokumenata, jer je upravo on taj koji će, svojim pečatom i popisom, omogućiti plasman prevoda u međunarodne pravne, administrativne ili druge legalne poslove. Da bi to uradio, dužan je da prekontroliše prevedeni materijal do detalja i da ga uporedi sa originalom, budući da isključivo prevod koji je u svemu, osim u jeziku, isti kao i njegov izvor može biti regularno overen. Zbog toga se podrazumeva da svi sadržaji osnovnog dokumenta moraju biti tačno prebačeni na traženi jezik, što podrazumeva vrlo precizan prevod posebno stručih termina. Takođe, u tekstu prevoda ne sme biti gramatičkih ili pravopisnih grešaka, a sve mora biti urađeno u skladu sa stilom pisanja odgovarajućih zvaničnih dokumenata na jeziku koji se u prevodu zahteva.

Kako su veoma umešni u praksi i iskusni u radu sa zvaničnim spisima, prevodioci i sudski tumači Bela Crkva prihvatiće da za vas obrade čak i najzahtevnije materijale, bez obzira na koji se sferu društvenog ili privatnog života odnose.

Pored raznih dokumenata potrebnih za učešće na tenderima, kao što su uputsvo za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, u našem prevodilačkom centru se na odgovarajući način obrađuje i sva ostala poslovna dokumentacija u koju, na primer, spada statut i osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj (PIB), rešenje o osnivanju privrednog lica, izvod iz Agencije za privredne registre, ali i sve vrste faktura, bilansi stanja i uspeha i razne poslovne odluke. Predmet rada naših jezičkih profesionalaca mogu biti i različite vrste izveštaja – godišnji, revizorski, finansijski i mnogi drugi, kao i svi tipovi ugovora, bili oni poslovni ili sudski i pravno utemeljeni. To su, između ostalih, kupoprodajni, zatim ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji, ali i o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostali.

Prevodilac i sudski tumač Bela Crkva profesionalno je osposobljen i za rad sa tehničkom, naučnom, medicinskom i farmaceutskom dokumentacijom, u koju, recimo, spadaju deklaracije proizvoda, uputsva za rukovanje, građevinski projekti, kao i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i lekarski nalazi, sva dokumentacija o medicinskim proizvodima i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Klijenti koji se školuju, usavršavaju ili zapošljavaju u inostranstvu traže nam overeni prevod diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavnih planova i programa fakulteta, a za ove i razne druge situacije potreban je prevod i overa mnogih potvrda i uverenja, te prevodilac i sudski tumač Bela Crkva radi i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci ili onom o slobodnom bračnom stanju, uverenjem o državljanstvu, potvrdom o redovnom zaposlenju, primanjima, školovanju ili studiranju, kao i sa uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o prebivalištu, o kvalitetu proizvoda ili o neosuđivanosti, uverenjem o položenim ispitima i sa mnogim drugim sličnim dokumentima.

Za pravne poslove koji ne obuhvataju samo jednu državu potreban je overen prevod različitih pravnih akata, što će reći, mnogobrojnih vrsta sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i saglasnosti o zastupanju, zahteva za dobijanje vize, različitih pravilnika, licenci, sertifikata, izveštaja, ovlašćenja, punomoćja i izjava pojedinaca. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Bela Crkava uradiće kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, veoma tražen u poslednje vreme.

U sferi ličnih dokumenata prevode se i overavaju izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, venčani list, pasoš, sve vrste dozvola – vozačka, saobraćajna, radna, za boravak i ostale, ali i izvod iz matične knjige umrlih.

Kako otpočeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svoje zvanične dokumentacije, morate poštovati i određene obaveze, kako bi prevodilac i sudski tumač Bela Crkva mogao da ispuni sve što od njega očekujete. Reč je o tome da ste, ako želite da vaši materijali, nakon prevoda, budu regularno overeni i spremni za dalji međunarodni saobraćaj, dužni da na neki od predviđenih načina dostavite originalna dokumenta. To možete učiniti dolaskom u našu poslovnicu i predajom materijala ovlašćenom službeniku ili slanjem istih na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna u vašem gradu. Postoji i mogućnost slanja skeniranih dokumenata na naš mejl, ali to isključivo u slučaju da tražite „hitan prevod“, koji predviđa obradu materijala u znatno kraćem roku od uobičajenog. Naglašavamo, međutim, da i tada, ukoliko tražite da prevodi budu i overeni, morate na neki od pomenutih načina u naš prevodilački centar dostaviti i originale. Trebalo bi da znate da se cena „hitnog prevoda“ razlikuje od uobičajene, pošto tada, shodno količini materijala koji se obrađuje i roku koji postavljate za završetak posla, plaćate i taksu za hitnost u odgovarajućoj visini.

Klijenti bi trebalo da napomenu i kako žele da preuzmu materijale na kraju obrade. To mogu da urade lično, podizanjem gotovih dokumenata u našoj poslovnici, a mogu ih dobiti i na određenu adresu, preko kurirske službe koji uglavnom angažujemo ili preporučeno, preko Pošte Srbije. Cenu ove usluge odrediće dotična firma koja je bude obavila, a svi troškovi koji su s tim u vezi ići će na vaš račun. Cena dostave dokumenata, plaća se nezavisno od cene prevoda i overe, kao i drugih usluga naših stručnjaka.

Na zvaničnom sajtu Akademije Oxford dostupan vam je zvaničan cenovnik, a o svemu tome se možete obavestiti i kontaktom sa našim ovlašćenim koordinatorima u poslovnici. Važno je i da znate da standard prevodilačke profesije, koga se i sami pridržavamo, određuje da se na jednoj strani otkucanog teksta prevoda nalazi tačno 1800 slovnih mesta, u šta su uračunati i razmaci između reči. Pomenuto pravilo primenjuje se kod prevoda svih pisanih materijala, pa i zvaničnih dokumenata, bez obzira na to što jedna njihova strana sadrži mahom znatno kraći tekst.

Šta je Apostille overa?

Overa materijala Apostille pečatom uvedena je nakon potpisivanja Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, u Hagu 1961. godine i predviđena je za sva dokumenta koja će se koristiti u pravnim sistemima država potpisnica.

Apostiliranje ni u kom slučaju ne isključuje overu od strane sudskog tumača i nije predviđeno za sva dokumenta ili javne isprave. Ovu overu ne vrši prevodilac i sudski tumač Bela Crkva, već teritorijalno nadležan osnovni sud u vašem mestu. Stoga, u opisu njegovih dužnosti nije poznavanje svih pojedinosti ovog procesa, ali vam svakako može reći sve šta o tome zna i uputiti vas na nadležnu službu gde možete dobiti sva obaveštenja.

Ukoliko je za vaš konkretni dokument potrebna Apostille overa, potrebno je da u osnovnom sudu predate originalni prevod dotičnog materijala, njegovu fotokopiju koja ostaje sudu i fotokopiju vaše lične karte. Kako biste mogli da organizujete postupke koji čine proces overe, valjalo bi da se blagovremeno raspitate i o tome da li je u vašem slučaju predviđeno da se prevodi i sadržaj samog Apostille pečata, jer, ako je tako, trebalo bi da, nakon prevoda koji uradi prevodilac i sudski tumač Bela Crkva, dokument odnesete u sud na apostiliranje, a potom ga ponovo donesete u naš centar, u cilju prevođenja pečata. Takođe je potrebno da se raspitate i o tome da li se kod vašeg dokumenta overava samo prevod ili je potrebno da se Apostille pečat nalazi i na originalu.

Kako do informacija o Apostille pečatu u Beloj Crkvi?

Sva potrebna obaveštenja o pomenutoj vrsti potvrde možete dobiti u Sudskoj jedinici u Beloj Crkvi , koja se nalazi u Ulici Jovana Cvijića bb, ili pozivom na broj telefona 013-851-171. Pravosudna institucija koja je neposredno nadređena navedenoj je Osnovni sud u Vršcu, čija je adresa Žarka Zrenjanina 41-43, a brojevi telefona 013-831-343 i 013-835-137. Imajte na umu da je za dobijanje validnih i upotrebljivih informacija vrlo važno da nadležnom službeniku tačno kažete koji dokument apostilirate, kao i za kakve poslove vam je njegov prevod u budućnosti potreban.

Ako postoji išta što biste još želeli da pitate, a nismo dovoljno detaljno objasnili u ovom tekstu, možete se obratiti našim koordinatorima telefonom, mejlom ili lično, dolaskom u našu poslovnicu. Ako procene da je i to potrebno, oni će vam dati termin besplatne konsultacije sa nekim članom profesionalnog tima Akademije Oxford.


Kategorije prevoda za Bela Crkva

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Belu Crkvu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bela Crkva

Spisak sudskih tumača za grad Bela CrkvaSudski tumači za grad Bela CrkvaSpisak sudskih tumača za grad Bela Crkva

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bela Crkva

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bela CrkvaSudski tumači za grad Bela CrkvaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bela Crkva

Sudski tumači i prevodioci u Beloj Crkvi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!