Sudski tumači i prevodioci Beočin

Beočin je gradsko naselje i administrativno sedište opštine Beočin, koja pripada Južnobačkom upravnom okrugu, uprkos tome što se njena teritorija nalazi u severnom delu Srema, na desnoj strani Dunava i na obroncima Fruške Gore. Podaci sa popisa koji je rađen 2011. godine pokazuju da grad Beočin ima skoro 8 hiljada stanovnika, dok ih na celoj opštini ima blizu 16 hiljada. Najviše ima ljudi srpske nacionalnosti, ali su u manjem broju zastupljeni i Romi, Slovaci, Hrvati, Mađari i ostali. Osim Beočina, teritoriju opštine čine sledeća naseljena mesta: Banoštor, Lug, Rakovac, Čerević, Grabovo, Susek i Sviloš.

Naselje na mestu gde se danas nalazi Beočin prvi put se u pisanim materijalima spomilje u 18. veku. Fabrika cementa, od izuzetnog značaja za ovaj kraj, sagrađena je 1839. godine, a početkom narednog veka, oko nje se formira i postepeno razvija naselje namenjeno prvenstveno smeštaju radnika i njihovih porodica. Kada je završen Drugi svetski rat, u Beočinu počinju da se grade i višespratne zgrade, te se on lagano širi prema istoku. Tako ovaj gradić postaje privredni, kulturni, obrazovni i zdravstveni centar svih okolnih naselja, u koji stalno pristižu novi stanovnici u potrazi za poslom. U vreme svog najvećeg poslovnog zamaha, beočinska fabrika cementa zapošljavala je čak oko 2 hiljade radnika, dok, na žalost, danas ima samo nešto više od 300 zaposlenih.

U gradu rade dve osnovne škole, predškolska ustanova, biblioteka i Kulturni centar, koji organizuje brojne manifestacije. Posetioci rado dolaze u Beočin, koji, osim divne prirode, može da ponudi i razgledanje nakoliko izvanrednih građevina, među kojima je, svakako, manastir, posvećen prazniku Vaznesenja Hristovog, izgrađen u 16. veku, zatim dvorac nemačke porodice Špicer, jednih od vlasnika beočinske cementare, projektovan od strane istog arhitekte koji je uradio i Zgradu mađarskog parlamenta u Budimpešti, a tu je i zanimljiva seoska kuća, tipičnih karakteristika za ovdašnje građevine iz 18. veka. Nacionalni park Fruška Gora je, svakako, ono što Beočinu i okolini daje posebnu draž, budući da su u njemu smešteni čuveni fruškogorski manastiri, poznati po bogatim riznicama i bibliotekama, specifičnoj aritekturi i freskama izuzetne vrednosti i lepote.Stanovnicima Beočina, kao i mnogih drugih manjih ili većih mesta u Vojvodini, i celoj Srbiji, dostupne su kvalitetne i povoljne usluge koje nude prevodioci i sudski tumači, osposobljeni za rad sa sveukupnom zvaničnom dokumentacijom, ali mogu koristiti i pogodnosti efikasne i savremene obuke za rad na računarima, kao i profesionalnog osposobljavanja, odnosno dokvalifikacije i prekvalifikacije, za razna zanimanja III ili IV stepena stručne spreme. Svim zainteresovanim Beočincima možemo da ponudimo i dobro organizovane kurseve stranih jezika na kojima se, uz iskusne i stručne predavače, lako i brzo može savladati željeni jezik, a nakon položenog završnog ispita, dobija se i, svuda u svetu priznata, diploma o stečenom znanju. Za sve buduće studente, srednjoškolce i gimnazijalce organizujemo kvalitetnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Beočin?

Ekipu pažljivo selektovanih profesionalaca Akademije Oxford, koji za vas prevode i overavaju dokumenta i javne isprave u Beočinu, čine jezički stručnjaci sa najvišim kvalifikacijama, kada su u pitanju jezici sa kojima rade, ali i sa vrhunskim poznavanjem stručne pravne terminologije koja se u zvaničnim spisima koristi, kao i svih zakona i propisa vezanih za oblast koje se njihov posao tiče. Svi prevodioci i sudski tumači Beočin prošli su proveru podobnosti pred nadležnim institucijama Republike Srbije i, shodno Zakonu o uređenju sudova naše zemlje, položili zakletvu pre stupanja na dužnost. Njome su se obavezali da će posao obavljati poštujući sve važeće zakonske regulative i da će kao najveću tajnu čuvati podatke koji im se, u toku prevoda i overe, otkrivaju. Na taj način je privatnost njihovih klijenata bezuslovno zaštićena, a poverljivost i čuvanje materijala od bilo kakve zloupotrebe zagarantovana.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti garantovano tačan i precizan prevod bukvalno svih tipova zvaničnih spisa i to, naravno, sa ili na srpski jezik, ali i u okviru još oko 40 stranih jezika koji se govore širom sveta. Najtraženiji su, svakako, engleski, ruski, francuski i nemački, ali i portugalski, španski, italijanski, grčki, turski i arapski jezik, no prevodilac i sudski tumač Beočin kvalifikovan je i za rad sa svim jezicima naših suseda i nekadašnjih zemljaka, odnosno, sa albanskim, slovenačkim, makedonskim, bugarskim, rumunskim, mađarskim, hrvatskim, i bosanskim. Od ostalih jezika koji se govore na tlu Evrope, a koje nismo pomenuli, materijali se prevode i na holandski, ukrajinski, češki, poljski, slovački, danski, finski, norveški i švedski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike. Budući da su zastupljeni tek u nekolicini prevodilačkih centara, uvek sa ponosom ističemo da sa nama rade i vrhunski poznavaoci hebrejskog, estonskog, persijskog, korejskog, romskog i pakistanskog jezika, te smo, u slučaju potrebe, sposobni da uradimo i prevod koji njih uključuje. Želeći da izađemo u susret svim osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti i olakšamo im obavljanje potrebnih poslova, u svoj tim smo uvrstili i stručnjaka za znakovni jezik. Najzad, da dodamo i da prevodilac i sudski tumač Beočin može, na vaš zahtev, da prevede zvanične materijale i na latinski, kineski i japanski, kao i u obrnutom smeru, sa pomenutih na bilo koji drugi jezik.

Svakako da prevodioci i sudski tumači Beočin u najvećem broju slučajeva prevode dokumenta sa srpskog na traženi strani jezik, ili u suprotnom smeru, sa nekog drugog na naš maternji, no ono po čemu smo u svojoj branši posebni jeste direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Reč je o tome da ako je, recimo, klijentu potrebno da se jedan dokument izdat na mađarskom jeziku prevede na, na primer, bugarski, naši jezički stručnjaci neće u tom slučaju materijal sa mađarskog prebacivati na srpski, pa tek onda sa srpskog na bugarski, već će prevođenje raditi neposredno, bez upotrebe srpskog, što će omogućiti angažovanje manjeg broja stručnjaka, kao i brže i jeftinije obavljanje kompletne usluge koju klijent traži.

Podrazumeva se da niste obavezni da u našem prevodilačkom centru obavite kompletnu obradu dokumentacije, koja uključuje i prevod i overu, već nam se možete obratiti i u slučaju da treba samo overiti prevod koji ste već dobili na nekom drugom mestu. Ovakav tip usluge, takođe, podrazumeva uobičajenu proceduru koja prethodi overi, a obuhvata detaljno upoređivanje prevoda sa originalom, budući da se oni moraju poklapati u svim predviđenim aspektima. Zapravo, jedino prevedeni materijal koji je identičan svom izvornom obliku, može biti overen pečatom sudskog tumača i na taj način uvršćen u legalna dokumenta koja će prihvatiti svaka nadležna institucija. U slučaju da prevod koji imate smatrate iz nekog razloga neodgovarajućim ili se utvrdi da nije urađen onako kako nalažu pravila, nudimo vam rešenje! To, naravno, ne znači da će prevodioci i sudski tumači Beočin morati ponovo da prevode vaš dokument, već će lektori i korektori, koji takođe rade u našem stručnom timu, uraditi redakturu postojećeg prevoda, ispraviti u njemu sve što je potrebno, uskladiti ga sa osnovnim dokumentom i stilski uobličiti tako da će, nakon njihove intervencije, to biti materijal koji će, bez ikakvih prepreka, moći da bude overen na regularan način.

Prevodilac i sudski tumač Beočin radi sa sledećim dokumentima

Svojom stručnošću, iskustvom i posvećenošću poslu, prevodioci i sudski tumači Beočin garantuju najviši mogući kvalitet usluga koje pružaju, te na taj način postaju najbolji izbor za prevod i overu zvaničnih dokumenata, budući da sve obavljaju na jednom mestu, efikasno i precizno, uz poštovanje svih zahteva i privatnosti klijenata i uz maksimalno povoljne cene.

Materijali sa kojima rade obuhvataju zaista sva zvanična dokumenta i javne isprave, te, između ostalog, obrađuju svu ličnu, poslovnu, sudsku, obrazovnu, tehničku, medicinsku i raznu drugu dokumentaciju.

Kada su u pitanju lična dokumenata, u našem prevodilačkom centru možete dobiti overeni prevod lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, kao i pasoša, izvoda iz matične knjige venčanih, potvrde o prebivalištu, vozačke i saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih, radne dozvole i svih ostalih zvaničnih materijala koji su strogo vezani za jednu osobu.

Prevodilac i sudski tumač Beočin izdaje overen prevod i za sve zvanične spise i dokumenta koji su potrebni za međunarodne poslovne transakcije ili, uopšte, biznis koji prevazilazi granice jedne države, te radi sa ulaznim i izlaznim fakturama, godišnjim, revizorskim i finansijskim izveštajima, potvrdama o kvalitetu proizvoda, kao i sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, osnivačkim aktom i statutom preduzeća, bilansom upeha i stanja, izvodom iz Agencije za privredne registre (APR-a), poslovnim odlukama, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), ali i sa raznim vrstama poslovnih ugovora (o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajnim i ostalim) i svim pisanim materijalima koji su potrebni za učešće na nekom tenderu, veoma čestom postupku javnog prikupljanja ponuda za neki posao.

Sudska i pravosudna dokumenta takođe su čest predmet rada naših stručnjaka. Ovde spadaju svi tipovi sudskih presuda, odluka i rešenja (presuda o razvodu braka i slično), zatim razni izveštaji, ovlašćenja, licence, pravilnici, izjave, punomoćja i sertifikati, kao i saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize i svi pravno zasnovani ugovori – o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi. Prevodilac i sudski tumač Beočin kadar je da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford prevode se i overavaju i sva zvanična dokumenta koja su na bilo koji način povezana sa sistemom za obrazovanje, nekim njegovim institucijama ili, uopšte, sa nivoom obrazovanja pojedinca. Ovde se mogu ubrojati, pre svega, diploma i svi njeni dodaci, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, prepis ocena, uverenje o položenim ispiima, kao i nastani planovi i programi fakulteta.

U tehničku, naučnu i građevinsku dokumentaciju za koju se traže overeni prevodi spadaju, na primer, uputstva za rukovanje, građevinski projekti, deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti, te laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka. Prevodilac i sudski tumač Beočin obrađuje i svekolike zvanične medicinke i farnaceutske materijale, a najčešće lekarske nalate, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Ukoliko, recimo, želite da aplicirate za vizu neke zemlje, venčate se, školujete ili zaposlite u inostranstvu, biće vam potrebni regularno overeni prevodi raznih potvrda i uverenja, a prevodilac i sudski tumač Beočin najčešće radi sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, kao i potvrdom o slobodnom bračnom stanju, o neosuđivanosti ili onom o redovnom zaposlenju, školovanju ili studiranju, te o redovnim primanjima.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Beočin?

Prevod i overa dokumenata su dve međusobno povezane karike u lancu obrade zvaničnih materijala, te su, logično, i međusobno uslovljene. To znači da je za dobijanje konačne, zakonski validne, forme jednog dokumenta, pre svega, bitan njegov prevod na traženi jezik. Sve pojedinosti iz osnovnog teksta moraju biti tačno i bez improvizacije prebačene na ciljani jezik, budući da se ovde radi o zvaničnim ispravama i materijalima u kojima ništa ne sme biti urađeno otprilike. Posebno se vodi računa o tačnosti prevoda stručnih termina, jer oni predstavljaju srž datog dokumenta. Tehnika prevođenja mora biti prilagođena stilu pisanja ovakvih tekstualnih sadržaja, usklađena sa gramatičkim i pravopisnim pravilima traženog jezika. Kada je prevod doveden u odgovarajući oblik, prolazi obaveznu lektorsku kontrolu, kako bi se otklonile eventualne greške, koje prevodilac nije prethodno uočio. Nakon toga počinje proces overe i to tako što prevodilac i sudski tumač Beočin vrlo pažljivo i sistematično vrši fizičko upoređivanje prevedene i originalne verzije datog dokumenta, pošto mora da utvrdi da su one potpuno jednake. Tek onda će prevod overiti svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga, dodelivši mu time status legalnog dokumenta koji može biti primenjivan u međunarodnim poslovima.

I pored toga što su običan i overeni prevod sadržajno potpuno isti pisani materijali, samo je ovaj drugi proveren od strane licenciranog sudskog tumača i, kao takav, može zauzeti mesto originala u svom pravnom, poslovnom, administrativnom i drugom prometu, sa dokazanom zakonskom snagom.

Iz prethodnog detaljnog opisa rada naših jezičkih stručnjaka sasvim jasno se može zaključiti da overa prevoda vaših dokumenata neće moći da se uradi ukoliko nam ne dostavite originalne spise ili barem njihove fotokopije koje ste prethodno overili u službi nadležnoj za ove poslove. Materijale za prevod i overu možete doneti lično u našu poslovnicu i predati ih koordinatoru ili ih poslati na adresu filijale Akademije Oxford preporučanom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koju smatrate najpouzdanijom i najpovoljnijom. Slanje skeniranih zvaničnih dokumenata na naš mejl u uobičajenim okolnostima nije dozvoljeno, naprosto zbog toga što na ovaj način ne možete poslati originale, ali u slučaju da od nas zahtevate hitan prevod materijala, ovo možete uraditi, budući da je tada vrlo važno da dokumenta što pre stignu do nas, kako bismo što pre počeli da ih obrađujemo i na svaki način ispoštovali rok koji tražite za završetak posla. Naknadno ćete, ipak, morati da nam donesete ili na predviđen način pošaljete i originale, ukoliko želite da se vaši prevodi overe u zakonski predviđenoj proceduri.

Kada se prevedena dokumenta overe, spajaju se sa originalima i sve zajedno ih možete preuzeti u našoj poslovnici ili, ako vam je tako zgodnije, mogu vam biti poslata na naznačenu adresu i to, ponovo, preporučeno preko Pošte Srbije ili preko neke od kurirskih službi. Troškovi ove usluge će ići na vaš račun, nezavisno od cena prevoda i overe, a njihovu visinu odrediće angažovana firma koja će dostaviti dokumenta.

Cene naših usluga dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o svemu tome vas mogu informisati i ovlašćeni službenici u poslovnici. Trebalo bi da znate da se na jednoj strani prevedenog dokumenta, kako pravila nalažu, nalazi 1800 karaktera, u šta su uračunati i razmaci. Cena hitnog prevoda obračunava se na sledeći način: osnovna cena + dodatak za hitnost.

Još nešto o overi dokumentacije

Iako ni u jednom slučaju ne isključuje overu sudskog tumača, za neka dokumenta zakon predviđa i dodatnu potvrdu koja se izdaje u formi Apostille pečata. To je, zapravo, štambilj u koji se upisuju odgovarajući podaci, a izdaje ga teritorijalno nadležan osnovni sud, na temelju odredaba haške Konvencije. Prevod koji je overen Apostille-om ne zahteva nikakve dalje provere i može se, sa istom zakonskom težinom kao i njegov original, koristiti u sistemima svih država koje su potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Prevodioci i sudski tumači Beočin obično ne poznaju sve detalje pomenute overe, budući da ona nije u njihovoj nadležnosti, ali će vam, bez sumnje, reći sve što im je o tome poznato i uputiti vas na pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete dobiti sve validne informacije. Kada, dakle, utvrdite da se za vaš konkretni dokument traži Apostille pečat, treba da pitate i da li se njime overava samo prevod ili i on i original, te da li se, osim prevoda sadržaja dokumenta, zahteva i da pečat bude preveden na ciljani jezik.

Sve ove informacije su vam potrebne kako biste valjano organizovali redosled potrebnih aktivnosti u cilju overavanja vešeg zvaničnog materijala i posao obavili brže, uz manja novčana ulaganja i bez dodatnih peripetija.

Koga pitati za Apostille pečat?

Nadležna služba za apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu nalazi se u Sudskoj jedinici u Beočinu, u Svetosavskoj bb, a broj telefona je 021-871-041. Njena neposredno nadređena sudska ustanova je Osnovni sud u Novom Sadu, koji je, pored grada u kome je smešten, nadležan i za područja opština Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Bečej, Vrbas, Žabalj, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin i Titel. Sud se nalazi u Ulici Sutjeska 3, a broj telefona je 021-48-76-100.

Pokušali smo da vam na najbolji mogući način približimo svoje usluge i objasnimo kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Beočin. No, ako imate nekih dodatnih pitanja, rado ćemo na njih odgovoriti ili vam zakazati besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Beočin

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Beočin


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Beočin

Spisak sudskih tumača za grad BeočinSudski tumači za grad BeočinSpisak sudskih tumača za grad Beočin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Beočin

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BeočinSudski tumači za grad BeočinCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Beočin

Sudski tumači i prevodioci u Beočinu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!