Sudski tumači i prevodioci Bojnik

Bojnik je naselje koje pripada istoimenoj opštini na jugu Srbije, u sklopu Jablaničkog upravnog okruga. Nalazi se u slivu Puste reke, ispod planine Radan i, uprkos tome što je ovo područje izdvojeno od najznačajnijih magistralnih puteva, predstavlja prirodnu vezu između severozapadnog dela Leskovačke kotline i teritorija opštine Leskovac, Lebane i Medveđa. Pored Bojnika, kao naselja gradskog tipa, u sastav opštine ulazi još 35 sela, a ovo administrativno područje ograničeno je prostorom koji zauzimaju Medveđa, Leskovac i Lebane. Bojnik se nalazi među 24 najmanje razvijene opštine u Republici Srbiji, a po broju stanovnika spada u red najmanjih. Na osnovu podataka sa poslednjeg popisa iz 2011. godine, u naselju Bojnik živi nešto malo više od 3 hiljade ljudi, dok cela opština ima oko 11 hiljada stanovnika. Većinu čine Srbi, ali ima i Roma i u malom procentu Crnogoraca, Jugoslovena, Makedonaca, Hrvata i ostalih. Intenzivna migracija je, takođe, karakteristika ovog dela naše zemlje, koja uz negativan prirodni priraštaj, pogoršanje starosne strukture stanovništva i nepovoljne unutrašnje teritorijalne raspodele, čini da je broj ljudi na ovim prostorima u konstantnom opadanju.

Najveći deo radno aktivnog stanovništva bavi se poljoprivredom, a stopa nezaposlenosti je prilično visoka. Na području opštine postoje dve osnovne škole - u Bojniku i Kosančiću, sa isturenim odeljenjima u okolnim seoskim naseljima, a u Bojniku radi i Srednja škola u kojoj se obrazuju budući poljoprivredni, ekonomski i mašinski tehničari.

Tokom Drugog svetskog rata na ovoj teritoriji izvršen je, u odnosu na broj stanovnika, najmasovniji masakr od strane bugarskih fašista, koji su pobili gotovo sve žitelje Bojnika i spalili njihove kuće. Među postradalima bilo je mnogo dece, žena i staraca, a o tom strašnom događaju svedoči i Spomen groblje u Bojniku, kao i spomenik i spomen - ploča žrtvama Drugog svetskog rata.U opštini Bojnik postoje i relativno povoljni uslovi za razvoj turizma, a u tom smislu je posebno značajna planina Radan, na čijim se obroncima nalazi arheološki lokalitet „Caričin grad“, kao i Prolom Banja i Đavolja varoš. Tu je i Brestovačko jezero, koje se još naziva i Bojničko, Bubličko ili Magaško. Ono je, zapravo, nastalo pregrađivanjem Puste reke, u podnožju Radan planine i služi za vodosnabdevanje Bojnika i Lebana. Jezero je bogato raznim vrstama riba, te je tokom cele godine pogodno za ribolov, a leti ovde uživaju mnogi kupači.

Svi žitelji Bojnika i okolnih mesta mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, da koriste kvalitetne usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji nudi prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na više od 40 svetskih jezika, kao i njihovu overu pečatom licenciranog sudskog tumača. Osim toga, kod nas se možete i prekvalifikovati ili dokvalifikovati, to jest, profesionalno osposobiti za različita zanimanja III ili IV stepena stručnosti, što bi vam moglo pomoći da pronađete odgovarajući posao, a u tu svrhu vam nudimo i obuku za rad na računarima, bez čega se ne da ni zamisliti funkcionisanje u savremenom svetu. Organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih, ukoliko pokažete odgovarajući napredak, dobijate međunarodno priznat sertifikat o stečenom znanju.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Bojnik?

Obrada službenih materijala se može grubo podeliti u dve faze - prevod i overu, mada se one ne mogu potpuno odvojiti, budući da se međusobno uslovljavaju i dopunjuju. Prebacivanje sadržaja na traženi jezik je zahtevan i odgovoran posao, budući da ovde nema mesta ni za kakvu improvizaciju, već se očekuje da sve pojedinosti iz osnovnog dokumenta budu precizno prevedene, što, pre svega, važi za stručne termine i izraze, koji predstavljaju okosnicu zvanične dokumentacije. Svakako se u pomenutom postupku uvažavaju sva gramatička i pravopisna pravila ciljanog jezika i, uopšte rečeno, njegov duh, a pazi se i na stil pisanja ovog tipa materijala. Urađen prevod kontrolišu najpre sami prevodioci, a zatim i lektori, koji će ispraviti i ono što je u prvom pregledu, eventualno, ostalo neprimećeno.

Zatim posao nastavljaju sudski tumači. Oni će, pre svega, uraditi detaljano upoređivanje prevoda sa originalom, kako bi ustanovili da li se ova dva dokumeta poklapaju kako po pitanju sadržaja, tako i pogledu korišćenih izraza i termina, kao i stila izrade. Ukoliko se utvrdi da je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Bojnik overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisati ga. Nakon toga, pomenuti materijal na novom jeziku stiče istu zakonsku snagu kao i bilo koji drugi izvorni dokument i može se, bez ikakvih smetnji, koristiti u pravnim, administrativnim i svim ostalim legalnim poslovima.

Za posao koji obavljaju prevodioci i sudski tumači Bojnik imaju sve potrebne kvalifikacije. Svi oni su diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta, a nemali broj njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade. Pored velikog profesionalnog iskustva, poseduju i izuzetno dobro poznavanje važećih zakonskih propisa i regulativa koje se odnose na proces obrade zvaničnih dokumenata, a takođe vladaju i stručnom pravnm terminologijom, bitnom za posao koji obavljaju.

Sa kojim sve dokumentima i jezicima radi prevodilac i sudski tumač Bojnik?

Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Bojnik su, pre stupanja na dužnost, pred nadležnim državnim organima položili odgovarajuću zakletvu, kojom su se obavezali da će u svakoj situaciji raditi u skladu sa aktuelnim regulativama i uvažavati privatnost svojih klijenata. To vam garantuje potrebnu sigurnost, ali i zaštitu svih materijala koji se kod nas obrađuju, pošto ćemo dati sve od sebe da ih sačuvamo od bilo kakve nepoželjene upotrebe. Takođe, podaci sadržani u njima biće tretirani kao poslovna tajna, a vi ćete, uz maksimalnu diskreciju, na istom mestu, u relativno kratkom roku i po najpovoljnijim uslovima u finansijskom smislu, dobiti overeni prevod vaših dokumenata, koja ćete, nakon toga, odmah moći da koristite u međunarodnom pravnom saobraćaju.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu bilo kog tipa zvaničnih dokumenata i javnih isprava, budući da su prevodioci i sudski tumači Bojnik dovoljno stručni i iskusni da odgovore i najkomplikovanijim zahtevima.

Pored karakterističnih ličnih isprava, to jest, pasoša i lične karte, možemo da vam ponudimo prevod i overu svih vrsta dozvola, kao što su, na primer, vozačka, saobraćajna, radna, dozvola za boravak i mnoge druge, ali i izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih ili, narodskim jezikom rečeno, krštenice, venčanog lista i umrlice.

Prevodilac i sudski tumač Bojnik profesionalno obrađuje sve vrste ugovora, bili oni poslovni, recimo, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ili, pak, pravno utemeljeni, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi. Takođe radi i sa različitim vrstama uputstava - za rukovanje, za lekove i sličnim, ali i sa svim tipovima izveštaja, poput, na primer, finansijskih, godišnjih, revizorskih i mnogih drugih.

Kako se u savremeno doba većina poslova obavlja na međunarodnom nivou, često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo najrazličitija poslovna dokumenta. Tako, prevodilac i sudski tumač Bojnik, između ostalog, obrađuje rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, bilanse stanja, te poreski identifikacioni broj (PIB), izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre), osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i bilanse uspeha. Predmet rada naših stručnjaka neretko je i dokumentacija potrebna za učešće na nekom tenderu, koji se vrlo često praktikuju u modernom biznisu. Ovde spadaju obrasci, predmere, uputstva za ponuđače, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Za podnošenje raznih zvaničnih zahteva ili za ostvarivanje određenih prava traži se da se nadležnoj službi predaju odgovarajuće potvrde i uverenja, pa prevodioci i sudski tumači Bojnik mogu svojim klijentima da izdaju overeni prevod potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, potvrde o kvalitetu proizvoda, kao i one o redovnom školovanju, studiranju zaposlenju ili o redovnim primanjima, zatim uverenja o nekažnjavanju, potvrde o kvalitetu proizvoda, uverenja o položenim ispitima, te potvrde o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, koja je, recimo, neophodna u slučaju sklapanja braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Pored tehničke, građevinske i naučne dokumentacije u koju, između ostalog, spadaju građevinski projekti, deklaracije proizvoda, naučni i tehnički patenti i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, prevodilac i sudski tumač Bojnik radi i sa raznim dokumentima koja se koriste za pravne i sudske poslove koji obuhvataju više različitih država. Ovde, na primer, ubrajamo sudske odluke, rešenja i presude, poput, recimo, presude o razvodu braka, zatim sve vrste izveštaja, pravlnika, sertifikata, licenci, ovlašćenja, punomoćja, kao i saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize i ostale srodne pisane materijale. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Bojnik će uraditi i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Posebnu pažnju poklanjamo obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, budući da je neposredno vezana za život i zdravlje naših klijenata, koji ovakve overene prevode uglavnom koriste za lečenje u inostranstvu ili korišćenje uvoznih lekova i preparata. Tako radimo sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima i svom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

U današnje vreme se sve više ljudi školuje, usavršava i zapošljava van granica svoje zemlje, te često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo različite službene materijale kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili se odnose na neke od institucija obrazovnog sistema. U tom smislu, prevodilac i sudski tumač Bojnik obrađuje diplome i sve dodatke koji uz njih idu, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta iz ove oblasti.

Svi pomenuti materijali mogu kod nas biti prevedeni u bilo kojoj kombinaciji više od 40 svetskih jezika, za koje su kvalifikovani naši stručnjaci. Pored prevoda koji obuhvata srpski jezik, možemo da ponudimo i one u domenu ostalih slovenskih jezika: ruskog, ukrajinskog, makedonskog, bugarskog, hrvatskog, bosanskog, slovenačkog, poljskog, slovačkog i češkog. Prevodilac i sudski tumač Bojnik kvalifikovan je i za uvek aktuelne i rasprostranjene jezike, poput, engleskog, nemačkog, francuskog, portugalskog, španskog, kao i italijanskog, grčkog, turskog i arapskog. Možemo da uradimo i prevod koji na jednoj strani obuhvata holandski, mađarski, rumunski, albanski, skandinavske jezike: norveški, švedski, finski i danski, kao i kineski, japanski i latinski jezik, koji je uglavnom zastupljen u pisanim materijalima vezanim za medicinu, farmaciju, veterinu ili prava. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u našem profesionalnom timu nalaze i stručnjaci za retko gde u ostali prevodilačkim centrima zastupljene jezike, poput, persijskog, pakistanskog, hebrejskog, romskog, korejskog i estonskog. Uvažavajući nastojanja da se osobama sa slušnim i govornim poteškoćama omogući lakše funkcionisanje u svim aspektima drštvenog života, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će predstavljati dragocenu pomoć svim klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama.

Usluga po kojoj se naš prevodilački centar izdvaja od drugih jeste neposredan, to jest, direktan prevod između dva strana jezika. Naime, ukoliko imate dokument izvorno izdat na bilo kom jeziku koji nije srpski i imate potrebu da ga prevedete na neki drugi, takođe strani, jezik, možete očekivati da prevodioci i sudski tumači Bojnik ovaj posao obave brzo, efikasno i u finansijskom smislu povoljno, budući da su dovoljno stručni i opšte obrazovani, iskusni i umešni, da mogu pomenuti meterijal odmah prebaciti sa osnovog na ciljani strani jezik, a ne posredno, kako se to obično radi u ostalim prevodilačkim centrima, gde će se sadržaji prvo sa izvornog stranog jezika prevesti na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Iz ovoga se jasno vidi da će vam prevodilac i sudski tumač Bojnik omogućiti da brže i jeftinije dođete do svojih overenih prevoda, budući da kod nas za obavljanje opisanog posla nije potreban rad više stručnjaka različitih profila.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Bojnik?

Kako uvek nastojimo da izađemo u susret svim vašim željama, prihvatićemo, ukoliko vam je to potrebno, i da uradimo samo overu prevoda koji je sačinjen van našeg prevodilačkog centra. Naglašavamo, međutim, da će procedura overe biti ista kao i u slučaju prevoda koji su izašli iz pera naših stručnjaka. To, naime, znači da će vaš dokument morati da bude temeljno upoređen sa originalom, kako bi se utvrdilo njihovo podudaranje u svim predviđenim aspektima, pošto samo prevod koji je u sadržinskom pogledu, kao i u stilu i upotrebljenim terminima jednak izvoru može biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača. Ako je to slučaj i sa vašim dokumentom, prevodilac i sudski tumač Bojnik će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga, te će na taj način biti uvršćen u pravno validne materijale koji mogu odmah da se koriste u praksi.

Ukoliko se, pak, ispostavi da prevod koji ste doneli nije u svemu veran tekstu izvornog dokumenta ili u njemu nešto drugo nije urađeno kako valja, overa neće moći da se sprovede. Ipak, i u ovakvoj situaciji možemo da vam pomognemo! Svakako da nećemo ponuditi da naši stručnjaci ponovo prevode pomenuti materijal, budući da bi to bilo nepotrebno gubljenje i vremena i novca. Umesto toga, lektori i korektori, članovi našeg profesionalnog tima, će uraditi redakturu spornog teksta, koja podrazumeva jezički pregled prevoda i izvora, detektovanje nepravilnosti, te ispravljanje pravopisnih, gramatičkih i stilskih grešaka, sravnjivanje prevoda sa originalom u svim traženim pojedinostima i, uopšte, podizanje njegovog kvaliteta na viši nivo. Nakon toga, imaćete dokument urađen u skladu sa pravilima obrade službenih materijala, u svemu jednak izvorniku i spreman za overu licenciranog sudskog tumača.

Prevodioci i sudski tumači Bojnik uvek natstoje da posao završe za što kraće vreme, no, ponekad se dogodi da je klijentu overeni prevod potreban u izuzetno kratkom roku, te traži „hitan prevod“ dokumenata i sam određuje termin kada će ona biti potpuno obrađena. Za ispunjenje ovih zahteva potrebno je maksimalno angažovanje naših stručnjaka, ali oni će sve, uprkos brzini, obaviti precizno i korektno, a na obostrano zadovoljstvo. S obzirom na ovakve okolnosti, „hitan prevod“ se drugačije i tarifira, to jest, uz osnovnu cenu, plaća se i takozvana taksa za hitnost, uslovljena kako brojem obrađenih strana, tako i dužinom roka koji je klijent odredio.

Dostava i preuzimanje materijala

Dokumenta koja želite da obradimo, među kojima neizostavno moraju biti i originali ili, makar, njihove regularno overene kopije, možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili nekom kurirskom službom. Jedino u slučaju „hitnog prevoda“ materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, pošto je to najbrži način dostave, ali ćete imati obavezu da naknadno, uvažavajući rok koji ste tražili za završetak posla, donesete ili, na neki od pomenutih načina, pošaljete i originale, kako bi prevodi mogli i da se overe.

Gotova dokumenta, to jest, overene prevode, zajedno sa originalima možete, takođe, lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom obično sarađujemo ili Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke. Napominjemo da troškove slanja materijala sami plaćate i to nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu i ostale iskorišćene usluge našeg prevodilačkog centra, a u visini koju odredi angažovana dostavna služba.

Sve cene naših usluga možete videti na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije ovog tipa mogu vam dati i ovlašćeni službenici u poslovnici. Cena prevoda određuje se shodno broju obrađenih strana, pošto se obično na veće količine odobrava odgovarajući popust. Na osnovu prevodilačkog standarda koga se i sami pridržavamo, jedna strana odštampanog prevoda obuhvata 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima, a ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Stotinak država je 1961. godine u Hagu potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, a među njima je bila i nekadašnja Jugoslavija, čiji je Srbija pravni sledbenik. Shodno tome, i u našoj zemlji se sprovodi overa Apostille pečatom, koja je uvedena na osnovu odredaba pomenute Konvencije, a za taj posao zaduženi su teritorijalno nadležni osnovni sudovi.

Sama procedura apostiliranja dokumenata i nije naročito komplikovana, ali se moraju poznavati sve njene pojedinosti. Naime, ona, pre svega, nije predviđena za sve službene materijale, te se, tako, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici i onih direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Takođe, ova overa nikada ne isključuje onu koju sprovodi licencirani sudski tumač, a na drugačije načine se sprovodi kod različitih dokumenata. Recimo, ponekad je dovoljno da se apostilira samo prevod, a ima slučajeva kada se Apostille-om overava i prevod i original. Za neke materijale se traži i prevod sadržaja pečata na traženi jezik.

Kako prevodioci i sudski tumači Bojnik nemaju obavezu da budu upoznati sa svim detaljima ovog procesa, oni će vas samo uputiti na određenu pravosudnu instituciju gde ćete moći o svemu da se podrobno raspitate. Preporučljivo je da se o pomenutim pitanjima blagovremeno obavestite, kako bi proces overe vašeg dokumenta protekao bez problema i bio završen u predviđenom roku, bez nepotrebnih komplikacija.

Gde u Bojniku pitati za Apostille overu?

Za područja opština Bojnik, Lebane i Medveđa zadužen je Osnovni sud u Lebanu, te se u odgovarajućoj službi ove pravosudne ustanove možete o svemu informisati. Sud se nalazi u Ulici Cara Dušana 118, a broj telefona je 016-843-531.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja koja se odnose na naš način rada ili na proces prevoda i overe službenih materijala, ukoliko nas kontaktirate telefonom, mejlom ili dođete lično u našu poslovnicu. Ako i to bude potrebno, dobićete termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od članova stručnog tima Akademije Oxford.


Kategorije prevoda za Bojnik

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bojnik


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bojnik

Spisak sudskih tumača za grad BojnikSudski tumači za grad BojnikSpisak sudskih tumača za grad Bojnik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bojnik

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BojnikSudski tumači za grad BojnikCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bojnik

Sudski tumači i prevodioci u Bojniku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!