Sudski tumači i prevodioci Bor

Grad Bor se nalazi u Timočkoj krajni, u istočnom delu naše zemlje i centar je opštine koja nosi isto ime. Poznat je, pre svega, po rudarstvu i obojenoj metalurgiji, a osnovan je 1945. godine. Prema odluci vlade tadašnje posleratne Jugoslavije, grad je planski naseljavan stručnom radnom snagom, pa je, usled toga, njegovo stanovništvo različito po nacionalnoj i verskoj pripadnosti. U neposrednom okruženju nalazi se Borsko jezero, kao i Brestovačka Banja, u kojoj je i konak Kneza Miloša, turski hamam i restaurirano staro kupatilo.

U doba Rimskog carstva, Bor je pripadao Gornjoj Meziji, provinciji čiji je glavni grad bio Viminacijum, današnji Kostolac. Kasnije je, od 4. do 6. veka, bio u sastavu Vizantije, to jest, Istočnog rimskog carstva, a zatim su ovo područje osvojili Gepidi, pa Bugari, da bi, nakon toga, ponovo ušla u sastav Vizantije, a onda i Kraljevine Ugarske.

U Boru se nalazi jedan od najvećih rudnika bakra na tlu Evrope, koji je 1903. godine otvorio Đorđe Vajfert. Naselje se, potom, lagano formiralo oko rudnika, a u četvrtoj deceniji 20. veka, uoči Drugog svetskog rata, izgrađena je i takozvana Južna kolonija, novo borsko naselje, kao i bolnica i nova škola. Bor zvanično dobija status grada 1947. godine, dok danas u njemu živi tridesetak hiljada ljudi iz dvadesetak različitih nacija.Uporedo sa razvojem rudarstva, širio se i rastao i sam Bor, pa su u njemu otvarane i fabrike koje su se bavile različitom preradom bakra, kao što je, na primer, ona za proizvodnju bakarnih žica. Grad je, u ekonomskom smislu, doživeo vrhunac osamdesetih godina prošlog veka, kada je ovdašnji koncern imao predstavništva u Americi i Nemačkoj. Nakon raspada SFRJ-a, privreda Bora je upadala u sve težu situaciju i trpela stalno nazadovanje.

U gradu se nalazi 5 osnovnih škola, niža mizučka škola, zatim Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Vidovdan“, gimnazija, 4 srednje škole, kao i Tehnički fakultet, koji pripada Beogradskom univerzitetu.

Uzevši u obzir da je jedan od osnovnih ciljeva našeg rada, osim pristupačnih cena i zavidnog kvaliteta, i nastojanje da svakome ko za tim ima potrebu, pružimo mogućnost da dobije prevod i overu dokumenata i javnih isprava, bez obzira na to gde u Srbiji živi, drago nam je što i stanovnicima Bora i okoline možemo da ponudimo usluge naših stručnjaka iz ove oblasti. Pogodnost koju vam nude prevodioci i sudski tumači Bor ogleda se u mogućnosti da, korišćenjem objedinjenih usluga prevoda i overe, na jednom mestu dobijete dokument koji možete odmah da upotrebite u određenu svrhu. Na taj način će saradnja sa našim timom uštedeti vreme koje ćete utrošiti za postizanje svog cilja.

TESTOVI


Budući da je isključivo overen prevod nekog dokumenta legalan sa stanovišta prava i zakona, posao sudskog tumača Bor je od ključne važnosti i mora se obaviti prema svim propisanim pravilima. Prvi uslov za overu je, razume se, sam prevod materijala, koji mora biti u potpunosti jednak originalu, što znači da se mora sa njim poklapati u sadržaju, jeziku, stilu, kao i u upotrebljenim pravnim terminima. Svakako da u tekstu prevoda moraju na vreme biti ispravljene sve slovne, gramatičke i pravopisne greške, tako da on, u svom najsavršenijem obliku, dospe u ruke sudskog tumača, koji će, iskusno i stručno, obaviti njegovo poređenje sa originalom po svim, gore pomenutim pitanjima. Jedina stvar u kojoj se prevedena i originalna verzija jednog dokumenta smeju razlikovati jeste jezik kojim su napisane. Dakle, kada se uveri sa nema očiglednih razlika između pomenutih materijala, prevodilac i sudski tumač Bor će na prevod staviti svoj pečat sa registracionim brojem, a zatim ga i potpisati. Ovo predstavlja krajnji čin procesa overe i, nakon toga, dokument je spreman za međunarodni pravni saobraćaj.

Iako je za same klijente svakako najpogodnije da kod nas dobiju i prevod i overu traženog materijala, mnogi nam se obraćaju sa zahtevom da uradimo samo overu određenog dokumenta, pošto je već neko drugi uradio prevod na dati jezik. Naravno da smo spremni da izađemo u susret i kada su ovakve usluge u pitanju. Valja samo da imate na umu da je neizostavno potrebno da prevodilac i sudski tumač Bor, pre nego što overi vašu ispravu, izvrši kontrolu prevoda, upoređivanjem sa izvornim dokumentom. Ova procedura je predviđena zakonom i moramo je, baš na taj način, sprovoditi. Ako je prevod koji ste doneli prošao proveru, biće, svakako, overen, kao i bilo koji dokument koji su naši stručnjaci prevodili.

U slučaju da se pokaže da vaš prevod zahteva određene ispravke ili vi lično želite da se nešto u njemu promeni, na raspolaganju su vam profesionalni lektori i korektori, takođe uvaženi članovi našeg tima. Redakturom ponuđenog prevoda, oni će vam omogućiti da dobijete dokument obrađen prema svim važećim standardima, kome prevodilac i sudski tumač Bor neće moći da uputi nikakvu zamerku.

Vezano za sam prevod materijala, valjalo bi da istaknemo i da svim klijentima nudimo uslugu koja će u mnogim apektima predstavljati uštedu, kako po pitanju vremena,tako i po pitanju novca, a reč je o direktnom prevodu sa jednog na drugi strani jezik, bez obavezujuće potrebe prebacivanja sadržaja na naš maternji jezik, između ove dve verzije. Dakle, vaša dokumentacija će se, recimo, sa nemačkog jezika, na kome je izvorno izdata ogmah prevoditi na jezik koji tražite, na primer, španski, a ne sa nemačkog na srpski, pa tek onda na španski. Prevođenje se radi u okviru zadivljujućeg broja od čak 40 jezika koji se govore u svetu, između ostalih i na one, krajnje neuobičajene u drugim prevodilačkim centrima, poput pakistanskog, hebrejskog, romskog, estonskog, korejskog ili persijskog. Najčešće se, kao što bi bilo za očekivati, prevodi sa ili na ruski, francuski, engleski, nemački, te na španski, portugalski, italijanski, grčki, arapski ili turski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike. Prevod i overu na znakovnom jeziku mogu da dobiju svi klijenti sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima, a prevodioci i sudski tumači Bor rade i sa latinskim, koji se i danas može sreti u nekim domenima medicine ili prava, iako je određen kao mrtav jezik. Osim očekivanog prevoda u svim smerovima koji uključuje srpski jezik, naši stručnjaci prebacuju dokumenta i sa gotovo svih evropskih jezika ili na njih. Neke smo već i pomenuli, a dodaćemo i mađarski, ruminski, slovenački, ukrajinski, holandski, zatim hrvatski, makedonski, bugarski, poljski, albanski, kao i bosanski, češki i slovački jezik.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Bor?

Bilo da se odlučite za ceo paket naših usluga ili samo za overu trebalo bi da znate da nećete moći da dobijete pravno validan dokument ukoliko ne ispunite jedan bitan uslov, a to je da nam u okviru materijala koji se prevode i overavaju neizostavno dostavite i njihove izvorne, odnosno originalne verzije. Pre stavljanja pečata na prevedeni dokument prevodilac i sudski tumač Bor mora ga, sa stanovišta svih predviđenih aspekata, uporediti sa originalom, jer samo identičan prevod originala može postati važeći u očima zakona.

Materijal koji ćemo na vaš zahtev obraditi donesite lično u našu poslovnicu ili ga pošaljite na adresu iste preporučenom pošiljkom Pošte Srbije ili za tu uslugu angažujte neku kurirsku službu. U uobičajenim okolnostima nije dozvoljeno da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, upravo iz razloga što moramo imati originale, ali postoje situacije kada se, usled zahteva klijenta za hitnim prevodom, dozvoljava ovaj vid slanja dokumenata ali uz obaveznu napomenu da nam se, što to pre bude moguće, moraju doneti ili poslati i originali, kako bismo mogli da na vreme završimo posao, a na obostrano zadovoljstvo. Poželjno je da našem koordinatoru navedete i način na koji želite da preuzmete gotova dokumenta, to jest njihove prevode i originale. I u ovom slučaju ih možete lično preuzeti, a možete, ukoliko vam to odgovara, snositi dodatne troškove za njihovo slanje na vašu adresu. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom uglavnom sarađujemo ili služba za preporučenu dostavu Pošte Srbije.

Zvanični cenovnik Akademije Oxford je dostupan svima na oficijelnom sajtu naše kompanije, a u njemu su nabrojane cene svih usluga koje pružamo. O ovim pitanjima se možete informisati i kod ovlašćenog lica u našoj poslovnici, a trebalo bi i da znate da prevodilačka praksa podrazumeva da jedna strana prevedenog i otkucanog teksta, bilo koje vrste, iznosi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči.

Za koja sve dokumenta kod nas možete dobiti prevod i overu?

Prevodioci i sudski tumači Bor prihvataju da, shodno vašim potrebama, obrade sve vrste dokumentacije, bez obzira na njen nivo složenosti. Prevode se i overavaju sva sudska i pravosudna dokumenta, lična i poslovna, te ona koja se odnose na obrazovanje, zdravstvo i građevinarstvo.

Pravosudna dokumentacija obuhvata sva pravna akta, koja podrazumevaju različite vrste sudskih presuda i rešenja, kao što je, na primer, rešenje o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, te razne vrste sertifikata, pojedinačnih izjava i sudskih odluka. Ovde možemo svrstati i licence, ugovore, punomoćja, pravilnike i izveštaje, za koje se, takođe, traže overeni prevodi. Prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove državne zajednice, je još jedna u nizu usluga koju, na visokom nivou, pružaju prevodioci i sudski tumači Bor.

Tehnička i građevinska dokumentacija se često prevodi i overava, u svrhu međunarodnog poslovanja, a najčešće je reč o deklaracijama proizvoda, građevinskim projektima, uputstvima za rukovanje, te laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka. Za bilo koji biznis, koji izlazi iz okvira jedne države, traži se overeni prevod rešenja o osnivanju privrednog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, bilansa stanja i uspeha, kao i revizorskih i godišnjih izveštaja, izvoda iz Agencije za privredne registre, te naučnih i tehničkih patenata i poreskog identifikacionog broja. Prevodioci i sudski tumači Bor često imaju zadatak da prevedu, a zatim i overe, ulazne i izlazne fakture, poslovne odluke, razne vrste ugovora i dokumentaciju za tendere, koja je, neretko, vrlo zahtevna i komplikovana.

Lične isprave koje je moguće, nakon kvalitetnog prevoda, overiti pečatom sudskog tumača obuhvataju, svakako, ličnu kartu, pasoš i vozačku dozvolu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, kao i saobraćajnu i radnu dozvolu.

Nastavak školovanja i studiranje u inostranstvu, kao ni zaposlenje izvan domovine, nije moguće bez overenog prevoda diplome i svih dodataka koji uz nju idu, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, a uz to i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju i studiranju, te nastavnih planova i programa fakulteta, tako da prevodioci i sudski tumači Bor izlaze u susret klijentima i za ovakve usluge.

Svi koji žele da zasnuju brak sa nekim stranim državljaninom moraju imati overen prevod o slobodnom bračnom stanju, a za moge druge svrhe traži se prevod i overa potvrde o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci i one o neosuđivanosti.

Prevodilac i sudski tumač Bor, na zahtev klijenata prevodi i overava svu farmaceutsku i medicinsku dokumentaciju, a najčešće radi sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima i specifikacijama farmaceutskih proizvoda.

Overa Apostille pečatom

Posebni zahtevi se klijentima postavljaju kada je u pitanju dodatna overa pojedinih dokumenata haškim Apostille pečatom. Ona je uvedena na osnovu odredaba međunarodne Konvencije i pruža mogućnost da se dokumenta izdata u sistemu jedne zemlje mogu bez problema koristiti u sve zakonske svrhe i u drugim zemljama koje su potpisale pomenutu Konvenciju. Apostille overa, da ne bi bilo zabune, ne isključuje overu ovlašćenog sudskog tumača, ali neki njeni aspekti mogu znatno da utiču na sam način prevoda i overe dokumentacije.

Budući da prevodilac i sudski tumač Bor nije dužan da do detalja bude upoznat sa svim propisima vezanim za Apostille overu, najtoplije vas savetujemo da se u nadležnoj instituciji blagovremeno raspitate o sledećim pitanjima: prvo, da li je za vaš dokument uopšte predviđena Apostille overa, a onda da li pečat treba da stoji samo na prevodu ili i na prevodu i na originalu, te da li je, pored prevoda sadržaja vašeg dokumenta, potrebno da prevodilac i sudski tumač Bor prevede i sadržaj i samog pečata.

Napominjemo da su, za sve poslove koji se tiču legalizacije dokumenata i javnih isprava namenjenih inostranoj upotrebi, u Republici Srbiji nadležni Osnovni sudovi, kojih ima u svakom većem mestu.

Kako u Boru dobiti informaciju o apostiliranju?

Osnovni sud u Boru, u čijim prostorijama možete potražiti potrebna obaveštenja o pomenutoj overi, nalazi se u ulici Moše Pijade broj 5, a broj telefona je 030-458-490. Nadređena sudska institucija je Viši sud u Zaječaru.

Nemojte zaboraviti da službenom licu tačno objasnite koji dokument overavate, kao i za šta tačno planirate da ga koristite u inostranstvu. To će biti jedini način da dobijete prave informacije koje mogu da koriste u procesu prevoda i overe vašeg materijala.

Nadamo sa da smo u ovom tekstu odgovorili na sva vaša potencijalna pitanja ali, ukoliko imate još nekih nedoumica, nemojte se ustezati da nas na neki način kontaktirate. Ako bude bilo potrebe, možete dobiti i termin za besplatnu konsultaciju sa našim koordinatorom.

Na kraju bi bilo dobro da dodamo i to da Akademija Oxford, osim opisanih usluga prevodilaca i sudskih tumača, stanovnicima Bora i okoline nudi i kurseve stranih jezika uz mogućnost dobijanja međunarodno priznatog sertifikata, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama, a za sve one koji ne mogu da nađu posao u struci obezbedili smo profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za brojna zanimanja III i IV stepena. Kod nas se, prema svim savremenim standardima, možete obučiti i za rad na računarima.


Kategorije prevoda za Bor

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bor


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bor

Spisak sudskih tumača za grad BorSudski tumači za grad BorSpisak sudskih tumača za grad Bor

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bor

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BorSudski tumači za grad BorCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bor

Sudski tumači i prevodioci u Boru

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!