Sudski tumači i prevodioci Bujanovac

Bujanovac je mesto u Pčinjskom upravnom okrugu, na krajnjem jugu Srbije, i to je administrativno, kulturno, privredno, obrazovno i zdravstveno sedište opštine sa istim imenom. Zbog izvora mineralne vode ponekad se za ovo mesto koristi i naziv Bujanovačka Banja. Osim pomenutog gradskog naselja, opština obuhvata još 59 naseljenih mesta, koja su organizovana u 27 mesnih zajednica. Većinu stanovnika čine Albanci, a u samom Bujanovcu živi oko 12 hiljada ljudi, dok ih na području cele opštine ima više od 31 hiljade.

Delom svoje južne granice, opština Bujanovac dodiruje Republiku Makedoniju, a na našoj teritoriji je okružena mestima Preševom, Vranjem, Trgovištem, Kosovskom Kamenicom i Gnjilanom. Granični prelaz Prohor Pčinjski udaljen je od mesta tridesetak kilometara, kao i prelaz Čukarka. Povoljnom položaju opštine doprinosi drumska i železnička trasa koja povezuje Beograd, Skoplje, Solun i Atinu, kao i blizina tri aerodroma – u Prištini, Skoplju i Nišu.

U najstarijoj prošlosti područje današnjeg Bujanovca pripadalo je Dardancima, starom ilirskom plemenu, a potom je postalo deo Rimskog carstva. Nakon perioda vizantijske vlasti, ove krajeve osvajaju srpski vladari u 12. veku. Bujanovacem su vladali Turci gotovo punih 500 godina, a u to doba, stanovništvo se uglavnom bavilo poljoprivredom i stočarstvom, dok su naročito bili uspešni u uzgoju konoplje i duvana. U ovom mestu radili su i mnogi nadaleko poznati opančari, užari, kovači, lončari, mutavđžije i mnoge druge zanatlije.U današnje doba, oko 8 hiljada mladih ljudi školuje se u bujanovačkih 10 osnovnih, 2 srednje i jednoj muzičkoj školi. Velika pažnja se posvećuje kulturnom životu, a u tom domenu se organizuju brojne manifestacije na srpskom, albanskom i romskom jeziku posredstvom mesnog Doma kulture. Negovanje sportskog duha postalo je još izraženije kada je 2000. godine Bujanovac dobio modernu sportsku halu.

Bujanovačka Banja je posebno privlačna za turiste, a često je i mesto za pauzu i odmor onih koji putuju prema Grčkoj. Voda, blato i gas, koji se ovde mogu naći, pomažu u lečenju, reumatskih, kožnih, kao i mnogih drugih bolesti.

Osim stanovnika koji su stalno nastanjeni na teritoriji opštine Bujanovac, na osnovu popisa iz 2002. godine, ima ih još desetak hiljada koji duže od godinu dana borave u inostranstvu. Imajući to u vidu, među žiteljima ovih krajeva često je prisutna potreba za prevodom zvaničnih dokumenata, te njihovom overom od strane ovlašćenih lica. Upravo zbog toga je Akademija Oxford, zajedno sa svojim stručnjacima, dostupna i ljudima koji žive u Bujanovcu i okolnim mestima. Takođe, svi koji su za to zainteresovani, mogu preko naše kompanije da se profesionalno osposobe za obavljanje mnogih poslova III ili IV stepena stručnosti, da se kvalitetno pripreme za polaganje prijemnih ispita u obrazovnim ustanovama, nauče da rade na kompjuterima, kao i da pohađeju neki od kurseva stranih jezika, nakon kojih dobijaju međunarodno priznati sertifikat o stečenom znanju.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Bujanovac?

Usluga koju naši stručnjaci nude svojim klijentima odlikuje se bitnom prednošću koja se ogleda u mogućnosti da se na istom mestu, bez ikakvih peripetija, za relativno kratko vreme, dobije prevod traženog dokumenta na gotovo sve jezike koji se govore u svetu, a nakon toga i njegova overa. Prevodilac i sudski tumač Bujanovac će prihvatiti, u slučaju takve situacije, da izvrši i overu materijala koji su već prevedeni na nekom drugom mestu. Porazumeva se, naravno, da ovaj prevod mora biti precizan i urađen prema svim pravilima koja propisuje prevodilački zanat, a ukoliko to nije slučaj, postoji rešenje u vidu redakture kompletnog teksta, koju obavljaju naši izuzetno stručni lektori i korektori.

Na teritoriji Srbije se, svakako, najčešće traži prevod zvanične dokumentacije sa nekog stranog jezika na srpski ili u suprotnom smeru, sa srpskog na jezik koji se govori van teritorije naše zemlje. No, usluga po kojoj su prevodioci i sudski tumači Bujanovac prepoznatljivi jeste prevod u okviru dva strana jezika, bez prevoda na naš maternji jezik. Preciznije rečeno, vaša dokumentacija izdata na, recimo, španskom jeziku će, ako je to potrebno, biti za tili čas prebačena na bilo koji strani jezik, na primer, italijanski, a da se sadržaj između ova dva prevoda neće prebacivati na srpski jezik. Korist koju klijenti imaju od ovakvog načina rada je očigledna, a ostvaruje se kako u kraćem vremenu potrebnom za obavljanje posla, tako i u uštedi novčanih sredstava.

Jezici sa kojima rade prevodioci i sudski tumači Bujanovac dostižu impresivnu cifru od čak njih 40 koji se širom sveta govore. Među njima se nalazi i, u poslednje vreme često angažovan, stručnjak za znakovni jezik, čiji posao omogućava uključivanje u sve sfere društvenog života čak i osoba sa oštećenim čulom sluha ili smanjenim govornim sposobnostima. Dokumanta i javne isprave u našem centru mogu biti prevedena i sa ili na jezike naših suseda – albanski, mađarski, makedonski, bosanski, rumunski, hrvatski i bugarski, ali i na druge evropske jezike, poput slovenačkog, finskog, poljskog, švedskog, kao i holandskog, slovačkog, norveškog, ukrajinskog, ali i grčkog i italijanskog jezika. Najčešće se, naravno, traži prevod koji se odnosi na engleski, ruski, nemački, francuski, kao i španski, portugalski i turski jezik, a prevodilac i sudski tumač Bujanovac radi i sa kineskim, japanskim i arapskim jezikom, te može, na zahtev klijenata, sardžaje da prevodi i u okviru latinskog jezika koji se danas nigde ne govori, ali je prisutan u mnogim naučnim oblastima. Budući da su retki u našoj zemlji, posebno mesto u stručnom timu Akademije Oxford zauzimaju poznavaoci, odnosno prevodioci i sudski tumači za korejski, estonski, pakistanski, hebrejski, persijski i romski jezik.

Osim raznolikosti jezika sa kojima rade, prevodioci i sudski tumači Bujanovac su često i izvorni govornici svog radnog jezika ili, neretko, i više njih, tako da ovaj podatak podiže kvalitet njihove usluge na još viši nivo.

Valja naglasiti i to da se u našem prevodilačkom centru primenjuje uobičajeno pravilo ove struke, koje predviđa da se na jednoj strani odštampanog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima. Ovo se odnosi na prevod bilo koje vrste materijala, pa tako i zvanične dokumentacije.

Pojedinosti o radu prevodilaca i sudskih tumača Bujanovac

Kada biste, recimo, pokušali da u neku nadležnu službu, u cilju obavljanja određenog pravno regulisanog posla, predate samo prevod nekog dokumenta, neizostavno biste naišli na nemogućnost da bilo šta učinite po tom pitanju, jer ovakav dokument, bez obzira koliko je tačan i precizan, nije validan sa stanovišta zakona. Ono što jednom prevodu obezbeđuje mesto u pravnom sistemu je upravo pečat ovlašćenog sudskog tumača. Da bi se to ostvarilo, zvanični spisi moraju, primarno, biti prevedeni u duhu traženog jezika, uz poštovanje svih sadržajnih, stilskih i terminoloških karakteristika datog dokumenta. Zakonom uređena procedura koja se odnosi na posao sudskog tumača predviđa da on, pre same overe, mora da potvrdi istovetnost prevoda i originala u svim aspektima. Tek po obavljenom upoređivanju, tokom koga je uvideo da između pomenute dve verzije istog materijala ne postoje razlike, prevod će overiti svojim pečatom, na kome se nalazi i jedinstveni registracioni broj. Dokument sa ovakvom potvrdom ima zakonsku težinu potpuno jednaku onoj koju poseduje original i, kao takvog, ga možete nadalje neometano koristiti u međunarodnom pravnom prometu.

Da bi prevodilac i sudski tumač Bujanovac, onako kako zakon nalaže, overio prevod vašeg dokumenta, nužno je da raspolaže i izvornim, to jest, originalnim materijalima kako bi mogao da ih uporedi sa prevodom. Ovo je i razlog našeg zahteva da nam, na neki od dva predviđena načina, dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove kopije koje su overene u za to predviđenim nadležnim službama. Materijale koje ćemo obrađivati nam možete lično doneti i predati ih ovlašćenom koordinatoru u našoj poslovnici, a nemamo ništa protiv ni da ih preporučeno pošaljete preko Pošte Srbije ili da nam ih uruči neka kurirska služba aktivna u vašem mestu. Postoji, međutim, jedna situacija kada ćemo prihvatiti da nam skenirana dokumenta pošaljete elektronskom poštom, a to se odnosi na prevod i overu koji se moraju završiti u znatno kraćem roku od uobičajenog. Podvlačimo, međutim, da i ako tražite pomenuti hitan prevod dokumenata, overa neće moći da se uradi ukoliko nam u dogledno vreme ne dostavite originale na neki od pomenutih načina, dakle, donoseći ih u našu poslovnicu ili ih šaljući na našu adresu.

Mnogi klijenti žele da kompletno obrađena dokumenta, što će reći, overene prevode, ali i originale, sami preuzmu u našoj poslovnici, a svima kojima to više odgovara možemo da ponudimo slanje pomenutih materijala na naznačenu adresu. Cena dostave će ići na račun klijenta, shodno zvaničnom cenovniku službe koja obavlja ovaj posao, a naplaćuje se odvojeno od one predviđene za prevod i overu.

Dokumenta koja obrađuje prevodilac i sudski tumač Bujanovac

Sva moguća dokumenta, lična, poslovna, sudska, obrazovna, kao i mnoga druga mogu biti predmat prevoda i overe koje će za vas, stručno i precizno, da izvrše prevodioci i sudski tumači Bujanovac. Osim visokih profesionalnih kvalifikacija, oni poseduju i vanredno dobro poznavanje termina i pravila koji se koriste u procesu prevoda i overe zvaničnih spisa, a imaju i obavezu, shodno zakletvi koju su položili, da bezuslovno čuvaju tajnost podataka do kojih u svom poslu dolaze, kao uostalom i ukupne privatnosti klijenata. Svi materijali koje dostavite našim stručnjacima biće brižljivo čuvani i biće učinjeno sve što je potrebno da se ona ne iskoriste u bilo koju drugu svrhu, osim u cilju prevoda na traženi jezik i overe pečatom sudskog tumača Bujanovac.

Osim uobičajenih ličnih isprava, to jest, lične karte, vozačke dozvole i pasoša, overen prevod može biti izdat i za sve druge zakonske spise koji se tiču isključivo jedne osobe, a to su: radna dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, kao i izvod iz matične knjige umrlih.

Stručan i kvalitetan prevod poslovne dokumentacije, može, takođe, biti overen, tako da prevodioci i sudski tumači Bujanovac rade sa poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), celokupnom tenderskom dokumentacijom, izvodom iz Agencije za privredne registre, ali i godišnjim i revizorskim izveštajima, bilansom stanja i uspeha, statutom i osnivačkim aktom preduzeća, kao i rešenjem o osnivanju privrednog lica, ulaznim i izlaznim fakturama, odlukama koje se tiču poslovanja, te svim tipovima poslovnih ugovora.

Dokumenta koja se koriste u međunarodnom pravnom prometu ili sudskim procesima, takođe, moraju biti adekvatno prevedena i overena, a to se odnosi na, recimo, presudu o razvodu braka, kao i na sve druge vrste sudskih presuda i rešenja, zatim na razne pravilnike, odluke, izveštaje, licence, punomoćja i sertifikate, te na različite ugovore, poput, na primer, onoga o doživotnom izdržavanju. Pravnu i sudsku dokumentaciju čine i dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, kraće rečeno, sva pravna akta. Prevodilac i sudski tumač Bujnovac osposobljen je i da klijentima ponudi uslugu prevoda tekovina Evropske Unije, koja se u poslednje vreme često traži.

U današnje vreme mnogi se, radi povoljnijih uslova, odlučuju da školovanje nastave u inostranstvu ili da se usavršavaju u nekoj cenjenoj međunarodnoj obrazovnoj instituciji. Stoga je potrebno posedovati overeni prevod diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, te uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih dokumenata koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom.

Prevodioci i sudski tumači Bujanovac prevode i overavaju i različite potvrde, od kojih se, recimo, često traži ona o slobodnom bračnom stanju, bez koje niko ne može da uđe u bračne vode sa državljninom ili državljankom neke strane zemlje. Overeni prevod se, takođe, izdaje i za sve vrste izjava pojedinaca, saglasnost o zastupanju, uverenje o nekažnjavanju, kao i za druge potvrde, poput one o redovnom zaposlenju, o stanju na bankovnom računu ili o neosuđivanosti.

Klijenti nam se često obraćaju sa molbom da za njih prevedemo i overimo različitu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, kojoj pristupamo sa naročitom pažnjom, jer se odnosi na zdravlje i dobrobit naših stranaka. Iz ovog domena, prevodioci i sudski tumači Bujanovac najčešće obrađuju specifikacije farmaceutskih proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i lekarske nalaze.

Mnogima koji posluju na međunarodnom nivou potrebni su overeni prevodi dokumenata koji se tiču tehnike i građevinarstva, te tako prevodioci i sudski tumači Bujanovac prevode i overavaju građevinske projekte, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka.

Sve cene prevoda i overe dokumenata, kao i drugih usluga stručnjaka Akademije Oxford uvršćene su u zvanični cenovnik koji vam je dostupan na našem oficijelnom sajtu, a sve potrebne informacije u vezi sa tim vam mogu dati i koordinatori u našoj filijali.

Overa Apostille pečatom

Iako je za većinu dokumenata i javnih isprava pečat sudskog tumača dovoljan za uključivanje u pravni promet, postoje i ona za koja se traži i overa takozvanim haškim Apostille pečatom. Ovaj posao legalizacije vrše teritorijalno nadležni sudovi, a njegova specifičnost se ogleda u tome što se u nekim slučajevima zahteva da se apostiliraju i prevod i original, dok je ponekad dovoljno da Apostille pečat bude samo na prevodu. Takođe, osim prevoda sadržaja dokumenta, ima situacija kada se traži i prevod samog pečata.

Kako prevodilac i sudski tumač Bujanovac ne mora do tančina da poznaje sve pojedinosti ove overe, on će vas svakako uputiti u to gde i o čemu sve treba da se raspitate pre nego što počne proces prevođenja i overavanja vašeg dokumenta.

U Republici Srbiji su za pomenute poslove nadležni osnovni sudovi, čija se sedišta nalaze u svako većem mestu.

Koga u Bujanovcu pitati za apostiliranje?

Stanovnici Bujanovca i okoline, kojima su potrebne informacije o Apostille overi, mogu doći u nadležnu službu bujanovačkog Osnovnog suda, u Ulici Karađorđa Petrovića bb ili pozvati na broj telefona 017-651-021. Nadređena sudska institucija, za ovo područje, je Viši sud u Vranju, čija adresa je Kralja Milana 2, a na osnovu novog zakona o uređenju sudsova, Osnovni sud u Bujanovcu nadležan je i za teritoriju Preševa.

Nemojte se ustručavati da nas na neki način kontaktirate, ukoliko postoji išta što vam nije jasno, a tiče se naših usluga. U slučaju da bude potrebe, možete dobiti i termin za besplatnu konsultaciju sa našim koordinatorom.


Kategorije prevoda za Bujanovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Bujanovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Bujanovac

Spisak sudskih tumača za grad BujanovacSudski tumači za grad BujanovacSpisak sudskih tumača za grad Bujanovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bujanovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad BujanovacSudski tumači za grad BujanovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Bujanovac

Sudski tumači i prevodioci u Bujanovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!