Sudski tumači i prevodioci Čačak

U srcu Srbije, u Moravičkom okrugu, smešten je grad Čačak, u kome ima čak 58 naselja. Okružuju ga opštine Gornji Milanovac, Lučani, Požega, Knić i Kraljevo, a u njemu, prema poslednjem popisu, živi više od 70 hiljada ljudi.

U tragovima i materijalnim ostacima civilizacija koje su u prošlosti nastanjivale teritoriju ovog grada ogleda se njegova bogata i burna istorija. Pored arheoliških lokaliteta, valja pomenuti i zadivljujuću lepotu starih zgrada, kao i brojne spomenike, galerije i muzeje.

Nadomak Čačka nalazi se čuvena Ovčarsko – Kablarska klisura, u kojoj su, pored Ovčar Banje, smešteni i brojni manastiri, a tu je i Zapadna Morava, koja svojim meandrima privlači posetioce, kao i bogata flora i fauna.

U gradu ima 18 osnovnih i 7 srednjih škola. Tu je i škola za obrazovanje odraslih, kao i Agronomski i Tehnički fakultet. Osim poljoprivredne proizvodnje, razvijena je i proizvodnja papira, alata, aparata za domaćinstvo, kao i delova i pribora za farmaceutsku industriju. Zastupljena je i hemijska industrija, kao i brojne privatne firme, od kojih su mnoge dostigle nivo srednje razvijenih preduzeća.

Kulturna ponuda u Čačku je, takođe, na zavidnom nivou. Tokom pozorišne sezone, publika može da uživa u čestim nastupima pozorišnih trupa iz cele Srbije, a tu su i brojne izložbe, književne večeri, kao i kulturno – umetničke i zabavno –turističke manifestacije.Čačak je i grad u kome se neguje sportski duh i održavaju brojna takmičenja. U samom gradu, ali i u njegovoj okolini, smešteni su mnogi sportski tereni i objekti, a nezaobilazna je i reka Zapadna Morava, sa lepo uređenim obalama, na kojoj se održava poznata Moravska regata.

U centru grada Čačka, u neposrednoj blizini gradskog šetališta, u Pivskoj ulici broj 10, odmah pored Čačanske banke, nalazi se i poslovnica Akademije Oxford, u kojoj svi zainterseovani stanovnici ovog grada i okoline mogu dobiti usluge prevoda i overe svih dokumenata i javnih isprava na čak 40 svetskih jezika. Prevodioci i sudski tumači Čačak će, kvalitetno i precizno, u razumnom roku i po povoljnim cenama, za vas sa zadovoljstvom uraditi pomenute poslove. Osim toga, u našoj čačanskoj poslovnici svi učenici i budući studenti mogu se pripremati za prijemne ispite za gimnazije, srednje ili više škole i fakultete. Takođe, organizujemo i kurseve svih stranih jezika za polaznike bilo kog životnog doba i nivoa znanja, nakon čega se dobijaju međunarodno priznati sertifikati. Kvalitetan rad na računaru je još jedna veština koju možete savladati uz naše iskusne predavače, ali se i dokvalifikovati ili prekvalifikovati za različita zanimanja III i IV stepena stručnosti.

TESTOVI


Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Čačak?

Osnovna razlika između običnih prevodilaca i sudskih tumača leži u činjenici da sudski tumač poseduje pečat na kome je njegovo ime i registrovani broj, kojim on overava svoje prevode. Bez ovog specifičnog ovlašćenja, prevodioci nisu u poziciji da potvrde ili garantuju da je neki dokument koji su preveli na svoj maternji ili radni jezik veran originalu.

Imajući ovo u vidu, za sve buduće klijente bitna informacija je da su prevodioci i sudski tumači Čačak jezički profesionalci koji vam, na istom mestu, mogu obezbediti uslugu kvalitetnog prevoda i zakonske overe datog dokumenta ili javne isprave. Oni su stručno osposobljeni za prevode sa i na 40 jezika koji se govore u svetu, pa ćemo pomenuti samo neke od njih. Tu su, pre svega, najrasprostranjeniji i najtraženiji jezici, poput, na primer, engleskog, francuskog, italijanskog, španskog, portugalskog, ruskog ili nemačkog, ali i mnogi drugi evropski jezici: rumunski, albanski, holandski, poljski, češki, slovački, kao i slovenački, hrvatski, makedonski i bosanski. Potrebni dokumenti se mogu prevesti sa i na grčki, arapski, turski, bugarski, ali i na skandinavske jezike, to jest finski, norveški i švedski. Prevodioci i sudski tumači Čačak obrađuju i dokumenta u okviru kineskog i japanskog jezika, ali i retko kad traženih jezika, poput pakistanskog, estonskog, korejskog, kao i ukrajinskog, persijskog i latinskog. Nije potrebno naglašavati da prevodioci i sudski tumači Čačak rade i kvalitetan prevod sa srpskog jezika na traženi strani jezik, kao i u obrnutom smeru, sa nekog stranog na srpski jezik. Posebnu pogodnost predstavlja mogućnost direktnog prevoda sa jednog na drugi strani jezik, bez posrednog prebacivanja na naš maternji, što svakako štedi vreme potrebno za dobijanje kompletno obrađenog dokumenta, pa u krajnjoj liniji i novac naših klijenata.

Ukoliko već imate prevod dokumenta koji vam je potreban, sudski tumači Čačak ga mogu overiti svojim pečatom i potpisom, ali samo ukoliko zadovoljava sva zakonska pravila prevođenja i ako je identičan izvornom dokumentu. U slučaju da je prevod nekvalitetno urađen, da nije jednak originalu ili da vi, iz nekog drugog razloga, niste njime zadovoljni, stručni tim lektora i korektora, koji su takođe deo naše profesionalne ekipe, je tu da vam priskoči u pomoć. Oni će za tili čas izvršiti kompletnu redakturu postojećeg prevoda i učiniti ga adekvatnim i sasvim prihvatljivim za sudskog tumača.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Čačak?

U današnje vreme svi negde žure i jure i vreme je ono što nam najčešće nedostaje. Uzimajući u obzir ubrzani tempo kojim ljudi žive, ali i njihovu potrebu da administrativne poslove završavaju u što kraćem roku, prevodioci i sudski tumači Čačak svim zainteresovanim strankama na istom mestu, po povoljnoj ceni i u kratkom vremenskom periodu nude uslugu prevoda i overe svih vrsta dokumenata i javnih isprava. Na zadovoljstvo klijenata, ovaj postupak, pored dragocenog vremena, štedi i njihov novac.

Između običnog i overenog prevoda postoji suštinska razlika koja se ogleda u tome da je običan prevod sasvim nekoristan u daljem pravnom prometu, a njegova overena varijanta predstavlja potpuno validan zakonski dokument koji se, bez ikakvih smetnji, može predavati u sve nadležne institucije. Dakle, nakon prevoda dokumenta ili neke lične isprave, koji mora biti urađen tačno i precizno i sadržajno, jezički, stilski i terminološki odgovarati originalu, sudski tumač Čačak detaljno poredi prevedeni i originalni dokument, kako bi se uverio da su oni potpuno jednaki. Kada to potvrdi, na prevod će staviti svoj pečat i time garantovati da prevedeni materijal ima istu zakonsku težinu kao i originalni.

Iz ovog objašnjenja postupka rada sudskog tumača jasno se vidi da su klijenti u obavezi da nam dostave originalna dokumenta na uvid, ili njihove overene kopije, pošto bez toga prevodioci i sudski tumači Čačak neće moći da obave svoj posao onako kako je zakonom propisano.

Pošto se naša poslovnica nalazi u samom centru grada, svi stanovnici Čačka, kojima su potrebne naše usluge, mogu nam dokumenta za prevod i overu dostaviti lično, dolaskom u prostorije Akademije Oxford ili ih poslati na našu adresu preporučenom pošiljkom ili nekom od kurirskih službi koje u Čačku posluju. Jedina situacija kada prihvatamo slanje skeniranih dokumenata na mejl je u slučaju da od nas zahtevate hitan prevod, koji mora da bude završen u što kraćem roku. Međutim, čak i tada, morate nam, pre nego što sudski tumač započne svoj deo posla, dostaviti originale, kako bi mogli da se uporede sa urađenim prevodom, jer bez toga nije moguće izvršiti overu.

Ako vam to odgovara, završena dokumenta možete lično preuzeti u našoj poslovnici ili ih možete dobiti na naznačenu adresu. To zapravo znači da je moguće da vam ih pošaljemo preporučenom pošiljkom ili nekom kurirskom službom, ali u tom slučaju, osim troškova prevoda i overe, dužni ste da platite i cenu dostave, prema cenovniku firme koja tu uslugu vrši.

Šta sve mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Čačak?

Za sklapanje bilo kakvog posla, vođenje firme ili za bilo kakvu biznis transakciju potrebna je, obično, razna dokumentacija. Sve takve vrste materijala mogu da obrade prevodioci i sudski tumači Čačak. Tu su razni patenti, finansijski, berzanski, revizorski i godišnji izveštaji, statuti i osnivački akti preduzeća, pisane deklaracije, kupoprodajni ugovori, rešenja o osnivanju privrednog lica, fakture, zatim bilansi stanja i uspeha, ugovori o prodaji roba i usluga, aneksi, sertifikati, kompletna tenderska dokumentacija, kao i patenti, dokumentacija za ponude i izvodi rešenja iz Agencije za privredne registre.

Tehnička i sudska dokumentacija može, takođe, biti vrlo bitna za poslovanje, a u nju spadaju: atesti, prevod sigurnosno – tehničkih listova, potvrde o ispitivanju kvaliteta proizvoda ili o tehničkoj specifikaciji istih, kao i laboratorijska ispitivanja uzoraka. U sudsku i pravnu dokumentaciju ubrajaju se sve vrste zakona, izveštaja, ugovora, odluka, ali i zapisnici, pravilnici, Apostili, kao i saglasnost o zastupanju, tužbe, overa potpisa i naslednička izjava.

Prevodioci i sudski tumači Čačak često prevode i overavaju i medicinsku dokumentaciju za svoje klijente. Najčešće su to medicinska istraživanja, prevodi specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i istorije bolesti.

Sva lična dokumenta mogu, na vaš zahtev, obraditi prevodioci i sudski tumači Čačak. Ona, naravno, obuhvataju ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, ali i radni dosije, punomoćje, zdravstvenu knjižicu, radnu dozvolu, potvrdu o stanju na bankovnom računu, kao i onu o zdravstvenom stanju, o prebivalištu, o redovnom zaposlenju i prihodima, o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju. Tu su još i razne izjave i uverenja o nekažnjavanju, izvodi iz matične knjige venčanih i umrlih,kao i sva dokumenta iz sfere obrazovanja: diplome i dodaci diplomama, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrda o diplomiranju i o redovnom studiranju ili školovanju.

Na vaš zahtev, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i prevod tekovina, odnosno, pravnih akti Evropske Unije.

Dodatne informacije o overi dokumenata

U zakonskoj proceduri overe dokumenata postoji jedan bitan segment sa kojim se klijenti moraju upoznati. U pojedinim situacijama, naime, overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača nije dovoljna, već se zahteva i overa takozvanim haškim Apostille pečatom. To je ustvari overa na višem nivou od one koju radi sudski tumač i priznata je u svim državama koje su potpisale Hašku konvenciju 1961. godine. S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Čačak nisu u obavezi da znaju koje sve overe su potrebne za dokument koji im klijent poverava, to vas najtoplije savetujemo da se blagovremeno u nadležnom sudu u Čačku raspitate o Apostille pečatu i tu informaciju saopštite predstavniku Akademije Oxford prilikom dostavljanja dokumenata. Jedino na taj način ćemo moći da posao obavimo kvalitetno i zakonski prihvatljivo, imajući u vidu činjenicu da se za neka dokumenta zahteva prevod i originalnog dokumenta, ali i samog pečata.

Gde dobiti informacije o Apostille-u?

Za davanje potrebnih podataka o overi Apostille pečatom zadužen je Osnovni sud u Čačku. Njegova adresa je Cara Dušana 8/1, a broj telefona je 032-222-242. U okviru ove institucije radi i sudska jedinica u Gornjem Milanovcu.

Profesionalizam kao imperativ u radu

Svi prevodioci i sudski tumači Čačak su osobe od poverenja, ali i perfektni poznavaoci jednog ili više jezika za koji su se specijalizovali. Oni, pored toga, odlično poznaju pravnu terminoligiju koja se koristi u prevođenju dokumenata, a i položili su zakletvu kojom se obavezuju da će u svom radu postupati prema važećim zakonima i propisima i savesno i časno obavljati svoju dužnost. Uz to, imaju moralnu i profesionalnu obavezu da čuvaju tajnost podataka koji se nalaze u dostupnim dokumentima i zaštite ih od svih vrsta eventualnih zloupotreba. Privatnost klijenata je, dakle, na prvom mestu, a samim tim i njihovo zadovoljstvo poslom koji obave prevodioci i sudski tumači Čačak.

Prema pravilima prevodilačke službe, na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi se 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo se odnosi i na prevod dokumenata i ličnih isprava, a cene prevoda i overa možete naći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.

Ako i pored ovih detaljnih objašnjenja postoji nešto što biste želeli da pitate, nemojte se ustručavati da pozovete ovlašćenog predstavnika naše poslovnice u Čačku. Broj telefona je 032-22-11-76. Ukoliko to bude neophodno, moguće je zakazati i besplatnu konsultaciju, radi dodatnih informacija koje su vam potrebne.


Kategorije prevoda za Čačak

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Čačak


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Čačak

Spisak sudskih tumača za grad ČačakSudski tumači za grad ČačakSpisak sudskih tumača za grad Čačak

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Čačak

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ČačakSudski tumači za grad ČačakCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Čačak

Sudski tumači i prevodioci u Čačku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!