Sudski tumači i prevodioci Despotovac

Gradsko naselje Despotovac, u sastavu istoimene opštine, nalazi se u istočnom delu Srbije, u Pomoravskom okrugu. Kroz čitav ovaj kraj protiče reka Resava, sa svojim izuzetno lepim kanjonima i klisurama. Osim Despotovca i Resavice, kao gradskih naselja, teritoriju ove opštine čini i 31 seosko naselje.

Na području današnjeg Despotovca pronađeni su ostaci nekih od najstarijih ljudskih naseobina. U davna vremena, Gornju Resavu naseljavala su tračka plemena Mezi i Tribali. Rimljani su sa zadovoljstvom živeli u ovim krajevima, pošto su oduvek bili bogati rudom i toplim izvorima mineralnih voda, a oblast Gornje Resave se tada nalazila u sastavu provincije Mezije. Iznad banje u Despotovcu pronađeni su rimski novčići, cigle i strelice.

Nakon Kosovskog boja, Resava postaje centar srpske duhovnosti i kulture. U tadašnjoj moravskoj Srbiji nastaju mnoge zadužbine, od kojih je najveći i najvažniji manastir Manarija ili Resava.

Naseobina na mestu današnjeg grada se prvi put u istorijskim spisima spominje u Povelji darovnici kneza Lazara, ali kao selo Vojinci. Na osnovu podataka iz austrijskih spisa,u drugoj polovini 18. veka u Vojincima je bilo 30 hrišćanskih domaćinstava. Nakon oslobađanja od turske vlasti, Resava postaje jedan od dva sreza Ćuprijskog okruga, sa centrom u Svilajncu i Paraćinu.Današnji naziv Despotovcu je dodelio kralj Milan Obrenović 1882. godine, u čast despota Stefana Lazarevića, koji je početkom 15. veka podigao manastir Manasiju. Ovim ukazom je, istovremeno, Despotovac proglašen za varošicu i postao centar novog, trećeg sreza Ćuprijskog okruga.

Savremeni Despotovac je grad u kome se velika pažnja poklanja obrazovanju, kulturi i turizmu. U gradu ima 5 osnovnih škola, kao i Srednja tehnička. Posebno se vodi računa o negovanju sportskog duha mladih, a fudbal je naročito popularan i to ne samo kod mlađih generacija.

Čini se, međutim, da je priroda bila naročito darežljiva kada je ovaj grad i njegova okolina u pitanju, pošto Despotovac zaista ima šta da ponudi turistima. Pored obližnje planine Beljanice, tu je zadivljujući vodopad Lisine, Resavska pećina, Divljakovac, manastir Manasija i brojne druge znamenitosti.

Uvažavajući potrebe savremenog čoveka, ali i imajući u vidu da je Despotovac grad sa velikim razvojnim potencijalima, i u ovom mestu smo otvorili predstavništvo Akademije Oxford, u kome, pored redovnih usluga, kao što je, vrlo traženo profesionalno osporobljavanje za različita zanimanja III i IV stepena stručnosti, obuka za rad na računaru, sertifikovani kursevi stranih jezika, nakon kojih polaznici dobijaju medunarodno priznatu potvrdu o nuvou stečenog zananja, kao i pripremna nastava za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama i fakultetima, možete naći i visokokvalifikovane prevodioce i sudske tumače Despotovac. Bilo koji dokument koji donesete oni će prevesti na određeni jezik, a potom izvršiti njihovu overu, i to u relativno kratkom roku, a po svakako najpovoljnijoj ceni na tržištu.

Prevodilac i sudski tumač Despotovac

Stručnjaci koji su deo našeg tima prevode i overavaju vaša dokumenta i javne isprave u domenu 40 jezika koji se govore širom sveta. Neke od jezičkih profesionalaca ćete isključivo naći kod nas, poput onih za hebrejski, romski, persijski, estonski, korejski ili pakistanski jezik. Pevodioci i sudski tumači Despotovac rade prevode dokumentacije i sa ili na japanski, kineski, skandinavske jezike – švedski, finski i norveški, kao i latinski jezik, koji, iako više nije govorni, često može da se sretne u naučnoj dokumentaciji. Na zahtev klijenata prevodi se rade i u domenu najrasprostranjenijih evropskih jezika, kao što su ruski, engleski, francuski, nemački, španski, italijanski, ali i portugalski, češki, slovački, poljski, kao i holandski, slovenački, turski i grčki. Prevodilac i sudski tumač Despotovac će profesionalno uraditi i prevod dokumenata i ličnih isprava i na sve jezike naših suseda, kao i sa njih na neke druge jezike. Ovde mislimo na mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski jezik. Ne treba, naravno, naglašavati da prevodioci i sudski tumači Despotovac rade prevod dokumenata na srpski jezik sa bilo kog stranog, ali i u suprotnom smeru, sa našeg maternjeg jezika na željeni jezik koji se govori van Srbije. Ono sa čime se često naši stručnjaci sreću jeste i zahtev da se materijal prevede sa jednog na drugi strani jezik. S ponosom ističemo da se ovaj posao kod nas obavlja prema svetskim standardima kvaliteta, u najkraćem roku i po najpovoljnijim uslovima, pošto su prevodioci i sudski tumači Despotovac sposobni da taj prevod urade neposredno, ne prebacujući sadržaj na srpski jezik između jezika na kome je dokument napisan i onog na kome treba da bude njegov završni oblik.

Iako je za klijente svakako najpovoljnije da se opredele za ceo paket usluga naših jezičkih stručnjaka, tačnije, prevod i overu dokumenata, prevodilac i sudski tumač Despotovac može, ukoliko se to od njega traži, izvrši i samo overu javne isprave ili dokumenta koji je neko drugi već preveo. Samom činu overe mora da predhodi detaljno i sistematično upoređivanje prevedenog dokumenta sa njegovim originalom, pošto ove dve verzije moraju da budu potpuno jednake, kako u sadržajnom, tako i u jezičkom, terminološkom i stilskom pogledu. Nakon što je ovo utvrdio, sudski tumač Despotovac će na prevedeni dokument da stavi svoj pečat i na taj način će ga uvrstiti u pravno validna dokumenta.

Ukoliko se vašem prevodu nađe neka zamerka ili, pak, vi sami smatrate da u njemu treba nešto promeniti, naši profesionalni lektori i korektori će rešiti i ovaj vaš problem. Preciznije rečeno, oni će uraditi redakturu postojećeg prevoda, sledeći sva pravila koja su za proces prevođenja dokumentacije predviđena, i nakon toga dobićete perfektno urađen prevod, koji će sudski tumač bez problema moći da overi.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Despotovac?

Kada biste pokušali da običan prevod nekog dokumenta, ma koliko savršen on bio, predate u neku nadležnu instituciju, budite uvereni da vam to ne bi uspelo. Ovakav dokument, naime, nema nikakvu zvaničnu garanciju da je jednak izvornom, na osnovu koga je urađen. Upravo zato se prevodi javnih isprava i overavaju pečatom ovlašćenog sudskog tumača, koji time jamči da je izvršio prethodnu detaljnu proveru oba dokumenta i utvrdio da su u svakom pogledu jednaki. Overeni prevod, dakle, ima istu zakonsku težinu kao i originalni dokument i može se bez problema koristiti u međunarodnom pravnom prometu.

Pošto je ova procedura određena zakonom, insistiramo da nam na prevod i overu dostavite originalna dokumenta na uvid, ili bar njihove regularno overene fotokopije. Možete ih doneti lično u našu poslovnicu, a ukoliko vam to više odgovara, možete ih poslati preporučenom pošiljkom preko Pošte Srbije ili posredstvom neke od kurirskih službi koje posluju na području Despotovca. Samo u slučaju da su vam prevod i overa potrebni u izuzetno kratkom roku i ne možete da prihvatite onaj koji, u uobičajenim uslovima nudi prevodilac i sudski tumač Despotovac, možete nam dokumenta skenirati i poslati na mejl. Ne zaboravite, međutim, da je neophodno da nam originalna dokumenta dostavite na uvid, što možete učiniti naknadno, ali vodeći računa o vremenu potrebnom da se posao završi u roku koji zahtevate.

Nakon završetka prevoda i overe, obrađena dokumenta zajedno sa originalima možete preuzeti u našoj poslovnici ili vam ih možemo poslati nekom kurirskom službom ili preporučenom pošiljkom. Ukoliko želite da dokumenta dobijete na naznačenu adresu, napominjemo da sami snosite troškove dostave u visini koju odredi služba koja će tu uslugu da izvrši. Cenu dostave plaćate nezavisno od cene prevoda, overe ili redakture, a sve cene naših usluga možete da pronađete u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford. Kada je prevođenje dokumenata u pitanju imajte na umu da se jedna strana prevoda dokumenata izjednačava sa važećim prevodilačkim standardom koji se odnosi na jednu stranu otkucanog prevoda, što podrazumeva tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči.

Dokumenta koja prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Despotovac

Svi zaposleni u Akademiji Oxford dužni su da čuvaju poslovne tajne, što se pre svega odnosi na podatke o klijentima, kao i na dokumentaciju sa kojom rade. Prevodilac i sudski tumač Despotovac, pored visokog obrazovanja i poznavanja pravnih propisa i termina, pre stupanja na dužnost položio je i zakletvu pred državnim institucijama, kojom se obavezao da će posao obavljati prema svim zakonskim propisima i sprečiti bilo kakvu potencijalnu zloupotrebu podataka i materijala koji su mu dostavljeni.

Osim overe uobičajenih ličnih dokumenata, koji uključuju ličnu kartu, pasoš, vozačku i saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, potvrdu u prebivalištu, kao i radnu dozvolu i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, prevodilac i sudski tumač Despotovac prevodi i overava i svu poslovnu dokumentaciju, ma koliko obimna i komplikovana ona bila. Ovde, pre svega, mislimo na rešenje o osnivanju privrednog lica, izvod iz Agencije za privredne registre, statut i osnivački akt preduzeća, kao i bilanse stanja i uspeha i revizorske i godišnje izveštaje. U dokumenta potrebna za različite poslovne transakcije spadaju i brojni ugovori, poput onih o prodaji roba i usluga ili kupoprodajnih, zatim ulazne i izlazne fakture, patenti i sve vrste poslovnih odluka. Naši stručnjaci na izuzetno visokom nivou, po pitanju kvaliteta, prevode i overavaju i kompletnu tendersku dokumentaciju, koja se sve češće traži u međunarodnom poslovanju. Za sklapanje mnogih poslova, prodaju roba ili dobijanje atesta često je potrebna i tehnička dokumentacija, pa su prevodioci i sudski tumači Despotovac kadri da urade overu prevedenog uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda ili laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka.

Dokumenta koja se koriste u raznim institucija pravosudnog sistema su takođe čest predmet prevoda i overe. To su, zapravo, sva pravna akta, koja obuhvataju različite vrste odluka, izjava, pravilnika, izveštaja i ugovora, kao i mnoge sertifikate, licence i punomoćja. Ovde se mogu ubrojati i saglasnost o zastupanju, dozvola boravka, sve vrste sudskih presuda i rešenja, kao što je na primer presuda o razvodu braka, ali i prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih akata ove zajednice država.

Klijenti nam se često obraćaju sa zahtevom da za njih prevedemo i overimo različita dokumenta koja su u vezi sa obrazovnim sistemom, pa tako najčešće naši stručnjaci obrađuju nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, kao i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i, naravno, diplomu i sve dodatke diplomi.

Različite vrste potvrda i uverenja potrebne su klijentima radi ostvarivanja nekih prava u odgovarajućim nadležnim institucijama, pa prevodilac i sudski tumač Despotovac prevodi i overava i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, potvrdu o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti, kao i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa nekim državljaninom ili državljankom strane zemlje.

Mnogi ljudi za lečenje koriste uvozne lekove i preparate ili traže medicinsku pomoć u inostranstvu, tako da je čest predmet prevoda i overe i medicinska i farmaceutska dokumentacija, a najčešće lekarski nalazi, dokumentacija o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike prozvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Šta još treba da znate o procesu overe dokumenata

Iako je prevodilac i sudski tumač Despotovac stručno lice koje će svojim pečatom vaš dokument uvrstiti u zakonski važeća, morate da znate da on nije nadležan za overu dokumenata na višem nivou. Ovaj posao na teritoriji Republike Srbije obavljaju osnovni sudovi, a u pitanju je overa takozvanim haškim Apostille pečatom. Ova vrsta legalizacije dokumenata uvedena je nakon što su neke države, uključujući i našu, potpisale Konvenciju u Hagu 1961. godine, prema čijim odredbama, dokumenta koja izdaju nadležni organi jedne države, nakon apostiliranja,mogu slobodno da se koriste u pravnom i svom drugom prometu i u ostalim državama potpisnicama pomenute Konvencije.

Važno je da znate da overa Apostille pečatom ne isključuje obavezno overu sudskog tumača, ali može dodatno da se zakomplikuje ako se na vreme ne raspitate o svim aspektima ovog procesa. Reč je, naime, o tome da je za određena dokumenta predviđeno da se Apostille pečat nalazi samo na prevedenom dokumentu, a za neka i na prevedenoj i na originalnoj verziji. Postoje, takođe, dokumenta za koje se zahteva i sam prevod Apostille pečata.

Kako biste uštedeli i svoje i naše vreme i, u krajnjoj liniji, smanjili troškove overe, još jednom vas molimo da se na vreme raspitate o svim pomenutim pitanjima. Službenom licu u osnovnom sudu bi trebalo da naglasite koji tačno dokument overavate, kao i u koju svrhu planirate da ga dalje koristite u međunarodnom pravnom prometu.

Kako do informacija o Apostille-u u Despotovcu?

Zainteresovani stanovnici Despotovca i okoline sva bitna obaveštenja o apostiliranju dokumenata namenjenih korišćenju u inostranstvu mogu dobiti odlaskom u nadležnu službu u Ulici Saveza boraca 71, ili na broj telefona 035-611-145. U sastavu ove pravosudne institucije radi i sudska jedinica u Svilajncu, a njena adresa je Svetog Save 64.

U slučaju da imate bilo kakvu nedoumicu u vezi sa radom prevodilaca i sudskih tumača Despotovac, slobodno nas možete kontaktirati. Ukoliko za tim bude bilo potrebe, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa našim koordinatorom, koji će rado odgovoriti na sva vaša pitanja.


Kategorije prevoda za Despotovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Despotovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Despotovac

Spisak sudskih tumača za grad DespotovacSudski tumači za grad DespotovacSpisak sudskih tumača za grad Despotovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Despotovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad DespotovacSudski tumači za grad DespotovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Despotovac

Sudski tumači i prevodioci u Despotovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!