Sudski tumači i prevodioci Gadžin Han

Gadžin Han je gradsko naselje na jugoistoku Srbije, koje predstavlja administrativni centar opštine sa istim imenom. Ovo područje je smešteno između reke Južne Morave, Suve planine, Babičke gore i Seličevice. Što se reljefa tiče, reč je o gotovo isključivo brdsko - planinskom području, sa neznatnim nizijskim delom. Opština se graniči sa Vlasotincem, Babušnicom, Doljevcem, Belom Palankom, Leskovcem i Nišom, a teritorijalno pripada Nišavskom upravnom okrugu. Pored centralnog gradskog naselja Gadžin Han, u sastav opštine ulazi još 33 sela. Samo mesto se nalazi na regionalnom putu Niš - Ravna Dubrava, sa pravcima prema Babušnici i Vlasotincu.

Iako sistematska istraživanja i iskopavanja do sada nisu vršena na području koje zauzima Gadžin Han, zna se da su ovi krajevi bili naseljavani još u davnoj prošlosti, o čemu svedoče mnogi slučajno otkriveni predmeti, stari i više hiljada godina. Plemena i narodi koji su ovde živeli nisu tačno poznati, ali se zna da se još od perioda rimske vlasti Gadžin Han svakako nalazio na bitnim putnim pravcima, te su se stanovnici, između ostalog, bavili i trgovinom, pre svega poljoprivrednim proizvodima i rukotvorinama.

Danas u samom Gadžinom Hanu ima više od hiljadu stanovnika, dok na području cele opštine živi preko 10 hiljada ljudi. Prirodni priraštaj u ovim krajevima je, na žalost, veoma nizak, te se Gadžin Han ubraja u red opština sa najstarijim življem. Najveći broj radno sposobnog stanovništva se bavi poljoprivredom, a na teritoriji cele opštine registrovano je 84 privatna preduzeća i 701 radnja. U mestu radi osnovna škola, koja u svom sastavu ima još pet osmorazrednih školskih jedinica i 15 četvororazrednih, koje su smeštene u okolnim selima.Opština Gadžin Han ima prirodne potencijale za razvijanje zdravstvenog, rekreativnog, lovnog, kao i omladinskog, dečjeg, sportskog i seoskog turizma. Za potencijalne posetioce posebno su atraktivni Dušničko vrelo, Suva planina sa Tremom, Ibrovica na Seličevici, Kutinska reka, ambijentalni sadržaji seoskih naselja, kao i blizina grada Niša i niškog aerodroma.

Stanovnici svih naselja u opštini Gadžin Han mogu da koriste veoma kvalitetne usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford u kome se, na vrhunskom nivou, prevode i overavaju sva službena dokumenta i javne isprave. Osim toga, u organizaciji naše kompanije, imaju mogućnost da se profesionalno osposobe, to jest, dokvalifikuju ili prekvalifikuju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, obuče se za rad na računaru ili ovladaju nekim stranim jezikom na dobro osmišljenim kursevima koje vode iskusni i kvalifikovani predavači. Takođe, svim budućim studentima, srednjoškolcima i gimnazijalcima nudimo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi koju žele da upišu.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Gadžin Han?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod službenih materijala u ma kojoj kombinaciji koja obuhvata neki od preko 40 jezika za koje naši stručnjaci poseduju potrebne kvalifikacije. Pored jezika koji spadaju u red najčešće traženih u poslovima obrade dokumenata, kao što su engleski, nemački, francuski ili ruski, prevodilac i sudski tumač Gadžin Han radi i sa portugalskim, španskim, italijanskim, grčkim, kao i sa jezicima zemalja koje nas okružuju: makedonskim, albanskim, bugarskim, rumunskim, mađarskim, hrvatskim i makedonskim. Profesionalno smo osposobljeni i za prebacivanje zvaničnih sadržaja u okviru ostalih evropskih jezika, kao što su turski, holandski, ukrajinski, kao i oni iz skandinavske grupe: norveški, danski, švedski i finski. Radimo kvalitetne prevode i sa ili na slovenački, poljski, češki, slovački, ali i arapski, kineski i japanski jezik. Imajući u vidu činjenicu da ih je malo na našim prostorima, posebno mesto u našem profesionalnom timu zauzimaju prevodioci i sudski tumači za persijski, estonski, hebrejski, korejski, pakistanski i romski jezik, a kadri smo da pružimo stručne usluge i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, zahvaljujući vrhunskom poznavaocu znakovnog jezika, koji je, takođe, deo naše ekipe. Zvanična dokumenta mogu, na vaš zahtev, biti prevedena i u jezičkim kombinacijama koje obuhvataju latinski, s obzirom na to da se on, iako se već vekovima nigde ne govori, i danas koristi u nekim oblastima medicine, veterine, farmacije ili pravnih nauka.

Već je dobro poznato da Akademija Oxford neprekidno teži da svojim poslovanjem obuhvati sve novosti iz prevodilačkog zanata i ispuni očekivanja i najzahtevnijih klijenata, pa tako spadamo u retke institucije specijalizovane za direktan između dva strana jezika. Da pojasnimo, uobičajeni postupak u situaciji kada materijal, izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku, treba da se prebaci na drugi, takođe, strani jezik, jeste da se sa izvornog sadržaji najpre prebacuju na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. No, prevodilac i sudski tumač Gadžin Han je toliko stručno i opšte obrazovan, mnogobrojnih interesovanja i sposobnosti, da je kadar da ovaj posao uradi neposredno, potpuno zaobilazeći prebacivanje sadržaja na srpski jezik i, takvim postupkom, da ceo posao završi brže, ali i po nižoj ceni, budući da u njegovom sprovođenju nije bilo potrebno angažovanje više stručnjaka različitih profila.

Prevodioci i sudski tumači Gadžin Han u svakoj situaciji daju sve od sebe da povereni im posao završe za najkraće vreme, ali će prihvatiti i želju klijenata i, ako se to od njih traži, uraditi i takozvani „hitan prevod“ dokumenata, koji će biti okončan do onog termina koji odredi sam naručilac usluge. Uprkos brzini delovanja, kvalitet prevoda će, bez ikakve sumnje, ostati na vrhunskom nivou, ali će zato cena ove usluge biti drugačija od uobičajene, pošto se, pored bazičnih troškova, obračunava i takozvani dodatak za hitnost, čija će visina zavisiti od broja obrađenih strana, kao i od dužine postavljenog roka.

Najveći broj klijenata traži potpunu obradu dokumentacije, koja uključuje i prevod i overu, ali ponekad se dešava da nam se već prevedeni materijali samo donose na overu. Kod prevoda koji su urađeni van prevodilačkog centra Akademije Oxford, kao i kod onih koje su uradili prevodioci i sudski tumači Gadžin Han, sprovodimo odgovarajuću proceduru i materijal na novom jeziku temeljno proveravamo i upoređujemo sa originalom. Ukoliko se utvrdi da između vašeg prevoda i njegovog izvora nema razlika u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima, prevedeni dokument biće overen pečatom sudskog tumača i potpisan od strane istog ovlašćenog lica, te će na taj način dobiti svoje mesto među pravno validnim materijalima.

Ako se, pak, ispostavi da prevod koji ste doneli nije sasvim jednak originalu ili se u njemu javljaju neke druge nepravilnosti, overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača neće moći da bude sprovedena. Međutim, i u takvoj situaciji možemo da vam ponudimo rešenje! Naime, nezaobilazni članovi našeg profesionalnog tima su lektori i korektori, zaduženi za redakturu teksta, to jest, korekciju jezičkih, stilskih, terminološkoh, pravopisnih i gramatičkih grešaka. Oni će, za vrlo kratko vreme, uraditi jezički pregled prevoda i izvora i izdvojiti sve što nije urađeno prema utvrđenim standardima. Nakon toga će prevod izjednačiti sa osnovnim dokumentom i ispraviti sve što je potrebno, pa vam tako predati dokument na traženom jeziku, potpuno urađen u skladu sa propisima. Vaš prevod će, nakon što bude overen, postati upotrebljiv u svim pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Gadžin Han?

Da bi se bavili jednim ovako zahtevnim i odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Gadžin Han su prethodno morali da ispune sve tražene uslove i prođu potrebne provere. U tu svrhu, razume se, njihovo visoko obrazovanje mora da bude odgovarajuće, te svi poseduju diplome traženih odseka Filoloških fakulteta, ali i zavidan nivo praktičnog znanja i opšteg obrazovanja. Pored toga, većina njih radi upravo sa svojim maternjim jezicima, što još više doprinosi kvalitetu prevođenja. Veoma su dobro upoznati i sa aktuelnim zakonskim propisima i stručnom pravnom terminologijom, koja se javlja u službenim materijalima, a tome u prilog govori i mnoštvo zadovoljih klijenata, koji im se, po pravilu, uvek ponovo obraćaju kad god treba da prevedu i overe neki zvaničan dokument. Prevodioci i sudski tumači Gadžin Han su, kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, pre imenovanja na ovu dužnost, položili i zakletvu u prisustvu nadležnih državnih organa, kojom su se obavezali da će u svakoj situaciji postupati prema važećim propisima i profesionalno se odnositi prema svim dokumentima i podacima koji su im, tokom rada, dostupni. To znači da možete biti sigurni da će svi vaši materijali, dok su u rukama naših prevodilaca i sudskih tumača, biti na svaki način zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe, te da će vaša privatnost biti iznad svega poštovana.

Naši jezički stručnjaci će za vas obraditi bilo koji zvanični dokument ili javnu ispravu u kombinaciji jezika koja vama odgovara. Posao će obaviti maksimalno profesionalno, u skladu sa načinom obrade ovakvog tipa materijala i sve to po najpovoljnijim uslovima, u finansijskom smislu.

S obzirom na činjenicu da se danas mnogi školuju, usavršavaju ili traže posao u nekoj stranoj zemlji, predmet overe i prevoda koje radi prevodilac i sudski tumač Gadžin Han često predstavljaju i različita dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom. Tako se u našem prevodilačkom centru obrađuju diplome i dodaci diplomama, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima i mnoga druga srodna dokumenta.

Prevodilac i sudski tumač Gadžin Han može da uradi overen prevod za bilo kakve potvrde, saglasnosti, uverenja i izjave, koje je u različitim situacijama potrebno podneti nadležnim institucijama u cilju ostvarivanja nekih prava ili podnošenja zahteva. Ovde, recimo, spada potvrda o redovnom zaposlenju, ona o stanju na tekućem računu u banci, ali i uverenje o nekažnjavanju, potvrda o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju, potvrda o redovnim primanjima, razne vrste izjava pojedinaca, kao i potvrda o slobodnom bračnom stanju, neophodna u slučaju sklapanja braka u inostranstvu.

Savremeno poslovanje gotovo uvek podrazumeva transakcije na nivou više država a ponekad i kontinenata, pa tako prevodilac i sudski tumač Gadžin Han u domenu svoje profesije obrađuje ulazne i izlazne fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, razne vrste poslovnih ugovora (o prodaji roba i usluga, o saradnji, kupoprodajne i mnoge druge), a uz to i bilanse stanja i uspeha, godišnje izveštaje, izvode iz Agencije za privredne registre, poreski identifikacioni broj (PIB), poslovne odluke, finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda i sva ostala dokumenta koja nismo pomenuli, a potrebna su za međunarodno poslovanje. U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overen prevod celokupne tenderske dokumentacije, to jest, obrazaca, uputstava za ponuđače, predmera, opštih uslova i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama.

Prevodioci i sudski tumači Gadžin Han rade i sa raznovrsnom tehničkom, naučnom i građevinskom dokumentacijom, koja, između ostalog, obuhvata uputstva za rukovanje, naučne i tehničke patente, građevinske projekte, deklaracije proizvoda i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka.

Kod nas možete dobiti i profesionalnu obradu svih službenih materijala koji se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, kao što su, na primer, različiti pravilnici, licence, ovlašćenja, izveštaji, sertifikati i punomoćja, ali i dozvola za boravak, zahtev za dobijanje vize, sudske odluke, rešenja i presude (recimo, presuda o razvodu braka i ostale), kao i svi tipovi pravno zasnovanih sporazuma, na primer, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostalih. Takođe, prevodilac i sudski tumači Gadžin Han će, na vaš zahtev, uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, koji ne možete dobiti u svim prevodilačkim centrima u zemlji.

Lična dokumenata koja prevodimo i overavamo obuhvataju ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i slična dokumenta koja su vezana samo za jednu osobu.

Klijenti nam se često obraćaju sa željom da prevedemo i overimo razne pisane materijale iz oblasti medicine ili farmacije koji su im potrebni radi lečenja u inostranstvu ili upotrebe uvoznih preparata i lekova, pa tako prevodilac i sudski tumač Gadžin Han profesionalno obrađuje specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, raznu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i lekarske nalaze i druge materijale ove vrste.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Gadžin Han?

Svi koji, iz nekog razloga, traže prevod i overu zvaničnih dokumenata ili javnih isprava moraju da bude upoznati sa pojedinostima tog posla, imajući u vidu činjenicu da se on obavlja uz poštovanje strogo utvrđenih pravila. Radi se o tome da je obrada službenih materijala složen proces koji se sastoji od prevođenja sadržaja na traženi jezik i overe dokumenta pečatom licenciranog sudskog tumača. Međutim, ova dva segmenta obrade je nemoguće hiruški odvojiti, budući da se oni međusobno prožimaju i uslovljavaju.

Dakle, prvi uslov za valjanu obradu zvanične dokumentacije jeste prevođenje dotičnih tekstualnih sadržaja na traženi jezik. Ovaj posao zahteva maksimalnu posvećenost, s obzirom na to da se svi detalji iz osnovnog dokumenta moraju naći, adekvatno izraženi, u prevodu, što se prvenstveno odnosi na stručne izraze i termine. Prevodilac i sudski tumač Gadžin Han ne sme praviti slovne, pravopisne ni gramatičke greške, a svakako je poželjno da novi dokument bude prilagođen duhu ciljanog jezika, ali i stilu pisanja zvanične dokumentacije. Kada se posao završi, sve će to proveriti i prekontrolisati najpre sami prevodioci, a potom i lektori, profesionalci koji vrše sve vrste jezičkih korekcija.

Druga faza obrade počinje detaljnim upoređivanjem dobijenog prevoda sa njegovim originalom. Ovim postupkom se, praktično, novom dokumentu omogućuje uključivanje u zvanični pravni promet,pod uslovom da zadovoljava sve predviđene kriterijume. Prevod, dakle, mora terminološki, sadržinski i stilski da bude jednak svom izvoru, kako bi prevodilac i sudski tumač Gadžin Han na njega mogao da stavi svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i da ga, zatim, potpiše. Tim činom, on, zapravo, daje zakonsku potvrdu da ovaj materijal, u pravnom pogledu, ima istu težinu kao i ma koji drugi original, pa se, shodno tome, bez ikakvih problema može upotrebljavati u praksi.

Da bi prevodioci i sudski tumači Gadžin Han u potpunosti mogli da ispune vaše potrebe i zahteve, imate obavezu da nam na odgovarajući način dostavite na uvid originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije. U slučaju da vam to odgovara, možete ih lično doneti u našu filijalu i tamo ih predati ovalašćenom službeniku. Sa njim možete utvrditi i sve ostale detalje koji se odnose na našu buduću saradnju. Drugi način dostave materijala koji će se prevoditi i overavati jeste slanje istih na našu adresu angažovanjem neke kurirske službe ili preporučeno preko Pošte Srbije. Jedino u slučaju da za vas treba da uradimo „hitan prevod“ materijala, zbog kratkog roka u kome se obrada mora završiti, prihvatamo slanje skeniranih dokumenata elektronskom poštom, uz obavezu da nam originale naknadno dostavite na neki od gore pomenutih načina, jer, u suprotnom, prevodi vaših dokumenata neće moći da budu regularno overeni.

Kada se službeni materijali kompletno obrade, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentu. Možete ih, takođe, lično preuzeti u našoj poslovnici, ali vam nudimo i mogućnost da popunite odgovarajući formular i u njemu navedete tačnu adresu na koju želite da pošaljemo dokumentaciju. Dostavu ćemo poveriti kurirskoj službi sa kojom već dugo sarađujemo ili ćete dokumenta primiti u vidu preporučene poštanske pošiljke.Ako se odlučite za opciju da vam materijali budu isporučeni na odgovarajuću adresu, pored troškova prevoda, overe i ostalih usluga naših stručnjaka, koje ste, eventualno, koristili, imate obavezu da platite i one koji se tiču dostave. Uglavnom se praktikuje da ih platite prilikom preuzimanja dokumenata, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe.

Sve cene usluga koje možete dobiti u našem prevodilačkom centru dostupne su vam na oficijelnom sajtu Akademije Oxford, a o tome se možete obavestiti i kod ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Na osnovu pravila prevodilačke struke, koje i sami uvažavamo, pod jednom stranom prevoda podrazumeva se tekst koji sadrži 1800 slovnih mesta, sa sve ubrojanim razmacima. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i zvanična dokumenata, te će se na taj način formirati i cene naših usluga.

Šta još treba da znate u vezi sa overom službenih materijala?

Da bi zvanični materijali bili uključeni u međunarodni pravni saobraćaj, u većini slučajeva je dovoljna overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, ima i takvih dokumenata kod kojih je, osim pomenute, potrebno uraditi i overu takozvanim Apostille pečatom. Kako se ovaj postupak na različite načine sprovodi od dokumenta do dokumenta, poželjno je poznavati sve njegove pojedinosti da bi proces overe bio obavljen bez nepotrebnih komplikacija.

Budući da prevodioci i sudski tumači Gadžin Han nisu nadležni za apostiliranje službenih materijala, oni nemaju obavezu da do tančina poznaju ovaj postupak, pa će vas uputiti na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu, u kojoj ćete dobiti sva potrebna obaveštenja. U Republici Srbiji Apostille overu sprovode predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, čija se sedišta, prema novom zakonu, nalaze u svakom većem mestu. Prvenstveno je važno da saznate da li je za vaš konkretni dokument uopšte potrebno apostiliranje, a ako je odgovor potvrdan, trebalo bi da se raspitate o tome da li se Apostille-om overava samo prevod ili i on i original, kao i da li se traži da i sadržaj samog pečata bude prebačen na ciljani jezik. Apostille pečat, zapravo, ima formu štambilja u koji se, na propisan način, unose potrebni podaci.

Za overu Apostille-om potrebno je da nadležnoj sudskoj službi podnesete zvanični zahtev i predate original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Gde u Gadžinom Hanu dobiti informacije o Apostille-u?

Za područje opštine Gadžin Han nadležan je Osnovni sud u Nišu, te se u ovoj pravosudnoj instituciji možete o svemu raspitati. Adresa suda je Vožda Karađorđa 23, a broj telefona 018-504-102.


Kategorije prevoda za Gadžin Han

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Gadžin Han


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Gadžin Han

Spisak sudskih tumača za grad Gadžin HanSudski tumači za grad Gadžin HanSpisak sudskih tumača za grad Gadžin Han

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Gadžin Han

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Gadžin HanSudski tumači za grad Gadžin HanCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Gadžin Han

Sudski tumači i prevodioci u Gadžinom Hanu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!