Sudski tumači i prevodioci Knić

Knić je varošica u centralnoj Srbiji i pripada Šumadijskom upravnom okrugu. Predstavlja centar opštine sa istim imenom, u čiji sastav ulazi još 35 naselja seoskog tipa. Ova teritorija se graniči sa Kraljevom, Kragujevcom, Čačkom i Gornjim Milanovcem, a saobraćajno je povezana sa auto putem Beograd - Niš i Ibarskom magistralom. Osim obronaka Rudnika, Kotlenika i Gledićkih planina, ovaj kraj karakteriše i plodna zemlja oko reke Gruže, koja je pogodna za ratarstvo i povrtarstvo.

Postoje materijalni dokazi da je oblast koju danas zauzima opština Knić bila naseljena još u periodu mlađeg kamenog doba, a kasnije i u doba Rimljana. Kada su Turci počeli da prodiru na ove teritorije, granica Srpske države se sve više pomera prema severu, te oblast oko reke Gruže, posebno gradovi Čestin i Borač, dobijaju sve veći značaj. Ne zna se pouzdano ko je i kada podigao ova utvrđenja, ali je očigledno da su, budući smešteni na obodu države, služili kao bedemi u odbrani protiv neprijatelja. Nakon Kosovskog boja, Knić počinje da se razvija, povećava se broj stanovnika, cveta trgovina, a grad Borač postaje važan politički centar države despota Stefana Lazarevića. Ovaj uspon je trajao sve do 1438. godine, kada je turski car Murat II osvojio veliki deo srpskih zemalja, pa i knićku oblast. Posle Velike seobe Srba, Gruža je praktično ostala pusta. Tek krajem 18. veka ljudi ponovo počinju u većem broju da se naseljavaju u ove predele, a jedna od prvih škola u tadašnjoj Srbiji otvorena je upravo u Čestinu 1818. godine, a zatim i u Boraču 1821. Knić je status varošice dobio 16. novembra 1922. godine, ukazom kralja Aleksandra I Karađorđevića.

Danas u opštini Knić postoji predškolska ustanova, po jedna osnovna škola u Kniću, Gruži i Toponici, sa isturenim odeljenjima i Srednja škola u Kniću. U samoj varošici živi više od 2 hiljade ljudi, dok cela opština broji preko 14 hiljada stanovnika. U privrednom smislu preovlađuje privatni sektor u kome su u najvećem procentu zastupljeni poslovi vezani za mašinstvo i obradu metala, automobilski sektor, trgovinu, ugostiteljstvo, prehranu, zanatstvo i uslužne delatnosti.Budući da se opština Knić zapravo nalazi u najživopisnijem delu Šumadije, Gruži, ima izvanredne potencijale za razvoj turizma, i to posebno seoskog, sportsko - rekreativnog, lovnog i izletničkog. Za posetioce su posebno zanimljivi i manastir Kamenac iz 15. veka, brana na Gružanskom jezeru, crkva u selu Borač, zadužbina despota Stefana Lazarevića, kao i Borački krš sa ostacima starog grada.

Knić je još jedno u nizu mesta u Srbiji čiji stanovnici mogu postati korisnici usluga koje nudi prevodilački centar Akademije Oxford, a odnose se na prevod i overu svih službenih materijala. Osim toga, organizujemo i kurseve stranih jezika, zatim prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena, obuku za rad na računarima, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj instituciji.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Knić?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford rade se prevodi koji obuhvataju više od 40 svetskih jezika. U najvećem broju slučajeva traži se prebacivanje sadržaja u okviru nemačkog, engleskog, španskog, francuskog, italijanskog, portugalskog, kao i turskog, grčkog, arapskog, ali i, na našim područjima često potrebnih, slovenskih jezika, to jest, ruskog, ukrajinskog, češkog, poljskog, slovačkog, bugarskog, hrvatskog, slovenačkog, makedonskog, bosanskog i, naravno, srpskog jezika. Prevodilac i sudski tumač Knić kvalifikovan je i za rad sa albanskim, rumunskim, mađarskim, holandskim, skandinavskim jezicima - norveškim, švedskim, danskim i finskim, ali i sa kineskim i japanskim jezikom. Želeći da omogućimo nesmetano obavljanje poslova i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo stručnjaka za znakovni jezik, a u svojoj ekipi imamo i vrhunske jezičke profesionalce, koje nećete naći u mnogim prevodilačkim centrima, a čija su specijalnost jezici poput romskog, hebrejskog, pakistanskog, persijskog, estonskog i korejskog jezika. Budući da je latnski, iako se već vekovima nigde ne govori, i danas zastupljen u mnogim pisanim dokumentima iz sfere veterine, medicine, prava, farmacije i drugih nauka, prevodioci i sudski tumači Knić su kadri da urade i prevod na ovaj jezik, kao i sa njega na bilo koji drugi.

Sasvim je logično da je prevod u okviru našeg maternjeg jezika usluga koja se najčešće traži u našem centru, ali moramo da napomenemo da su prevodioci i sudski tumači Knić, zahvaljujući svojoj stručnosti, raznovrsnim afinitetima, širokom obrazovanju, kao i bogatom profesionalnom iskustvu, u mogućnosti da klijentima ponude direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Tačnije rečeno, oni će vaš dokument koji je izvorno izdat na, na primer, norveškom jeziku odmah prebaciti na strani jezik koji vam je potreban, neka bude, recimo, engleski. Između ova dva jezika, prevodilac i sudski tumač Knić nema potrebu da sadržaj materijala prebacuje na srpski jezik, kako se to u drugim prevodilačkim agencijama najčešće čini, već će u jednom potezu obaviti sav posao i time značajno uštedeti vreme, ali i novac svojih klijenata, budući da kod nas za realizaciju tražene usluge ne moraju da budu angažovana dva prevodioca - jedan za osnovni, drugi za ciljani jezik.

Ponekad se suočavamo i sa situacijom da su klijenti već nekom stručnom licu, van prevodilačkog centra Akademije Oxford, poverili prevod svojih službenih materijala i sada bi želeli da znaju da li kod nas mogu da ih overe. Podrazumeva se da pružamo i ovakav tip usluge, ali će prevodilac i sudski tumač Knić, u skladu sa odgovarajućom zakonskom procedurom, pre samog postupka overe morati da detaljno pregleda prevod i uporedi ga sa originalom, koji mu se, u tu svrhu, mora doneti na uvid. Kako se ne bismo pogrešno razumeli, želimo da napomenemo da sve ovo ne radimo sa ciljem da kritikujemo ili omalovažavamo rad nekog svog kolege, već je to legalan način overe koji smo obavezni da poštujemo. Naime, prevod bilo kog zvaničnog dokumenta ne može biti overen ako se u svim predviđenim aspektima ne podudara sa originalom. Pečat ovlašćenog sudskog tumača praktično predstavlja garanciju da je prevedeni dokument prekontrolisan i odobren od strane stručnog lica i da je, kao takav, validan u pravnom i zakonskom smislu.

Ukoliko, međutim, nešto u vašem prevodu nije urađeno prema pravilima obrade zvanične dokumentacije ili postoje izvesna odstupanja između prevedenog i izvornog materijala, ekipa naših profesionalnih lektora i korektora je tu da vam pomogne. Oni će uraditi kompletnu redakturu spornog teksta, koja podrazumeva jezički pregled prevoda i originala, uočavanje i ispravljanje eventualnih gramatičkih, stilskih i pravopisnih grešaka, kao i sravnjivanje prevoda sa njegovim izvorom, te usklađivanje sa duhom jezika na koji se prevodi. Posle njihove stručne intervencije, imaćete dokument na traženom jeziku urađen po propisima, koji će moći, bez problema, da bude overen.

Prevodioci i sudski tumači Knić se u svakoj situaciji trude da povereni im posao završe za što kraće vreme, ali se i pored toga ponekad desi da klijent nije u mogućnosti da prihvati njihove rokove, te traži „hitan prevod“ dokumentacije, koji mora biti urađen mnogo brže nego što je to uobičajeno. I u opisanoj situaciji naši stručnjaci daju svoj maksimum i ispunjavaju zahteve u terminu koji sami korisnici odrede. No, iako delaju pod otežanim uslovima, kvalitet njihovog rada će, bez sumnje, ostati isti i kompletna obrada će biti završena prema dogovoru, a na obostrano zadovoljstvo. Cena ove usluge razlikovaće se od uobičajenog prevoda i overe, budući da se tada, pored osnovnih troškova, naplaćuje i takozvani dodatak za hitnost, uslovljen kako brojem obrađenih strana, tako i dužinom vremena koje nam klijent ostavlja za završetak posla.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Knić?

Svi članovi stručnog tima Akademije Oxford su diplomirani filolozi i vrhunski poznavaoci jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika za koje su specijalizovani, što nedvosmisleno govori o kvalitetu njihovog rada. Iza njih su godine iskustva, kao i veliki broj zadovoljnih klijenata koji, po pravilu, nakon prvog susreta, i u budućnosti nastavljaju saradnju sa našim stručnjacima uvek kada imaju potrebu za obradom službenih materijala. Pored profesionalizma svih svojih zaposlenih, kome doprinosi njihova visoka školska sprema, kao i izvanredno poznavanje aktuelnih zakonskih propisa i stručne pravne terminologije koja se u prevodu dokumenata koristi, Akademija Oxford može svojim kredibilitetom da garantuje i apsolutnu bezbednost svih dokumenata i javnih isprava koje obrađuju prevodioci i sudski tumači Knić, ali i čuvanje privatnosti svih korisnika naših usluga. Naši jezički stručnjaci su, pre stupanja na ovu odgovornu dužnost, kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, položili zakletvu pred nadležnim pravosudnim organima i tako se obavezali da će uvek postupati u skladu sa važećim propisima i da će podatke i pisane materijale koji su im povereni tretirati kao poslovne tajne i zaštititi ih od bilo kakve upotrebe koja izlazi iz okvira posla za koji su angažovani.

Prevodioci i sudski tumači Knić profesionalno su osposobljeni za prevod i obradu bukvalno svih vrsta službenih dokumenata i javnih isprava, budući da iza njih stoje godine praktičnog rada i veliko iskustvo u ovim poslovima.

Svim firmama i pojedincima koji posluju van granica jedne države neophodna je kvalitetno prevedena i zvanično overena poslovna dokumentacija, te prevodioci i sudski tumači Knić, pored ostalog, rade i sa poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), rešenjima o osnivanju privrednog lica, svim vrstama poslovnih ugovora (kupoprodajnim, ugovorima o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogim drugim), zatim sa celokupnom tenderskom dokumentacijom u koju spadaju uputstva za ponuđače, obrasci, predmeri, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, ali i sa poslovnim odlukama, potvrdama o kvalitetu proizvoda, ulaznim i izlaznim fakturama, izvodom iz APR-a (Agencije za privredne registre), kao i sa bilansom stanja i uspeha, statutom i onivačkim aktom preduzeća, te godišnjim, revizorskim i finansijskim izveštajima.

Osim ličnih isprava, kao što su lična karta i pasoš, prevodilac i sudski tumač Knić može klijentima da ponudi prevod i overu i izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih (narodskim jezikom rečeno - krštenice, venčanog lista i umrlice), svih vrsta dozvola, to jest, dozvole za boravak, vozačke, radne, saobraćajne, ali i ostalih dokumenata koji se tiču samo jedne osobe.

U cilju potvrđivanja ili ostvarivanja određenih prava i podnošenja dokumentacije nadležnim službama jedne države, vrlo često je potreban overen prevod najrazličitijih potvrda, uverenja, izjava i saglasnosti, poput, recimo, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nasledničke izjave, potvrde o prebivalištu, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stanju na bankovnom računu, uverenja o položenim ispitima, potvrde o kvalitetu proizvoda, uverenja o državljanstvu, potvrde o neosuđivanosti, uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrde o redovnom zaposlenju ili one o slobodnom bračnom stanju, neophodne za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Predmet rada naših jezičkih stručnjaka često je i raznovrsna tehnička, naučna i građevinska dokumentacija, pa tako prevodilac i sudski tumač Knić prevodi i overava naučne i tehničke patente, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, ali i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje.

Osim nastavnih planova i programa fakulteta, prevodilac i sudski tumač Knić može, na zahtev klijenata, da prevede i overi i ostala dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama, poput, na primer, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole ili diplome i svih dodataka diplomi.

U poslednje vreme često se traži prevod tekovina, odnosno, pravnih akata Evropske Unije, te prevodilac i sudski tumač Knić profesionalno obrađuje i ovaj tip pisanih materijala, ali prevodi i overava i mnoga druga pravna akta, koja, između ostalog, obuhvataju, sve sudske odluke, licence, pravilnike, ovlašćenja, sertifikate, punomoćja, izveštaje, zahtev za dobijnje vize, kao i sve vrste pravno utemeljenih ugovora, poput onih o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih, te presudu o razvodu braka i sve druge tipove sudskih presuda u rešenja.

Kako se danas mnogi ljudi leče u inostranstvu ili koriste uvozne preparate i lekove, u mnogim situacijama traže kvalitetan prevod, ali i overu raznovrsne farmaceutske i medicinske dokumentacije, pa se u našem prevodilačkom centru obrađuju i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi i sva ostala dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Knić?

Ukoliko želite da dobijete dokument na novom jeziku koji ćete moći regularno da koristite u međunarodnom pravnom prometu, on, pre svega, mora da bude kvalitetno preveden. Prebacivanje na ciljani jezik treba da bude urađeno pedantno i pažljivo, s obzirom na to da prevod ni u jednom detalju ne sme da odstupa od originala. Posebno je, dakle, važno da se svi podaci iz osnovnog dokumenta prebace na jezik koji se u prevodu zahteva, ali se, takođe, veoma vodi računa o stručnim pravnim terminima i izrazima zastupljenim u radnom materijalu. Prevedeni spis mora biti napisan u skladu sa duhom ciljanog jezika, kao i sa stilom originalnog dokumenta. Na kraju, ali ne i najmanje bitno, podrazumeva se, da u tekstu prevoda ne sme biti pravopisnih, gramatičkih niti slovnih grešaka, te se, za svaki slučaj, pre početka procesa overe, vrši kontrola prevoda, najpre od strane samih stručnjaka koji su ga izradili, a zatim i lektora, čiji je zadatak da u ponovnom pregledu isprave i ono što je u prvom, eventualno, ostalo neuočeno.

Ovakav dokument na traženom jeziku, doteran do savršenstva i urađen u skladu sa svim predviđenim pravilima, ipak ne može da bude uključen u pravni promet, budući da ne poseduje zvaničnu potvrdu da ga je odobrilo stručno lice. Naime, da bi prevod nekog službenog materijala postao važeći u očima prava i zakona, mora biti overen pečatom sudskog tumača, licenciranog za jezik na koji se prebacuje sadržaj izvornog dokumenta. U tu svrhu, prevod i original moraju biti detaljno i veoma pažljivo upoređeni, kako bi se utvrdilo da među njima ne postoje razlike, kako u sadržaju, tako i u stilu i upotrebljenim terminima i izrazima. Tek ako su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Knić overava prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i potpisuje ga, te nakon toga on može bez ograničenja da se koristiti umesto originala u pravnom sistemu odgovarajuće države.

Da bi se ispunili svi vaši zahtevi, to jest, da bi prevodi vaših službenih materijala postali validni i upotrebljivi u međunarodnom pravnom saobraćaju, prevodilac i sudski tumač Knić mora imati pristup originalnim dokumentima, da bi u procesu overe mogao da ih uporedi sa spisima na novom jeziku. Izvorne materijale ili njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj ustanovi, možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom službeniku ili ih poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja vrši dostave na području vašeg mesta. Samo u slučaju kada se od nas očekuje da uradimo „hitan prevod“ dokumentacije, nudimo vam mogućnost slanja skeniranih dokumenata na naš mejl, kako bi prevodioci što pre započeli svoj deo posla. No, budući da elektronskom poštom nije moguće slati originale, moramo da naglasimo da ste obavezni da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji je određen za završetak obrade, na opisane načine pošaljete ili lično donesete na uvid originalne spise, jer će, bez toga, posao sudskog tumača biti onemogućen.

Potpuno obrađene materijale i osnovna dokumenta, što će reći, overene prevode i originale, možete lično preuzeti u našoj filijali, ili u posebnom formularu navesti da želite da vam se dokumentacija pošalje na određenu adresu. Ovu isporuku izvršiće Pošta Srbije, u obliku preporučene pošiljke, ili kurirska služba sa kojom već duže vreme sarađujemo. Napominjemo da troškovi slanja materijala idu na račun naručioca, a platićete ih prilikom preuzimanja, potpuno odvojeno od cena overe, prevoda i ostalih usluga našeg prevodilačkog centra koje ste koristili. Troškovi će, naravno, biti obračunati u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe.

S obzirom na to da se prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava tretira kao obrada tipskih pisanih materijala, kod svih vrsta ovakvih spisa poštuje se standardna dužina jedne odštampane strane prevedenog teksta. Kako propisuju prevodilački standardi, ona obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Upravo se na osnovu ovoga i formira cena prevoda, a ovaj princip se primenjuje i kod svih ostalih tipova pisanih materijala. Sve informacije koje se odnose na cene naših usluga možete dobiti od ovlašćenih službenika u našoj filijali ili ih pogledati u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford.

Šta je Apostille overa?

Postoje službeni materijali kod kojih overa pečatom licenciranog sudskog tumača neće biti dovoljna za uključivanje u legalan pravni promet, već se na njima mora nalaziti i potvrda višeg nivoa. Reč je, naime, o overi takozvanim Apostille pečatom, koja je uvedena nakon što su neke države, pa i naša tadašnja, 1961. godine u Hagu potpisale Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, čije odredbe predviđaju da se apostilirana dokumenta mogu slobodno upotrebljavati u pravnim sistemima svih država potpisnica, bez potrebe za bilo kakvom daljom proverom ili overom.

Samo apostiliranje ne mora da bude neki komplikovan proces, ali je preporučljivo da se tačno i na vreme upoznate sa svim njegovim pojdinostima. Pre svega, overa Apostille pečatom nije obavezna za sva dokumenta, poput, recimo, administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao ili isprava izdatih od strane administrativno - konzularnih predstavnika. Pored toga, apostiliranje ne isključuje overu pečatom sudskog tumača, ali je u pojedinim situacijama potrebno da Apostille pečat bude samo na prevedenom dokumentu, a nekada je potrebno legalizovati i prevod i original.Takođe, ima materijala gde se, osim prevoda njihovog sadržaja, traži i prevod Apostille pečata na traženi jezik.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Knić nema profesionalnu obavezu da poznaje sve detalje Apostille overe, on vas može samo uputiti na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu raspitati. Poželjno je da sve pomenute informacije pribavite pre nego što nam dostavite materijale na obradu i da nas o tome obavestite, jer ćete na taj način uz manje maltretiranja, novca i vremena, doći do željene verzije svog dokumenta.

U Republici Srbiji overu Apostille-om vrše osnovni sudovi, čija je mreža nedavno reorganizovana, te se sada nalaze gotovo u svakom većem mestu.

Kako do informacija o Apostille-u?

Za područja opština Batočina, Knić, Lapovo i za grad Kragujevac nadležan je Osnovni sud u Kragujevcu, te se u ovoj ustanovi možete raspitati o svemu u vezi sa apostiliranjem. Pomenuta institucija nalazi se na Trgu Radomira Putnika 4, a broj telefona je 034-307-600.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša dodatna pitanja, a ako treba, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Knić

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Knić


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Knić

Spisak sudskih tumača za grad KnićSudski tumači za grad KnićSpisak sudskih tumača za grad Knić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Knić

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KnićSudski tumači za grad KnićCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Knić

Sudski tumači i prevodioci u Kniću

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!