Sudski tumači i prevodioci Knjaževac

Knjaževac je naselje gradskog tipa, predstavlja administrativni, kulturni, ekonomski i politički centar opštine sa istim imenom i pripada Zaječarskom upravnom okrugu. Nalazi se u istočnom delu Republike Srbije, uz granicu sa Bugarskom, na ušću Trgoviškog i Svrljiškog Timoka, koji zajedno čine Beli Timok. On dalje teče ka Zaječaru i, zajedno sa Crnim Timokom, formira reku Timok, po kojoj je čitav ovaj kraj nazvan Timočka krajina. Opštinska teritorija, osim grada Knjaževca, obuhvata i 85 seoskih naselja. Po podacima sa popisa iz 2011. godine, u Knjaževcu živi oko 18 hiljada ljudi, dok ih na celom području opštine ima tridesetak hiljada.

Knjaževački kraj bio je naseljen i u vreme praistorije, a u rimsko doba ovde se nalazilo utvrđenje Timacum Minus, u blizini današnjeg sela Ravna. U jednoj rimskoj putnoj karti iz 4. veka Knjaževac se spominje pod nazivom Timaco Maiori, što je bilo naselje nastalo na brdu Zdanije, gde se danas nalazi crkva Svetog Đorđa.

U periodu osmanlijske vlasti, grad je bio poznat pod imenom Gurgusovac i kao takav se spominje u turskim popisima iz 1455. godine. Tada se nalazio u sastavu Vidinskog pašaluka i imao 120 hrišćenskih i 46 turskih kuća. Prvi srpski ustanak zahvatio je ove krajeve 1804. godine, kada je Hajduk Veljko napao Gurgusovac, ali je do konačnog oslobađanja od turske vlasti i pripajanja matici Srbiji došlo tek 1833. godine. Nakon toga u gradu je ostala takozvana Gurgusovačka kula, poznata i pod imenom „Srpska Bastilja“, zloglasni zatvor za političke prestupnike. Naredbom kneza Miloša Obrenovića, kula je zapaljena, te je, u njegovu čast, grad 1859. preimenovan u Knjaževac.

Žitelji ovog i okolnih mesta aktivno su učestvovali i hrabro se borili u svim sukobima koji su izbijali na našim prostorima: Srpsko - bugarskom, Balkanskom, Prvom i Drugom svetskom ratu, a najznačajniji period za privredni razvoj Knjaževca bile su sedamdesete i osamdesete godine prošlog veka.

U gradu postoje 2 osnovne škole, gimnazija, srednja Tehnička, kao i muzička škola, a bogata turistička ponuda bazirana je na skijalištima koje nudi Stara planina, termalnim vodama Rgoške Banje, kao i sve razvijenijem seoskom i lovnom turizmu. Od poznatih manifestacija, u Knjaževcu se održava Festival kulture mladih, Molitva pod Miđžorom i nekoliko narodnih sabora.

U stalnom nastojanju da usluge i programi koje Akademija Oxford može da ponudi postanu dostupni što širem krugu korisnika, i stanovnicima knjaževačkog kraja u prilici smo da ponudimo profesionalno osposobljavanje za obavljanje različitih poslova koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, obuku za rad na računarima, pripremu za polaganje prijemnih ispita u odgovarajućim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih možete dobiti međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju. Deo naše bogate ponude čine i prevodioci i sudski tumači Knjaževac, koji su osposobljeni za prevod zvanične dokumentacije na mnoge svetske jezike, kao i za overu prema zakonom predviđenoj proceduri.Prevodioci i sudski tumači Knjaževac u radu koriste sledeće jezike

Izvanredni jezički stručnjaci koji rade u našem prevodilačkom timu mogu, na vaš zahtev, da prevedu neki zvanični dokument u bilo kojoj kombinaciji jezika. Oni imaju diplome odgovarajućih odseka Filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet njihovog rada podiže na još viši nivo. Prevodioci i sudski tumači Knjaževac poseduju vrhunske govorne i pisane sposobnosti, kao i ogromno iskustvo u radu sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima su, razume se, najtraženiji ruski, engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, italijanski, turski, grčki i arapski, ali se na našim prostorima često traži prevod zvaničnih materijala koji uključuje i neki od jezika država u okruženju: albanski, mađarski, bosanski, hrvatski, makedonski, rumunski i bugarski. U našem prevodilačkom centru radi se i sa slovenačkim, ukrajinskim, holandski, poljskim, češkim, slovačkim, skandinavskim jezicima – danskim, švedskim, norveškim i finskim, ali i sa kineskim i japanskim jezikom. Klijenti koji zahtevaju poseban tretman, usled govornih i slušnih ograničenja, mogu da računaju na stručnjaka za znakovni jezik, koji je, takođe, deo našeg tima, a možemo da se pohvalimo i jezičkim profesionalcima kakve nećete pronaći u velikom broju prevodilačkih centara, a to su prevodioci i sudski tumači za estonski, pakistanski, persijski, romski, korejski i hebrejski jezik. Kako su i danas mnogi zvanični spisi koji se tiču odgovarajućih naučnih oblasti napisani na latinskom jeziku, prevodilac i sudski tumač Knjaževac u svom radu koristi i jezik Starog Rima, iako se on već odavno nigde ne govori.

Podrazumeva se da nam klijenti najčešće traže da dokumenta prevedemo na srpski ili sa njega na neki strani jezik, ali usluga koja naš prevodilački centar izdvaja od ostalih iz iste branše jeste direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i praksi pravođenja zvanične dokumentacije, kao i vrhunskom profesionalnom i širokom opštem obrazovanju, prevodilac i sudski tumač Knjaževac kadar je da materijal sačinjen na nekom stranom jeziku odmah, ne prenoseći pritom sadržaje na srpski jezik, prevede na strani jezik koji se traži. Kako za ovakav način rada nije potrebno angažovanje više stručnjaka, to jest jednog za osnovni, drugog za ciljani jezik, sve se završava za kraće vreme, a i cena usluge je znatno niža nego prilikom uobičajenog postupka u ovakvim situacijama, odnosno prevođenja „korak po korak“.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Knjaževac?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i samo overu dokumenata koja vam je neko drugi već preveo na traženi jezik. Tom prilikom će se, kao i uvek, izvršiti uobičajena procedura overe, ne u cilju proveravanja kvaliteta donetog prevoda, već da bi se utvrdila istovetnost prevoda i njegovog originala. U tu svrhu vrši se sistematično i detaljno upoređivanje izvornog dokumenta i onog koji je preveden na traženi jezik. Tek kada se utvrdi da su oni u svim aspektima identični prevodilac i sudski tumač Knjaževac overava prevod svojim pečatom i potpisuje ga. Na taj način je on svrstan u isti rang sa svim drugim originalima i može se, bez ikakvih prepreka, koristiti u međunarodnom pravnom sapbraćaju.

Ako se, međutim, pokaže da nešto u vašem prevodu nije urađeno u skladu sa rigidnim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom, možemo da vam pomognemo, ne tako što ćemo ponuditi da naši stručnjaci ponovo prevedu dotični materijal, već na taj način što će lektori i korektori, deo naše profesionalne ekipe, izvršiti temeljnu redakturu teksta, ispraviti u njemu sve eventualne pravopisne i gramatičke greške, poboljšati stil prevoda i uskladiti ga sa duhom traženog jezika, te u svim pojedinostima izjednačiti prevod sa originalom. Nakon njihove stručne intervencije vaš dokument će biti doteran do perfekcije i spreman za overu i uključivanje u međunarodni pravni promet.

Iako prevodioci i sudski tumači Knjaževac, čak i kada su najzahtevniji materijali u pitanju, nastoje da ponude najkraći mogući rok za završetak obrade, dešava se da klijentima ni to nije dovoljno brzo, te zahtevaju „hitan prevod“ dokumentacije, koji podrazumeva maksimalno angažovanje naših jezičkih stručnjaka, ali i drugačije cene u odnosu na uobičajene. One se određuju tako što se na bazičnu cenu doda takozvana taksa za hitnost, koja zavisi kako od dužine roka koji je klijent postavio, tako i od broja prevedenih stranica.

Prevodioci i sudski tumači Knjaževac rade sa sledećim dokumentima

Možda će zvučati neskromno ako kažemo da se u našem prevodilačkom centru obrađuju bukvalno sve vrste zvaničnih dokumenta, ali prevodioci i sudski tumači Knjaževac su svojim profesionalizmom, iskustvom i znanjem zaista spremni da se suoče i sa najtežim izazovima.

Pored uverenja o nekažnjavanju, za obavljanje različitih administrativnih, pravnih i ostalih poslova često je nadležnoj službi potrebno predati i overene prevode različitih vrsta potvrda, pa prevodilac i sudski tumač Knjaževac radi i sa potvrdom o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, potvrdom o stanju na bankovnom računu ili o neosuđivanosti, kao i onom o slobodnom bračnom stanju, neophodnom za sklapanje braka u nekoj stranoj zemlji.

Klijenti često traže prevod o overu diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju ili strudiranju, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i prepisa ocena, nastavnih planova i programa fakulteta, uverenja o položenim ispitima i mnogih drugih dokumenata koja se odgovarajućim institucijama podnose u cilju školovanja, usavršavanja ili zaposlenja u nekoj stranoj zemlji.

Prevodilac i sudski tumač Knjaževac posebno pažljivo obrađuje medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, potrebnu najčešće za lečenje u inostranstvu ili koričćenje uvoznih preparata i lekova. Ovde, između ostalog, spadaju dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Osim naučnih i tehničkih patenata, u našem prevodilačkom centru prevodi se i overava i sva ostala tehnička, naučna i građevinska dokumentacija, kao što su, na primer, građevinski projekti, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, ali i svi pisani materijali potrebni za učešće na nekom tenderu: opšti uslovi, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama, uputstva za ponuđače, predmeri i obrasci.

Sveobuhvatna poslovna dokumentacija takođe spada u domen rada naših stručnjaka te se uglavnom prevode i overavaju mnoge vrste biznis ugovora (kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi), osnivački akt preduzeća, revizorski, godišnji i finansijski izveštaji, poslovne odluke, kao i potvrde o kvalitetu proizvoda, bilans stanja, rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, a uz to i statut preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), poreski identifikacioni broj (PIB), bilansi uspeha i mnoga druga dokumenta sličnog tipa.

Prevodilac i sudski tumač Knjaževac osposobljen je i za rad sa ličnom dokumentacijom u koju, pored lične karte i pasoša, spadaju i izvod iz matične knjige rođenih, vozačaka dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, kao i izvod iz matične knjige umrlih i radna dozvola.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice država, ali i obradu svih ostalih dokumenata koji se tiču pravnih ili sudskih poslova, a to su, na primer, presuda o razvodu braka i sve ostale vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, izjave pojedinaca, dozvola za boravak, licence, sertifikati, punomoćja, ovlašćenja, izveštaji, pravilnici, kao i saglasnost o zastupanju i razne vrste pravno zasnovanih sporazuma, poput, recimo, ugovora o doživitnom izdržavanju, ugovora o prometu nepokretnosti i sličnih dokumenta.

Jedan od osnovnih principa rada Akademije Oxford je bezuslovna zaštita privatnosti klijenata kao i materijala koji nam se dostavljaju na obradu. Prevodioci i sudski tumači Knjaževac su, na osnovu Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, pre stupanja na dužnost položili zakletvu koja ih obavezuje na poštovanje važećih zakonskih regulativa, kao i čuvanje podataka do kojih u svom radu dolaze od bilo kakve eventualne zloupotrebe. Saradnja sa našim stručnjacima pružiće vam, dakle, potpunu diskreciju i omogućiti da na jednom mestu, za kratko vreme i po najpovoljnijim cenama na tržištu, dobijete kvalitetno preveden i overen dokument koji ste tražili.

Prevodioci i sudski tumači Knjaževac rade na sledeći način

Da bi prevod nekog dokumenta bio regularno overen od strane sudskog tumača mora, pre svega, biti adekvatno preveden na traženi jezik. Tom prilikom se posebno vodi računa o prebacivanju stručnih termina na traženi jezik, budući da u ovom poslu ništa ne sme biti urađeno provizorno i otprilike, jer je reč o materijalima koji će se koristiti u zvaničnim pravnim poslovima. Podrazumeva se, naravno, da sve pojedinosti iz originala moraju da se nađu i u prevodu, kao i da se mora poštovati pravopis i gramatika jezika sa kojim se radi. Dokument mora biti napisan u skladu sa stilom zvaničnih materijala i potpuno usaglašen sa duhom jezika na koji se prevodi. Kada je ovaj deo posla završen, prevodioci, svakako, pregledaju svoj rad, kako bi eventualno nešto popravili, a onda on prolazi i lektorsku kontrolu, gde mu ovi stručnjaci doteruju formu do savršenstva. Zadatak sudskog tumača je da, najpre, pažljivo uporedi dobijeni prevod sa njegovim originalom i, tek ako su oni sasvim jednaki, da overi prevod svojim pečatom i potpiše ga. Ovako obrađen dokument potpuno je validan u očima zakona i može se, bez ikakvih problema, predavati u sve nadležne institucije. Sama overa je od ključne važnosti, budući da je upravo pomenuti pečat ono što omogućava da se zvanični materijali koriste u pravnom, poslovnom i ostalom saobraćaju, pošto ih je prekontrolisalo stručno lice i potvrdilo njihovu identičnost sa izvorom.

Iz opisanog načina rada naših stručnjaka sasvim je jasno zašto od vas moramo tražiti da nam na uvid dostavite originalna dokumenta ili njihove regularno overene fotokopije, te vam napominjemo da to možete učiniti tako što ćete ih lično predati koordinatoru u našoj poslovnici ili ih poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke kurirske službe. U slučaju opisanog postupka „hitnog prevoda“, dokumenta možete skenirati i poslati ih na naš mejl, pošto je to najbrži način dostave, a to je od presudne važnosti za poštovanje vaših rokova u ovoj situaciji. Međutim, u obavezi ste da nam na neki od gore navedenih načina naknadno dostavite i originale, ukoliko želite da vaše prevode overi licencirani sudski tumač.

Nakon završetka obrade, overeni prevodi se, zajedno sa originalima, vraćaju klijentima, a preuzimanje možete izvršiti lično, u našoj poslovnici ili tražiti da vam se materijali pošalju na neku određenu adresu, koju ćete u zahtevu navesti. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom inače sarađujemo ili Pošta Srbije, u formi preporučene pošiljke. Troškovi dostave će ići na vaš račun, naplaćuju se nezavisno od cene usluge naših stručnjaka, a u visini koju odredi angažovana služba.

Cenovnik usluga koje nudi Akademija Oxford dostupan vam je na zvaničnom sajtu naše kompanije, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u poslovnici. Trebalo bi da znate i to da se, prema prevodilačkom standardu kog se i sami pridržavamo, na jednoj strani otkucanog prevoda nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo se primenjuje na sve pisane materijale, pa tako i na zvanična dokumenta, uprkos tome što jedna njihova strana obično sadrži tekst koji je mnogo kraći.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Iako je u većini slučajeva overa koju izvrši ovlašćeni sudski tumač dovoljna da bi se prevedeni dokument plasirao na pravnu scenu, postoje i oni kod kojih je predviđena i neka vrsta dodatne overe Apostille pečatom. To je potvrda koja je uvedena na osnovu odredaba haške Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i može da se okarakteriše kao neka vrsta „overe iznad overe“. Pomenutu Konvenciju potpisalo je stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Juoslavija, čiji smo pravni sledbenici, te se apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu sprovodi i kod nas.

Apostille potvrda je formalnost koja omogućava da overeni dokumen koji je izdala odgovarajuća institucija jedne države potpisnice, može nesmetano da se koristi i u pravnim sistemima svih ostalih koje su se saglasile sa odredbama haške Konvencije. Budući da apostiliranje ne spada u domen njihovih dužnosti, prevodioci i sudski tumači Knjaževac mogu samo da vas informišu o podacima koje o tim pitanjima imaju i da vas upute na nadležnu službu, gde ćete saznati sve što je potrebno.

Ako je, dakle, za vaš konkretni dokument predviđena Apostille overa, valjalo bi da se obavestite o tome da li se overava samo prevod ili i on i original, kao i da li se traži prevod sadržaja samog Apostille pečata. Ovo su veoma bitni podaci, pošto se apostiliranje razlikuje od dokumenta do dokumenta, a treba da znate i to da ni u kom slučaju ne isključuje overu pečatom sudskog tumača.

Za apostiliranje dokumenata u Republici Srbiji su nadležni osnovni sudovi, koji se, shodno novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u svakom većem mestu. Za overu Apostille-om biće vam potreban original dokumenta koji overavate, njegova fotokopija, koja će ostati sudu i fotokopija vaše lične karte.

Koga i gde u Knjaževcu pitati za Apostille overu?

Sva potrebna obaveštenja i uputstva koja se tiču apostiliranja zvaničnih materijala možete dobiti službi za međunarodne overe u prijemnoj kancelariji broj 13, u prizemlju zgrade Osnovnog suda u Knjaževcu, koji se nalazi na Keju Dimitrija Tucovića 5. Brojevi telefona ove pravosudne institucije su 019-731-402 i 019-731-403.

Nadamo se da smo dovoljno precizno i jasno izložili sve detalje koji se tiču načina rada naših stručnjaka i poslova overe i prevoda zvaničnih materijala. No, u slučaju da želite još nešto da pitate, možete nam se slobodno obratiti mejlom, telefonom ili doći u našu poslovnicu i porazgovarati sa ovlašćenim koordinatorom. Ukoliko i to bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg ekspertskog tima.


Kategorije prevoda za Knjaževac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Knjaževac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Knjaževac

Spisak sudskih tumača za grad KnjaževacSudski tumači za grad KnjaževacSpisak sudskih tumača za grad Knjaževac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Knjaževac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KnjaževacSudski tumači za grad KnjaževacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Knjaževac

Sudski tumači i prevodioci u Knjaževcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!