Sudski tumači i prevodioci Lebane

Lebane se nalazi na magistralnom putu Leskovac – Priština, u jugoistočnom delu centralne Srbije i pripada Jablaničkom upravnom okrugu. Ovo gradsko naselje je smešteno na ušću Šumanke u Jablanicu i predstavlja administrativno sedište istoimene opštine, koja se graniči sa teritorijama Leskovca, Bojnika, Medveđe i Kosovske Kamenice. Lebane predstavlja sponu između Južnog Pomoravlja i Kosova i Metohije, te tako praktično povezuje i jugoistočni deo Srbije sa Jadranskim morem.

O nastanku ove varoši nema pouzdanih podataka, te se ne može sa sigurnošću govoriti ni o njenim najstarijim stanovnicima. Pod tursku vlast potpala je 1455. godine, a u pisanim izvorima iz 16. veka spominje se pod imenom Hleban. U doba Osmanlija živelo se teško i neizvesno, te mnogi Srbi napuštaju svoja ognjišta i odlaze preko Save i Dunava u potrazi za boljim uslovima. Nakon oslobođenja 1878. godine, Turci i Arnauti se povlače, a teritoriju današnjeg Lebana i okoline naseljavaju Srbi sa Vlasine, iz Vranjske kotline, Crne Trave, Pčinje, Krive Reke, Hercegovine, kao i sa Kosova i Metohije. Jablanički srez osnovan je 1880. godine, a obuhvatao je bošnjačku, bojničku, lebansku, buvčansku, žitnopotočku i ivanjsku opštinu.

Danas Lebane predstavlja jednu od najnerazvijenijih opština u Srbiji. U ravničarskom delu, koji pripada leskovačkoj kotlini, stanovništvo se bavi poljoprivredom, a u planinskom delu preovlađuju voćarstvo i stočarstvo. Sve do pred kraj prošlog veka, većina ljudi koji žive u samom gradu radila je u lebanskim društvenim preduzećima, od kojih mnoga danas više ne postoji, usled krize koja je našu zemlju zahvatila devedesetih godina. Zbog ovih promena u društveno – političkom sistemu, oko 90 odsto radnika je ostalo bez posla.

Najznačajniji kulturno – istorijski spomenik u blizini Lebana je Caričin grad, koji predstavlja ostatke jednog od najvećih vizantijskih gradova u unutrašnjosti Balkana. Podigao ga je car Justinijan I, u znak zahvalnosti kraju u kome se rodio. Bio je sedište arhiepiskopije Justiniane Prime, a nalazi se na padinama koje se od planine Radan spuštaju prema leskovačkoj kotlini.

U poslednjim decenijama u opštini Lebane primećen je pad u broju stanovnika, usled teške ekonomsko – socijalne situacije. Reč je o tome da mnogi, uglavnom mlađi ljudi, odlaze odavde u potrazi za boljim životom, najčešće u Italiju, ali i u ostale evropske zemlje, kao i u bogatije i razvijenije sredine u Srbiji. Stoga je i bilo za očekivati da se i u ovom mestu pojavi potreba za uslugama prevodilaca i sudskih tumača, koji prevode i overavaju sve vrste zvaničnih dokumenata, pa Akademija Oxford i stanovnicima Lebana i susednih naselja može da ponudi kvalitetan i stručan rad svojih eksperata iz pomenutih oblasti. Osim toga, u svrhu lakšeg pronalaženja posla, nudimo profesionalno osposobljavanje, to jest, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kao i obuku za rad na računarima, što je veština bez koje je gotovo nemoguće danas obavljati neki posao. Organizujemo i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjim školama, gimnazijama, višim školama i fakultetima, ali i kurseve stranih jezika, nakon kojih možete, ukoliko položite završni test, dobiti međunarodno priznati sertifikat o znanju koje ste stekli.Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Lebane?

Visokostručni jezički profesionalci koji rade u našem prevodilačkom centru imaju zadatak da, prema svim zakonskim pravilima, klijentu izdaju overeni prevod dokumenta i da svojim pečatom i potpisom garantuju da je on sasvim jednak originalu. Prevodilac i sudski tumač Lebane može takođe, na zahtev klijenta, da samo overi prevod koji nije urađen u prevodilačkom centru Akademije Oxford, ali pod uslovom da zadovoljava sve zakonom predviđene kriterijume. To će proveriti detaljno ga uporedivši sa originalom i tek ako su prevod i njegov izvor zaista identični, kako u sadržinskom, tako i u jezičkom, terminološkom i stilskom pogledu, overiće prevod svojim pečatom.

Važno je da znate da možete na nas računati čak i kada, iz nekog razloga, niste zaovoljni prevodom koji je za vas uradio neko sa strane ili se ispostavi da nije sasvim u skladu sa originalom. Tada će profesionalni lektori i korektori, takođe deo našeg tima, uraditi redakturu spornog teksta, popraviti sve što je potrebno, izvršiti sravnjivanje sa izvornim materijalom i omogućiti vam da dobijete prevod na vrhunskom nivou kvaliteta.

Vama će, kao korisnicima naših usluga, svakako biti najzgodnije, ali i najjeftinije da našim stručnjacima prepustite kompletnu obradu zvanične dokumentacije, koja podrazumeva i prevod i overu, jer ćete tako na jednom mestu, uz minimalno angažovanje dobiti materijal koji odmah možete da koristite u praksi.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Lebane u svom radu koriste gotovo sve jezike koji se u vezi sa zvaničnim dokumentima na našim prostorima traže, možete računati da ćete dobiti kvalitetan i precizan prevod, pre svega, u okviru srpskog jezika u bilo kom smeru, ali smo u mogućnosti da ponudimo i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Preciznije rečeno, stručnjaci koji rade u našem prevodilačkom centru će vam, u slučaju pomenute usluge na koju smo veoma ponosni, uštedeti i vreme i novac, jer su, zahvaljujući svom iskustvu, stručnom znanju i opštem obrazovanju, sposobni da sadržaj nekog zvaničnog materijala napisanog na stranom jeziku odmah prebace na drugi strani jezik, koji se očekuje u konačnom obliku dokumenta, a da u međuvremenu ne moraju da prevode na naš maternji jezik.

Sve pomenute usluge prevodilac i sudski tumač Lebane može da izvrši u okviru više od 40 jezika, zastupljenih širom sveta. Jasno je da se najčešće traže prevodi sa ili na engleski, ruski, francuski, nemački, portugalski, španski, ali i italijanski, grčki, turski i arapski jezik. Kako su se posle raspada nekadašnje Jugoslavije nastavile migracije stanovništva između njenih delova, ali i poslovni i pravni kontakti, često se traže i prevodi u okviru hrvatskog, slovenačkog, bosanskog i makedonskog jezika, a u našem prevodilačkom centru radi se i sa mađarskim, rumunskim, bugarskim, albanskim, ali i sa ostalim evropskim jezicima: ukrajinskim, holandskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i sa danskim, finskim, norveškim i švedskim, to jest, sa skandinavskim jezicima. Ponekad se dešava da klijenti traže prevod materijala koji uključuje neki od jezika retko gde zastupljenih u prevodilačkim centrima, ali kako Akademija Oxford potrebe korisnika svojih usluga stavlja na prvo mesto, prevodioci i sudski tumači Lebane su kvalifikovani i za rad sa hebrejskim, estonskim, pakistanskim, korejskim, romskim i persijskim jezikom. Dodajmo još i to da nam se možete obratiti i kada imate potrebu da vaša dokumenta budu prevedena u domenu kineskog, japanskog ili latinskog jezika, i danas prisutnog u oblastima pojedinih nauka. U želji da podržimo savremena nastojanja da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti uključe u sve aspekte društvenog života, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će im pomoći da bez problema obave sve administrativne poslove.

Prevodilac i sudski tumač Lebane prevodi i overava sledeća dokumenta

Imajući u vidu visoku stručnu spremu, iskustvo i poznavanje zakonskih propisa i stručne terminologije kojim mogu da se pohvale članovi profesionalnog tima Akademije Oxford, neće biti preterano ako kažemo da nam možete poveriti obradu bukvalno svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava.

U okviru širokog diapazona poslovnih zvaničnih materijala, koji se prevode i overavaju, možemo da izdvojimo revizorske, godišnje i finansijske izveštaje, bilanse stanja i uspeha, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i statut i osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica i poreski identifikacioni broj (PIB). U savremenom svetu, poslovanje često počiva na javnom prikupljanju ponuda za posao, takozvanim tenderima, a da bi se firma prijavila na neki od njih koji prelazi granice jedne države neophodan je overen prevod uputstava za ponuđače, obrazaca, opštih uslova, predmera i grafičke dokumentacije sa tehničkim specifikacijama. Prevode se i overavaju i razne vrste ugovora koji se odnose na svet biznisa (kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi), ulazne i islazne fakture, poslovne odluke i potvrde o kvalitetu proizvoda. Pojedinci i firme koji se bave građevinskim poslovima ili nekim drugim delatostima iz domena nauke i tehnike neretko imaju potrebu za prevodom i overom uputstava za rukovanje, građevinskih projekata, deklaracija proizvoda, naučnih i tehničkih patenata i laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, te prevodioci i sudski tumači Lebane rade sa ovim i sličnim tipovima dokumenata.

Raznolika je i dokumentacija koja se koristi u međunarodnim pravnim poslovima ili za ostvarivanje i potvrđivanje nekih prava, za koju se rade overeni prevodi. Tako u našem centru možete dobiti kompletnu obradu svih pravnih akata, to jest, licenci, pravilnika, izveštaja, izjava pojedinaca, dozvola za boravak, punomoćja, saglasnosti o zastupanju, sudskih odluka, ovlašćenja, ali i zahteva za dobijanje vize i svih vrsta sudskih presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka.

Sve zvanične materijale koji se tretiraju kao lični, to jest, ličnu kartu, pasoš, vozačku, saobraćajnu i radnu dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i izvode iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih će, na vaš zahtev, prevesti, a potom i overiti prevodilac i sudski tumač Lebane. Možete nam poveriti i obradu dokumenata koja se, iz različitih razloga, predaju nadležnim službama obrazovnih institucija ili su potrebna za zasnivanje radnog odnosa u inostranstvu. To su, na primer, diploma i dodatak diplomi, prepis ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju i studiranju, nastavni planovi i programi fakulteta i svi ostali pisani materijali koji su na neki način povezani sa obrazovanjem.

U cilju završavanja različitih administrativnih poslova u nadležnim službama često se traže overeni prevodi raznih potvrda i uverenja, te prevodioci i sudski tumači Lebane pružaju profesionalne usluge i kada je u pitanju obrada uverenja o nekažnjavanju i potvrda o slobodnom bračnom stanju, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o stanju na tekućem računu u banci, kao i o neosuđivanosti.

Klijenti nam se neretko obraćaju i sa molbom da prevedemo i overimo najrazličitija dokumenta iz domena medicine i farmacije, te sa posebnom pažnjom pristupamo ovom poslu, budući da se neposredno odnosi na zdravlje ljudi. Tako radimo sa lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, dokumentacijom o medicinskim proizvodima i ostalim materijalima sličnog tipa.

Valjalo bi da naglasimo i to da su svi prevodioci i sudski tumači Lebane, shodno odredbama Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, pored visokog obrazovanja koje su stekli, prošli i sve predviđene provere podobnosti za bavljenje ovim poslom, a položoli su i zakletvu pred nadležnim državnim organima da će raditi u skladu sa važećim zakonskim regulativama i bezuslovno čuvati i poštovati privatnost svojih klijenata, kao i tajnost podataka koji se nalaze u poverenim im dokumentima. Pored vrhunaskog kvaliteta usluge, u našem prevodilačkom centru dobićete, dakle, i garanciju da će svi vaši pisani materijali biti, van svake sumnje, zaštićeni od bilo kakve zloupotrebe.

Kako tačno funkcionišu prevodioci i sudski tumači Lebane?

Ukoliko dobijete prevod dokumenta na traženi jezik, ma koliko da je savršeno urađen, kao takav vam neće obezbediti mogućnost da ga koristite za obavljanje pravnih ili administrativnih poslova u nadležnim službama. Jednostavno, takav dokument ne poseduje zakonsku snagu i neće ga prihvatiti ni jedna institucija pravnog sistema bilo koje države. Potpuno je različita situacija kada je u pitanju overeni prevod. Zapravo, na njemu se nalazi potvrda, u vidu pečata sudskog tumača, koja garantuje da je izvršena temeljna provera prevoda i njegovo upoređivanje sa originalom, te da je potvrđeno njihovo kompletno poklapanje.

Prevodioci i sudski tumači Lebane proces svog rada započinju, naravno, prevodom materijala na traženi jezik. Neophodno je da on po sadržaju bude sasvim jednak izvoru, kako u pogledu upotrebljenih termina, tako i u stilu, a mora se, naravno, voditi računa i o pravopisnim i gramatičkim pravilima. Prevod zatim prvo pregledaju osobe koje su ga uradile, a zatim i lektori koji, eventualno, popravljaju do tada neuočene greške. Posle toga, dolazi faza u kojoj sudski tumač Lebane, na osnovu svog iskustva i stručnosti, vrši procenu urađenog, upoređujući prevod sa originalnim materijalom. Ako utvrdi da između njih nema odstupanja, overava prevod svojim pečatom, a zatim ga i potpisuje. Nakon toga, ovaj dokument je spreman za upotrebu u pravnom i poslovnom sistemu, pošto, sa zakonske tačke gledišta, ima istu vrednost kao i bilo koji original.

U obavezi ste, dakle da nam, ukoliko se odlučite za saradnju sa prevodiocina i sudskim tumačima u našem centru, dostavite na uvid originale dokumenata koja se obrađuju ili makar njihove regularno overene fotokopije, kako bi prevodi mogli da se overe na način definisan zakonom. To možete uraditi tako što ćete ih sami doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom licu ili ih poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili u tu svrhu angažovati kurirsku službu koju smatrate najpovoljnijom i najpouzdanijom. Slanje zvaničnih dokumenata na mejl je isključeno pošto se na taj način ne mogu poslati izvorni materijali. No, ukoliko tražite da prevodioci i sudski tumači Lebane za vas urade „hitan prevod“ dokumenata, koji podrazumeva završavanje posla u znatno kraćem roku od uobičajenog, možete ih poslati na ovaj način, jer će tako najbrže stići o našeg prevodilačkog centra. Ipak, ako želite da do kraja obradimo vaša dokumenta, morate nam doneti ili na pomenute načine poslati i originale i to što pre budete u mogućnosti, kako bismo mogli da ispoštujemo traženi rok.

Nije na odmet i da naglasite kako biste želeli da vam dokumenta budu isporučena kada sve bude gotovo. I ovoga puta ih, naravno, možete lično preuzeti u našem predstavništvu ili možete tražiti da vam se pošalju na neku adresu. U tom slučaju ćemo angažovati kurirsku službu sa kojom uglavnom sarađujemo ili Poštu Srbije, koja će materijale poslati preporučeno. Pomenuta usluga se definiše kao dodatna u odnosu na rad naših jezičkih stručnjaka, te za nju plaćate odvojeno, prilikom preuzimanja dokumenata i to prema cenovniku dostavne službe.

Cene usluga naših stručnjaka navedene su u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford i dostupne su na oficijelnom sajtu kompanije, a o njima vas može informisati i ovlašćeni koordinator u poslovnici. Cene prevoda se formiraju prema broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, kako nalaže prevodilački standard, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve ubrojanim razmacima. Ovo važi za sve pisane materijale, pa i zvaničnu dokumentaciju. Kod „hitnog prevoda“ se na osnovnu cenu dodaje i takozvana taksa za hitnost, koja zavisi kako od količine materijala koji se obrađuje, tako i od kratkoće roka koji je klijent tražio za završetak posla.

Šta je Apostille overa?

Overa Apostille pečatom uvedena je nakon što je stotinak država 1961. godine u Hagu potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. To je, zapravo, potvrda koja omogučuje da se zvanična dokumenta izdata u nekoj od država potpisnica mogu nesmetano koristiti i u svim ostalim koje su se saglasile sa odredbama ovog dokumenta. Kako je Republika Srbija pravni sledbenik jedne od potpisnica Konvencije, nekadašnje Jugoslavije, apostiliranje dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu sprovodi se i kod nas. Za ove poslove zaduženi su osnovni sudovi, koji se, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u svakom većem mestu.

Važno je da znate da Aposltille overa nikako ne isključuje overu licenciranog sudskog tumača, ali da je potrebno poznavati sve njene pojedinosti, jer se različito ostvaruje u zavisnosti od tipa dokumenta. Pošto prevodioci i sudski tumači Lebane nisu zaduženi za pomenutu overu, mogu vas smo uputiti na nadležnu instituciju u kojoj bi trebalo da se o svemu raspitate.

Bitno je, dakle, da znate da li se u slučaju vašeg dokumenta uopšte traži Apostille overa, budući da ima i onih koji su iz ovog procesa izuzeti. Ukoliko je odgovor potvrdan, bitno je da pitate da li se apostilira samo prevod ili i on i original, kao i da li je potrebno, pored prevoda sadržaja dokumenta, uraditi i prevod pečata, koji je urađen u formi štambilja i u njega se upisuju odgovarajući podaci.

Zbog svega navedenog, najtoplije preporučujemo da se o ovim pitanjima blagovremeno raspitate, te da informacije prenesete našim stručnjacima, kako bismo na obostrano zadovoljstvo, na vreme i bez nepotrebnih komplikacija završili posao.

Koga i gde pitati za apostiliranje?

Sve što bi trebalo da znate o overi dokumenata Apostille pečatom možete pitati stručno lice u Osnovnom sudu u Lebanu, u Ulici Cara Dušana 118 ili na broj telefona 016-843-531. Zahtev za overu Apostille-om, zajedno sa pratećom dokumentacijom, predaje se na prijemnoj pisarnici, u kancelariji broj 7.

Na kraju da dodamo i to da ćemo sa zadovoljstvom odgovoriti na vaša pitanja vezana za usluge koje nudimo. Možete se mejlom, telefonom ili lično obratiti našem koordinatoru, koji će vam, ako bude potrebno, zakazati i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Lebane

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Lebane


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Lebane

Spisak sudskih tumača za grad LebaneSudski tumači za grad LebaneSpisak sudskih tumača za grad Lebane

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Lebane

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad LebaneSudski tumači za grad LebaneCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Lebane

Sudski tumači i prevodioci u Lebanu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!