Sudski tumači i prevodioci Leskovac

Leskovac se nalazi u plodnoj i prilično velikoj Leskovačkoj kotlini, poznatoj po takozvanom petorečju, koje se malo gde u svetu može sresti. Ovde se, naime, u Južnu Moravu ulivaju Veternica, Jablanica, Vlasina, Pusta reka i Rupska reka.

Grad je dobio ime po drvetu leske i to pre više od 600 godina, no u doba osmanlijske vlasti nazvan je Hisar, što na turskom jeziku znači „tvrđava“.

Na osnovu podataka sa poslednjeg popisa, u Leskovcu živi preko 60 hiljada ljudi, a na području cele opštine, koja obuhvata i 144 naselja, ima oko 150 hiljada stanovnika.

Istorija ovog kraja, vekovima poznatog pod imenom Dubočica, detaljno je opisana tek od 12. veka, kada ju je vizantijski car Manojlo I Komnin poklonio srpskom županu Stefanu Nemanji. Tako je Dubočica postala deo Raške države. Kasnije, Leskovac je bio pod turskom vlašću od polovine 15., pa do pred kraj 19. veka, a posle oslobođenja je, zajedno sa Nišom, pripao Srbiji. U to doba, Leskovac je bio jedan od najrazvijenijih i najživljih trgovačkih i zanatskih centara u zemlji. Zabeleženo je da je imao čak 13 fabrika tekstila, pa je zasluženo dobio nadimak „Mali Mančester“. Ovaj zadivljujući razvoj industrije trajao je sve do Drugog svetskog rata, a grad je dodatno uništen i nazadovan u NATO bombardovanju 1999. godine.

Danas je Leskovac centar Jablaničkog okruga, a u njegov sastav ušle su i opštine Medveđa, Vlasotince, Crna Trava, Bojnik, Lebane, kao i naselja Vučje i Grdelica. U samom gradu postoji više osnovnih i srednjih škola, ali i Ekonomska i Tekstilna viša škola i Tehnološki fakultet, koji radi u sklopu Niškog univerziteta. U privredi su najzastupljenija hemijska, tekstilna, prehrambena i drvna industrija, kao i poljoprivreda.

U turističkom pogledu, Leskovac je veoma perspektivan. Osim raskošne prirode kojom je okružen, tu su i mnoge znamenitosti, poput Spomenika slobode, Spomen parka na istočnoj padini Hisara, brda iznad grada, Crkve ođžaklije i Saborne crkve, ili Šop Đokićeve kuće i Hidroelektrane Vučje.Imajući u vidu da je Leskovac administrativno, obrazovno i kulturno sedište celog jednog okruga, sasvim je logično što u ovom gradu možete dobiti i usluge visokostručnih i iskusnih prevodilaca i sudskih tumača, koji u domenu čak 40 svetskih jezika obrađuju sve vrste ličnih i poslovnih dokumenata. Valja još i dodati da Akademija Oxford nudi i stručno osposobljavanje za različita zaminanja III i IV stepena stručnosti, kao i obuku za kvalitetan i savremen rad na računarima, ali i kurseve stranih jezika za različite nivoe znanja, nakon čega polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate. Za mlade smo obezbedili i pripremnu nastavu za upis željenih srednjih škola i fakulteta.

U paketu usluga koje pružaju prevodioci i sudski tumači Leskovac nalazi se prevod traženog dokumenta, a nakon toga, i njegova overa pečatom sudskog tumača koji je ovlašćen za jezik prevoda. Podrazumeva se, naravno, da se radi prevod materijala sa srpskog na željeni strani jezik, ali i sa stranog na naš maternji jezik. Kada je reč o jezicima koji se govore u inostranstvu, bitan podatak za klijente je i da naši stručnjaci imaju dovoljno znanja, iskustva i opšteg obrazovanja da su kadri da, recimo, urade direktan prevod sa ruskog na grčki jezik, odnosno sa jednog stranog jezika na drugi. Uprkos praksi u pojedinim prevodilačkim centrima, prevodioci i sudski tumači Leskovac ne prevode dokument sa stranog na srpski, pa onda ponovo na drugi strani jezik, na kome treba da bude urađena konačna verzija dokumenta. Ovim postupkom, idu direktno na korist klijenata, pošto je za ceo posao potrebno manje vremena, a i cena usluge će biti manja nego kod posrednog prevođenja.

U svakom slučaju, prevodioci i sudski tumači Leskovac su stručni za 40 jezika koji se govore širom sveta, među kojima se čak nalaze i oni koje poznaje mali broj ljudi, poput, recimo, korejskog, pakistanskog, estonskog, persijskog, hebrejskog, romskog ili znakovnog jezika. Iako latinski više nije govorni jezik, nudimo i prevode koji se na njega odnose, jer su pojedini spisi u domenu medicine i prava često povezani sa jezikom Starog Rima. Prevodioci i sudski tumači Leskovac, naravno, prevode i sa ili na jezike bivših jugoslovenskih republika, to jest, makedonski, slovenački, bosanski i hrvatski, ali i na druge evropske jezike, kao što su: mađarski, bugarski, albanski, rumunski, češki, poljski ili slovački, te i na sve skandinavske jezike, što će reći, švedski, finski i noreški, ali i obrnuto, sa njih na neke druge jezike. Podrazumeva se da naši profesionalci rade i u okviru najtraženijih i najrasprostranjenijih svetskih jezika, kao što su engleski, italijanski, ruski, nemački, francuski, španski, turski, arapski i grčki, ali prevode dokumenta i na ili sa portugalskog, belgijskog, holandskog, ukrajinskog, kao i kineskog i japanskog jezika.

Bilo da vam je potrebna usluga prevoda i overe dokumenata ili, pak, samo overa istih, tu smo da ispunimo sva vaša očekivanja. Overu dokumentacije vrše sudski tumači Leskovac, ali tek pošto su se uverili da je prevod koji donesete regularan, to jest urađen na propisan način i da ni u čemu ne odudara od originalnog dokumenta. Ukoliko to nije slučaj ili vi sami imate neke zamerke na prevod koji je neko na vaš zahtev uradio, naši stručnjaci opet mogu da vam pomognu. Nudimo vam kvalifikovani tim lektora i korektora koji će vrlo brzo uraditi redakturu teksta i ponuditi vam materijal urađen prema važećim standardima u prevodilačkom poslu, a koji će sudski tumač Leskovac moći da overi, bez ikakvih poteškoća.

TESTOVI


Koja dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Leskovac?

Slobodno možemo reći da u domen rada naših stručnjaka spadaju gotovo sva dokumenta iz lične, ali i poslovne i pravosudne sfere. S obzirom da je ovde reč o izuzetno obimnoj dokumentaciji, izdvojićemo samo one koji nam klijenti najčešće donose na prevod i overu.

Od brojnih poslovnih dokumenata potrebnih za zaključivanje nekog biznisa ili vođenje firme, možemo da navedemo tendersku dokumentaciju, vrlo traženu i važnu u savremenom načinu poslovanja, zatim bilanse stanja i uspeha, kao i sve vrste ugovora. Ovde se pojavljuju i rešenja o osnivanju privrednog lica, fakture, izvodi iz Agencije za privredne registre, kao i patenti, statut i osnivački akt preduzeća, revizorski i godišnji izveštaji, ali i razne vrste poslovnih odluka.

Prevodioci i sudski tumači Leskovac rade i sa ličnim dokumentima, što znači da najčešće prevode i overavaju, lične karte, pasoše, saobraćajne i vozačke dozvole, radne knjižice, ali i potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, kao i izvode iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih.

U pravničku, odnosno, sudsku dokumentaciju, čiji se prevodi mogu overiti, spadaju, jednom rečju, sva pravna akta, odnosno, preciznije rečeno, saglasnost o zastupanju, dozvola boravka, razne odluke, izjave, ugovori, sertifikati, licence i punomoćja, kao i sve vrste pravilnika, izveštaja i sudskih presuda i rešenja, poput, na primer, presude o razvodu braka. Ovde možemo ubrojati i prevod tekovina, tačnije, pravnih akti Evropske Unije, koji je u poslednje vreme sve traženiji.

Među dokumentima koja se predaju različitim obrazovnim institucijama ili su potrebna za zasnivanje radnog odnosa i početak poslovanja preduzeća, a koja prihvataju prevodioci i sudski tumači Leskovac, nalaze se nastavni planovi i programi fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, prepis ocena i, svakako, diplome i dodaci diplomama.

U tehničku dokumentaciju čiji se prevodi overavaju spadaju, recimo, deklaracije različitih proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje. Prevodioci i sudski tumači Leskovac obrađuju i medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, poput, na primer lekarskih nalaza, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacije o medicinskim proizvodima ili uputstava za lekove i karakteristika proizvoda.

Sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama radi obavljanja nekog administrativnog posla ili za ostvarivanje nekih prava građana, spadaju u domen rada prevodilaca i sudskih tumača Leskovac. To su razne potvrde i uverenja, od kojih se najčešće traži prevod i overa uverenja o nekažnjavanju i potvrde o slobodnom bračnom stanju, o neosuđivanosti, redovnom zaposlenju ili o stanju na tekućem računu u banci.

Kako rade prevodioci i sudski tumči Leskovac?

Zakon o uređenju sudova Republike Srbije članom 70 stava 4 nalaže da svaki sudski tumač mora da ima visoko obrazovanje za određeni strani jezik i da veoma dobro poznaje pravnu i zakonsku terminologiju koja se koristi u procesu prevođenja dokumentacije. Pre stupanja na dužnost, pored gore navedenih uslova, svi prevodioci i sudski tumači Leskovac su položili i zakletvu koja kaže da su dužni da posao obavljaju savesno, poštujući važeće propise i zakone i uvažavajući svoje klijente i njihovu privatnost. To znači da naši stručnjaci strogo vode računa o podacima koji su im povereni i sprečavaju sve vrste eventualnih zloupotreba. Budući, dakle, da su profesionalizam i visok kvalitet rada njihove osnovne karakteristike, sigurni smo da ćete biti više nego zadovoljni obavljenim poslom i da ćete nam se, kada jednom ostvarite sa nama saradnju, uvek obraćati za poslove prevoda i overe dokumenata.

Ukoliko pokušate da samo sa prevodom nekog dokumenta obavite određene administrativne poslove ili ga predate nekoj nadležnoj instituciji, znajte da vam to neće uspeti. Razlog je vrlo jednostavan, a leži u objašnjenju suštinske razlike između prevoda i overenog prevoda dokumenta. Zapravo, overena verzija ima na sebi pečat ovlašćenog sudskog tumača, što predstavlja garanciju da je jednak originalu i da se, kao takav, može slobodno koristiti u međunarodnom pravnom prometu.

Dakle, kada se korektno i tačno uradi prevod jednog dokumenta i to u sadržinskom, jezičkom, stilskom i terminološkom pogledu i otklone se eventualne pravopisne, gramatičke i slovne graške, na scenu stupa sudski tumač Leskovac. On vrlo sistematično poredi prevedeni sa originalnim dokumentom, koji mu se mora dati na uvid, i ako utvrdi da među njima nema nikakvih razlika, to jest da su sasvim jednaki, prevod overava svojim pečatom na kome je registracioni broj, kao i svojim potpisom. Takav dokument ima istu zakonsku težinu kao i njegov original i može se neometano dalje koristiti u pravnom i poslovnom saobraćaju.

Pošto smo razjasnili zašto nam prilikom dogovaranja posla morate dostaviti i originalna dokumenta, ostaje da preciziramo na koje sve načine to možete da uradite. Jedna od mogućnosti je da dođete u našu poslovnicu i sami nam donesete dokumenta, a druga je da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe koja vrši isporuke na teritoriji Leskovca, kao što je, recimo, „Bexexpress“ ili“Aks Express Kurir“.

Bilo bi dobro da prilikom predaje ili slanja dokumenata naglasite i kako želite da ih preuzmete kada prevodioci i sudski tumači Leskovac završe svoj posao. To, naravno, možete učiniti lično, u našoj poslovnici, a možete ih dobiti i na adresu koju navedete. Materijal šaljemo preporučeno, preko „Pošte Srbije“ ili nekom kurirskom službom. U ovom slučaju, bićete obavezni da, osim cene prevoda i overe, snosite troškove i slanja dokumenata, a taj iznos će biti određen propisanim cenovnikom službe koja vrši dostavu.

Postoji prevodilačko pravilo koje određuje dužinu jedne strane otkucanog prevoda. Ona obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima. Dotično pravilo se primenjuje i u poslovima prevođenja dokumenata i ličnih isprava. Cene overe i prevoda, koje rade prevodioci i sudski tumači Leskovac, svi zainteresovani mogu pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.

Dodatne informacije u vezi sa overom dokumenata

Mnogi ljudi ne znaju da ima dokumenata koja se ne mogu koristiti u međunarodnom pravnom i poslovnom saobraćaju ukoliko su overena samo pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Postoji, zapravo, i jedna vrsta overe koja je na višem nivou od pomenute, a to je overa haškim Apostille pečatom, uvedena nakon što je određeni broj država u Hagu 1961. godine potpisao Konvenciju, kojom se ovaj pečat uvodi umesto dotadašnje komplikovane procedure legalizacije dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu.

Pošto prevodioci i sudski tumači Leskovac nisu obavezni da znaju sve o pitanjima overe konkretnih dokumenata, molimo vas da se o svemu blagovremeno raspitate. Zbog čega je to naročito važno? Zapravo, ove informacije će biti od velikog značaja za sam prevod i overu vaših dokumenata, jer zakon nalaže da je u nekim slučajevima potrebno da se Apostille pečatom overi i prevedeni i originalni dokument. Ima, takođe, isprava i drugih pisanih materijala kod kojih se, osim prevoda sadržaja samog dokumenta, zahteva i prevod pečata.

Da dodamo još i to da je dokument overen Apostille-om oslobođen ikakve druge overe i da se, kao takav, nesmetano može upotrebljavati u svim nadležnim institucijama država koje su potpisale Hašku konvenciju.

Za sve poslove u vezi sa apostiliranjem dokumenata u Srbiji su zaduženi Osnovni sudovi, koji se nalaze u gotovo svim većim mestima.

Gde i koga pitati za overu Apostille pečatom?

Svi stanovnici Leskovca i okoline obaveštenja o apostiliranju dokumenata, koja će se koristiti u inostranstvu, mogu dobiti u leskovačkom Osnovnom sudu, u Ulici Koste Stamenkovića broj 16. U sastavu suda nalazi se i sudska jedinica u Vlasotincu, u Ulici Marka Oreškovića, broj 3.

Namojte se ustezati da nas pozovete ukoliko imate bilo kakvih nedoumica u vezi sa našim radom ili sa problemima oko overe dokumenata. Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja, a, ako se za tim ukaže potreba, zakazaćemo i besplatnu konsultaciju sa našim ovlašćenim predstavnikom.


Kategorije prevoda za Leskovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Leskovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Leskovac

Spisak sudskih tumača za grad LeskovacSudski tumači za grad LeskovacSpisak sudskih tumača za grad Leskovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Leskovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad LeskovacSudski tumači za grad LeskovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Leskovac

Sudski tumači i prevodioci u Leskovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!