Sudski tumači i prevodioci Majdanpek

Majdanpek se nalazi u istočnom delu Republike Srbije, u Borskom okrugu, u dolini reke Mali Pek. Teritoriju opštine čini 14 mesta – Debeli Lug, Jasikovo, Rudna Glava, Boljetin, Donji Milanovac, Klokočevac, Miroč, Topolnica, Vlaole, Golubinje, Leskovo, Mosna, Crnajka, i, naravno, Majdanpek.

Grad se prvi put spominje u turskom dokumentu pod nazivom „Medeni pek“, pošto je „med“ stara srpska reč za bakar, a „pek“ na starogrčkom označava ovčije runo, koje su Grci, dok su naseljavali ove krajeve, potapali u reku, da bi ispirali zlato. Sa dolaskom Rimljana, počinje vrtoglavi razvoj rudarstva i metalurgije, koji traje sve do naseljavanja Timočana, slovenskog plemena. Kasnije će, tek u 13. veku, rudarstvo ovde ponovo oživeti pomoću Sasa, nemačkih rudara, koji tu dolaze bežeći od Tatara. Iskopavanje rude će još jednom stagnirati pod osmanlijskom vlašći, ali polovinom 19. veka u Majdanpeku su postavljeni temelji teške industrije, kako u Srbiji, tako i na celom Balkanu, izgradnjom topionice gvožđa i bakra. U njenoj okolini se grade i kuće za rudare i njihove porodice, a zatim i škola, kao i crkva Svetog Petra i Pavla. Tako je Majdanpek počeo da raste i razvija svoje kapacitete, i sve do početka devedesetih godina prošlog veka, ovaj grad je bio jedan od najrazvijenijih u zemlji.

Iako je na području opštine Majdanpek 2002. godine registrovano nešto manje od 24 hiljade stanovnika, podaci sa sledećeg popisa iz 2011. godine pokazali su da se broj stanovnika smanjio za oko 4 hiljade. Razlog je stalni pad nataliteta, ali i nedostatak posla, usled savremenih, loše izvedenih, privatizacija i stagnacije privrede, tako da su se mnogi odselili u potrazi za boljim uslovima.Ipak, Majdanpek je oduvek bio i ostaće rudarsko mesto, tako da se sve čini da se oživi rudarska proizvodnja i pruži motiv ljudima da se vrate u svoj grad i u njemu ostanu. Danas se zbog toga, na celoj teritoriji opštine, obrazovanju poklanja velika pažnja, pošto je to ključan faktor za njenu budućnost i ekonomski opstanak.

Pridružujući se nastojanjima nadležnih da Majdanpek učine pogodnim i primamljivim za savremeni život, i Akademija Oxford svim žiteljima ovog mesta i okoline pruža izvanredne mogućnosti da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju za mnoga zanimanja III i IV stepena stručnosti, što bi im otvorilo nove mogućnosti za pronalaženje posla, kao i da se obuče za rad na računaru, što predstavlja jedan od osnovnih uslova za zapošljavanje u današnjem svetu. Pored toga, svi koji žele da nauče neki strani jezik, mogu pohađati naše sertifikovane kurseve i, uz iskusne predavače, lako i brzo progovoriti ili usavršiti odabrani jezik. Nakon završenog tečaja, polaznici dobijaju međunarodno priznate diplome, koje im svakako mogu koristiti u raznim oblastima. Svima koji upisuju srednju školu, gimnaziju, fakultet ili višu školu možemo da ponudimo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita. Najzad, u našoj poslovnici vas očekuju i prevodioci i sudski tumači Majdanpek, koji mogu, na vaš zahtev, da prevedu i overe bilo koji dokument ili ličnu ispravu koja vam je potrebna za korišćenje u inostranstvu.

Koje usluge nudi prevodilac i sudski tumač Majdanpek?

Naši stručnjaci, odnosno prevodioci sa licencom sudskog tumača, svim klijentima nude, pre svega, maksimalnu efikasnost u radu, tačnost prevedenog teksta i, naravno, najpovoljnije cene. Na jednom mestu, bez lutanja od službe do službe, svi kojima je to potrebno, dobijaju prevod i overu traženog dokumenta uz neprikosnovenu garanciju čuvanja svih podataka koji se u dostavljenim materijalima nalaze. Naime, prevodioci i sudski tumači Majdanpek su dužni da, više od svega, uvažavaju privatnost svojih klijenata, kao i da dokumenta na kojima rade zaštite od bilo kakve zloupotrebe. Ovome treba dodati i to da svi naši stručnjaci imaju najviši nivo znanja, koji je odobren od strane za to nadležne državne institucije, a vrlo često su u pitanju i izvorni govornici, što kvalitet njihovog prevođenja čini postojanijim i, svakako, povećava sigurnost svih koji sa nama sarađuju.

Prevodilac i sudski tumač Majdanpek, osim objedinjene usluge, koja obuhvata prevod i overu željenog dokumanta, može i da izvrši samo overu materijala koji je neko drugi već za vas preveo. Prethodno će samo morati, kako zakon propisuje, da izvrši detaljno poređenje tog prevoda sa originalnim dokumentom, koji predstavlja njegovu osnovu. Kada utvrdi da su oni u svemu, osim u jeziku na kome su pisani, jednaki, overava prevod svojim pečatom i na taj način on postaje validan dokument, sa stanovišta prava i zakona.

U slučaju da se vašem prevodu uputi neka zamerka ili vi sami mislite da je on loše urađen, sve mogu ispraviti naši stručni i iskusni lektori i korektori, koji će redakturom sadržaja promeniti u tekstu prevoda sve što je potrebno, kako bi se on u sadržinskom, jezičkom, stilskom i terminološkom pogledu slagao sa originalom.

Prevodioci i sudski tumači Majdanpek rade prevode u okviru 40 svetskih jezika, uključujući i neizostavan prevod sa ili na srpski jezik. Klijenti, svakako, najčešće traže prebacivanje sadržaja dokumentacije i ličnih isprava na engleski, nemački, ruski ili francuski, ali i sa ovih na neke druge jezike. Međutim, veoma su zastupljeni i prevodi u okviru jezika susednih država – mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, makedonskog, bosanskog i hrvatskog, ali i ostalih evropskih jezika, poput italijanskog, grčkog, slovenačkog, portugalskog, ukrajinskog, kao i poljskog, češkog, slovačkog, holandskog ili turskog. Prevodilac i sudski tumač Majdanpek za svoje klijente prevodi dokumentaciju i sa i na kineski, japanski, arapski, kao i na skandinavske jezike – švedski, finski i norveški. Budući da ih je malo na ovim prostorima, posebno mesto u našem timu zauzimaju stručnjaci za estonski, pakistanski, korejski, persijski, ali i za romski i hebrejski jezik. Ukoliko je to potrebno, možemo da ponudimo i prevod sa ili na jezike koji se više nigde ne govore i tretiraju se kao mrtvi, poput, recimo, latinskog, a za sve potencijalne klijente sa slušnim i govornim problemima obezbedili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Ono što naročito ističemo je da su prevodioci i sudski tumači Majdanpek spremni da za vas urade i direktan prevod u okviru dva strana jezika, preciznije rečeno, da jedan dokument sa stranog jezika na kome je napisan prebace na drugi, takođe, strani jezik, bez potrebe da isti u međuvremenu prevode na naš jezik. Ovo je usluga koju ćete u retko kom prevodilačkom centru dobiti, a omogućava vam da za znatno kraće vreme i po nižoj ceni dobijete prevod koji tražite.

Važne informacije o radu prevodilaca i sudskih tumača Majdanpek

Osnovna razlika između običnog i overenog prevoda jednog dokumenta ogleda se upravo u pečatu ovlašćenog sudskog tumača. Zapravo, sam prevod dokumenta je u zakonskom i pravnom smislu, potpuno bezvredan i takvog ga neće prihvatiti nijedna nadležna institucija. S druge strane, overen prevod ima na sebi potvrdu koja jamči da ga je pažljivo pregledala stručna osoba i uporedila ga sa originalnim dokumentom. To dovodi do toga da se overeni prevod i original tretiraju kao dokumenta jednake zakonske težine i mogu se, bez ikakvih smetnji, koristiti u pravnom prometu.

Da bi prevodilac i sudski tumač Majdanpek svoj posao obavio onako kako zakon to propisuje, neophodno je da nam, ukoliko želite da sarađujemo, na uvid dostavite originalna dokumenta koja se prevode i overavaju ili, makar, njihove regularno overene kopije. To možete uraditi lično, donoseći ih u našu filijalu, ili ih, ako vam je to pogodnije, možete poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja vrši dostave na području vašeg mesta. U slučaju da imate veoma kratak rok za završetak celog posla, možete tražiti da za vas uradimo hitan prevod dokumenata, koji omogućava da nam materijale za obradu skenirate i pošaljete na mejl, ali da imate obavezu da nam naknadno, čim budete bili u mogućnosti, dostavite i originale, kako bi prevod i overa mogli da se završe onda kada ste se dogovorili sa našim koordinatorom.

Kada vaša dokumenta budu prevedena i overena, možete ih, zajedno sa originalima, preuzeti u našoj poslovnici, a mogu vam biti poslata na adresu koju navedete našem ovlašćenom službeniku. Dostava se vrši posredstvom kurirske službe sa kojom obično sarađujemo ili preporučeno, preko Pošte Srbije. Napominjemo da troškovi slanja dokumenata idu na vaš račun, a njihov iznos odrediće firma koja pruža ovu uslugu. Ova se cena obračunava odvojeno od one koju plaćate za usluge prevodilaca i sudskih tumača.

Cene prevoda, overe, redakture i ostalih naših usluga nalaze se u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, koji možete pronaći na sajtu naše firme, a možete se o svemu raspitati i kod naših koordinatora. Važno je da znate da se naši prevodioci pridržavaju standarda svoje profesije, koji propisuje da se na jednoj strani otkucanog prevoda, što obuhvata i prevod dokumenata, nalazi tačno 1800 slovnih mesta, zajedno sa razmacima.

Dokumenta koja obrađuje prevodilac i sudski tumač Majdanpek

Nadamo se da neće zvučati neskromno, ako kažemo da prevodioci i sudski tumači Majdanpek prevode i overavaju sva postojeća dokumenta, za koja se ovakav tip usluge zahteva.

Osim lične dokumentacije, u koju spadaju isprave poput lične karte, pasoša, saobraćajne i vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, radne dozvole, kao i izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, overavaju se i prevodi sva ona dokumenata koja su na bilo koji način povezana sa obrazovnim sistemom. To je, pre svega, diploma i dodatak diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, te potvrda o redovnom školovanju ili studiranju i nastavni planovi i programi fakulteta.

Prevodioci i sudski tumači Majdanpek sa posebnom pažnjom prevode, a zatim i overavaju različitu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, kao što su specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi ili razna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Za obavljanje administrativnih poslova ili ostvarivanje nekih prava u nadležnim ustanovama neretko su potrebni i overeni prevodi različitih potvrda i uverenja, a na međunarodnom nivou često se traži potvrda o neosuđivanosti, potvrda o stanju na bankovnom računu, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o slobodnom bračnom stanju ili o redovnom zaposlenju.

Za inostrano poslovanje preduzeća ili fizičkih lica traže se brojna poslovna dokumenta, te tako prevodilac i sudski tumač Majdanpek prevodi i overava rešenja o osnivanju privrednog lica, bilanse stanja i uspeha, izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre), statut i onivački akt preduzeća, kao i godišnje i revizorske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), ali i obimnu i, često komplikovanu, tendersku dokumentaciju. Overeni prevod se izdaje i za razne naučne i tehničke patente, poslovne odluke, fakture i ugovore, kao što je recimo, kupoprodajni ili ugovor o prometu nekih roba i usluga. Tehnička i građevinska dokumentacija sa kojom radi prevodilac i sudski tumač Majdanpek obuhvata laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinske projekte.

Brojna je i sudska, to jest, pravosudna dokumentacija sa kojom rade naši stručnjaci. Oni, dakle, mogu da prevedu i overe sva pravna akta, odnosno sve vrste sudskih odluka, izjava, pravilnika, izveštaja i ugovora, kao što je, na primer, onaj o doživotnom izdržavanju. U ovu grupu dokumenata mogu se uvrstiti i saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, licence, sertifikati, punomoćja, kao i sve vrste sudskih presuda i rešenja, poput, recimo presude o razvodu braka. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Majdanpek rade i prevod tekovina Evropske Unije.

Bitne stvari o overi dokumenata

Ukoliko sa tim već niste upoznati, važno je da naglasimo da pečat ovlašćenog sudskog tumača nije uvek dovoljan za uključivanje nekih dokumenata u međunarodni pravni saobraćaj. Zapravo, za pojedine isprave, prema odredbama međunarodne Konvencije, koju je u Hagu 1961. potpisala grupa zemalja, predviđa se i overa Apostille pečatom. Ova potvrda omogućuje da se dokument izdat u jednoj državi može bez problema koristiti u svim nadležnim institucijama ostalih država potpisnica.

Sam proces overe ne mora biti naročito komplikovan ukoliko se na vreme raspitate o svim njegovim aspektima. Naime, kako prevodilac i sudski tumač Majdanpek nije dužan da zna sve detalje koji se odnose na overu svakog pojedinačnog dokumenta, molimo vas da se u odgovarajućoj službi raspitate o svemu što je povezano sa apostiliranjem. Treba da znate da Apostille pečat ne isključuje obavezno overu sudskog tumača, kao i da postoje ona dokumenta za koje odredbe pomenute Konvencije predviđanju stavljanje ovog pečata i na prevod i na original, a ne treba zaboraviti i da se ponekad, osim prevoda sadržaja samog dokumenta, traži i prevod pečata.

Važno je, dakle, da sve što saznate u nadležnoj instituciji prenesete našim koordinatorima, kako bi prevodioci i sudski tumači Majadanpek mogli kvalitetno i precizno da obave sav posao i u dogovorenom roku vam dostave kompletno obrađen dokument.

Kako do informacija o Apostille-u?

U Republici Srbiji posao overavanja dokumenata namenjenih korišćenju u inostranstvu obavljaju osnovni sudovi, koji imaju svoja sedišta u svakom većem mestu. U Majdanpeku postoju Sudska jedinica koja radi u sklopu Osnovnog suda u Negotinu, a adresa ove institucije je Trg oslobođenja bb. Stanovnici Majdanpeka i okoline mogu da pokušaju da potrebne informacije dobiju i na broj telefona 030-581-218. Inače, Osnovni sud u Negotinu nalazi se na Trgu Stevana Mokranjca broj 1, a u svom satavu, osim pomenute, ima i Sudsku jedinicu u Kladovu.

Verujemo da smo u ovom detaljnom opisu odgovorili na sva vaša pitanja i nedoumice, ali ako postoji još nešto što biste želeli da znate, bez usteznja nas kontaktirajte telefonom, mejlom ili dođite u našu poslovnicu. Tim naših koordinatora će odgovoriti na sve vaše zahteve i dati vam sva potrebna obaveštenja.


Kategorije prevoda za Majdanpek

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Majdanpek


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Majdanpek

Spisak sudskih tumača za grad MajdanpekSudski tumači za grad MajdanpekSpisak sudskih tumača za grad Majdanpek

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Majdanpek

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad MajdanpekSudski tumači za grad MajdanpekCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Majdanpek

Sudski tumači i prevodioci u Majdanpeku

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!