Sudski tumači i prevodioci Nova Crnja

Nova Crnja je naselje u severoistočnom delu Vojvodine, na reci Stari Begej i Begejskom kanalu i predstavlja sedište istoimene opštine, iako je najveće mesto na njenom području, zapravo, Srpska Crnja. Opština teritorijalno pripada Srednjobanatskom upravnom okrugu i sastoji se od naselja Aleksandrovo, Vojvoda Stepa, Radojevo, Toba, Srpska Crnja i Nova Crnja. U svim mestima živi većinsko srpsko stanovništvo, osim u Tobi i Novoj Crnji, gde preovlađuju Mađari. Inače, na području cele opštine živi više od 10 hiljada ljudi, a centralno naselje broji oko hiljadu i po stanovnika. Opština Nova Crnja se na severoistoku graniči sa susednom Rumunijom, na jugu sa opštinom Žitište, a na zapadu i severozapadu sa opštinom Kikinda. Preko ovog područja prolazi međunarodni put M7, koji spaja našu zemlju sa Rumunijom, kao i regionalni put prema Kikindi. U Novoj Crnji se nalazi i granični prelaz, a razvijena je i železnička mreža prema Beogradu, Zrenjaninu, Kikindi i Subotici.

Severoisočni deo Banata u kome se nalazi opština Nova Crnja nije u potpunosti arheološki istražen, te se provizorno može zaključiti da su ovi krajevi bili naseljeni još u neolitu i bronzanom dobu. Rimljani su pomenutom teritorijom vladali 170 godina, a zatim su tu živeli Huni, Gepidi, Sarmati, Avari i ostali. U 5. i 6. veku dolazi do masovnog naseljavanja Slovena, među kojima su preovladavali Južni Sloveni. Pred kraj 9. stoleća doseljavaju se Mađari, a u prvoj polovini 18. veka Turci postaju gospodari ovog dela Panonske nizije. Nakon njih, područje potpada pod austrougarsku vlast i tada počinje ponekad stihijsko, a ponekad plansko, naseljavanje Srba, Nemaca, Mađara, Rumuna i drugih naroda.

Danas se stanovnici Nove Crnje uglavnom bave poljoprivredom, ali i poslovima u prerađivačkoj industriji, saobraćaju i trgovini. Većinu poljoprivrednog zemljišta čine oranice, dok su voćnjaci i vinogradi manje zastupljeni. Razvijeno je i stočarstvo. Obrazovnu mrežu na području opštine čini 5 osnovnih i jedna srednja škola, koja se nalazi u Srpskoj Crnji.Na teritoriji opštine pronađene su i termo - mineralne vode, koje bi mogle da prestavljaju dobru osnovu za razvoj turizma. Inače, u tom pogledu, najznačajnija je rodna kuća i muzej našeg čuvenog romantičarskog pesnika i slikara, Đure Jakšića, u Srpskoj Crnji, kao i tamošnja pravoslavna crkva, motel „Kaštel“, ali i crkva Svetog Nikole u Radojevu. Svake godine održavaju se „Đurini boemski dani“ i „Liparske večeri“, manifestacije posvećene kulturnom i umetničkom stvaralaštvu. Tu su i „Dani Vojvode Stepe“, „Štrudlijada“ i druga gastro takmičenja. U opštini Nova Crnja postoje, takođe, značajni potencijali za razvoj lovnog i ribolovnog turizma.

Žitelji ovog i okolnih vojvođanskih mesta su u mogućnosti da, ukoliko za tim imaju potrebe, u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiju overen prevod bilo kog zvaničnog dokumenta ili javne isprave. Prevodioci i sudski tumači Nova Crnja rade, naime, sa više od 40 svetskih jezika i materijale overavaju u skladu sa zakonskom procedurom. Pored toga, u prilici smo da ponudimo i profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kao i obuku za rad na računarima, kurseve stranih jezika koje vode iskusni i umešni profesori, te pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi, kao i na fakultetima.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Nova Crnja?

Svi koji rade u prevodilačkom centru Akademije Oxford imaju potrebne kvalifikacije za prevod i overu zvanične dokumentacije. U pitanju su diplomirani filolozi od kojih mnogi rade upravo sa svojim maternjim jezicima. Prevodioci i sudski tumači Nova Crnja kadri su da bilo koji dokument ili javnu ispravu precizno prevedu na traženi jezik, ma koliko bili kompleksni njihovi sadržaji. Ogromno profesionalno iskustvo, stručnost i široko opšte obrzaovanje čine ih pravim ekspertima u svim poslovima vezanim za službene materijale, budući da su veoma dobro upućeni u sve aktuelne zakone i propise, kao i u stručnu pravnu terminologiju.

Grubo rečeno, proces obrade zvanične dokumentacije može se podeliti na dva dela - prevod i overu. Međutim, oni se ne mogu potpuno odvojiti, s obzirom na to da se, iako vremenski slede jedan drugog, ova dva postupka dopunjuju i međusobno uslovljavaju. Prebacivanje sadržaja dokumenata na novi jezik je odgovoran i nimalo jednostavan posao, pošto se podrazumeva da svi detalji iz osnovnog spisa treba da budu valjano prevedeni i tačno iskazani. To se posebno odnosi na stručne termine i izraze, koji, u stvari, predstavljaju bazu ovakvog tipa pisanih materijala. Prevodilac i sudski tumač Nova Crnja posao uvek obavlja u skladu sa duhom ciljanog jezika, njegovim pravopisom i normativnom gramatikom, kao i sa specifičnim stilom u kome je uvek napisana službena dokumentacija. Urađen prevod prolazi dve kontrole - prvu koju obavljaju sami prevodioci i drugu za koju su zaduženi lektori, čijem iskusnom oku neće promaći ni najsitnija greška. Tako doteran prevod preuzimaju sudski tumači, čiji je prvi zadatak da ga detaljno i vrlo sistematično uporede sa originalnim materijalom, kako bi ustanovili da li se ova dva spisa podudaraju u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade. Ako je sve to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Nova Crnja overiće prevod svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisati. Na taj način on jamči da je prevedeni spis identičan tekstu izvornika i da se umesto njega može, bez ograničenja, koristiti u pravnom prometu.

Koja dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Nova Crnja?

U našem prevodilačkom centru prevode se i overavaju svi tipovi službenih materijala bili oni lični, poslovni, obrazovni, medicinski, sudski, naučni, građevinski, tehnički ili neke druge vrste.

Da biste ostvarili neki zahtev ili lična prava moraćete, između ostalog, nadležnoj službi da predate overeni prevod traženih potvrda, uverenja, izjava ili saglasnosti, što sve možete dobiti ako se obratite našim stručnjacima. Prevodioci i sudski tumači Nova Crnja rade sa potvrdom o redovnom zaposlenju, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, saglasnošću o zastupanju, potvrdom o neosuđivanosti, nasledničkom i mnogim drugim izjavama pojedinaca, kao i sa potvrdom o redovnim primanjima ili o slobodnom bračnom stanju, koja se, recimo, uvek traži u slučaju sklapanja braka na teritoriji neke strane zemlje.

Ukoliko želite da aplicirate za posao, školujete se ili usavršavate u inostranstvu biće van potrebna precizno prevedena i overena dokumentacija kojom se potvrđuje nivo vašeg obrazovanja ili koja je na neki drugi način vezana za sistem obrazovanja ili neke njegove institucije. To je, recimo, diploma i svi dodaci koji uz nju idu, prepis ocena, uverenje o položenim ispitima, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga slična dokumenta.

Prevodioci i sudski tumači Nova Crnja profesionalno obrađuju i potrebnu tehničku, naučnu i građevinsku dokumentaciju u koju, između ostalog, spadaju naučni i tehnički patenti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinski projekti.

Budući da se mnogi ljudi danas leče u inostranstvu ili u tu svrhu koriste uvozne lekove i preparate, često se od nas traži da prevedemo i overimo specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge materijale koji se tiču medicine ili farmacije.

Prevodilac i sudski tumač Nova Crnja radi i sa različitim pravnim aktima, poput, recimo, zahteva za dobijanje vize, dozvole za boravak, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja, pravilnika, ali i pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, oni o prometu nepokretnosti i slični. Ovde spadaju i presuda o razvodu braka i mnoge druge sudske odluke, presude i rešenja, kao, uostalom, i različita nespomenuta dokumenta koja su potrebna za međunarodne sudske i pravne poslove. Jedna smo od retkih institucia koja može da vam ponudi i prevod tekovina Evropske Unije, vrlo često tražen u poslednje vreme.

U savremenom svetu većina poslova se obavlja u okviru više država, ponekad čak i kontinenata, te se traži overeni prevod mnogih dokumenata koja se u takvom biznova-crnjau koriste. To su, na primer, kupoprodajni ugovori, zatim oni o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi, finansijski izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), rešenje o osnivanju pravnog lica, a uz to i godišnji izveštaji, potvrde o kvalitetu proizvoda, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansi stanja i uspeha, statut i osnivački akt preduzeća, revizorski izveštaji, poslovne odluke, ulazne i izlazne fakture, kao i kompletna tenderska dokumentacija u koju, pored ostalog, spadaju predmeri, uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Od ličnih dokumenata i isprava prevodioci i sudski tumači Nova Crnja obrađuju radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu) i, naravno, pasoš i ličnu kartu.

Sigurnost dokumenata koja nam dostavljate na obradu je nešto čemu u Akademiji Oxford posvećujemo veliku pažnju. Kako nam je dobrobit klijenata uvek na prvom mestu, posebno vodimo računa o poštovanju njihove privatnosti, a spise i podatke koji se u njima nalaze tretitramo kao poslovne tajne. Shodno tome, svi prevodioci i sudski tumači Nova Crnja su, pre imenovanja na funkciju koju vrše, položili profesionalnu zakletvu i obavezali se da će uvek postupati prema važećim zakonima i adekvatno se odnositi prema korisnicima svojih usluga i poverenim im dokumentima. Stoga, dakle, možete biti uvereni da ćete u našem prevodilačkom centru, pored prevoda na visokom nivou kvaliteta i overe prema zakonskoj proceduri, dobiti i maksimalno uvažavanje i bezuslovnu diskreciju.

Koje jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Nova Crnja?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod službenih materijala u domenu neverovatnih 40 jezika, među kojima su i oni koji se retko nude u ostalim institucijama iz naše branše, poput na primer, hebrejskog, korejskog, romskog, pakistanskog, persijskog i estonskog. U našoj zemlji se, naravno, najčešće traže prevodi koji na jednoj strani uključuju srpski jezik, ali su uvek aktuelni i engleski, francuski, italijanski, nemački, portugalski, španski, kao i svi slovenski jezici - poljski, češki, slovački, ruski, ukrajinski, bugarski, bosanski, makedonski, hrvatski i slovenački. Prevodilac i sudski tumač Nova Crnja kvalifikovan je i za rad sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, odnosno, sa danskim, finskim, norveškim i švedskim, ali i sa arapskim, grčkim, holandskim, turskim, japanskim, kineskim, albanskim, mađarskim, kao i sa latinskim jezikom, koji je i danas prisutan u oblasti medicine, farmacije, veterine ili prava. U skladu sa savremenim težnjama da se osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti omogući nesmetano obavljanje adminova-crnjatrativnih i svih drugih poslova, angažovali smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

Budući da prevodilački centar Akademije Oxford uvek teži da zadovolji zahteve svojih klijenata i u svoje poslovanje uključi sve novosti iz prevodilačke struke sa svetskog tržišta, spadamo u retke koji su specijalizovani za pružanje usluge direktnog prevoda između dva strana jezika. Radi se o tome da su prevodioci i sudski tumači Nova Crnja u toj meri vešti u prevođenju i poznavanju svojih radnih jezika, iskusni i profesionalni da mogu materijal izvorno sačinjen na stranom jeziku odmah da prevedu na ciljani jezik, koji se, takođe, govori u inostranstvu. Ovaj posao se, naime, u ostalim prevodilačkim centrima obavlja posredno, tako što se dokumenta najpre prebacuju sa osnovnog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik. Stoga se mnogi klijenti odlučuju da nas angažuju upravo za ovu vrstu usluge, jer brže i jeftinije mogu da dođu do konačne verzije svojih spisa, budući da se kod nas za ispunjenje ovih zahteva ne traži angažovanje više stručnjaka različitih specijalnosti.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Nova Crnja?

Iako je kompletna obrada zvaničnih dokumenata, koja podrazumeva i prevod na traženi jezik i overu pečatom licenciranog sudskog tumača, nešto što je za vas, kao klijente, najpovoljnije, prevodilac i sudski tumač Nova Crnja će prihvatiti i samo da overi prevod materijala koji ste uradili na nekom drugom mestu, van našeg prevodilačkog centra. Morate, međutim, znati da smo i u slučaju kada se radi sa prevodom drugih kolega, obavezni da overu sprovodemo na zakonom predviđen način. To znači da će prevodilac i sudski tumač Nova Crnja morati detaljno da prekontroliše prevedeni dokument, tako što će ga pažljivo uporediti sa originalnim, koji nam u tu svrhu, takođe, morate dostaviti na uvid. Da ne bi bilo zabune, ovaj postupak ne sprovodimo zato što sumnjamo u kvalitet prevoda koji nova-crnjau uradili naši stručnjaci, već je to, jednostavno, procedura koju smo dužni da poštujemo. Naime, samo materijal na novom jeziku koji u sadržaju, upotrebljanim terminima i stilu odgovara svom izvoru može biti regularno overen i pušten u pravni promet. Stoga, ako je to slučaj i sa vašim prevodom, omogućićemo vam dobijanje potvrde u vidu pečata ovlašćenog stručnog lica, zahvaljujući kojoj ćete dotični spis odmah moći da koristite u praksi.

Ukoliko prevod koji ste doneli, međutim, ne ispunjava pomenute uslove, odnosno, ako u nečemu odstupa od originala ili sadrži neke druge neregularnosti, neće moći da bude overen. No, i u takvoj situaciji možemo da vam ponudimo rešenje! Reč je o našim stručnim i iskusnim lektorima i korektorima, koji će uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Njihov posao se, zapravo, sastoji u jezičkom pregledu prevoda i originala, ispravljanju slovnih, pravopisnih, gramatičkih i stilskih grešaka, potpunom izjednačavanju materijala na osnovnom i ciljanom jeziku i popravljanju kvaliteta prevoda u skladu sa strogim kriterijumima procesa obrade zvanične dokumentacije. Na taj način ćete, bez dodatnih troškova koje bi iziskivao ponovni prevod, brže i jeftinije dobiti materijal koji će, bez problema, proći sve predviđene kontrole i biti zvanično overen.

Ma koliko razumni bili rokovi koje prevodilac i sudski tumač Nova Crnja može da ponudi svojim klijentima, dešava se da nekome ni to ne odgovara, pošto ima potrebu za „hitnim prevodom“ materijala, koji će biti urađen u terminu koji sama stranka odredi. Svakako da izlazimo u susret i u ovakvim situacijama i nastojimo da, uprkos otežanim okolnostima, maksimalno profesionalno obavimo svoj posao. Ipak, moramo da napomenemo da će se cena „hitnog prevoda“ razlikovati od uobičajenog, s obzirom na to da se tada, pored osnovnih troškova, naplaćuje i takozvana taksa za hitnost. Njen iznos zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok koji nam je klijent ostavio za kompletnu obradu traženih spisa.

Dostava i preuzimanje materijala

Da biste započeli saradnju sa našim stručnjacima dovoljno je da dokumenta koja treba da se obrade donesete lično u našu poslovnicu i predate ih ovlašćenom koordinatoru ili da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje posluju u vašem mestu. Naglašavamo, međutim, da nam morate omogućiti uvid u originale dotičnih dokumenata koja želite da prevedemo i overimo ili, makar, u njihove regularno overene kopije, jer, bez njih, prevodilac i sudski tumač Nova Crnja neće moći da ispuni ono što od njega očekujete. Budući da se elektronskim putem ne mogu slati originali, ovaj način dostave je isključen u svim situacijama izuzev u onoj kada se od nas traži „hitan prevod“ materijala. Naime, tada ne smemo izgubiti ni sekund dragocenog vremena, a ovo je, svakako, najbrži način da dokumenta stignu do naših prevodilaca, te nam ih skenirane možet eposlati na mejl. Ipak i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, a vodeći računa o postavljnom roku, na odgovarajuće načine dostavite i originale kako bi prevedeni materijali mogli da se na regularan način overe.

Overene prevode dokumenata, zajedno sa originalima možete lično podići u našem predstavništvu ili tražiti da vam ih na naznačenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik. Ukoliko dokumenta dobijate na kućnu, adresu firme ili neku drugu, platićete tu uslugu prema važećem cenovniku službe koja ju je izvršila, a potpuno nezavisno od troškova koje iziskuju usluge naših jezičkih stručnjaka.

Sve cene naših usluga navedene su u cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u našoj filijali. Kada je u pitanju cena prevoda, moramo vas uputiti u način njenog određivanja. Ona se, naime, formira na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine materijala se obično odobrava određeni popust. Jedna strana prevoda, kako propisuje standard prevodilačke profesije, obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i zvanična dokumenta, uprkos tome što jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst te dužine.

Dodatne informacije o overi dokumentacije

Osim pečatom licenciranog sudskog tumača, materijal prebačen na novi jezik može biti overen i na drugi način, takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon što je oko 100 država 1961. godine u Hagu potpisalo međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, čijim je odredbama precizirano da dokumenta i javne isprave sačinjeni u državnim organima jedne zemlje, mogu, nakon apostiliranja, biti nesmetano uključeni u pravni promet svih ostalih država potpisnica haške Konvencije. S obzirom na to da Apostille pečat ne isključuje overu koju vrši ovlašćeni sudski tumač, ali u nekim aspektima može da utiče na redosled postupaka u procesu obrade dokumentacije, molimo vas da se blagovremeno u nadležnoj pravosudnoj instituciji informišete o svim potrebnim pojedinostima, budući da prevodilac i sudski tumač Nova Crnja nema obavezu da do tančina poznaje proces overe Apostille-om.

Ako je za vaš konkretni dokument predviđena Apostille overa, trebalo bi da se raspitate o tome da li prvo materijale donosite na obradu u naš prevodilački centar, pa ih zatim apostilirate ili sve radite obrnutim redosledom. Naime, u nekim slučajevima se, tek nakon što prevodilac i sudski tumač uradi prevod i overu, stavlja Apostille pečat, a u drugim slučajevima je najpre potrebno apostilirati materijale, pa ih tek onda prevoditi na traženi jezik. Ponekad se, naime, traži da i sam sadržaj pečata bude prebačen na ciljani jezik.

U našoj zemlji su za overu dokumenata Apostille-om zaduženi osnovni sudovi, sa sedištima u gotovo svim većim mestima.

Gde u Novoj Crnji dobiti informacije o Apostille overi?

Za područja opština Kikinda, Nova Crnja, Novi Kneževac i Čoka nadležan je Osnovni sud u Kikindi, te se u ovoj ustanovi možete raspitati o svemu u vezi sa apostiliranjem službenih materijala. Sud se nalazi u Ulici Svetozara Miletića 1, a brojevi telefona su 0230-22-821 i 0230-423-015.

Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja u vezi sa obradom zvanične dokumentacije ili načinom rada našeg prevodilačkog centra. Ako je potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Nova Crnja

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Novu Crnju


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Nova Crnja

Spisak sudskih tumača za grad Nova CrnjaSudski tumači za grad Nova CrnjaSpisak sudskih tumača za grad Nova Crnja

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Nova Crnja

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Nova CrnjaSudski tumači za grad Nova CrnjaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Nova Crnja

Sudski tumači i prevodioci u Novoj Crnji

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!