Sudski tumači i prevodioci Novi Pazar

Grad Novi Pazar nalazi se na reci Raški, u samom centru Novopazarskog polja, kotline na jugozapadu Srbije. Teritorijalno pripada Raškom upravnom okrugu, a okružuju ga visoke planine: Golija, Rogozna i Pešterska visoravan. Prirodno bogatstvo ovog kraja je izuzetno, obiluje četinarskim šumama, čistom vodom, termalnim i mineralnim izvorima, kao i raznolikom florom i faunom.

Novi Pazar je u 15. veku osnovao Gazi Isa - beg Ishaković, pored sedišta stare srpske države, Rasa, koji se u vreme Vuka Brankovića nazivao Trgovište. Turci su grad nazivali Jeni Bazar, što u prevodu znači Novo Trgovište. U pisanim materijalima Novi Pazar se prvi put spominje 1461. godine, u vezi sa dubrovačkim sudijama koje su u njemu obavljale svoje poslove. U doba turske vladavine, grad je bio naročito važan za vojne pohode prema zapadu, a kasnije je postao i značajno trgovačko mesto na raskrsnici prometnih puteva. Bila je to utvrđena varoš u kojoj su, pored Turaka, živeli i pravoslavni Srbi i mnogi kolonisti iz Dubrovnika i Mletačke republike. Vrhunac razvoja Novi Pazar je doživeo u drugoj polovini 17. veka, kada je bio jedan od najvažnijih trgovačkih centara u unutrašnjosti Balkanskog poluostrva.

Kula i bedem Motrilja nalazi se i danas u centru grada, a to je, zapravo, jedini Novopazarske tvrđave koji je sačuvan. Značajni objekti su i Petrova crkva iz 10. veka, Altun – Alem đžamija, manastiri Sopoćani i Đurđevi stupovi, kao i Amir – agin han iz 17. veka.



U Novom Pazaru, pored osnovnih i srednjih škola, funkcioniše i Državni univerzitet, kao i Fakultet za islamske studije. Zanimljivo je da se ovde nalazi i jedina islamska srednja škola u našoj zemlji, u okviru koje je ustanovljeno i žensko odeljenje.

U gradu, kako pokazuju podaci sa popisa iz 2011. godine, živi više od 66 hiljada ljudi. Preovlađuju Bošnjaci, a zatim slede Srbi, Muslimani, Romi, Goranci, Albanci i ostali. Najveći broj ljudi radi u prerađivačkoj industriji, ali se mnogi bave i trgovinom, građevinarstvom, poljoprivredom i ugostiteljstvom. U Novom Pazaru je u poslednjim godinama osnovano mnoštvo malih i srednjih privatnih preduzeća, od kojih se većina bavi proizvodnjom nameštaja, odeće i obuće, kao i trgovinom i uslužnim delatnostima. Trenutno ovaj grad predstavlja najvećeg proizvođača đžins odeće u našoj zemlji.

U jednom multinacionalnom i granici bliskom mestu, kao što je Novi Pazar, postoji, svakako izražena potreba za kvalitetnim prevodima zvaničnih dokumenata i javnih isprava, kao i njihova overa na legalan način, što su sve usluge koje, sa velikim zadovoljstvom, mogu da ponude prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Pored toga, svi zainteresovani Novopazarci, mogu kod nas pohađati profesionalnu obuku za obavljanje mnogih poslova III ili IV stepena stručnosti, što će im pružiti mogućnost da se dokvalifikuju ili prekvalifikuju i lakše dođu do potrebnog zaposlenja. Organizujemo i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama i na fakultetima, kao i obuku za rad na računarima i kurseve stranih jezika, nakon kojih se dobijaju potvrde o stečenom znanju koje su priznate i van granica naše zemlje.

TESTOVI


Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Novi Pazar?

Rad naših jezičkih stručnjaka podrazumeva efikasnost, tačnost prevedenog teksta, maksimalno uvažavanje svih zahteva klijenata i najpovoljnije cene na tržištu. Svi prevodioci i sudski tumači Novi Pazar poseduju vrhunska govorna i pisana znanja, kada su u pitanju jezici sa kojima rade, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima. Stoga je kvalitet njihovog prevođenja zaista na zavidnom nivou, čemu u prilog govore i stečene diplome sa Filoloških fakulteta, kao i godine iskustva u radu sa zvaničnim materijalima. Ipak, sam prevod službene dokumentacije nema, u pravnom i zakonskom smuslu, nikakvu vrednost, sve dok ne bude overen pečatom licenciranog sudskog tumača. Zbog toga naši stručnjaci veoma dobro poznaju i odgovarauće zakone, propise i regulative, vezane za materijale koje obrađuju, kao i zvaničnu pravnu terminologiju. Sve ovo vam garantuje da ćete biti više nego zadovoljni, ako se odlučite da nam poverite obradu svojih isprava i dokumenata, budući da ćete, na jednom mestu, bez lutanja od službe do službe, dobiti materijal na traženom jeziku i adekvatno overen, te ćete moći odmah da ga upotrebite u pravnim, administrativnim i ostalim poslovima.

Jasno je da nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom da uradimo prevod dokumenata sa nekog stranog na srpski jezik ili u obrnutom pravcu, sa našeg na neki drugi jezik. Međutim, usluga koja nas čini jedinstvenim u odnosu na ostale prevodilačke centre, jeste direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Kako bismo bili jasniji, navešćemo jedan primer. Zamislite da, recimo, imate neki naučni patent urađen na francuskom jeziku koji treba da se prevede na, neka bude, engleski. Uobičajeni postupak u ovakvim okolnostima je da se materijal sa izvornog francuskog najpre prebaci na srpski, pa zatim sa srpskog na traženi engleski jezik. No, prevodilac i sudski tumač Novi Pazar opisani prevod radi neposredno, uopšte ne koristeći naš maternji jezik. On, dakle, direktno prebacuje sadržaj sa francuskog na engleski jezik, čime, razume se, štedi vreme, ali i novac svojih klijenata, pošto za ovaj posao nije potrebno angažovati dva stručnjaka – jednog za osnovni, drugog za ciljani jezik.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevod dokumentacije na neki od 40 jezika za koje su kvalifikovani naši jezički stručnjaci. Pored uvek aktuelnih i svuda zastupljenih jezika – engleskog, francuskog, nemačkog, ruskog, španskog i portugalskog, prevodilac i sudski tumač Novi Pazar u svom radu koristi i italijanski, grčki, poljski, češki, slovački, kao i skandinavske jezike – švedski, danski, norveški i finski. Zvanični materijali mogu da se prevedu u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji koja obuhvata jezike naših suseda: bugarski, mađarski, bosanski, albanski, rumunski, hrvatski i makedonski, a uz to i ukrajinski, holandski, slovenački, turski, arapski, kineski ili japanski jezik. Iako se već vekovima njime nigde ne govori, latinski se tretira kao jezik nauke, te se često traže i prevodi koji ga sa neke strane uključuju, a uglavnom se odnose na dokumenta iz oblasti medicine, veterine, farmacije ili prava. Prevodioci i sudski tumači Novi Pazar sadržaje prebacuju i u okviru jezika koji su izuzetno retko u ponudi na drugim mestima, a to su hebrejski, korejski, romski, pakistanski, persijski i estonski. U želji da izađemo u susret svim klijentima koji imaju slušne i govorne poteškoće, u svoj stručni tim uvrstili smo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

Korisnici naših usluga uglavnom traže da njihova dokumenta obradimo u celosti, to jest, da ih prevedemo i overimo, budući da tako na istom mestu i za kratko vreme dobijaju materijal upakovan u formu u kojoj se odmah može koristiti u pravnom prometu. Međutim, dešava se da klijent već ima urađen prevod zvanične dokumentacije, a od nas traži samo da je propisno overimo. To nije nikakav problem, pošto prevodioci i sudski tumači Novi Pazar uvek daju sve od sebe da ispune očekivanja svojih stranaka. Morate znati da ste u ovoj, kao i u svim drugim situacijama, kada je posao overe u pitanju, obavezni da nam na uvid dostavite originalne materijale ili makar njihove overene kopije, kako bi ovlašćeno lice moglo da sprovede zakonom definisanu proceduru i uporedi ih sa prevodom. Radi se o tome da pečat sudskog tumača može biti stavljen samo da onaj prevedeni dokument čija sadržina ni u jednom predviđenom aspektu ne odstupa od njegovog izvora. Overeni materijal postaje validan sa stanovišta zakona i može se predavati u sve službe nadležnih institucija.

Ukoliko se ispostavi da prevod koji ste doneli nije urađen na odgovarajući način, on u tom obliku ne može biti overen, ali tu se naša saradnja ne završava. Možemo, naime, da vam ponudimo usluge lektora i korektora, vrlo važnih članova stručne ekipe Akademije Oxford, koji će za tili čas uraditi redakturu kompletnog prevedenog teksta, u njemu ispraviti sve što je potrebno, uskladiti prevod sa originalom i omogućiti vam da dobijete materijal na traženom jeziku koji je jezički, sadržajno i stilski doveden do perfekcije i koji, bez ikakvih problema, može biti overen.

Prevodilac i sudski tumač Novi Pazar obrađuje sledeća dokumenta

Svi članovi stručnog tima Akademije Oxford su, pre stupanja na ovu odgovornu dužnost, prošli odgovarajuće provere podobnosti, koje se ne odnose samo na nivo obrazovanja i praktičnu radnu sposobnost. Oni su, naime, odgovorne i moralne osobe, duboko svesni svoje profesionalne dužnosti da čuvaju i adekvatno se odnose prema svim podacima sa kojima dolaze u dodir na svom radnom mestu. Prevodioci i sudski tumači Novi Pazar su, pre imenovanja, položili i obaveznu zakletvu, koja predviđa da će posao obavljati u skladu sa važećim propisima, poštovati privatnost klijenata i na sve načine zaštititi dokumenta koja obrađuju od svake moguće zloupotrebe.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu bilo kog tipa zvaničnih dokumenata i u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji. Jedna smo od retkih institucija koja je kvalifikovana za prevod tekovina Evropske Unije, a uz to radimo i kompletnu obradu svih pravnih akata, odnosno ovlašćenja, izveštaja, pravilnika, sertifikata, punomoćja, licenci, dozvole za boravak, zahteva za dobijanje vize, sudskih odluka, kao i pravno zasnovanih sporazuma, poput ugovora o prometu nepokternosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih, ali i sudskih presuda, odluka i rešenja (recimo, presuda o razvodu braka) i ostalih dokumenata koja se tiču pravnih poslova na međunarodnom nivou.

Čest predmet rada naših jezičkih stručnjaka je i poslovna dokumentacija koja, između ostalog, obuhvata izvod iz Agencije za privredne registre, bilans stanja, rešenje o osnivanju privrednog lica, statut preduzeća, a uz to i sve tipove poslovnih ugovora i faktura, revizorske, godišnje, finansijske i ostale izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), bilans uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, osnivački akt preduzeća poslovne odluke i kompletnu tendersku dokumntaciju, bez čijeg kvalitetno urađenog overenog prevoda nijedna firma niti pojedinac ne može da učestvuje na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda. Svi koji posluju u domenu tehnike, nauke ili građevine traže obradu zvaničnih materijala iz ovih oblasti, pa prevodilac i sudski tumač Novi Pazar radi i sa građevinskim projektima, naučnim i tehničkim patentima, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, laboratorijskim analizama tehničkih uzoraka i ostalim sličnim dokumentima.

Od ličnih isprava prevodi se i overava pasoš, lična karta, vozačka dozvola, ali i izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih i radna dozvola.

Mnogi klijenti traže overen prevod dokumenata kojima se potvrđuje nivo obrazovanja ili se tiču nekih obrazovnih institucija, te tako prevodilac i sudski tumač Novi Pazar obrađuje nastavne planove i programe fakulteta, potvrdu o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, sveočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplomu i sve dodatke diplomi.

U cilju završavanja nekih administrativnih ili pravnih poslova neretko se nadležnim službama moraju dostaviti overeni prevodi raznoraznih uverenja, saglasnosti, potvrda ili izjava, pa možete očekivati da će prevodioci i sudski tumači Novi Pazar prihvati i rad sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, saglasnošću za zastupanje, potvrdom o slobodnom bračnom stanju, neophodnom za ulazak u bračne vode sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, kao i sa potvrdom o redovnim primanjima, uverenjem o nekažnjavanju, nasledničkom i ostalim izjavama pojediaca, potvrdom o redovnom zaposlenju ili o neosuđivanosti.

Često nam se klijenti obraćaju sa molbom da obradimo dokumenta iz sfere medicine ili farmacije, koja su im obično potrebna za lečenje u inostranstvu ili upotrebu uvoznih lekova i preparata. Stoga, prevodimo i overavamo specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Novi Pazar?

Da bi dokumenta koja su prevedena na traženi jezik zaista postala važeća sa stanovišta zakona, neophodno je da budu overena od strane ovlašćenog sudskog tumača. Naime, sam prevod, ma koliko savršen bio, nema nikakvu zakonsku vrednost, jer se na njemu na nalazi potvrda da ga je prekontrolisalo stručno lice.

Proces obrade zvaničnih materijala počinje, naravno, prebacivanjem njihovog sadržaja na traženi jezik. Ovo je zahtevan posao, budući da se u prevodu dokumenata i javnih isprava ništa ne sme raditi provizorno, već se sve pojedinosti iz izvornih spisa moraju tačno izraziti na ciljanom jeziku, što se posebno odnosi na prevod stručnih termina. Prevod mora biti urađen bez gramatičkih,pravopisnih i slovnih grešaka, u stilu koji predviđa izrada zvaničnih materijala. Pre overe, kontrolu prevoda sprovešće lektori, kako bi otklonili eventualne greške i tekst prilagodili duhu ciljanog jezika. Prvi korak u procesu overe sastoji se u detaljnom upoređivanju prevoda i njegovog originala, sa ciljem da se utvrdi da su ova dva dokumenta sasvim jednaka. Ako je to tako, prevodilac i sudski tumač Novi Pazar će prevod overiti svojim pečatom i potpisati ga. Time je ovaj dokument svrstan u rang ostalih originala i može se, sa istom zakonskom snagom, koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Da bi prevodioci i sudski tumači Novi Pazar mogli da ispune vaše zahteve, vrlo je važno da znate da ste obavezni da na uvid dostavite izvorna dokumenta, jer zakonska procedura, kao što ste iz gornjeg teksta mogli da vidite, nalaže da se ona pre overe moraju temeljno uporediti sa prevodom. Materijale koje treba da obradimo možete sami doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru, a možete ih, ukoliko vam to više odgovara, i poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe. Slanje službenih dokumenata na mejl je isključeno, osim u situaciji kada se od nas traži da uradimo „hitan prevod“ u izuzetno kratkom roku, te je tada vrlo važno da materijali što pre stignu do nas. Ipak, originale nam morate naknadno dostaviti na neki od načina koje smo prethodno pomenuli, vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak celog posla.

Overeni prevodi vaših dokumenata, zajedno sa originalima mogu vam biti isporučeni na način koji vam najviše odgovara. Nudimo vam mogućnost da dođete u našu filijalu i lično ih preuzmete ili da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom sa kojom ostvarujemo dugogodišnju saradnju. Cena usluge slanja materijala naplaćuje se potpuno nezavisno od usluge obrade dokumenata, a pada na teret naručioca. Njenu visinu odrediće angažovana služba za dostavu.

Cenovnik usluga Akademije Oxford dostupan vam je na našem zvaničnom sajtu, a o tome se možete raspitati i kod službenika u poslovnici. Cena prevoda zvaničnih materijala formira se kao ekvivalent ceni prevoda tekstualnog sadržaja koji broji ukupno 1800 slovnih mesta na jednoj strani, sa sve razmacima između reči. To je prevodilački standard koga se i sami pridržavamo, a primenjuje se i na službena dokumenta, iako ona na jednoj strani obično nemaju toliko karaktera. Cena „hitnog prevoda“ razlikuje se od uobičajenog, jer se u ovom slučaju plaća i takozvana taksa za hitnost, čija visina direktno zavisi od roka koji je klijent tražio, kao i od broja prevedenih strana.

Još nešto o overi dokumenata

Postoje dokumenta čiji prevodi, iako overeni pečatom sudskog tumača, ne mogu biti zvanično priznati bez overe Apostille pečatom. To je formalnost, uvedena na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine. Apostilirana dokumenta ne zahtevaju dalje overe i mogu se slobodno koristiti u praksi u svim državama koje su se saglasile sa pomenutom Konvencijom.

Budući da prevodioci i sudski tumači Novi Pazar nisu u obavezi da imaju informacije o Apostille pečatu, najtoplije vam preporučujemo da se blagovremeno o ovim pitanjima raspitate. Međutim, kako prevodilački centar Akademije Oxford uvek ima za cilj da na sve načine ispoštuje zahteve svojih klijenata, kod nas ćete dobiti sva uputstva vezana za ovu vrstu overe, pa će vam, nadamo se, nakon toga sve biti mnogo jasnije. U Republici Srbiji su za apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu nadležni osnovni sudovi koji se, shodno novom Zakonu o sedištima sudova, nalaze u svakom većem mestu. Kako se pravila Apostille overe razlikuju od dokumenta do dokumenta, morate se raspitati o tome da li se za vaš konkretni materijal zahteva i prevod sadržaja pečata na traženi jezik i da li je potrebno, pored prevoda, overavati i njegov original. Da biste bili sigurni da ćete dobiti validne informacije, tačno navedite službeniku koji dokument overavate Apostille-om, kao i u koju ćete ga svrhu dalje koristiti.

Postoje i zvanični materijali za koje nije predviđeno apostiliranje, a to su isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao i one neposredno vezane za neki carinski ili trgovinski posao.

Koga i gde potati za overu Apostille pečatom?

Osnovni sud u Novom Pazaru je pravosudna institucija u kojoj se svi žitelji ovog mesta i okolnih naselja mogu raspitati o pravilima apostiliranja. Sud se nalazi na Žitnom trgu 16, a broj telefona je 020-331-271. U sastavu pomenute ustanove funkcioniše i Sudska jedinica u Tutinu, u Ulici Kulina Bana 20. Tamošnji broj telefona je 020-811-008.

Svakako se nemojte ustručavati da nas na neki način kontaktirate u slučaju da su vam potrebna bilo kakva dodatna objašnjenja u vezi sa našim uslugama, načinom rada ili procesom overe i prevoda zvanične dokumentacije. Nastojaćemo da što iscrpnije odgovorimo na vaša pitanja a, ako bude potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Novi Pazar

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Novi Pazar


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Novi Pazar

Spisak sudskih tumača za grad Novi PazarSudski tumači za grad Novi PazarSpisak sudskih tumača za grad Novi Pazar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novi Pazar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novi PazarSudski tumači za grad Novi PazarCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Novi Pazar

Sudski tumači i prevodioci u Novom Pazaru

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!