Sudski tumači i prevodioci Odžaci

Gradsko naselje Ođžaci nalazi se u severozapadnom delu Vojvodine i administrativni je centar opštine koja nosi isto ime i koju, osim ovog, čine i naselja: Srpski Miletić, Bački Brestovac, Ratkovo, Bački Gračac, Lalić, Bogojevo, Karavukovo i Deronje. Opština pripada Zapadnobačkom upravnom okrugu, a okružuju je Apatin, Sombor, Kula, Vrbas, Bačka Palanka, Bač i reka Dunav koji, ujedno, predstavlja i granicu sa Hrvatskom. Naziv mesta i opštine predstavlja množinu turske reči „ođžak“, što se koristi kao sinonim za naš termin „dimnjak“, ali u turskom označava vojnu posadu. Postoji, takođe, i teorija da ime dolazi od naziva bosanskog mesta Ođžak, odakle je u 16. veku doseljeno 7 srpskih porodica, kao i da je nastalo tako što su nekada na ovom mestu ođžaci virili iz zemunica, te su se mogli iz daleka uočiti.

Naselje Ođaci se prvi put spominje polovinom 16. veka, a osnovali su ga Turci tokom vojnih operacija koje su vodili u južnoj Ugarskoj. Usled velikih dažbina, naplaćivanih za vojne potrebe, mesto je u 17. veku gotovo opustelo, jer se stanovništvo masovno selilo na sever. Ipak, u narednom stoleću ovde se doselilo stotinak srpskih i šokačkih porodica. Kada je nastupila kolonizacija Ođžaka nemačkim stanovništvom, starosedelačko stanovništvo se prinudno iseljava. Doseljenici su se mahom bavili poljoprivredom i počeli masovno da uzgajaju konoplju, što će dovesti do izuzetnog privrednog razvoja Ođžaka. U mestu je polovinom 18. veka izgrađena prva crkva, a 1813. naselje dobija dozvolu za održavanje nedeljnog sajma i dva vašara godišnje. U ovom periodu napretka podignut je i prvi parni mlin, osnovana prva zadruga, a radila su i dva novčana zavoda i štamparija. Početkom 20. veka izvršena je elektrifikacija Ođžaka. Kako su u ovom mestu uglavnom živeli Nemci i Mađari, tu nije bilo značajnijih sukoba u Prvom svetskom ratu, a nakon njegovog završetka Ođžaci postaju deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.

Danas u naselju Ođžaci živi više od 9 hiljada ljudi, dok cela opština ima preko 35 hiljada stanovnika. U privrednom pogledu dominira poljoprivreda, kao i prehrambena, tekstilna, metalska, hemijska i industrija građevinskog materijala. Sve ove proizvodne delatnosti bile su značajno pogođene krizom devedesetih godina prošlog veka, te su mnoga preduzeća prestala da rade. To je dovelo do povećanog broja nezaposlenih, smanjenja proizvodnih aktivnosti i gubitka tržišta.U Ođžacima postoji Narodna biblioteka „Branko Radičević“, opštinska biblioteka, Muzejska jedinica Narodne biblioteke i dve galerije. Obrazovanje se odvija u dve osnovne škole, gimnaziji i ekonomskoj školi. Tu je i Tehnička škola, privatna ekonomsko - poslovna škola i odeljenje niže muzičke škole i Fakulteta za uslužni biznis EDUKONS.

Akademija Oxford se neprekidno trudi da što većem krugu ljudi učini dostupnim svoje usluge, te i stanovnici Ođžaka i okolnih mesta mogu da u okviru našeg prevodilačkog centra dobiju overene prevode svih potrebnih službenih materijala na više od 40 svetskih jezika. Osim toga, možemo da ponudimo kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, profesionalno osposobljavanje za razna zanimanja III ili IV stepena stručnosti, obuku za rad na računarima i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

Šta sve za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Ođžaci?

Prevod službenih materijala bilo koje vrste na neki od 40 svetskih jezika je specijalnost stručnjaka koji su angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Osim uvek i svuda traženih i zastupljenih jezika, poput engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, portugalskog i španskog, prevodioci i sudski tumači Ođžaci u svom radu koriste i jezike koji nisu baš često u ponudi u prevodilačkim agencijama, budući da su njihovi poznavaoci retki na ovim prostorima. To su, na primer, korejski, hebrejski, pakistanski, romski, estonski i persijski jezik. Sadržaji zvaničnih dokumenata mogu biti prebačeni i na sve ostale evropske jezike koje do sada nismo spomenuli, poput grčkog, italijanskog, turskog, holandskog, ukrajinskog, slovenačkog, poljskog, češkog, slovačkog, kao i sa ovih na neke druge jezike. Prevodilac i sudski tumač Ođžaci u svom radu koristi i skandinavske jezike - danski, švedski, finski i norveški, ali i one koji se govore u državama koje nas okružuju: mađarski, hrvatski, bosanski, makedonski, albanski, bugarski i rumunski. U domen našeg rada spadaju i arapski, kineski i japanski jezik, ali i jezik Rimskog carstva, odnosno, latinski, koji je i danas zastupljen u pisanim materijalima vezanim za farmaciju, medicinu, veterinu ili prava. Prevodilačke usluge u našem centru pružaju se i osobama sa slušnim i govornim smetnjama za koje je zadužen vrhunski poznavalac znakovnog jezika.

Osim uobičajenog prebacivanja sadržaja dokumentacije sa ili na srpski jezik, prevodilac i sudski tumač Ođžaci može, zahvaljujući svom znanju, iskustvu, brojnim interesovanjima i afinitetima, da klijentima kojima je to potrebno omogući i direktno prevođenje koje obuhvata dva stana jezika. Naime, ovakav posao se u većini drugih institucija iz naše branše obavlja postupno, po sistemu „korak po korak“, to jest, tekst se najpre sa osnovnog jezika prebacuje na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Međutim, naši stručnjaci rade drugačije, efikasnije i povoljnije, budući da omugućuju svojim strankama da brže i za manje novca dođu do finalnog oblika svojih službenih materijala. To je, ujedno, i razlog zbog čega se ljudi koji imaju potrebu za ovakvom vrstom profesionalne usluge obično obraćaju stručnjacima u našem prevodilačkom centru.

Prevodioci i sudski tumači Ođžaci u svakoj situaciji nastoje da za što kraće vreme završe povereni im posao. Međutim, ponekad klijentima ponuđeni rokovi ne odgovaraju, jer im je materijal na novom jeziku potreban što pre. Tada možemo da uradimo takozvani „hitan prevod“ dokumenata, koji će biti završen u terminu koji sami klijenti odrede. I u takvoj situaciji vaša dokumenta će biti obrađena kvalitetno i precizno, uprkos radu u otežanim okolnostima. Ipak, cena „hitnog prevoda“ će se razlikovati od uobičajene, utoliko što se tada, osim bazičnih troškova, plaća i „dodatak za hitnost“, koji se obračunava na osnovu broja prevedenih strana i dužine roka koji klijent postavi za završetak celog posla.

Prevodi koje, na vaš zahtev, mogu da urade naši stručnjaci spadaju, bez sumnje, u najkvalitetnije koje na ovim prostorima možete dobiti, no, prihvatićemo da, ukoliko vi tako tražite, uradimo i samo overu materijala koji je na traženi jezik prebačen van našeg prevodilačkog centra. Postupak overe će u ovoj situaciji biti sproveden na isti način kao i kod prevoda koje su napisali prevodioci i sudski tumači Ođžaci, odnosno, pre stavljanja pečata ovlašćenog lica, izvršiće se detaljna kontrola prevedenog spisa i njegovo upoređivanje s originalom. Da ne bi bilo zabune, ovo ne činimo zato što sumnjamo u kvalitet rada prevodilaca koji nisu deo našeg stručnog tima, već je to, prosto, zakonom određena procedura koju smo, u svakoj situaciji dužni da sprovodimo. Dakle, ako se ustanovi da je prevod koji ste doneli sadržinski jednak originalu, kao i da se poklapaju upotrebljeni stručni termini, ali i stil pisanja, prevodilac i sudski tumač Ođžaci će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga. Sada to postaje validan materijal sa stanovišta prava i zakona koji će, u takvom obliku, prihvatiti sve nadležne institucije.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji imate nije urađen u skladu sa strogim pravilima obrade zvanične dokumentacije, odnosno da se u nečemu ne poklapa sa svojim izvorom ili sadrži neke druge nepravilnosti. Tada postupak overe neće moći da se sprovede, ali čak i za ovu situaciju možemo da vam ponudimo najbolje rešenje. Reč je, naime, o redakturi teksta prevoda, koju će uraditi lektori i korektori, članovi naše profesionalne ekipe i vrhunski jezički stručnjaci. Oni će izvršiti pregled osnovnog i novog dokumenta, ispraviti eventualne stilske, pravopisne, gramatičke i slovne reške i u svemu uskladiti prevod sa originalom. Nakon njihove intervencije dobićete dokument na traženom jeziku koji ćete, bez teškoća, moći da overite.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Ođžaci?

Diplomirani filolozi koji rade u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford poseduju perfektno poznavanje jezika sa kojima rade, a mnogi od njih su i izvorni govornici, što kvalitet njihovih prevoda podiže na još viši nivo. Prevodioci i sudski tumači Ođžaci iza sebe imaju bogato profesionalno iskustvo kao i veliki broj zadovoljnih klijenata koji im se, nakon prve saradnje, i kasnije uvek obraćaju kada je u pitanju obrada službenih materijala. Budući da u domen njihovog delovanja spada i overa zvaničnih dokumenata i javnih isprava, vrlo dobro pozaju sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju.

Spisak dokumenata koja se obrađuju u našem prevodilačkom centru je, zaista, veoma dugačak, tako da ćemo ovde spomenuti samo one sa kojima se najčešće susrećemo.

Od ličnih isprava to su, razume se, lična karta i pasoš, ali prevodilac i sudski tumač Ođžaci prevodi i overava i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, kao i potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i sva ostala dokumenta koja su isključivo vezana za jednu osobu.

U poslovnu dokumentaciju koja se obrađuje u našem prevodilačkom centru spadaju potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji, bilansi stanja, poslovne odluke, izvodi iz Agencije za privredne registre, revizorski izveštaji, a uz to i bilansi uspeha, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, rešenje o osnivanju privrednog lica, svi tipovi poslovnih ugovora, poput onih o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajnih i ostalih, te osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB) i mnogi drugi pisani materijali potrebni za biznis na nivou više država. Prevodilac i sudski tumač Ođžaci prevodi i overava i sva dokumenta potrebna za učešće na nekom tenderu. Tu, između ostalog, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Kod nas možete dobiti overeni prevod bilo kog sudskog rešenja, odluke ili presude, a najčešće se traži, na taj način obrađeno, rešenje o razvodu braka. Takođe radimo i sa ostalim dokumentima koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima, a to su, recimo, saglasnost o zastupanju, punomoćja, izveštaji, ovlašćenja, licence, pravilnici, sertifikati, kao i različiti sporazumi koji imaju pravnu osnovu, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih, zatim dozvole za boravak, zahtevi za dobijanje vize, različite izjave pojedinaca i sva ostala nespomenuta pravna akta. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Ođžaci može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Osim tehničke, građevinske i naučne dokumentacije, u koju, pored ostalog, spadaju građevinski projekti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, naučni i tehnički patenti i deklaracije proizvoda, prevodioci i sudski tumači Ođžaci mogu da prevedu i overe i sve pisane materijale iz domena medicine ili farmacije, potrebne radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili korišćenja uvoznih lekova i preparata. Ovde, na primer, možemo ubrojati specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze i različitu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Savremeni svet otvorenih granica mnogima je pružio mogućnost da pronađu odgovarajući posao ili da se školuju i usavršavaju u inostranstvu. U tu svrhu potrebna su kvalitetno prevedena i regularno overena dokumenta kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca ili koja se na neki način tiču obrazovnog sistema ili pojedinih njegovih institucija. Tako prevodioci i sudski tumači Ođžaci rade sa prepisom ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjem o položenim ispitima, nastavnim planovima i programima fakulteta i, neizostavno, sa diplomom i svim dodacima koji uz nju idu.

U mnogim situacijama potrebno je nadležnim službama predati overene prevode različitih potvrda i uverenja, kako bi se ostvarili traženi zahtevi ili određena lična prava, pa prevodilac i sudski tumač Ođžaci obrađuje potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje, na primer, nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o neosuđivanosti ili onu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima.

Sva dokumenta koja nam dostavljate na obradu biće potpuno sigurna i zaštićena od bilo kakve moguće nepoželjne upotrebe. Vaša privatnost će biti bezuslovno poštovana, a podaci iz vaših materijala strogo čuvani. Tome u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Ođžaci, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, položili profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će u svom radu uvek poštovati važeće zakone i adekvatno se odnositi prema korisnicima svojih usluga i svim podacima koji im se u poslu otkrivaju. Stoga, dakle, možete biti sigurni da ćete u našem prevodilačkom centru, pored kvalitetnog prevoda i overe prema zakonom utvrđenoj proceduri, dobiti i veliku sigurnost i apsolutnu diskreciju.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Ođžaci?

Primarni zadatak naših stručnjaka jeste da klijentima omoguće dobijanje dokumenta ili javne isprave na novom jeziku, koji će moći bez ikakvih problema da se koristi u pravnom prometu. Kako bi to postigli, pre svega, moraju tražene sadržaje kvalitetno i korektno prebaciti na jezik koji se zahteva u prevodu. Ovo je zahtevan i odgovoran posao, budući da se očekuje da sve pojedinosti iz izvornog dokumenta budu adekvatno prevedene i izražene, što se pre svega odnosi na stručne izraze i termine, na kojima se i baziraju službeni materijali. Prevodioci i sudski tumači Ođžaci vladaju svim pravopisnim i gramatičkim pravilima jezika sa kojima rade i iznad svega ih poštuju u prevođenju. Takođe, nastoje da materijale na novom jeziku izrade u stilu pisanja zvanične dokumentacije, koji je specifičan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, kontrolišu ga prvo sami njegovi autori, a zatim i lektori, koji imaju zadatak da uoče i isprave i ono što je u prvom pregledu eventualno promeklo. Sada dokument preuzimaju sudski tumači, koji odmah vrše temeljno i sistematično upoređivanje prevoda i njegovog originala. Ovo se radi zato što jedino materijal koji je preveden tako da u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima potpuno odgovara originalu može biti overen. Ako se ispostavi da je to zaista tako, prevodilac i sudski tumač Ođžaci overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a nakon toga ga i potpisati. Sada je dotični material potpuno spreman za upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju, sa istom zakonskom snagom koju poseduje i bilo koji drugi original.

Materijale koje želite da prevodioci i sudski tumači Ođžaci profesionalno obrade možete lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom službeniku. Takođe je moguće da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili kuriske službe koju sami odaberete. Moramo samo napomenuti da nam na uvid morate dostaviti i originale dokumenata ili makar njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi, jer, u suprotnom, prevodi vaših službenih materijala neće moći da budu overeni. Jedino u situaciji kada za vas radimo „hitan prevod“ možete skenirana dokumenta da nam pošaljete na mejl, pošto je to, bez sumnje, najbrži način dostave, ali napominjemo da naknadno morate doneti ili na pomenute načine poslati i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Ođžaci mogao da kompletira obradu.

Preuzimanje gotovih prevoda i originala obavlja se prema dogovoru sa klijentima, a na način koji njima najviše odgovara. Mi nudimo mogućnost da lično podignete svoja dokumenta u našem predstavništvu ili da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom na ovom polju već godinama sarađujemo. Usluga dostave dokumentacije je nešto što ćete, takođe, morati da platite, nezavisno od troškova koje iziskuju usluge našeg prevodilačkog centra. Cena ovakvog slanja dokumenata određuje se prema važećem cenovniku službe koja je izvršila dostavu i plaćate je prilikom preuzimanja.

Visina cena prevodilačkih usluga određuje se, inače, na osnovu broja obrađenih strana, a praksa je da se na veće količine materijala odobrava određeni popust. Kako predviđa jedno od pravila prevodilačke profesije, jedna strana teksta koji je prebačen na novi jezik obuhvata sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima. Na osnovu toga se izračunava cena prevoda svih pisanih materijala, pa i zvanične dokumentacije, iako jedna njihova strana gotovo uvek sadrži znatno kraći tekst. Cenovnik svih usluga koje nudimo dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas može iformisati i ovlašćeni koordinator u našoj filijali.

Još neka bitna obaveštenja o overi zvaničnih dokumenata

Većina službenih materijala se, nakon overe pečatom sudskog tumača, može bez problema uključiti u pravni promet. No, postoje i ona dokumenta koja moraju proći i proveru višeg nivoa, a to je, u stvari, overa takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo oko 100 država. Podrazumeva se da apostilitani materijali ne zahtevaju nikakvu naknadnu overu i da se slobodno mogu upotrebljavati u pravnim sistemima svih država potpisnica gore pomenute Konvencije.

Apostille overa ima, međutim, svoje specifičnosti. Pre svega, ona nije predviđena za sve službene materijale, te se, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava izdath od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika, kao ni kod administrativnih isprava neposredno vezanih za određeni carinski ili trgovinski posao. Takođe, proces apostiliranja nema isti tok kod svih dokumenata. Ponekad je, naime, potrebno prvo uraditi prevod i overu koju vrši sudski tumač, pa tek onda overu Apostille-om, a nekada je predviđeno da se na materijal prvo stavi Apostille pečat, izrađen u formi štambilja u koji su upisani traženi podaci, a tek onda se radi prevod sadržaja i overa pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Osim toga, kod nekih materijala je dovoljno apostilirati samo prevod, dok se kod drugih zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu.

Budući da su za overu Apostille pečatom u našoj zemlji zaduženi osnovni sudovi, prevodilac i sudski tumač Ođžaci nije obavezan da do detalja poznaje ovaj proces. On će vas, ipak, uputiti u pojedinosti o kojima treba da se raspitate i reći vam koja je pravosudna institucija u vašem mestu za to nadležna.

Kako dobiti informacije o Apostille-u?

Žitelji Ođžaka i okolnih mesta o svim gore navedenim pitanjima vezanim za apostiliranje mogu se raspitati u Sudskoj jedinici u Ođžacima, u Somborskoj ulici 21 ili na broj telefona 025-5743-212. Ako treba, možete se obratiti i neposredno nadređenoj ustanovi, a to je Osnovni sud u Somboru, čija je adresa Venac Stepe Stepanovića 13, a broj telefona 025-412-221.

Sve vaše nedoumice u vezi sa radom našeg prevodilačkog centra razjasniće naši koordinatori, te ih slobodno na neki način kontaktirajte. Ako treba, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim stručnjakom iz našeg tima.


Kategorije prevoda za Odžaci

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Odžake


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Odžaci

Spisak sudskih tumača za grad OdžaciSudski tumači za grad OdžaciSpisak sudskih tumača za grad Odžaci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Odžaci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad OdžaciSudski tumači za grad OdžaciCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Odžaci

Sudski tumači i prevodioci u Odžacima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!