Sudski tumači i prevodioci Opovo

Na samo tridesetak kilometara od Beograda nalazi se opština Opovo, jedna od najmanjih u Vojvodini. Njeno administrativno sedište predstavlja gradsko naselje Opovo, koje sa Barandom, Sakulama i Sefkerinom, čini pomenutu opštinu. Sva mesta se nalaze na levoj obali reke Tamiša i pripadaju Južnobanatskom upravnom okrugu. U samom Opovu živi više od 4 hiljade ljudi, dok cela teritorija opštine ima oko 9 hiljada stanovnika.

Na mestu današnjeg naselja, u prošlosti su postojala dva, teritorijalno bliska mesta – Opovo i Želj. Smatra se da je Želj bio stariji, pošto se Opovo spominje prvi put tek 1672. godine. Za vreme turske vladavine nalazili su se u sastavu Pančevačke nahije. Polovinom 18. veka, vršile su se urbanizacija i rekonstrukcije u Banatu, pa je naselje Opovo premešteno na mesto gde se i danas nalazi. Imalo je dve pravoslavne i jednu katoličku parohiju, a postojale su i dve škole – srpska i nemačka. Stanovništvo se bavilo zemljoradnjom, stočarstvom, lovom i ribolovom.

U okolini Opova nalazi se nekoliko arheoloških nalazišta iz perioda vinčanske i starčevačke kulture. Neki od pronađenih predmeta mogu se videti u Pančevačkom muzeju.U Opovu danas žive uglavnom Srbi, ali ima i Roma, Rumuna i Hrvata. Najzastupljenije delatnosti su poljoprivredna proizvodnja, prerađivačka industrija i trgovina, a znatan broj stanovnika zaposlen je i u zdravstvenim i socijalnim službama. U ovoj opštini postoji nekoliko predmeta koji su pod zaštitom Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, a to su ikonostas Srpske pravoslavne crkve u Opovu, Prestono jevanđelje u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Barandi, kao i ikonostas, pevnice i tronovi u Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Sakulama. U Opovu radi i galerija „Jovan Popović“, koja privlači pažnju ne samo svojom interesantnom i neobičnom arhitekturom, već i mnogobrojnim dobro osmišljenim i organizovanim izložbama, likovnom kolonijom i raznim zanimljivim manifestacijama.

U turistikom smislu, pored reke Tamiš, značajno je i jezero „Šaran“, prilagođeno svim potrebama ribolovaca, lovišta bogata raznovrsnom divljači i brojni sportski objekti. Na obali Tamiša u Opovu predviđena je izgradnja Ribarskog naselja sa marinom za čamce, što bi svakako trebalo da unapredi turističku ponudu ovog kraja.

Opovo je, takođe, jedno od mnogih mesta u Srbiji u kome stanovnici mogu koristiti atraktivne programe i usluge Akademije Oxford. Svima kojima je to potrebno nudimo profesionalno osposobljavanje, to jest, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, izuzetno dobro osmišljenu i organizovanu pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim gimnazijama, srednjim i višim školama, kao i na fakultetima, ali i kurseve stranih jezika, nakon kojih se dobijaju međunarodno priznati sertifikati, te obuku za rad na računarima, bez kojih je nemoguće snaći se u savremenom svetu. Pored toga, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, rade i prevodioci i sudski tumači Opovo, koji su specijalizovani za prevod javnih isprava i ostalih zvaničnih dokumenata na neki od preko 40 jezika, kao i za njihovu overu na zakonom definisan način.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Opovo?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford u Opovu možete dobiti prevod zvaničnih materijala na neki od 40 svetskih jezika, među kojima su i oni koji se retko sreću u ostalim instutucijama sličnog tipa, kao što su estonski, persijski, hebrejski, korejski, romski i pakistanski. Najtraženiji su, svakako, engleski, nemački, francuski, ruski, portugalski, španski, kao i turski, arapski, italijanski i grčki jezik, ali i oni koji se govore u državama naših suseda: mađarski, albanski, rumunski, makedonski, bugarski, hrvatski i bosanski. Prevodilac i sudski tumač Opovo u svom radu koristi i slovenački, ukrajinski, holandski, češki, poljski, slovački, skandinavske jezike – finski, švedski, norveški i danski, ali i kineski, japanski i latinski jezik. U našem stručnom timu nalazi se i vrhunski poznavalac znakovnog jezika, koji će izaći u susret svim potencijalnim korisnicima naših usuga sa slušnim i govornim poteškoćama.

Svakako da najčešće dobijamo zahteve da zvanične materijale prevedemo sa nekog stranog jezika na srpski, ili u obrnutom smeru, sa našeg na neki strani jezik, ali usluga po kojoj se izdvajamo od ostalih prevodilačkih centara jeste direktan prevod dokumentacije koji obuhvata dva strana jezika. Naime, ako pretpostavimo da imate neki spis sačinjen na, recimo, mađarskom jeziku koji iz nekog razloga treba da bude prebačen na nemački, prevodilački centar Akademije Oxford je baš pravo mesto za vas! Kod nas se opisani prevod obavlja direktno, sa mađarskog na nemački jezik, a ne posredno, sa mađarskog na srpski, pa sa srpskog na nemački, kakva je uobičajena praksa. Da bi se sve to postiglo, potreban je zaista zavidan nivo stručnog i opšteg obrazovanja, brojna interesovanja i veliko iskustvo, a sve ove kvalitete poseduju prevodioci i sudski tumači Opovo.

Koje još usluge možete dobiti u našem prevodilačkom centru?

Prevodioci i sudski tumači Opovo se zaista trude da u svakoj situaciji, čak i kada se pred njih stavljaju komplikovani zadaci, daju razumno kratak rok za završetak posla. Ponekad, međutim, klijenti imaju potrebu da se obrada dokumenata završi izuzetno brzo, te traže takozvani „hitan prevod“ materijala, koji, takođe, prihvatamo da uradimo. U toj situaciji, uz maksimalno angažovanje naših stručnjaka, činimo sve da posao obavimo na visokom nivou kvaliteta i ispoštujemo rok koji je klijent tražio, ma koliko on bio kratak. Cena ove usluge razlikuje se od one koja se plaća za prevod dokumentacije pod uobičajenim uslovima, pošto se tada, uz osnovnu cenu, plaća i taksa za hitnost. Njen iznos zavisi od broja prevedenih strana, budući da se za velike količine materijala uvek odobrava odgovarajući popust, ali i od dužine roka koji je klijent odredio za kompletnu obradu.

Dešava se i da nam se stranke obraćaju sa pitanjem da li možemo samo da overimo dokument koji je neko drugi, van našeg prevodilačkog centra, već preveo na traženi jezik. Odgovor je, naravno, potvrdan, ali moramo da naglasimo da smo obavezni da, pre same overe, izvršimo kontrolu prevoda i njegovo upoređivanje sa originalom. Da ne bi bilo zabune, ovo ne radimo jer nemamo poverenja u kvalitet rada ostalih kolega, već je to zakonom utvrđena procedura koju imamo obavezu da sprovodimo. Ako se pokaže da između prevoda i originala ne postoje odstupanja i da je prevod urađen onako kako nalažu pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom, prevodilac i sudski tumač Opovo će ga overiti svojim pečatom i potpisati ga. Time će ovaj dokument svrstati u red pravno i zakonski validnih spisa koji, bez ikakvih prepreka, mogu da se koriste u svim legalnim poslovima i predaju u službe nadležih institucija.

Ako, međutim, prevodilac i sudski tumač Opovo ustanovi da se prevod, delimično ili potpuno, ne poklapa sa originalom ili da u njemu ima drugih nepravilnosti, predložiće da lektori i korektori, takođe članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford, urade redakturu teksta i isprave sve eventualne gramatičke, pravopisne i stilske greške, usklade prevod sa originalom i u svakom smislu poboljšaju njegov kvalitet, kako bi, bez smetnji, mogao da bude overen i uključen u međunarodni pravni saobraćaj.

Koja sve dokumenta obrađuju prevodioci i sudski tumači Opovo?

Da bi se neka osoba bavila odgovornim poslom koji podrazumeva prevod i obradu zvaničnih dokumenata mora, pre svega, steći visoko obrazovanje na nekom od odseka Filoloških fakulteta, ali i posedovati vanredno dobre govorne i pisane sposobnosti vezane za određeni jezik. Upravo ove stručne kvalifikacije imaju svi prevodioci i sudski tumači Opovo, a veliki broj njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika što, van svake sumnje, kvalitet njihovog rada podiže na još viši nivo. Svakako se podrazumeva da temeljno poznaju zakonske regulative i stručnu pravnu terminologiju koji su na neki način povezani sa obradom zvaničnih materijala. Uz sve pomenuto, o njihovom profesionalizmu i poslovnosti govori i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji redovno, nakon prve saradnje, ponovo angažuju naše jezičke eksperte, kada god imaju potrebu za obradom zvanične dokumentacije.

Prevodioci i sudski tumači Opovo osposobljeni su za rad sa svim tipovima službenih materijala, bez obzira koliko je njihova sadržina kompleksna i zahtevna.

Od ličnih dokumenta prevode i overavaju izvod iz matične knjige rođenih, ličnu kartu, pasoš, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i radnu dozvolu.

U današnje vreme većina uspešnih firmi i pojedinaca posluju na međunarodnom nivou, te se prevodioci i sudski tumači Opovo bave i prevodom i overom svih tipova biznis ugovora (kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i ostalih), kao i statuta i osnivačkog akta preduzeća, potvrda o kvalitetu proizvoda, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), izvoda iz Agencije za privredne registre, bilansa stanja i uspeha, ali i rešenja o osnivanju pravnog lica, ulaznih i izlaznih faktura, poslovnih odluka i svih tipova poslovnih izveštaja, kao što su: finansijski, revizorski, godišnji i mnogi drugi. U modernom poslovanju često se organizuju javna prikupljanja ponuda, takozvani tenderi, a ako su međunarodni, onda to podrazumeva podnošenje overenih prevoda tenderske dokumentacije koja obuhvata: predmere, obrasce, grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama, uputstva za ponuđače i opšte uslove, a sve to možete, naravno, dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford.

Pravni i sudski poslovi, koji izlaze iz okvira sistema jedne države, zahtevaju kvalitetno prevedena i regularno overena pravna akta u koja između ostalih spadaju: saglasnost o zastupanju, razni izveštaji, licence, pravilnici, ovlašćenja, sertifikati, punomoćja i izjave pojedinaca, kao i zahtev za dobijanje vize i sudske presude, odluke i rešenja. Iz ovog domena prevodilac i sudski tumač Opovo obrađuje i sve tipove pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogi drugi, a na zahtev klijenata može da uradi i prevod tekovina Evropske Unije.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overen prevod bilo kog pisanog materijala koji je na neki način povezan sa naukom, tehnikom, građevinom, medicinom ili farmacijom, pa prevodilac i sudski tumač Opovo profesionalno obrađuje uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinske projekte, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Pošto je mnogima za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u inostranstvu potreban overen prevod dokumenata kojim se potvrđuje nivo obrazovanja ili koja su na neki način povezani sa obrazovnim institucijama, prihvatamo da obradimo i diplome i sve dodatke koji uz njih idu, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i sve ostale pisane materijale sličnog tipa.

Za sklapanje braka sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, neophodan je overeni prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, a za mnoge administrativne i pravne poslove traže se, na ovaj način obrađene, razne potvrde i uverenja. Tako prevodilac i sudski tumač Opovo prevodi i overava i potvrdu o stanju o tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i onu o neosuđivanosti.

Moramo da naglasimo da je ono o čemu se u prevodilačkom centru Akademije Oxford posebno vodi računa upravo zaštita podataka do kojih naši stručnjaci u svom radu dolaze, budući da uvek na prvo mesto stavljamo interese svojih klijenata. Svi prevodioci i sudski tumači Opovo su pre imenovanja, a kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, položili zakletvu pred nadležnim državnim organima i obavezali se da će uvek raditi u skladu sa važećim regulativama i iznad svega poštovati privatnost svojih klijenata. Ukoliko, dakle, odlučite da smo mi pravi izbor za obradu vaših dokumenata, možete biti sigurni da ćete, uz apsolutnu diskreciju i čuvanje vaših materijala od bilo kakve zloupotrebe, na jednom mestu, za relativno kratko vreme i po najpovoljnijoj ceni na tržištu, dobiti kvalitetno prevedene i regularno overene materijale.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Opovo?

Da bi neki dokument postao pravno važeći i upotrebljiv sa stanovišta zakona mora pre svega da bude adekvatno preveden na jezik koji se traži. To znači da se sve pojedinosti iz osnovnog spisa moraju tačno prebaciti na ciljani jezik, uz posebno obraćanje pažnje na prevod stručnih termina koji zapravo i čine srž zvaničnog dokumenta. U prevodu, naravno, ne sme biti slovnih, gramatičkih ni pravopisnih grešaka, i on mora biti urađen u skladu sa duhom jezika na koji se prevodi. Vodi se takođe računa i o stilu pisanja službenih dokumenata, koji nikako ne sme odudarati od originalnog. Nakon što prevod prekontrolišu lektori i isprave greške koje do tada nisu uočene, obradu preuzima sudski tumač. Njegov prvi zadatak sastoji se u tome da sistematično i pažljivo uporedi sadržaj na novom jeziku sa izvornim materijalom i utvrdi da li se oni u svim predviđenim aspektima poklapaju. Ako je to tako, prevod će overiti svojim jedinstvenim pečatom, potpisati ga i na taj način svrstati u isti rang sa ostalim originalnim dokumentima. Bez ove potvrde koju izdaje sudski tumač, kao ovlašćeno lice, prevod dokumenta ili javne isprave neće moći da se koristi u pravnom sistemu jer ne poseduje nikakvu zakonsku težinu.

Iz pomenutog opisa obrade zvaničnih materijala jasno se vidi da je za potpunu obradu dokumenata neophodno da imamo uvid u njihove originale ili regularno overene kopije istih, koje nam možete dostaviti lično, predajući ih ovlašćenom koordinatoru u našoj poslovnici ili ih poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe koju sami odaberete. Slanje dokumentacije na mejl je, u uobičajenim okolnostima, isključeno, pošto se na ovaj način ne mogu dostavljati originali, ali kada za vas radimo „hitan prevod“ dokumenata možete nam ih skenirane poslati elektronskom poštom, budući da je to najbrži način dostave, a brzina je upravo glavni faktor koj,i u ovom slučaju, omogućava ispunjenje vaših zahteva. Nemojte, ipak, zaboraviti da ste u obavezi da nam naknadno, a vodeći računa o postavljenom roku, donesete ili na neki od predviđenih načina pošaljete originale, ako želite da vaši prevodi budu i zvanično overeni.

Kada prevodioci i sudski tumači Opovo završe obradu vaših dokumenata, ona se spajaju sa originalima i možete ih preuzeti na jedan od dva načina – lično, dolazeći u našu poslovnicu ili pouzećem, tako što ćete u posebom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam materijale pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom obično sarađujemo ili Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke. Troškovi ove usluge obračunavaju se odvojeno od cene overe i prevoda i idu na račun klijenta.

Sve cene usluga koje mogu da pruže naši stručnjaci možete pronaći u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford na zvaničnom sajtu kompanije, a o tome se možete raspitati i kod ovlašćenih koordinatora u poslovnici. Cena prevoda određuje se prema broju obrađenih strena, a na jednoj od njih se, shodno važećem prevodilačkom strandardu, nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo se primenjuje na sve pisane materijale, pa tako i na zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana obično sadrži znatno manji broj slovnih mesta.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Da bi neki zvanični spisi postali pravno validni, osim overe koju vrši licencirani sudski tumač, potrebna je i takozvana Apostille overa, koja se može odrediti kao potvrda na višem nivou. Za ovaj posao u Republici Srbiji nadležni su osnovni sudovi, koji se, prema novom Zakonu o sedištima sudova, nalaze u svakom većem mestu.

Apostille pečat je, zapravo, štambilj u koji se na odgovarajući način unose potrebni podaci i on obezbeđuje nesmetanu upotrebu overenog dokumenta u pravnim sistemima svih država koje su 1961. godine u Hagu potpisale Konvenciju o ukudanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava.

Budući da za ovaj posao nisu nadležni, prevodioci i sudski tumači Opovo vam ne mogu pružiti sve informacije o Apostille-u, ali će vas uputiti u nadležnu instituciju u vašem mestu gde ćete dobiti potrebne odgovore. Veoma je važno da se o svemu na vreme raspitate, pošto se apostiliranje razlikuje od dokumenta do dokumenta, a ponekad je potrebno prevesti i sam sadržaj pečata ili overiti i prevod i original, što su veoma bitne informacije za nesmetani proces overe vaših materijala.

Apostille overa se nikada ne radi za isprave koje su izdali diplomatsko-konzularni predstavnici ili one neposredno povezane sa nekim carinskim ili trgovinskim poslom.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Stanovnici Opova se o pomenutim pitanjima mogu raspitati u Osnovnom sudu u Pančevu, koji je nadležan za područja opština Alibunar, Kovačica, Opovo i grad Pančevo. Sud se nalazi u Ulici Vojvode Radomira Putnika 13-15, a broj telefona je 013-344-366. U sastavu ove pravosudne institucije nalazi se i Sudska jedinica u Kovačici i Kancelarija za prijem pismena i overu isprava i potpisa u Alibunaru.

Ukoliko postoji još nešto što biste želeli da saznate u vezi sa radom naših stručnjaka, možete nam se slobodno obratiti telefonom ili mejlom, ili doći u našu poslovnicu. Potrudićemo se da detaljno odgovorimo na sva vaša pitanja, a ako bude potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Opovo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Opovo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Opovo

Spisak sudskih tumača za grad OpovoSudski tumači za grad OpovoSpisak sudskih tumača za grad Opovo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Opovo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad OpovoSudski tumači za grad OpovoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Opovo

Sudski tumači i prevodioci u Opovu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!