Sudski tumači i prevodioci Padina

Padina je naselje koje se nalazi u severozapadnom delu Srbije, u Vojvodini. U sastavu je opštine Kovačica, a pripada Južnobanatskom upravnom okrugu. Mesto je locirano između naselja Kovačica i Samoš, u centralnom delu opštine.

Padinu su osnovale porodice iz centralne Slovačke 1806. godine. Ranije se na ovom mestu nalazilo istoimeno naselje u kome su prvo živeli Rumuni, a potom su ga naseljavali Srbi. Tada je Vojvodina bila u sastavu Austrougarske monarhije i na njenoj teritoriji bila je vojna granica prema Osmanlijskom carstvu. Padina je predstavljala graničarsko naselje, ali je život u njemu počeo da se komplikuje usled izbijanja Prvog srpskog ustanka. Zbog toga su vojne vlasti Habzburške monarhije odlučile da Padinu nasele slovačkim življem, kako bi mogli bolje da kontrolišu granicu. Istovremeno, susedni Samoš naseljen je srpskim stanovništvom. Tako su u Padini izgrađene 83 kuće od blata i opštinske zgrade od kvalitetnog čvrstog materijala. U narednim godinama 160 slovačkih porodica je ovde započelo novi život, ali pod prilično teškim uslovima, budući da nije bilo dovoljno vode, a česti su bili i peščani vetrovi, pošto se na ovom prostoru nalazila Deliblatska peščara. Iz tog razloga je 1814. godine započeto kopanje bunara, najdubljih u celom Banatu. Ovaj posao finansirala je država, a danas je jedan od njih, Šajbenov bunar, restauriran i otvoren za turiste.

U Padini živi više od 5 hiljada ljudi, a skoro 97 odsto njih čine Slovaci. Primarna delatnost je poljoprivreda, ali su zastupljeni i poslovi u građevinarstvu, trgovini i prerađivačkoj industriji. U mestu radi osnovna škola „Maršal Tito“, Dom kulture, Biblioteka i Galerija naivne umetnosti. U okviru Doma kulture „Mihal Babinka“, aktivne su i pozorišna i literarna sekcija, koje, inače, imaju dugu tradiciju u ovom mestu. Prva pozorišna predstava u Padini je, tako, postavljena još daleke 1919. godine, a pozorišni život je u ovoj sredini postao još aktivniji posle završetka Prvog svetskog rata. Literarni klub mladih padinskih pregalaca osnovali su ovdašnji studenti davne 1957. godine. Aktivnost ove sekcije je obuhvata takmičenja, organizovanje književnih posela i tradicionalne manifestacije „Babinkovi susreti“, a od 1987. sekcija izdaje i časopis „Usvit“ u kome se objavljuju pesme mladih autora. Biblioteka u Padini je ogranak Opštinske biblioteke u Kovačici, a u sastavu mesnog Doma kulture postoji i Galerija naivne umetnosti, budući da je kraj nadaleko pozvat po ovom vidu slikarstva.Svake godine, tokom avgusta i septembra, održavaju se „Padinski dani kulture“, u okviru kojih se priređuju pevačke i folklorne priredbe, izložbe, pozorišne predstave i zabavni događaji, poput „Gulašijade“.

Padina je još jedno od mesta u Vojvodini i, uopšte, u Srbiji, čiji stanovnici imaju mogućnost da koriste usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, koje se odnose na prevod i overu svih vrsta službenih materijala, u okviru više od 40 svetskih jezika. Osim toga, možemo da ponudimo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi, kao i na fakultetima, obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, odnosno prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju, za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Padina?

U našem prevodilačkom centru rade vrhunski jezički stručnjaci koji su diplomirali na potrebnim smerovima Filoloških fakulteta, a mnogi su i izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode. Poseduju izuzetne pisane i govorne veštine, kao i umešnost u izražavanju na odgovarajućem jeziku, ali i ogromno profesionalno iskustvo. Kako bi mogli da na legalan način overavaju prevode potrebnih dokumenata, veoma dobro pozvaju i važeće zakone i stručnu pravnu terminologiju. Prevodioci i sudski tumači Padina će vam, dakle, omogućiti da na jednom mestu, uvek u dogovorenom roku i po veoma povoljnoj ceni, dobijete službeni materijal na novom jeziku, u takvom obliku da ćete moći odmah da ga koristite u pravnom prometu.

Naši stručnjaci su kvalifikovani za više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Pored, naravno, srpskog, prevodioci i sudski tumači Padina, u svom radu koriste i ostale slovenske jezike: ruski, ukrajinski, slovački, poljski, češki, hrvatski, slovenački, bosanski, makedonski i bugarski. Sadržaje službenih materijala mogu prebaciti i na uvek tražene i aktuelne jezike, poput engleskog, nemačkog, francuskog, španskog, portugalskog, italijanskog i grčkog, ali i sa ovih na neke druge jezike. U našem prevodilačkom centru radi se i sa turskim, arapskim, mađarskim, rumunskim, albanskim, ukrajinskim, holandskim, kao i sa jezicima iz skandinavske grupe - finskim, norveškim, danskim i švedskim. Posebno smo ponosni na činjenicu da u svojoj profesionalnoj ekipi imamo i stručnjake kojih nema mnogo na ovim prostorima, a to su prevodioci i sudski tumači za estonski, pakistanski, korejski, romski, hebrejski i persijski, te možemo da ponudimo prevode i sa ili na ove jezike. Prevodilac i sudski tumač Padina kvalifikovan je i za upotrebu kineskog i japanskog jezika, a pisane materijale iz oblasti medicine, farmacije, veterine ili prava može da prevede i u okviru latinskog jezika. Želeći da omogućimo pružanje kvalitetnih usluga i osobama oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Najčešće se, kako se i očekuje, traže prevodi dokumentacije koji na jednoj strani uključuju srpski jezik, ali se u našem prevodilačkom centru rade i oni sa jednog na drugi strani jezik. Ovaj posao zahteva veliku stručnost i opšte obrazovanje, kao i umešnost, brojne sposobnosti i interesovanja, te su prevodioci i sudski tumači Padina zaista pravi izbor za prevode takve vrste. Isti zadatak bi se u većini prevodilačkih centara obavio na dugotrajniji i skuplji način, pošto bi se sadržaji najpre sa osnovnog jezika prebacivali na srpski, pa zatim sa srpskog na ciljani strani jezik. Kod nas ćete, međutim, sve završiti brže i po nižoj ceni, budući da prevodilac i sudski tumač Padina ima mogućnost da dokumenta sačinjena u nekoj stranoj zemlji odmah, uopšte ne koristeći naš maternji, prebaci na traženi strani jezik, te da tako efikasno zadovolji potrebe svojih klijenata koji traže ovakvu vrstu usluge.

Mada se prevodilac i sudski tumač Padina uvek trudi da posao završi za što kraće vreme, dešava se da klijent traži takozvani „hitan prevod“, za koji je predviđeno da se obavi u roku koji sama stranka odredi. Jasno je da će naši stručnjaci i ovaj zadatak obaviti maksimalno profesionalno i kvalitetno i da će učiniti sve da na vreme ispune zahteve svojih klijenata. Ono što će se u opisanoj situaciji razlikovati od uobičajene, osim rada u otežanim okolnostima, jeste i cena usluge. Tada se, naime, uz osnovne troškove, plaća i takozvana taksa za hitnost, čija visina je uslovljena brojem prevedenih strana, kao i dužinom roka koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak posla.

Najveći broj klijenata traži da uradimo kompletnu obradu službenih materijala, što će reći da ih, nakon prevoda, i overimo. Međutim, prevodilac i sudski tumač Padina će, ako se to od njega zahteva, uraditi i overu prevoda koji je napisan van našeg prevodilačkog centra. Tada ste obavezni da nam, uz odgovarajući materijal na novom jeziku, na uvid dostavite i njegov original, kako bismo mogli da sprovedemo zakonom propisanu proceduru i prevod detaljno uporedimo sa izvorom. Ovaj postupak se, naime, uvek sprovodi pre čina overe, jer se pečat licenciranog sudskog tumača može naći samo na prevedenom materijalu koji u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima apsolutno odgovara originalu. Ukoliko se pomenuti uslovi ispune i u slučaju vašeg dokumenta, prevodilac i sudski tumač Padina će ga overiti, potpisati i na taj način uključiti u međunarodni pravni promet.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji ste doneli nije jednak originalu ili su u njemu prisutne neke druge nepravilnosti. U tom slučaju, overa nije moguća, te će prevodilac i sudski tumač Padina predložiti da se uradi redaktura spornog teksta. Za ovaj posao zaduženi su lektori i korektori, vrhunski jezički profesionalci, koji su, takođe, deo našeg stručnog tima. Oni će detaljno pregledati izvorni i prevedeni dokument, u potpunosti izjednačiti njihove sadržaje, proveriti prevod stručnih izraza i termina i u svakom smislu poboljšati kvalitet materijala na novom jeziku. Ovaj postupak će vas spasti velikih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje dokumenta, a i znatno će vam uštedeti vreme potrebno za potpunu obradu, jer ćete redigovani tekst, bez ikakvih bojazni, moći da podnesete na overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Prevodioci i sudski tumači Padina rade sa sledećim dokumentima

U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuju sve vrste službenih materijala, bez obzira na složenost njihovih sadržaja, namenu ili društvenu sferu na koju se odnose.

Od ličnih isprava i dokumenata prevodioci i sudski tumači Padina prevode i overavaju ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, a uz to i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i sve ostale pisane materijale koji su isključivo vezani za ličnost jedne osobe.

Poslovna dokumentacija je, takođe, čest predmet rada naših stručnjaka. Ona, između ostalog obuhvata statut i osnivački akt preduzeća, potvdre o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), različite poslovne odluke, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske izveštaje, ulazne i izlazne fakture, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilanse stanja i uspeha, godišnje izveštaje, te sve vrste poslovnih ugovora, od kojih se najčešće obrađuju kupoprodajni, kao i ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični. Budući da se savremeno poslovanje ne može ni zamisliti bez javnih prikupljanja ponuda, takozvanih tendera, prevodilac i sudski tumač Padina osposobljen je i za rad sa celokupnom dokumentacijom koja se u ovim postupcima zahteva, a to su, pored ostalog, obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Osim presude o razvodu braka i svih ostalih sudskih presuda, odluka i rešenja, radimo i sa drugim pravnim aktima, koja uključuju saglasnost o zastupanju, dozvole za boravak, zahteve za dobijanje vize, kao i različite vrste pravilnika, izveštaja, sertifikata, licenci, ovlašćenja, punomoćja, izjava pojedinaca i zakonski utemeljenih sporazuma, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Prevodioci i sudski tumači Padina vam mogu uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U domen rada naših stručnjaka spadaju i razni pisani materijali koji su na neki način povezani sa tehnikom, naukom ili građevinom. To su, na primer, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, građevinski projekti, deklaracije proizvoda i slična dokumenta.

Mnogi klijnti traže od nas prevod i overu dokumenata koja se odnose na nivo obrazovanja i, uopšte, na obrazovni sistem ili neke njegove institucije. Takvi materijali su neophodni kada se neka osoba zapošljava, školuje ili usavršava u stranoj zemlji, te prevodilac i sudski tumač Padina profesionalno obrađuje diplomu i dodatak diplomi, prepise ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i ostale materijale ovog tipa.

Za ispunjenje mnogih zahteva ili ostvarivanje određenih ličnih prava, potrebno je nadležnim institucijama podneti overene prevode različitih potvrda i uverenja, pa prevodioci i sudski tumači Padina rade i sa potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i onom o neosuđivanosti ili o slobodnom bračnom stanju, koja se, recimo, neizostavno traži prilikom sklapanja braka u nekoj stranoj zemlji.

Posebno pažljivo prevodilac i sudski tumač Padina prevodi i overava lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i sve ostale spise koji se tiču medicine ili farmacije, a potrebni su radi lečenja u inostranstvu ili upotrebe stranih lekova i preparata.

Zaštita i bezbednost materijala koji nam se dostavljaju na obradu je nešto o čemu se u Akademiji Oxford posebno vodi računa. Osim toga, privatnost klijenata se bezuslovno poštuje i čini se sve da se spreči bilo kakva zloupotreba dokumenata i podataka koji su u njima sadržani. Tome u prilog govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Padina, pre stupanja na dužnost koju obavljaju, položili profesionalnu zakletvu i obavezali se da će u svakoj situaciji postupati prema važećim regulativama i adekvatno se odnositi prema svojim klijentima i materijalima koje obrađuju. U našem prevodilačkom centru ćete, dakle, uz kvalitetan prevod i overu urađenu u skladu sa svim pravilima, dobiti i neophodnu bezbednost koja je od izuzetne važnosti kada su u pitanju zvanična dokumenta.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Padina?

Proces obrade službenih materijala sastoji se iz postupka prevođenja na traženi jezik i postupka overe. Ova dva segmenta su, međutim, tesno povezana i međusobno uslovljena, te je potrebno da oba budu sprovedena na tačno utvrđen način. Prebacivanje sadržaja na novi jezik jeste posao koji zahteva maksimalnu posvećenost, s obzirom na to da se podrazumeva da kompletan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti tačno preveden, a izuzetno se pazi na stručne izraze i termine, na čijem smislu se i bazira jedan službeni spis. Prevodioci i sudski tumači Padina odlučno poznaju pravopis i gramatiku jednog ili više jezika sa kojima rade, te prevode pišu u skladu sa duhom ciljanog jezika, kao i sa posebnim stilom izrade službenih materijala. Kada je prevod završen, kontrolišu ga prvo sami autori, a zatim i lektori, te se na taj način osigurava uočavanje i ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti.

Tako doteran i uobličen prevod dolazi do sudskog tumača, koji, pre svega, ima zadatak da ga sistematično i pažljivo uporedi sa originalom, koji mu se, u tu svrhu, takođe dostavlja na uvid. Ovaj postupak se sprovodi sa ciljem da se utvrdi da li se prevedena i originalna verzija dotičnog dokumenta poklapaju u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu izrade, jer će jedino u tom slučaju, prevod moći da bude overen. Ukoliko, dakle, prevod ispunjava navedene uslove, prevodilac i sudski tumač Padina ga overava svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registraconi broj i potpisuje ga. Ovo je, suštinski, najbitnija stvar u procesu obrade, jer je dokument tim činom dobio mogućnost da se aktivno uključi u pravni promet, sa jednakom zakonskom snagom koju poseduju svi ostali originali. Naime, prevedeni materijal, ma koliko dobar bio, ako nije overen, potpuno je bezvredan sa stavnovišta prava i zakona i u takvom obliku ga neće prihvatiti nijedna nadležna institucija.

Kako bi prevodioci i sudski tumači Padina ispunili ono što od njih očekujete, morate nam na uvid dostaviti originale ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije, kako bi prevodi mogli da se sa njima uporede u procesu overe. To možete učiniti tako što ćete materijale lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke od kurirskih službi. Ukoliko se od nas traži da uradimo „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl i to je jedina situacija kada prihvatamo dostavu elektronskim putem, pošto je to, svakako, najbrži način isporuke, a u opisanoj prilici ne smemo gubiti ni sekund dragocenog veremena. No, ukoliko želite da prevodi vaših dokumenata budu i overeni u skladu sa propisima, morate nam naknadno na neki od gore spomenutih načina dostaviti i originale. To treba da uradite što pre, s obzirom na to da, u roku koji ste odredili, naši stručnjaci treba da završe kompletnu obradu.

Overene prevode, zajedno sa originalima, kada se posao završi, možete, takođe, lično preuzeti u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. U tu svrhu angažujemo kurirsku službu, našeg dugogodišnjeg saradnika na ovom polju, ili materijale šaljemo preporučeno preko Pošte Srbije. Uslugu dostave plaćate odvojeno od cene prevoda, overe i ostalih korišćenih usluga našeg prevodilačkog centra, a prema važećem cenovniku angažovane službe za dostavu. Uglavnom se praktikuje da troškove izmirite prilikom preuzimanja dokumentacije.

Cenovnik svih usluga koje možemo da ponudimo dostupan je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u našoj filijali. Cene prevoda formiraju se na osnovu broja obrađenih strana, a praksa je da se na veću količinu materijala odobrava odgovarajući popust. U skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, na jednoj strani prevoda nalazi se tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani gotovo uvek nalazi znatno manji broj reči.

Još nešto što treba da znate o overi službenih materijala

Za većinu dokumenata je overa koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač dovoljna za uključivanje u pravni promet, ali ima i onih koja moraju biti overeni takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijom se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Srbija pravni sledbenik. Stoga se apostiliranje službenih materijala koji će se koristiti u inostranstvu sprovodi i u našoj zemlji. Za to su zaduženi predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Postupak Apostille overe se, dakle, ne sprovodi kod svih dokumenata, te tako, recimo, ni u jednom slučaju nije predviđen za isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika, kao ni za one neposredno povezane sa nekim carinskim ili trgovinskim poslom. Pored toga, ne vrši se na isti način kod svih materijala, te se, recimo, nekada traži da se Apostille-om overi samo prevod, a ponekad moraju biti legalizovani i prevod i original. Osim toga, kod pojedinih spisa zahteva se da i sadržaj samog pečata bude prebačen na ciljani jezik.

Pošto prevodilac i sudski tumač Padina nije zadužen za apostiliranje, on ne mora ni da poznaje sve detalje ovog procesa, te ćete biti obavezni da se, pre početka obrade vaših materijala, o svemu podrobno raspitate u nadležnoj pravosudnoj instituciji u vašem mestu.

Kako dobiti informacije o Apostille overi?

Budući da naselje Padina pripada opštini Kovačica, koje se nalazi pod nadležnošću Osnovnog suda u Pančevu, u ovoj ustanovi se svi ovdašnji stanovnici mogu raspitati o detaljima vezanim za overu Apostille-om. Sud se nalazi u Ulici Vojvode Putnika 13-15, a broj telefona je 013-344-366. Potrebne informacije možete potražiti i u Sudskoj jedinici u Kovačici, u Ulici Marčala Tita 52 ili na broj telefona 013-661-143.

Slobodno nam se obratite lično, mejlom ili telefonom ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja, a, ako treba, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od stručnjaka.


Kategorije prevoda za Padina

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Padinu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Padina

Spisak sudskih tumača za grad PadinaSudski tumači za grad PadinaSpisak sudskih tumača za grad Padina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Padina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PadinaSudski tumači za grad PadinaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Padina

Sudski tumači i prevodioci u Padini

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!