Sudski tumači i prevodioci Palilula

Mudri knez Miloš Obrenović je, za vreme svoje uspešne vladavine, doneo odluku o zabrani pušenja u, tada veoma uskim, beogradskim ulicama, smatrajući da će to uticati na smanjenje broja požara i nesreća. Naime, kuće i zgrade su bile pravljene od lako zapaljivog materijala, pa je i najmanja nepažnja mogla da ima kobne posledice. Zbog toga su tadašnji pušači svoje lule mogli da pripale tek po izlasku iz varoši, a neki pisani izvori kažu da je čak na jednom direku, na obodu grada, bila nacrtana i lula, kao znak da se u toj oblasti može slobodno pušiti.

Veruje se da je upravo tako beogradska opština Palilula dobila ime, koje se prvi put spominje početkom 19. veka. U ondašnje vreme, to je bilo selo udaljeno oko četvrt sata hoda od gradskog utvrđenja, koje je bilo opasano šancem.

Grad Beograd je 1860. godine bio izdeljen na šest kvartova, među kojima je bio i palilulski. Upravo ovaj deo je postao i najveći samo tri godine kasnije, a u njemu je živelo više od deset hiljada ljudi.

Danas je Palilula, takođe, teritorijalno najveća beogradska opština. Graniči se sa Zvezdarom, Vračar, Starim gradom, Zemunom i Grockom, a van teritorije Beograda sa Starom Pazovom, Zrenjaninom, Opovom i Pančevom. Opština Palilula se prostire na obe obale Dunava, koje povezuje Pančevački most, a nedavno izgrađeni most „Mihajlo Pupin“ nalazi se između naselja Ovča, na Paliluli i Batajnice, na teritoriji opštine Zemun. Oblast koju zahvata Palilula je specifična i po tome što je ovde moguće izdvojiti tri zasebne celine – gradsku, prigradsku i seosku. Prva je smeštena gotovo u samom centralnom delu prestonice, a druge dve obuhvataju naselja Karaburma, Krnjača, Borča, Ovča, Crvenka, Kovilovo, Padinska skela, Jabučki rit, Glogonjski rit, Besni fok,Vrbovski, Dunavac, Tovilište, Preliv, Višnjička banja i sela: Višnjica, Slanci i Veliko selo.

Prema popisu iz 2002. godine ovde živi više od 155 hiljada stanovnika, što Palilulu dovodi na četvrto mesto među 17 beogradskih opština. Uz to, u ovoj oblasti glavnog grada posluje više od šest hiljada registrovanih privatnih preduzeća. Stoga i ne čudi činjenica da upravo na Paliluli, uspešno i na zadovoljstvo svih klijenata, rade prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford.Sudski tumači i prevodioci Palilula

Jedna od mnogih poslovnica Akademije Oxford postoji i na teritoriji beogradske opštine Palilula, gde, pored namenskih kurseva i završnih ispita za sticanje kvalifikacija i diploma za najrazličitija zanimanja III i IV stepena stručnosti, naši klijenti mogu da pohađaju časove koriščenja i rada na računarima, pripremne nastave za upis u srednje škole ili na fakultete, kao i kurseve stranih jezika, nakon čega dobijaju međunarodno priznati sertifikat o nivou znanja jezika koji su učili. Osim toga, prevodioci i sudski tumači Palilula će, sa velikim zadovoljstvom i profesionalnošću, ispuniti sve što od njih traže čak i najzahtevniji klijenti. Ne samo da u stručnom timu Akademije Oxford rade prevodioci i sudski tumači za uvek potrebne i tražene jezike, kao što su engleski, nemački, francuski ili ruski, već s ponosom ističemo da imamo i kvalifikovane stručnjake za španski, italijanski, portugalski, albanski, poljski, češki, slovački, mađarski, ali i holandski, grčki, turski, kineski i japanski jezik, kao i za jezike bivših jugoslovenskih republika, odnosno, hrvatski, slovenački i bosanski. Iako je danas u našoj zemlji veliki problem pronaći kvalifikovane stručnjake za korejski, pakistanski, estonski, kao i za skandinavske jezike, s ponosom ističemo da u svom timu imamo i eksperte za ove oblasti. Preciznije rečeno, prevodioci i sudski tumači Palilula profesionalno obavljaju poslove prevođenja i overe svih potrebnih dokumenata i materijala sa i na više od 40 svetskih jezika, što obuhvata i srpski.

Dakle, zainteresovani klijenti, pod najpovoljnijim uslovima i u najkraćem roku, mogu kod nas dobiti prevod bilo kog dokumenta na ili sa određenog jezika, a zatim i njegovu overu od strane ovlašćenih sudskih tumača. Na taj način će znatno utedeti i vreme i novac i dobiti materijal koji će, bez ikakvih problema i dalje obrade, moći da predaju nadležnim institucijama, imajući u vidu činjenicu da sudski tumač svojim pečatom garantuje da je prevedeni dokument jednak originalnom. Usluga po kojoj se izdvajamo od ostalih kompanija koje se bave ovim poslovima jeste direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Naime, većina prevodilaca praktikuje da dokument prevede najpre na srpski, pa onda na traženi strani jezik. Naš način rada je drugačiji, a ovim neposrednim prevođenjem znatno štedimo i vreme i novac svojih klijenata.

TESTOVI


Kako rade sudski tumači i prevodioci na Paliluli?

U pravnom smislu, usluge sudskog tumača su jedne od najvažnijih i najtraženijih, imajući u vidu činjenicu da jedan dokument postaje zakonski validan tek kada ovlašćeni sudski tumač na njega stavi svoj pečat, pošto ga je pažnjivo uporedio sa originalom. Time se potvrđuje identičnost originalnog i prevedenog dokumenta, te se ovaj potonji može nesmetano koristiti u svim pravnim poslovima i u svim sudskim i pravnim službama.

Prevodioci i sudski tumači Palilula za vas mogu obaviti kompletnu uslugu prevođenja traženog materijala, a zatim i njegove overe od strane ovlašćenih stručnjaka. Moguće je, takođe, da naši sudski tumači izvrše overu već prevedenog materijala, a nudimo vam i uslugu redakture već prevedenih dokumenata, kojim, iz nekog razloga, niste zadovoljni. Naš prevodilački tim će uraditi kvalitetan prevod i proslediti dokument sudskom tumaču na overu. U svakom slučaju, za koju god se od ponuđenih opcija odlučili, svakako će biti neophodno da nam dostavite na uvid originalna dokumenta, koja je sudski tumač Palilula u obavezi da uporedi sa prevodom, kako bi utvrdio njihovu istovetnost. To možete uraditi dolaskom u jednu od naših poslovnica na teritoriji Beograda ili slanjem materijala preporučenom pošiljkom putem neke kurirske službe. Važno je dodati i da prevodioci i sudski tumači Palilula mogu za vas uraditi i hitan prevod, tačnije obaviti traženu uslugu u znatno kraćem roku od uobičajenog. Jedino u tom slučaju vam nudimo mogućnost da nam dokumenta pošaljete mejlom, ali ste, svakako, u obavezi da nam naknadno, lično ili preporučenom pošiljkom, dostavite i originale na uvid.

Dakle, prevodioci i sudski tumači Palilula su tu da vam u najkraćem mogućem roku, profesionalno i po najpovoljnijim cenama izvrše prevod i overu dokumenata, koja kasnije bez ikakvih problema možete koristiti u svim nadležnim pravnim i drugim institucijama.

Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Palilula?

Sva lična i poslovna dokumenta mogu, nakon što su adekvatno prevedena, da budu i overena od strane ovlašćenog sudskog tumača. Lična dokumenta koja, stavljanjem pečata sudskog tumača, postaju pravno validna su: lična karta, vozačka dozvola, saobraćajna dozvola, pasoš, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige rođenih, umrlih ili venčanih.

Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Palilula vrše prevod i overu i dokumenata koja spadaju u domen obrazovanja, poput diplome i dodatka ddiplomi, prepisa ocena i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, a uz to i potvrde o redovnom školovanju, položenom stručnom ispitu, kao i svih ostalih dokumenata iz ove oblasti koja se predaju nadležnim institucijama i potrebna su u ostvarivanju određenih prava klijenata.

Među poslovnim dokumentima koja se, nakon prevoda, overavaju pečatom sudskog tumača nalaze se: fakture, sve vrste ugovora, rešenja o osnivanju privrednog lica, statuti i osnivačke akte preduzeća, revizorski i godišnji izveštaji, bilansi stanja i uspeha. Tu su i sva pravna akta, kao i različita sudska rešenja i presude, recimo, presuda o razvodu braka. Sudski tumači mogu overiti i potvrdu o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, razne fakture, potvrdu o stanju na bankovnom računu, kao i uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, razne serifikate, licence, ali i prevod tekovina Evropske Unije.

Dodatne informacije o radu prevodilaca i sudskih tumača na Paliluli

Prevodioci i sudski tumači Palilula će za vas obaviti traženu uslugu po, svakako, najpovoljnijim cenama na našem tržištu, imajući u vidu kvalitet i brzinu rada, kao i stručnost profesionalnog kadra. Prema standardima prevodilačke profesije, jedna strana prevedenog teksta podrazumeva 1800 karaktera, uz uračunate razmake. Ovo pravilo vazi i za prevod dokumenata. Informacije o novčanom iznosu koji je potrebno da izdvojite za overu dokumenata mozete da pronađete u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford.

Za klijente posebno važna činjenica je i da su svi naši sudski tumači, baš kako je određeno članom 7 stava 4 Zakona o uređemju sudova, osobe od poverenja sa stečenim visokin obrazovanjem za određeni strani jezik. Oni, takođe, izuzetno dobro vladaju pravnom terminologijom koja se koristi prilikom prevođenja dokumenata, a uz to su i položili zakletvu da će savesno obavljati svoju dužnost i poštovati važeće propise. Sve navedeno znači da prevodioci i sudski tumači Palilula neizostavno čuvaju tajnost svojih klijenata, odnosno tajnost podataka koji su im povereni. Ovakav profesionalni i, iznad svega, kvalitetan način rada je ono što stručni tim Akademije Oxford izdvaja od ostalih koji se bave istim poslovima.

Osim dostave materijala koji se prevodi ili, ujedno, i prevodi i overava, od naših klijenata tražimo i da se na vreme u nadležnom sudu raspitaju da li je za dokument koji su nam poverili dovoljan samo pečat ovlašćenog sudskog tumača ili je, pak, neophodno da se izvrši i legalizacija overenog prevoda, to jest, da se na dokument stavi i takozvani haški Apostille pečat. Naime, prema međunarodnoj konvenciji, određena dokumenta moraju biti apostilirana, odnosno legalizovana, i to od strane teritorijalno nadležnog suda u mestu gde je izdat konkretni dokument. Dakle, da biste u predviđenom roku dobili materijal koji dalje, bez ikakvih smetnji, možete da koristite u pravnom prometu, preporučujemo vam da se blagovremeno raspitete o pomenutim detaljima, kako bismo na obostrano zadovoljstvo na vreme završili posao.

Gde možete proveriti da li vam je potreban Apostille pečat ili nadovera?

Pojedini poslodavci iz inostranstva za određena dokumenta zahtevaju, pored pečata ovlašćenog sudskog tumača, i takozvane nadovere. To se, pre svega, odnosi na overu haškim Apostille pečatom i nadovere diploma i drugih dokumenata vezanih za sektor obrazovanja. Prvi postupak se obavlja u teritorijalno nadležnom sudu, a drugi vrši, najpre, Ministarsvo prosvete, a potom Ministarstvo inostranih poslova. Apostille pečat potvrđuje da je dokument validan za pravni promet u Srbiji, a nadoverom dokumenata iz oblasti obrazovanja ostvaruje se mogućnost da se ona koriste i van naše zemlje.

Sve neophodne informacije o potrebnim overama i nadoverama možete dobiti u jednom od tri osnovna suda na teritoriji Beograda. Potrebno je, međutim, imati na umu da su nadležnosti sudova podeljene po opštinama i da je za stanovnike Palilule nadležan Prvi osnovni sud, čija je adresa Bulevar Nikole Tesle 42. I druga dva osnovna suda se nalaze na Novom Beogradu, oba su u istoj zgradi, u Bulevaru Mihajla Pupina 16. Pomenuta obaveštenja vam mogu dati i nadležne službe Višeg suda u glavnom gradu, koji je smešten u Timočkoj broj 15, na teritotiji beogradske opštine Vračar. U okviru ove institucije nalazi se i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Budite sasvim sigurni da će, pošto nam dostavite potreban materijal i informacije o traženim overama, prevodioci i sudski tumači Palilula u predviđenom roku, stručno i precizno, a po svakako najpovoljnijim cenama, za vas sa zadovoljstvom uraditi posao koji se od njih zahteva. U slučaju da imate bilo kakvih nedoumica koje se tiču našeg načina rada, postupka prevođenja, overe ili bilo kakvih drugih nejasnoća, pozivamo vas da se sa našim predstavnikom dogovorite oko termina besplatne konsultacije. Sa zadovoljstvom ćemo vas primiti u jednoj od naših poslovnica u Beogradu i pojasniti sve što je potrebno.


Kategorije prevoda za Palilula

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Palilulu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Palilula

Spisak sudskih tumača za opštinu Palilula Sudski tumači za opštinu Palilula Spisak sudskih tumača za opštinu Palilula

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Palilula

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Palilula Sudski tumači za opštinu Palilula Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Palilula

Sudski tumači i prevodioci na Paliluli

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!