Sudski tumači i prevodioci Pećinci

Pećinci su jedino seosko naselje u Sremu koje predstavlja opštinski centar. Mesto je, zapravo, smešteno u takozvanom Donjem Sremu, koji je poznat i pod imenom Podlužje, južno od auto - puta Beograd - Zagreb, a u blizini reke Save. Administrativno pripada Sremskom upravnom okrugu, a predstavlja ruralnu sredinu, sa malom do srednjom gustinom naseljenosti i visokim procentom stanovništva aktivnog u poljoprivredi. Opština Pećinci je na jugu omeđana rekom Savom, na severu i zapadu opštinom Ruma, na severoistoku Starom Pazovom, a na istoku se graniči sa teritorijom Beograda. Ovo administrativno područje je, naime, ustanovljeno 1960. godine od perifernih delova nekadašnjih srezova Stara Pazova, Ruma i Zemun. Danas je čine naselja Brestač, Donji Tovarnik, Kupinovo, Ogar, Popinci, Sibač, Subotište, Ašanja, Deč, Karlovčić, Obrež, Prhovo, Sremski Mihaljevci, Šimanovci i, naravno, Pećinci.

Prvi pisani tragovi o naselju koje se nalazilo tamo gde su danas Pećinci datira iz 1416. godine. Mesto je bilo u sastavu Osmanlijskog carstva sve do Požarevačkog mira 1718., kada je pripojeno Habzburškoj monarhiji. Nalazilo se u sklopu Vojne granice od njenog uspostavljanja, pa sve do ukidanja. Nakon toga, Pećinci su priključeni Kraljevini Hrvatske i Slavonije, autonomnoj oblasti u sastavu Austrougarske monarhije. Posle Prvog svetskog rata ulaze u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Za vreme Drugog svetskog rata ovde je uspostavljena vlada Nezavisne Države Hrvatske. Posle toga, Pećinci pripadaju teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u sastavu Socijalističke Republike Srbije. Do 1960. naselje je bilo deo Zemunskog sreza, a nakon ukidanja srezova, formirana je opština u današnjem obliku.

U samim Pećincima sada živi oko dve i po hiljade ljudi, dok cela opština broji blizu 20 hiljada stanovnika. Iako je ovo nekada bilo gotovo isključivo poljoprivredno područje, posle 2000. godine razvija se i proširuje radna zona, te je samo u naselju Šimanovci ogromna površina oranica pretvorena u industrijsku oblast. Poznate i uspešne svetske kompanije podižu ovde poslovno - proizvodne objekte, a od privrednih grana su zastupljene mašinske, građevinske, prehrambene, kao i uslužne delatnosti. Na razvoj ovog kraja utiče, svakako, i blizina Beograda i međunarodnog aerodroma „Nikola Tesla“.Pećinci i okolina mogu mnogo toga da ponude i u turističkom pogledu. Tu je, pre svega, značajna obližnja Obedska bara, specijalni rezervat prirode i stanište stotinak vrsta ptica. U Pećincima se nalazi i Srpski muzej hleba, nastao na osnovu dugododišnjeg sakupljačkog rada i istraživanja slikara Slobodana Jeremića - Jeremije. U turističkom pogledu bitno je i Kupinovo, jedino sremsko selo koje je nekada bilo sedište despota Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, a u kome su otkrivene i geotermalne vode.

S obzirom na to da je, pored pružanja kvalitetnih i povoljnih usluga, glavni cilj poslovanja Akademije Oxford i da proširi krug svojih klijenata, i stanovnicima Pećinaca i okolnih mesta omogućili smo da, u okviru našeg prevodilačkog centra, dobiju prevod dokumenata u domenu više od 40 svetskih jezika, a potom i njihovu overu, koju sprovodi ovlašćeno i stručno lice. Pored pomenutog, organizujemo i obuku za rad na računarima, pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama, kurseve stranih jezika koje vode iskusni i visoko kvalifikovani predavači, kao i dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, odnosno, profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja III ili IV stepena stručnosti.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Pećinci?

Da bi prevod službenih materijala postao validan i upotrebljiv u pravnom prometu mora proći sve faze obrade, prema precizno utvrđenim pravilima. Najpre mora biti korektno prebačen na traženi jezik, što podrazumeva posvećen i sistematičan rad, tako da celokupan sadržaj osnovnog spisa bude adekvatno izražen i napisan u novom dokumentu. Posebno se vodi računa o prebacivanju stručnih izraza i termina, budući da predstavljaju osnovu jednog dokumenta. Prevodioci i sudski tumači Pećinci savršeno poznaju pravopis i gramatiku jezika sa kojima rade, te uvek postupaju prema propisanim pravilima, a nastoje da novi materijal napišu u skladu sa prepoznatljivim stilom izrade službenih materijala. Urađen prevod prolazi dve stručne kontrole - prvu obavljaju sami stručnjaci koji su ga napisali, a drugu lektori. Na taj način se osigurava ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti i grešaka, a materijal u savršenom obliku stiže do sudskih tumača. Oni najpre do detalja upoređuju dobijeni prevod sa originalnim dokumentom, koji im u tu svrhu mora biti stavljen na uvid i tek ako se uvere da se radi o dva sasvim ista materijala koji su samo napisani različitim jezikom, overava prevod svojim pečatom na kome je jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Ovo je ključni čin u procesu obrade službenih materijala, jer je prevod dokumenata, ma koliko savršen bio, potpuno bezvredan sa stanovišta prava i zakona ukoliko na sebi ne nosi potvrdu da ga je pregledala i odobrila stručna i licencirana osoba. Tek tada spis na novom jeziku može postati aktivni činilac međunarodnog pravnog saobraćaja i biti podnošen nadležnim institucijama.

Da bi mogli kvalitetno da obave ovako zahtevan i odgovoran posao, prevodioci i sudski tumači Pećinci su pre toga stekli sve tražene kvalifikacije. Reč je, naime, o diplomiranim filolozima sa vrhunskim poznavanjem jezika u okviru kojih prevode. O kvalitetu njihovog delovanja govori i podatak da su mnogi od naših stručnjaka upravo izvorni govornici svojih radnih jezika. Budući da se bave obradom dokumenata koja treba da postanu deo zvaničnog pravnog prometa, veoma dobro poznaju sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju. Stoga, svojim klijentima mogu da ponude precizan prevod na traženi jezik i overu prema predviđenoj proceduri, i sve to na istom mestu i po jednoj od najkonkurentnijih cena na tržištu.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Pećinci?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford klijentima se nudi prevod svih vrsta dokumenata i javnih isprava u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Tu su, pre svega, oni najčešće traženi i najrasprostranjeniji po broju govornika, kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, portugalski, španski, ali i grčki, italijanski, turski, arapski, kineski i japanski jezik. Prevodioci i sudski tumači Pećinci kvalifikovani su i za rad sa jezicima koji se govore u našem neposrednom okruženju, kao što su mađarski, bugarski, rumunski, albanski, makedonski, bosanski i hrvatski, ali dokumenta prevode i u okviru slovenačkog, ukrajinskog, holandskog, poljskog, češkog, slovačkog i sklandinavskih jezika - norveškog, danskog, finskog i švedskog. Imajući u vidu činjenicu da je na našim prostorima mali broj stručnjaka za estonski,korejski, pakistanski, romski, persijski i hebrejski jezik, ponosni smo na to što su i vrhunski poznavaoci ovih jezika deo naše profesionalne ekipe. Iako se latinski smatra mrtvim jezikom, budući da se već vekovima nigde ne govori, takođe spada u domen rada naših stručnjaka, s obzirom na to da su i danas mnogi materijali iz oblasti medicine, veterine, farmacije ili pravnih nauka napisani ovim jezikom. U želji da ispunimo zahteve koji se odnose na obradu dokumentacije i klijentima sa slušnim i govornim ograničenjima, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Podrazumeva se da se od nas najčešće traži da uradimo prevode koji na jednoj strani uključuju srpski jezik, ali je prevodilac i sudski tumač Pećinci u toj meri stručan, opšte obrazovan i iskusan da svojim klijentima može da ponudi i direktan prevod koji obuhvata dva strana jezika. Zahvaljujući širokoj lepezi interesovanja i afiniteta koje poseduje, on će u jednom potezu sadržaje izvorno sačinjene na bilo kom jeziku koji nije naš maternji prebaciti na traženi strani jezik i tako uštedeti i vreme i novac svojih klijenata. Naime, ista usluga se u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja posredno, po sistemu „korak po korak“, što je za korisnike nepovoljnije, budući da se tekst sa osnovnog jezika prvo prevodi na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Ovakav način rada je dugotrajniji, a više i košta, s obzirom na to da u njemu učestvuje više stručnjaka različitih profila.

U slučaju da klijentu iz nekog razloga ne odgovaraju rokovi koje naši stručjaci nude za završetak kompletne obrade, može zatražiti takozvani „hitan prevod“ dokumenata, koji će biti završen u terminu koji sam korisnik usluge bude odredio. Ovakva situacija podrazumeva maksimalno angažovanje i rad pod pritiskom, ali će, bez sumnje, prevodioci i sudski tumači Pećinci i tada ispuniti sve zahteve svojih stranaka i maksimalno profesionalno obaviti posao. Cena ovakve prevodilačke usluge će, međutim, biti malo drugačija od uobičajene, budući da se tada uz osnovne troškove plaća i takozvani dodatak za hitnost, čiji iznos zavisi kako od broja obrađenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda koji nam je klijent ostavio za završetak posla.

Sa kojim sve dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Pećinci?

Jezički stručnjaci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford kvalifikovani su za obradu bilo koje vrste službenih materijala u ma kojoj kombinaciji jezika.

Tako, od obimne i često komplikovane poslovne dokumentacije prevodilac i sudski tumač Pećinci profesionalno obrađuje ulazne i izlazne fakture, revizorske, godišnje, finansijske i druge tipove izveštaja, sve vrste biznis ugovora, poput, recimo, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, zatim, bilanse stanja i uspeha, poreski identifikacioni broj (PIB), rešenje o osnivanju pravnog lica, a uz to i statut i osnivački akt preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), raznovrsne poslovne odluke, potvrde o kvalitetu proizvoda i kompletnu tendersku dokumentaciju u koju, između ostalog, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Lična dokumenta i isprave koje mogu biti prevedene i overene u našem centru obuhvataju ličnu kartu, pasoš, krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), uverenje o državljanstvu, kao i venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, umrlicu (izvod iz venčane knjige umrlih), radnu dozvolu i sve ostale pisane zvanične materijale koji su isključivo vezani za ličnost jedne osobe.

Prevodioci i sudski tumači Pećinci mogu da izdaju overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje niko ne može da sklopi brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, ali i svih ostalih potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja koje je, u pojedinim situacijama, radi ispunjenja odgovarajućih zahteva ili ostvarivanja ličnih prava, potrebno predati nadležnoj ustanovi. Tu, recimo, spadaju potvrde o stanju na tekućem računu u banci, saglasnosti o zastupanju, potvrde o redovnim primanjima, kao i uverenja o nekažnjavanju, raznovrske zvanične izjave pojedinaca, potvrde o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti i mnoga druga srodna dokumenta.

Ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zaposlite u inostranstvu biće vam potrebna kvalitetno prevedena i overena diploma i svi dodaci koji uz nju idu, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisi ocena, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali službeni materijali kojima se potvrđuje nivo obrazovanja koji neka osoba poseduje ili koji su na neki drugi način vezani za obrazovni sistem i njegove institucije.

Prevodilac i sudski tumač Pećinci bavi se obradom i tehničke, građevinske i naučne dokumentacije u koju, pored ostalog, spadaju građevinski projekti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti overen prevod svih dokumenata koja bi vam mogla biti potrebna za eventualno lečenje u nekoj stranoj zemlji ili upotrebu uvoznih lekova i preparata. Tako, prevodioci i sudski tumači Pećinci iz oblasti medicine i farmacije najčešće obrađuju dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Osim prevoda i overe presude o razvodu braka, na ovaj način obrađujemo i sve ostale sudske presude, odluke i rešenja, kao i različite pravilnike, izveštaje, punomoćja, ovlašćenja, licence i sertifikate. Radimo i sa ugovorima o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i mnogim drugim sporazumima koji imaju zakonsku osnovu, te sa zahtevima za dobijanje vize, dozvolama za boravak i mnogim drugim aktima potrebnim za sudske i pravne poslove koji uključuju više država. Prevodilac i sudski tumač Pećinci će, na vaš zahtev, uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno njenih pravnih normi.

Osim kvalitetnog prevoda i overe prema propisanoj proceduri, u našem prevodilačkom centru dobićete apsolutnu diskreciju i neophodnu bezbednost, kada su u pitanju materijali koje nam poveravate. Vaša privatnost će, dakle, biti maksimalno poštovana, a sadržaji vaših dokumenata najstrože čuvani. U prilog tome govori i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Pećinci, pre imenovanja, prošli sve neophodne provere podobnosti i položili odgovarajuću zakletvu. Njome su se obavezali ne samo na rad prema važećim zakonima, već i na adekvatan odnos prema svim svojim klijentima i materijalima koji im se poveravaju.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Pećinci?

S obzirom na to da je za klijente u svakom smislu najpovoljnije da na jednom mestu dobiju i prevod i overu svojih dokumenata, najčešće dobijamo zahteve za ovakvom kompletnom obradom. No, ponekad nam se stranke obraćaju sa željom da samo overimo materijal koji su već na traženi jezik prebacili van našeg prevodilačkog centra. Svakako da ćemo ispuniti i ovakve zahteve, ali smo obavezni da, pre samog čina overe, sprovedemo zakonom određenu proceduru, tačnije da dobijeni prevod detaljno uporedimo sa originalom, koji nam se, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvud. Moramo samo da napomenemo da se opisani postupak sprovodi i u slučaju prevoda koje su izradili naši stručnjaci, te da ovo ne radimo zato što sumnjamo u kvalitet rada nekog kolege. To je, jednostavno, propisani tok obrade, koji smo obavezni da sledimo. Dakle, ukoliko se utvrdi da prevod koji ste doneli odgovara izvoru u svim predviđenim aspektima, prevodilac i sudski tumač Pećinci će ga overiti svojim pečatom, a zatim ga i potpisati. Sada je ovaj dokument potpuno spreman za uključivanje u pravni promet i tretitaće se isto kao i svaki drugi original.

Ako se, pak, dogodi da vaš prevod u nečemu odstupa od originala ili u njemu postoje neke druge neregularnosti, overa ne može da se sprovede. Tada mogu da vam pomognu naši visoko stručni i nadasve iskusni lektori i korektori koji će za tili čas uraditi redakturu spornog teksta, ispraviti sve stilske, pravopisne, gramatičke i slovne greške, u svemu ga izjednačiti sa sadržajem izvornika, proveriti prevod stručnih izraza i termina i na svim nivoima poboljšati njegov kvalitet. Nakon toga dobićete materijal na traženom jeziku koji će, bez ikakvoh problema, proći kontrolu sudskog tumača i biti regularno overen, a time i pravno validan.

Dostava i preuzimanje dokumenata

Da bi prevodilac i sudski tumač Pećinci mogao da uradi sve što od njega tražite, morate ispuniti svoju jedinu obavezu koju prema nama u tom smislu imate, a to je da nam na odgovarajuće načine dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Materijale možete lično doneti u našu poslovnicu i predati ih ovlašćenom koordinatoru. Ako vam tako više odgovara, možete ih na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi. Jedino u slučaju kada od nas tražite „hitan prevod“, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl. U drugim prilikama ovakav način dostave je isključen, ali budući da se u opisanoj situaciji ne sme izgubiti ni malo vremena, kako bi se posao završio u predviđenom roku, dozvoljavamo slanje dokumenata elektronskim putem. Međutim, pošto se na ovakav način ne mogu slati originali, moraćete ih lično doneti ili na gore opisane načine poslati, kako bi prevodioci i sudski tumači Pećinci mogli da do kraja završe svoj posao.

Gotove prevode i originale možete lično preuzeti u našoj filijali ili tražiti da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju. Ovaj posao poveravamo kurirskoj službi sa kojom već dugo sarađujemo ili Pošti Srbije koja meterijale šalje u vidu preporučene pošiljke. Uslugu dostave materijala sami plaćate prilikom preuzimanja istih, u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe, a potpuno nezavisno od troškova koji se odnose na poslove koje su za vas obavili prevodioci i sudski tumači Pećinci.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford ili se o tome raspitati kod ovlašćenih službenika u poslovnici. Trebalo bi da napomenemo da se naši stručnjaci pridržavaju prevodilačkog standarda koji predviđa da se na jednoj strani prevoda nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči, te će se tako obračunavati i cena ove usluge. Pomenuto pravilo važi za sve pisane materijale, pa i za zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani gotovo nikada ne nalazi tekst takve dužine.

Još neke važne informacije o overi službenih materijala

Postoje dokumenta koja, da bi bila uključena u pravni promet, moraju, osim pečatom ovlašćenog sudskog tumača, biti overena i takozvanima Apostille pečatom. Ovaj postupak je uveden nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava i obezbeđuje mogućnost da se isprave izdate u jednoj od zemalja potpisnica koriste i u pravnim sistemima svih ostalih koje su se saglasile sa pomenutom Konvencijom.

No, Apostille overa nije predviđena za sve tipove zvaničnih dokumenata. Nikada se, na primer, ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Takođe, postupak ove overe se na vrši uvek na isti način. Apostille pečat je, naime, izrađen u obliku štambilja i u njega se na propisan način upisuju traženi podaci. Tako ima dokumenata kod kojih nije dovoljno na ciljani jezik prevesti samo sadržaj, već se to mora uraditi i sa podacima iz pečata. Osim toga, ponekad se traži da, pored prevoda, bude apostiliran i izvorni materijal.

Kako u našoj zemlji Apostille overu vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, prevodioci i sudski tumači Pećinci nisu obavezni da ovaj proces poznaju do detalja. Tako će vas oni uputiti na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete moći da se o svim pomenutim pojedinostima raspitate i tako postignete da tok overe vaših materijala protekne bez većih problema.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Za teritorije opština Irig, Pećinci i Ruma nadležan je Osnovni sud u Rumi, te se u ovoj ustanovi žitelji Pećinaca i okolnih mesta mogu o svemu informisati. Sud se nalazi u Železničkoj ulici 10, a broj telefona je 022-478-333.

Molimo vas da nas kontaktirate telefonom, mejlom ili da dođete lično u našu poslovnicu ukoliko postoji išta što biste želeli da pitate u vezi sa našim načinom rada. Učinićemo sve da vam što podrobnije odgovorimo, a ako bude potrebno, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Pećinci

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Pećince


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Pećinci

Spisak sudskih tumača za grad PećinciSudski tumači za grad PećinciSpisak sudskih tumača za grad Pećinci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Pećinci

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PećinciSudski tumači za grad PećinciCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Pećinci

Sudski tumači i prevodioci u Pećincima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!