Sudski tumači i prevodioci Pelagićevo

Pelagićevo je gradsko naselje i centralno mesto istoimene opštine u Republici Srpskoj, jednoj od dva entiteta u Bosni i Hercegovini. Ovo područje se nalazi u Bosanskoj Posavini, na zapadu se graniči sa Federacijom BiH, to jest sa opštinom Gradačac, na severu sa opštinom Šamac, na istoku sa Donjim Žabarima, a na jugoistoku sa Distriktom Brčko. Naselje je veoma dobro povezano sa ostalim regionalnim centrima, ovuda prolaze lokalni putevi koji od Pelagićeva vode do Gradačca, Šamca, Obudovca i Tramošnice, kao i magistralni put Orašje - Tuzla. U blizini Pelagićeva najazi se pijaca Arizona, koja predstavlja važan trgovački centar ove oblasti.

Pored pomenutog naselja Pelagićevo, opštinu čine i sledeća mesta: Blaževac, Gornja Tramošnica, Donja Tramošnica, Njivak, Porebrice, Turić, Gornje Ledenice, Donje Ledenice, Orlovo Polje i Samarevac.

Opština je formirana nakon Dejtonskog sporazuma, 14. septembra 1992. godine, od jednog dela opštine Gradačac. Nakon dve godine iz njene teritorije su izdvojena naselja Krčevljani i Tolisa, kao i delovi mesta Gornje Krečane, Jasenica i Donji Skugrić i pripojeni opštini Modriča, a 1998. opštini Doboj su sa područja Pelagićeva pridodata naselja Zelinja Gornja i Gornja Međeđa. Samo mesto Pelagićevo je ranije, tačnije do 1970. godine, nosilo naziv Gornji Žabar, a današnje ime dobilo je po Vasi Pelagiću, srpskom prosvetnom radniku, narodnom lekaru i predstavniku utopijskog socijalizma kod Srba.Prema poslednjim podacima, u naselju Pelagićevo živi skoro 3 hiljade ljudi, dok cela opština ima više od 7 hiljada stanovnika. Ova sredina spada u ruralne, sa mnogim zemljišnim i šumskim bogatstvima. Stoga u privrednom pogledu preovlađuje poljoprivredna proizvodnja, kao i stočarstvo. Međutim, Pelagićevo ima odličnu osnovu za razvoj turizma, poglavito lovnog, ribolovnog, verskog i rekreativnog. U tom smislu posebno je značajno jezero koje se nalazi na severu opštine, pod nazivom „Žabar bara“. Meštani i ribolovci ga nazivaju još i „Diplomatsko jezero“, pošto su ovde u vreme postojanja Jugoslavije često boravili ljudi iz državnog vrha. U jezeru žive mnoge vrste riba, a posebno je bogato nastanjeno šaranom. Od 2005. tu se održava međunarodno ribolovačko takmičenje „CARP CUP“. Privlačnu lokaciju za lovni turizam predstavlja „Lovište Pelagićevo“, a najzastupljeniji su fazani, zečevi, srne i prepelice. Turistima je zanimljiva i crkva Svetog Proroka Ilije, u samom centru Pelagićeva, sagrađena 1936. godine. U Gornjoj Tramošnici nalazi se i samostan Sestara Franjevki, u okviru koga se planira i otvaranje zavičajnog muzeja. U opštini Pelagićevo se svake godine održavaju „Ilindanske svečanosti“, koje obuhvataju sportska takmičenja, književne večeri, festival folklora i mnoge druge zabavne manifestacije.

Svi žitelji Pelagićeva i okolnih mesta mogu, ukoliko za tim imaju potrebe, da iskoriste kvalitetne usluge prevodilačkog centra Akademije Oxford, te da dobiju precizan prevod svojih dokumenata i javnih isprava na jezik koji žele, a zatim i overu materijala pečatom licenciranog sudskog tumača. Takođe smo u prilici da ponudimo i profesionalno osposobljavanje, to jest, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za mnoge poslove za koje se traži III ili IV stepen stručne spreme, obuku za rad na računarima, pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi, kao i kurseve stranih jezika, na kojima ćete, uz naše kvalifikovane i iskusne predavače, brzo i lako usvojiti potrebna znanja.

Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Pelagićevo?

Profesionalci koji se, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, bave obradom vaših službenih materijala imaju za to sve predviđene kvalifikacije. Svi prevodioci i sudski tumači Pelagićevo su, naime, diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima. Stoga je kvalitet prebacivanja sadržaja na traženi jezik kod nas jednostavno zagarantovan, budući da naši stručnjaci savršeno poznaju jedan ili više jezika sa kojima rade, njihova gramatička i pravopisna pravila, kao i, uopšte, norme koje se na njih odnose. S obzirom na to da prevode i overavaju zvanična dokumenta i javne isprave, prevodioci i sudski tumači Pelagićevo su vrlo dobro upoznati sa svim važećim zakonima i propisima, kao, uostalom, i sa stručnom pravnom terminologijom koja se u ovakvim pisanim materijalima koristi. U našem prevodilačkom centru, dakle, dobijate prevod službenih materijala koji tražite, na zavidnom nivou kvaliteta, a zatim i overu prema propisanim pravilima, i sve to bez lutanja od službe do službe, u najkraćem mogućem roku i po veoma povoljnim cenama.

Prevodilac i sudski tumač Pelagićevo kvalifikovan je za rad sa više od 40 jezika koji se govore širom sveta, a posebno često prevodi na engleski, ruski, francuski, španski, portugalski, kao i na grčki, italijanski, turski i arapski jezik. Sadržaje zvanične dokumentacije možemo da prebacujemo i u okviru slovačkog, poljskog, češkog, ukrajinskog, holandskog, kao i slovenačkog, skandinavskih jezika - danskog, finskog, norveškog i švedskog, ali i onih koji se govore u susednim zemljama - makedonskog, rumunskog, albanskog, bugarskog, hrvatskog, mađarskog i bosanskog. Osim kineskog i japanskog jezika, prevodilac i sudski tumač Pelagićevo u svom radu koristi i latinski jezik, koji se i danas može sresti u naučnim materijalima iz oblasti farmacije, medicine, veterine ili prava. Posebno smo ponosni na činjenicu da se u sastavu naše profesionalne ekipe nalaze i stručnjaci koje ne možete naći u mnogim prevodilačkim centrima, a koji dokumenta prevode sa ili na korejski, persijski, estonski, pakistanski, romski i hebrajski jezik. Obradu službenih materijala kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Usluga po kojoj se naš prevodilački centar izdvaja od ostalih institucija koje se bave ovim poslom jeste direktno prebacivanje sadržaja napisanog na stranom jeziku na neki drugi, takođe, strani jezik. Naime, prevodilac i sudski tumač Pelagićevo, zahvaljujući svojoj stručnosti, iskustvu, brojnim interesovanjima i afinitetima, ne mora, kako je to praksa u ostalim prevodilačkim centrima, da dokumenta prevodi prvo sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na traženi strani jezik, već sav posao obavlja neposredno i za mnogo kraće vreme. Osim toga, ovako urađen prevod će manje i koštati, budući da za njega nije potrebno angažovati više različitih stručnjaka.

Imajući u vidu da se u današnjem društvu vreme izuzetno ceni, prevodioci i sudski tumači Pelagićevo se u svakoj situaciji trude da svojim klijentima ponude najkraće rokove za završetak posla, no ponekad se dogodi da je potrebno da se prevod i overa urade za još kraće vreme od ponuđenog. Tada se pristupa takozvanom „hitnom prevodu“ materijala, a klijent sam određuje termin do kada on treba da bude završen. Naši stručnjaci i u ovakvoj situaciji rade na zavidnom nivou kvaliteta, maksimalno profesionalno i pedantno, kako bi ispunili sve ono što se od njih u konkretnom slučaju zahteva. Cena ove usluge će se, s obzirom na otežane okolnosti delovanja, razlikovati od uobičajene utoliko što se, uz osnovne troškove, obračunava i takozvana taksa za hitnost. Visina ovog dodatka uslovljena je brojem prevedenih strana, kao i dužinom vremenskog perioda u kome klijent očekuje da se sav posao završi.

Stranke nam se ponekad obraćaju i sa pitanjem da li je kod nas moguće uraditi samo overu materijala, čiji su prevod već dobili na nekom drugom mestu. Odgovor je, naravno, potvrdan. Dakle, prevodioci i sudski tumači Pelagićevo će uvek izaći u susret potrebama svojih klijenata, te će legalizovati i prevode koji nisu urađeni u našem prevodilačkom centru. Uslov za to je da, pre svega, sprovedu upoređivanje prevoda sa njegovim originalom, koji se, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Naime, jedino dokument koji je na novi jezik prebačen tako da apsolutno u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu odgovara svom izvoru, može biti overen i svrstan u pravni promet. Dakle, ukoliko prevod koji je klijent doneo ispunjava navedene uslove, dobiće potvrdu u vidu pečata licenciranog sudskog tumača i na taj način će biti svrstan u pravno i zakonski validna dokumenta.

S druge strane, overa neće moći da se uradi ako prevedeni spis u nečemu odudara od svog originala ili u njemu postoje neke druge nepravilnosti. Tada možemo da vam ponudimo usluge naših iskusnih i veoma stručnih lektora i korektora, koji će uraditi redakturu spornog teksta. To znači da će detaljno pregledati prevod i original, ispraviti sve eventualne pravopisne, slovne, gramatičke i stilske greške, uskladiti prevod sa izvorom, proveriti tačnost stručnih termina i izraza i podići kvalitet prevoda u svakom smislu. Nakon njihove intervencije dobićete dokument na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim pravilima obrade službenih materijala, koji ćete, odmah nakon overe, moći da koristite u praksi.

Prevodilac i sudski tumač Pelagićevo radi sa sledećim dokumentima

Praktično da ne postoji vrsta službenih materijala čiju obradu ne možete dobiti u našem prevodilačkom centru, no, ovde ćemo spomenuti samo one koje prevodioci i sudski tumači Pelagićevo najčešće prevode i overavaju za svoje klijente.

Od ličnih isprava tu su, pre svega, pasoš i lična karta, ali i ostala dokumenta koja su vezana samo za ličnost jedne osobe, poput izvoda iz matične knjige rođenih (krštenice), uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih (venčanog lista), potvrde o prebivalištu, kao i svih vrsta dozvola - vozačke, saobraćajne, radne, dozvole za boravak i mnogih drugih, izvoda iz matične knjige umrlih (umrlice) i sličnih dokumenata.

Prevodilac i sudski tumač Pelagićevo profesionalno obrađuje sve vrste poslovnih ugovora, poput, na primer, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, ali i sva ostala dokumenta koja iziskuje poslovanje na međunarodnom nivou. Ovde, između ostalog, spada rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, poreski identifikacioni broj (PIB), kao i izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), ulazne i izlazne fakture, bilansi stanja i uspeha, poslovne odluke, ali i svi tipovi biznis izveštaja - godišnji, revizorski, finansijski i mnogi drugi. Iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Pelagićevo prevodi i overava i kompletnu tendersku dokumentaciju, odnosno, pisane materijale potrebne za učešće u nekom javnom prikupljanju ponuda. Ovde se mogu ubrojati uputstva za ponuđače, obrasci, opšti uslovi, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Za školovanje, usavršavanje ili zaposlenje u nekoj stranoj zemlji potrebno je posedovati overeni prevod diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i ostalih traženih dokumenata iz oblasti obrazovanja, te tako prevodilac i sudski tumač Pelagićevo može da vam obezbedi kvalitetnu obradu i ovih vrsta pisanih materijala.

Prevodimo i overavamo i svu tehničku, građevinsku i naučnu dokumentaciju koja, pored ostalog, obuhvata građevinske projekte, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente i mnoga druga slična dokumenta.

Osim ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i ostalih tipova pravno zasnovanih sporazuma, prevodioci i sudski tumači Pelagićevo prevode i overavaju i sve vrste sudskih presuda, odluka i rešenja, a posebno često presudu o razvodu braka, kao i različite izveštaje, ovlašćenja, licence, pravilnike, punomoćja, sertifikate, izjave pojedinaca, te saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize i slične materjale koji se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima.

U domen rada naših stručnjaka spada i obrada uverenja i potvrda koje je potrebno predati nadležnim ustanovama radi ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja odgovarajućih zahteva. Tako prevodilac i sudski tumač Pelagićevo izdaje overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, koja se uvek traži prilikom sklapanja braka u inostranstvu, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, o redovnim primanjima ili o redovnom zaposlenju, te one o kvalitetu proizvoda, o neosuđivanosti ili o stanju na bankovnom računu.

Klijenti nam se često obraćaju sa molbom da prevedemo i overimo neke službene materijale koji su im potrebni za lečenje u inostranstvu ili upotrebu uvoznih lekova i preparata, te iz domena medicine i farmacije prevodioci i sudski tumači Pelagićevo rade sa upustvima za lekove i karakteristikama proizvoda, specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima i raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

U skladu sa Zakonom o uređenju sudova Republike Srbije svi naši stručnjaci su, pre stupanja na odgovornu dužnost koju obavljaju, prošli sve predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali na delovanje prema važećim zakonima ali i na maksimalno uvažavanje svih korisnika svojih usluga i čuvanje poslovnih tajni. Možete, dakle, biti uvereni da će sva vaša dokumenta koja nam dostavljate na obradu biti bezbedna i zaštićena od bilo kakve nepoželjen upotrebe, a podaci koje sadrže najstrože čuvani. Tako ćete uz prevod i overu urađenu prema svim svetskim standardima, dobiti i bezuslovno uvažavanje i apsolutnu diskreciju i sigurnost.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Pelagićevo?

Proces obrade zvaničnih dokumenata i javnih isprava se, zapravo, sastoji iz dva dela, odnosno, prevođenja i overe. Međutim, ovi se postupci ne mogu posmatrati kao sasvim odvojene celine, budući da se međusobno uslovljavaju i dopunjuju. Dakle, prvi zadatak naših stručnjaka je da pisane materijale prevedu na jezik koji klijent traži. Ovaj posao zahteva veliku stručnost, ali i iskustvo i umešnost u izražavanju, s obzirom na to da se podrazumeva da sve pojedinosti iz osnovnog dokumenta treba da budu valjano prebačene na novi jezik. U tom smislu se posebna pažnja poklanja tačnosti prevoda stručnih izraza i termina, budući da od njihove jasnoće i preciznosti zavisi smisao samog zvaničnog spisa. Prevodilac i sudski tumač Pelagićevo poznaje sve gramatičke norme i pravopisna pravila jezika sa kojim radi, te posao obavlja u skladu sa njima, ali i duhom datog jezika, uopšte. Novi dokument, pored toga, izrađuje u prepoznatljivom stilu kojim se pišu službeni materijali. Urađen prevod kontrolišu prvo stručnjaci koji su ga izradili, a zatim lektori, čiji je zadatak da uoče i isprave i ono što je pri prvom pregledu, eventualno, promaklo.

Tako doteran prevod dolazi do sudskog tumača, a njegov prvi zadatak ogleda se u temeljnom i pažljivom upoređivanju prevedenog i originalnog materijala, koji mu se, takođe, dostavlja na uvid. Ukoliko utvrdi da se dokument na novom jeziku u svim predviđenim aspektima poklapa sa tekstom izvornika, overiće ga svojim pečatom i potpisati ga. Na taj način daje zvaničnu potvrdu da je, u očima zakona, prevod na jednakom nivou kao i svaki drugi original, te da ga u toj formi mogu prihvatiti sve zvanične institucije jednog sistema.

Iz opisanog načina rada naših stručnjaka lako se da zaključiti zbog čega uvek podvlačimo da nam se, radi kompletne obrade, na uvid moraju dostaviti originalna dokumenta ili makar njihove fotokopije koje ste blagovremeno overili u nadležnoj ustanovi. Bez njih, naime, prevodilac i sudski tumač Pelagićevo neće moći da ispuni sve vaše zahteve, odnosno, da overi službene materijale koje ste mu poverili. Dokumenta koja treba obraditi možete, dakle, lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati sve potrebne detalje. Druga mogućnost je da ih pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kuriske službe koju odaberete. Budući da je elektronska pošta najbrži način dostave, na ovaj način nam možete poslati materijale samo ako tražite „hitan prevod“, kada je vrlo bitno da oni što pre stignu do naših prevodilaca. No, kako se tim putem ne mogu slati originalna dokumenta, moramo da napomenemo da imate obavezu da ista dostavite lično u našu poslovnicu ili ih pošaljete na gore pomenute načine, jer, u suprotnom, prevodioci i sudski tumači Pelagićevo neće moći da sprovedu proces overe.

Dostava i preuzimanje potpuno obrađenih dokumenata i njihovih originala obavlja se u dogovoru sa klijentima, a na način koji njima najviše odgovara. Možete ih, naravno, lično podići u našoj filijali ili naglasiti da želite da vam ih na određenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom već godinama na tom polju sarađujemo. Ova usluga se tretira kao dodatna u odnosu na one koje su vam pružili prevodioci i sudski tumači Pelagićevo, te ćete troškove koji se na nju odnose izmiriti prilikom preuzimanja materijala, a u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe.

Cenovnik usluga koje možemo da vam ponudimo dostupan je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam mogu dati i ovlašćeni službenici u našem predstavništvu. Cena prevodilačkih usluga određuje se shodno broju obrađenih strana, a praksa je da se na veće količine materijala odobrava odgovarajući popust. Naši stručnjaci se pridržavaju prevodilačkog standarda po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa tako i za zvanična dokumenta, bez obzira na to što jedna njihova strana gotovo uvek sadrži znatno kraći tekst.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Većina službenih materijala, overenih pečatom ovlašćenog sudskog tumača, mogu bez problema biti uključeni u pravni promet. Međutim, postoje i dokumenta za koja se traži i neka vrsta nadovere, a to je, zapravo, overa takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, u Hagu 1961. godine, sa čijim se odredbama saglasilo stotinak država. Apostilirani materijali ne zahtevaju nikakve dalje provere niti overe i mogu se slobodno koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica pomenute Konvencije.

Overa Apostille pečatom se, kao što je već napomenuto, ne sprovodi kod svih dokumenata, te su od ovog postupka uvek izuzete isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao i administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao. Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se, na tačno određen način, upisuju traženi podaci. Postupak overe se ne sprovodi uvek na isti način, te se, recimo, ponekad traži da na ciljani jezik, pored sadržine samog dokumenta, bude preveden i sadržaj pečata. Takođe, ima situacija kada je Apostille-om dovoljno overiti prevod materijala, a ponekad se zahteva legalizacija i prevoda i originala.

Budući da prevodioci i sudski tumači Pelagićevo nisu zaduženi za ovu vrstu overe, nemaju ni obavezu da budu upoznati sa svim pojedinostima tog postupka. Međutim, kako je dobrobit klijenata uvek na prvom mestu u radu Akademije Oxford, naši stručnjaci će vas uputiti u osnovne podatke vezane za apostiliranje i reći vam u kojoj pravosudnoj instituciji u vašem mestu možete o svemu da se raspitate.

Kako do informacija o Apostille-u?

Svi stanovnici Pelagićeva i okolnih mesta obaveštenja o apostiliranju dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu mogu potražiti u Osnovnom sudu u Modriči, u Ulici Cara Lazara 9 ili na brojeve telefona 053-812-139 i 053-820-161. Ova pravosudna ustanova nadležna je za područja opština Modriča, Vukosavlje, Šamac, Pelagićevo i Donji Žabari.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja, ako nam se obratite lično, mejlom ili telefonom. Ako treba, dobićete besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Pelagićevo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Pelagićevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Pelagićevo

Spisak sudskih tumača za grad PelagićevoSudski tumači za grad PelagićevoSpisak sudskih tumača za grad Pelagićevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Pelagićevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PelagićevoSudski tumači za grad PelagićevoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Pelagićevo

Sudski tumači i prevodioci u Pelagićevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!