Sudski tumači i prevodioci Prijepolje

Prijepolje je grad koji se nalazi u jugozapadnom delu Srbije, u Zlatiborskom upravnom okrugu, na ušću reke Mileševke u Lim, a u podnožju planine Jadovnik. Kako se nalazi vrlo blizu granica između naše zemlje, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, kroz grad prolaze mnogi važni magistralni putevi, kao i pruga Beograd – Bar. Na celoj teritoriji opštine Prijepolje, kako pokauju podaci sa popisa iz 2011. godine, živi oko 13 hiljada stanovnika, a u etničkom pogledu, u pitanju je mešavina u kojoj preovlađuju Srbi, ali ima i Bošnjaka, Muslimana i nekoliko drugih nacija i veroispovesti.

Oblast u kojoj se nalazi Prijepolje bila je naseljena još u rimsko doba, o čemu svedoči i lokalitet Dvorine, gde su pronađeni mnogi predmeti od stakla, bronze, srebra, zlata i keramike koji pripadaju ovom periodu. Naziv mesta se u pisanim dokumentima prvi put javlja sredinom 14. veka, u jednom ugovoru Dubrovačke republike koji se bavi trgovinom solju. Naime, kroz ovaj grad su u to vreme često prolazili trgovci, na putu od Jadranskog mora ka istočnim i centralnim delovime Balkanskog poluostrva, te je to umnogome uticalo i na njegov razvoj. Prijepolje i celo Polimlje bili su i sastavni deo Raške i rane Nemanjićke države, što se može videti i po brojnim manastirima u dolini Lima. Nakon raspada srpskog carstva, ovaj kraj postaje deo banovine Bosne, čiji se ban Tvrtko proglasio za „kralja Srba, Bosne i Primorja“.

U samom Prijepolju i okolini postoje brojni kulturno – istorijski spomenici, a jedan od najvažnijih je, svakako, manastir Mileševa koji spada u red najznačajnijih u Srbiji, poznat po fresci Beli anđeo i prikazu Svetog Save, koji se smatra najrealnijim. Osim toga, u ovom manastiru bilo je i grobno mesto prvog srpskog arhiepiskopa i prosvetitelja. Na prostoru opštine nalaze se i stare tvrđave – Kovin i Mileševac, kao i manastiri Kumanica i Davidovica, te Ibrahim – pašina đžamija i prijepoljska Sahat – kula.Kao i u mnogim drugim gradovima širom Srbije, Akademija Oxford i u Prijepolju sa velikim zadovoljstvom može da ponudi usluge svog prevodilačkog centra, u kome su visokokvalifikovani i veoma iskusni stručnjaci, koji se bave prevođenjem zvanične dokumentacije u okviru 40 svetskih jezika, ali obezbeđuju i overu prevedenih materijala i to na zakonom propisan način. Osim toga, svi koje to interesuje, ovde mogu da pohađaju i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim ustanovama, kao i da se profesionalno obuče za obavljanje mnogih poslova III ili IV stepena stručnosti. Kako se život u savremenom svetu ne može ni zamisliti bez kompjutera, obezbedili smo kvalitetnu obuku za rad na računarima, sledeći sve aktuelne svetske standarde. Takođe, svim stanovnicima Prijepolja i okoline koji žele da nauče ili usavrše neki strani jezik možemo da ponudimo izuzetno dobro osmišljene kurseve koje vode iskusni i profesionalni predavači, a nakon kojih se dobijaju međunarodno priznati sertifikati.

Ko su i šta rade pevodioci i sudski tumači Prijepolje?

Jezički stručnjaci od kojih je sačinjen naš tim su uglavnom izvorni govornici svog radnog jezika, a u svakom slučaju poseduju najviše kvalifikacije za posao kojim se bave. Iza njih su godine iskustva i nebrojeno mnogo prevedenih materijala iz svih, pa čak i najkomplikovanijih oblasti, a sasvim dobro vladaju i pravnom terminologijom,kao i svim zakonskim propisima koji se traže u prevođenju javnih isprava i zvanične dokumentacije. Svi prevodioci i sudski tumači Prijepolje su, pre imenovanja, bili obavezni da polože zakletvu pred nadležnim pravosudnim organima naše države, te su na osnovu toga, a i sledeći svoja moralna načela, dužni da čuvaju poslovne tajne, odnosno da spreče bilo kakve neželjene upotrebe materijala koji im se dostavljaju na prevod i overu. Kako je osnovni princip Akademije Oxford dobrobit i zadovoljstvo svih klijenata, možemo vam sa sigurnošću garantovati da će vaša privatnost, kao i svi podaci koji se nalaze u vašim dokumentima, biti apsolutno zaštićeni. Angažovanjem naših stručnjaka, dobićete, dakle, prevod vrhunskog kvaliteta, a na istom mestu, u dogovorenim terminima i po veoma povoljnim cenama, moći ćete i da izvršite overu zvanične dokumentacije.

Rad prevodilaca i sudskih tumača Prijepolje se izdvaja i po usluzi neposrednog prevoda sa jednog na drugi strani jezik, što mali broj drugih prevodilačkih centara praktikuje. To u praksi znači da ćete brže i po, svakako, nižoj ceni doći do prevedene verzije svog dokumenta koji je izvorno izdat na nekom stranom jeziku, a sada vam je potrebno da se njegov sadržaj prebaci na neki drugi jezik koji, takođe, nije naš maternji. Prevodilac i sudski tumač Prijepolje nema potrebu da, između ova dva, radi prevod na srpski jezik, što njegov rad čini, u najmanju ruku, efikasnim.

Kod nas možete dobiti prevod bilo koje zvanične dokumentacije i ličnih isprava i to u okviru čak 40 svetskih jezika. Podrazumeva se da prevodilac i sudski tumač Prijepolje najčešće dobija zahteve za prevod materijala sa ili na srpski jezik, ali, osim toga, kvalifikovan je i za ostale slovenske jezike – bugarski, makedonski, slovenački, hrvatski, bosanski, ruski, ukrajinski, češki, poljski i slovački. Klijentima, svakako, nudimo i prevod koji se tiče ostalih evropskih jezika, u prvom redu, engleskog, nemačkog, francuskog, a zatim i španskog, italijanskog, grčkog, rumunskog, ali i albanskog, holandskog, mađarskog, turskog, kao i skandinavskih jezika – norveškog, švedskog i finskog. Prevodilac i sudski tumač Prijepolje radi i u domenu jezika koji se govore van evropskog kontineneta, kao što su, na primer, kineski, japanski i arapski, ali je, takođe, osposobljen i za pružanje usluga na zakovnom jeziku, namenjenom osobama sa posebnim potrebama. Budući da ih je zaista malo u našoj zemlji, posebno mesto u našem profesionalnom timu zauzimaju prevodioci i sudski tumači za pakistanski, korejski, estonski, persijski, hebrejski i romski jezik, a svima kojima je to potrebno, možemo ponuditi i prevode sa ili na latinski jezik, koji se, doduše, više nigde u svetu ne govori, ali se može sresti u pojedinim naučnim disciplinama.

Prevodioci i sudski tumači Prijepolje će prihvatiti da, ukoliko klijent to traži, urade i samo overu dokumenta koji je neko, van našeg prevodilačkog centra, preveo na traženi jezik. U tu svrhu će morati da vrlo pažljivo uporede dotični prevod sa originalnim dokumentom, koji im se, takođe, mora staviti na raspolaganje, pošto overa ne može da bude izvršena ukoliko postoje bilo kakve razlike između ove dve verzije materijala. Ako je sve u redu, na vaš prevod će biti stavljen pečat ovlašćenog sudskog tumača koji potvrđuje njegovu verodostojnost originalu. Redaktura teksta, koja takođe spada u naše usluge povezane sa prevodom i overom zvanične dokumentacije, vam omogućava popravke svega što, eventualno, u prevodu koji imate nije urađeno kako treba. Nju sprovode visokoobrazovani lektori i korektori i omogućuju vam da dobijete dokument sasvim u duhu jezika koji tražite, urađen prema svim standardima prevoda zvaničnih spisa.

Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Prijepolje?

Jezički stručnjaci Akademije Oxford su profesionalno obučeni za prevod i overu čak i najzahtevnije dokumentacije, ma kojoj vrsti ona pripadala.

Uz prevod i overu tehničkih i građevinskih pisanih materijala, tipa, deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje, naučnih i tehničkih patenata, te laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, građevinskih projekata i potvrda o kvalitetu proizvoda, prevodilac i sudski tumač Prijepolje za svoje klijente izdaje i overene prevode svih dokumenata koja se tiču obrazovanja, a potrebna su, recimo, radi školovanja ili usavršavanja u inostranstvu, te zaposlenja ili ostvarivanja nekih drugih prava. To su, pored ostalih, diploma i dodaci diplomi, prepis ocena, svedočanstva o položenim ispitima, uverenje o položenim ispitima, potvrda o redovnom studiranju ili školovanju, kao i nastavni planovi i programi fakulteta.

Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Prijepolje prevode i overavaju i kompletnu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, a najčešće, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze i raznu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Na našu adresu se, takođe, možete obratiti ukoliko vam treba prevod i overa nekog dokumenta iz domena sudstva ili pravosuđa, kao što su pravilnici, izveštaji, punomoćja, ovlašćenja, te zahtev za dobijanje vize, licence, sertifikati, ugovor o doživotnom izdržavanju i mnogi drugi tipovi ugovora, kao i dozvola za boravak, sudske odluke, presude i rešenja, poput, recimo, presude o razvodu braka.

Sve potvrde, uvrenja, saglasnosti ili izjave pojedinaca koje se podnose međunarodnim službama moraju biti na propisan način prevedene i overene, te tako prevodioci i sudski tumači Prijepolje obrađuju potvrdu o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku izjavu, ali i potvrdu o neosuđivanosti, saglasnost o zastupanju i potvrdu o stanju na bankovnom računu.

Prevodilac i sudski tumač Prijepolje izdaje overene prevode i za sva lična i poslovna dokumenta. U prvu grupu spadaju, ispred svih, lična karta, pasoš i vozačka dozvola, kao i izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih, potvrda o prebivalištu i radna dozvola. Poslovna dokumentacija obuhvata sve pisane materijale koji su potrebni za učešće na tenderima, različite vrste ugovora, kao što je kupoprodajni, ugovor o prometu roba i usluga ili o saradnji, ulazne i izlazne fakture, kao i poslovne odluke, revizorske izveštaje, rešenja o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, godišnje izveštaje, a uz to i bilanse stanja i uspeha, poslovna pisma, izvode iz Agencije za privredne registre, finansijske izveštaje i poreski identifikacioni broj.

Cene prevoda i overe dokumenata, kao i dugih usluga koje nudimo, dostupne su u zvaničnom cenovniku koji možete videti na sajtu Akademije Oxford, a sve informacije u vezi sa tim vam mogu dati i naši ovlašćeni koordinatori u poslovnici. S tim u vezi bitno je da znate da se cene prevoda dokumenata formiraju u skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim principom, po kome jedna strana otkucanog prevoda bilo koje vrste materijala podrazumeva tekstualni sadržaj od 1800 slovnih mesta, u šta su ubrojani i razmaci.

Principi rada prevodilaca i sudskih tumača Prijepolje

Sam prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava u pravnom i zakonskom smislu nema nikakvu vrednost, sve do onog trenutka kada ga sudski tumač overi svojim pečatom. Da bi se to ostvarilo, moraju se detaljno ispoštovati sva pravila koja, pre svega, podrazumevaju korektno i tačno urađen prevod koji, kako u sadržaju, tako i u stilu i terminologiji, ne odstupa od originala. Prevod i original, jednostavnije rečeno, moraju da budu potpuno isti dokumenti, samo pisani različitim jezicima. Završen prevod se, za svaki slučaj, još jednom pregleda, kako bi se otklonile sve eventualne pravopisne, gramatičke ili slovne greške, a onda počinje proces overe, koji se, praktično, odvija u dve faze. U prvoj, prevodilac i sudski tumač Prijepolje vrlo pažljivo i sistematično pregleda prevod i upoređuje ga sa originalnim dokumentom. Kada se uveri da su oni u svemu jednaki, prevod overava svojim pečatom i potpisuje ga. Sada je i zakonski potvrđeno da je prevedena verzija jednako validna kao i original i da će je, kao takvu, prihvatiti sve nadležne službe pravnog sistema jedne države.

Kako bi prevodilac i sudski tumač Prijepolje mogao, dakle, da u potpunosti ispoštuje zakonsku proceduru overe, koja podrazumeva poređenje originala i prevoda, molimo vas da, ukoliko želite da postanete korisnik naših usluga, obavezno dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove regularno overene kopije. To možete uraditi u našoj poslovnici, gde ćete materijale predati ovlašćenom službeniku i sa njim precizirati sve detalje ili, ako vam je tako zgodnije, pošaljite ih na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja vrši dostave u vašem gradu. U prevodilačkoj praksi postoji i nešto što se zove „hitan prevod“, a koji možete zatražiti ukoliko niste u mogućnosti da prihvatite rokove koje vam nude prevodioci i sudski tumači Prijepolje. Ova usluga je posebna po tome što se drugačije tarifira, ali i po mogućnosti da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, kako bi njihova obrada što pre počela. Ipak, moramo da naglasimo da nećemo moći da završimo overu materijala ukoliko nam u najkraćem roku ne donesete ili pošaljete i originale. Dodajmo još i to da cena „hitnog prevoda“ zavisi i od količine materijala koji se prevodi i overava, kao i od vremenskog perioda koji tražite za završtak posla.

Ne bi bilo na odmet da, na početku naše saradnje, napomenete i koji način vam najviše odgovara za preuzimanje overenih prevoda i njihovih originala, kada usluga naših stručnjaka bude kompletirana. Podrazumeva se da možete doći u našu poslovnicu i lično preuzeti dokumenta, ali vam ona mogu biti i poslata na traženu adresu, opet preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe. U tom slučaju sami snosit troškove dostave, koji se naplaćuju odvojeno od onih za prevod i overu.

Bitne pojedinosti overe zvanične dokumentacije

Svi kojima je potreban overeni prevod nekog dokument radi korišćenja u međumarodnom pravnom saobraćaju, moraju znati da, osim overe ovlašćenog sudskog tumača, postoji i neka vrsta overe višeg nivoa - haškim Apostille pečatom. Ova vrsta legalizacije dokumenata uvedena je na osnovu odredaba Konvencije koju su u Hagu potpisale neke zemlje, a pomenuti pečat dozvoljava upotrebu overenog dokumenta na teritorijama svih država koje su sporazumno potpisale ovaj dokument.

Iako prevodilac i sudski tumač Prijepolje nije obavezan da detaljno poznaje pravila Apostille overe, on će sa vama podeliti sve informacije kojima raspolaže i uputiti vas na nadležnu službu koja se bavi pomenutim pitanjima. Tamo bi, pre svega trebalo da se raspitate da li je Apostille pečat uopšte predviđen za vaš dokument, a ukoliko jeste tako, morate pitati da li se overava i prevod i original i da li je potrebno uraditi i prevod sadržaja samog pečata, kako biste znali da li dokument prvo apostilirate pa donosite prevodiocu i sudskom tumaču ili obrnuto.

U Republici Srbiji za overu ovim pečatom nadležni su osnovni sudovi koji se nalaze u svakom većem mestu.

Kako dobiti informacije o apostiliranju dokumenata?

U Osnovnom sudu u Prijepolju svi stanovnici ovog grada i okolnih mesta se mogu raspitati o overi Apostille-om. Tom prilikom je važno, ne samo da naglase koji tačno dokument overavaju, već i u koji svrhu planiraju da ga dalje koriste u pravnom prometu, kako bi im službeno lice zaista pružilo validne informacije. U okviru ovog suda nalaze se i Sudske jedinice u Priboju i Novoj Varoši, a nadređeni pravosudni organ je Viši sud u Užicu. Dodajmo još i to da se Osnovni sud u Prijepolju nalazi u Valterovoj ulici 171, a broj telefona je 033-712-110.

Verujemo da smo, ovim podužim opisom usluga koje nudimo, kao i načina rada naših stručnjaka, uspeli da pojasnimo sve potrebne pojedinosti. Ipak, nemojte oklevati da nam se obratite u slučaju da imate još nekih pitanja, a ako i za tim bude potrebe, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših profesionalaca.


Kategorije prevoda za Prijepolje

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Prijepolje


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Prijepolje

Spisak sudskih tumača za grad PrijepoljeSudski tumači za grad PrijepoljeSpisak sudskih tumača za grad Prijepolje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Prijepolje

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PrijepoljeSudski tumači za grad PrijepoljeCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Prijepolje

Sudski tumači i prevodioci u Prijepolju

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!