Sudski tumači i prevodioci Rača

Rača je naselje gradskog tipa i administrativni centar istoimene opštine. Nalazi se u centralnoj Srbiji i pripada Šumadijskom upravnom okrugu. Opština Rača je, zapravo, smeštena u istočnom delu Šumadije, u oblasti sliva reke Lepenice. Obuhvata 19 naselja, od kojih je Rača najveće. Opština se na severu graniči sa Velikom Planom i Smederevskom Palankom, na istoku sa Lapovom i Batočinom, na jugu sa Kragujevcom, a na zapadu sa Topolom. Preko ove administrativne teritorije prolazi magistralni put Markovac - Rača - Topola, kao i dva regionalna puta, jedan od Cerovca, preko Rače, do Smederevske Palanke, a drugi od Rače do Boraca.

Kao posebna oblast, Rača se prvi put spominje u drugom turskom popisu za period od 1489. do 1491. godine. Tada je mesto ubeleženo pod nazivom Radca. Nakon Svištovskog mira 1791., kao i u periodu Prvog i Drugog srpskog ustanka, račanska oblast bila je u sastavu oslobođenih srpskih zemalja. Zbog povoljnih prirodnih uslova, ličnih sloboda i relativno male naseljenosti, ovi krajevi su postali veoma privlačni za žitelje okolnih neoslobođenih srpskih područja, te dolazi do značajnih migracija stanovništva i tako nastaju sva naselja na današnjim lokacijama. Rača se posle oslobođenja od turske vlasti razvila u kulturno - prosvetno, ekonomsko, administrativno - upravno i zdravstveno sedište, a 1818. godine postaje i centar Lepeničke knežine. Novom državnom organizacijom, 1835. godine proglašena je za sedište Lepeničkog sreza i postaje najznačajnije mesto u Kragujevačkom okrugu, posle samog Kragujevca. Prva škola je otvorena polovinom 19. veka, a 1920. godine i prva srednja škola. Najstarije zanatsko udruženje u Srbiji osnovano je u Rači 1840. Sa razvojem mesta, grana se i mreža puteva, osniva se i čitaonica, pevačko društvo, otvaraju se trgovine i radionice. Jedna od najstarijih crkava u ovom kraju nalazi se upravo u Rači i u njoj je kršten Đorđe Petrović - Karađorđe.

Danas u Rači živi nešto manje od 3 hiljade ljudi, dok cela opština ima oko 11 i po hiljada stanovnika. Osim poljoprivredne proizvodnje, koja je u ovom kraju dominantna, zastupljeni su i poslovi vezani za industrijsku, zanatsku, trgovinsku, saobraćajnu, ugostiteljsko - turističku, kulturno - prosvetnu i zdravstvanu delatnost. U Rači postoji predškolska ustanova, osnovna i srednja škola u okviru koje rade odeljenja za gimnzijalce, kao i za buduće elektrotehničare računara i turističke tehničare.Za posetioce ovih krajeva zanimljiv je Karađorđev dom u Rači, spomenik kulture sagrađen 1932. godine, po ugledu na srednjovekovne monumentalne dvorce. Prvobitno je bio namenjen za smeštaj siročadi, a u njegovoj izgradnji učestvovala je i kraljica Marija Karađorđević. Tu je i crkva brvnara iz 1826. godine, sa visokim krovom koji je prekriven šindrom. Danas predstavlja istorijski spomenik pod zaštitom države.

Rača je još jedno od mesta u našoj zemlji u kome Akademija Oxford može da ponudi kvalitetne usluge svog prevodilačkog centra, koje se odnose na prevod i overu svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Osim toga, ovdašnjim žiteljima omogućavamo da se obuče za rad na računarima, profesionalno osposobe, tačnije, prekvalifikuju ili dokvalifikuju za različita zanimanja III ili IV stepena, pohađaju kurseve stranih jezika ili se pripreme za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoškolskoj ili visokoškolskoj ustanovi.

Koje jezike u svom radu koristi prevodilac i sudski tumač Rača?

Jezički stručnjaci angažovani u našem prevodilačkom centru su diplomirani filolozi sa vrhunskim govornim i pisanim sposobnostima u domenu jednog ili više jezika za koje su kvalifikovani. Mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, što samo za sebe garantuje kvalitet prevoda. Budući da se bave obradom dokumenata i javnih isprava koje čine deo zvaničnog pravnog prometa, prevodioci i sudski tumači Rača dobro poznaju i sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u materijalima koje prevode i overavaju. Ogromno iskustvo i stručnost doprinose tome da su kadri da odole i najtežim profesionalnim izazovima i ispune očekivanja svih svojih klijenata, koji im se, po pravilu, nakon prve saradnje, i kasnije redovno obraćaju kada imaju potrebe za obradom službenih materijala.

Prevodilački centar Akademije Oxford nudi prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Najviše se, kako se i očekuje, traže prevodi koji sa jedne strane uključuju srpski jezik, ali se gotovo sa podjednakom učestalošću rade i oni koji obuhvataju rasprostranjene i svuda zastupljene jezike, poput ruskog, engleskog, nemačkog, francuskog, porugalskog, španskog, kao i grčkog, turskog, italijanskog i arapskog. Prevodilac i sudski tumač Rača kvalifikovan je i za rad sa jezicima naroda sa kojima smo nekada delili državu - slovenačkim, hrvatskim, bosanskim i makedonskim, ali i onih koji se nalaze u našem neposrednom okruženju, to jest, sa mađarskim, bugarskim, rumunskim i albanskim. Službeni materijali se prevode i sa poljskog, slovačkog, češkog, ukrajinskog, holandskog i skandinavskih jezika - norveškog, danskog, finskog i švedskog, a podrazumeva se, i sa ovih na neke druge jezike. Osim kineskog i japanskog, stručni smo i za prevođenje u okviru latinskog, koji se već odavno ne smatra živim jezikom, ali je i danas prisutan u nauci, kao sredstvo stručnog izražavanja u medicini, farmaciji, pravima ili veterini. S obzirom na činjenicu da je na našim prostorima malo prevodilaca i sudskih tumača za romski, pakistanski, estonski, hebrejski, persijski i korejski jezik, sa ponosom ističemo da su i ovi profesionalci deo naše ekipe. Usluge prevoda i overe u našem prevodilačkom centru mogu potražiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, pošto u svojim redovima imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika.

Koje usluge mogu da vam pruže prevodioci i sudski tumači Rača?

Ono što prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge, pored visokog kvaliteta rada i veoma pristupačnih cena, jeste usluga prevođenja koja, osim uobičajenog prebacivanja sadržaja sa srpskog na strani jezik i obrnuto, podrazumeva direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Prevodilac i sudski tumač Rača je, dakle, visoko obrazovana osoba, pravi iskusni profesionalac, sa brojnim i raznovrsnim interesovanjima i širokom opštom informisanošću, da je kadar da svojim klijentima ponudi prevođenje materijala izvorno sačinjenih na nekom stranom jeziku na neki drugi koji, takođe, nije srpski. Ovakvim načinom rada omogućava strankama da brže i jeftinije dođu do konačnog oblika svojih dokumenata, budući da se opisani postupak u većini ostalih prevodilačkih agencija obavlja posredstvom našeg maternjag jezika, tačnije, sadržaji se sa osnovnog prvo prebacuju na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na traženi strani. Na taj način proces obrade duže traje, a više i košta, pošto je potrebno angažovati više stručnjaka različitih profila.

U slučaju da klijent nije u prilici da prihvati ponuđene rokove za završetak obrade u našem centru, može zatražiti takozvani „hitan prevod“ dokumentacije i sam odrediti rok u kome prevod i overa treba da budu gotovi. Prevodioci i sudski tumači Rača će i ovaj zahtev ispuniti sa najvećom odgovornošću i profesionalizmom, te će kvalitet obrade biti jednak onome koji karakteriše njihov rad u uobičajenim okolnostima. Ipak, usled otežanih uslova delovanja, promeniće se cena prevodilačke usluge, pošto u ovakvoj situaciji klijent, pored osnovnih troškova, plaće i takozvanu „taksu za hitnost“. Njena visina zavisi od broja prevedenih strana, kao i od toga koliko je kratak rok u okviru koga ceo posao treba da bude završen.

Iako smatramo da je prevod dokumenata urađen u našem centru jedan od najkvalitetnijih koji možete dobiti na ovim prostorima, prihvatićemo, ako vi to tražite, da izvršimo i samo overu materijala koje vam je na traženi jezik prebacio neki drugi kolega. Postupak će u ovom slučaju biti jednak onome koji sprovodimo kada overavamo prevode izašle iz pera naših stručnjaka. To znači da će prevodilac i sudski tumač Rača vaš dokument morati da prekontroliše, tako što će ga detaljno uporediti sa originalom, koji mu, takođe, morate dostaviti na uvid. Da ne bi bilo zabune, ovo ne radimo zato što sumnjamo u kvalitet prevoda koji nisu uradili naši stručnjaci, već je to zakonom određena procedura koju smo obavezni da sledimo. Dakle, ukoliko se utvrdi da prevod koji ste doneli u svim predviđenim aspektima odgovara svom izvoru, biće overen pečatom licenciranog sudskog tumača i njegovim svojeručnim potpisom. Na taj način biće mu omogućeno uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj, sa jednakom zakonskom snagom koju poseduje i bilo koji drugi original.

Ako se, pak, ispostavi da se vaš prevod ne poklapa sa originalom ili da tokom njegove obrade nije ispoštovano neko pravilo rada sa zvaničnom dokumentacijom, neće moći da bude regularno overen. U tom slučaju će prevodilac i sudski tumač Rača predložiti redakturu spornog sadržaja, koju će uraditi visoko stručni i iskusni lektori i korektori. Oni će, pre svega, detaljno pregledati prevod i original, u svemu izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti tačnost prevoda stručnih termina i ispraviti eventualne slovne, gramatičke, pravopisne i stilske greške. Posle njihove intervencije dobićete na svim nivoima poboljšan materijal na željenom jeziku, koji ćete, bez problema, moći da overite i koristite u pravnom prometu.

Koja dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Rača?

Članovi naše profesionalne ekipe će, na vaš zahtev, obraditi bilo koju vrstu zvaničnih materijala, bili oni lični, poslovni, sudski, medicinski, obrazovni ili neke druge vrste.

U sferi ličnih dokumenata i isprava, prevodioci i sudski tumači Rača obrađuju pasoš, ličnu kartu, krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, a uz to i venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajnu dozvolu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i sve druge pisane materijale koji se odnose samo na jednu osobu.

Predmet rada naših stručnjaka je i obimna i često komplikovana poslovna dokumentacija u koju spadaju potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), bilansi stanja, poslovne odluke, kao i izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), revizorski izveštaji, statut preduzeća, ulazne i izlazne fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, te bilansi uspeha, godišnji izveštaji, osnivački akt preduzeća i razni poslovni ugovori, od kojih se naročito često obrađuju kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični. Prevodilac i sudski tumač Rača prevodi i overava i sve službene materijale potrebne za učešće na nekom javnom prikupljanju ponuda, takozvanom tenderu, bez kojih se ne da ni zamisliti savremeno poslovanje. Ovde spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama i uputstva za ponuđače.

Kako se mnogi pravni poslovi i sudski procesi vode na nivou više država, neretko dobijamo zahteve da prevedemo i overimo raznovrsna pravna akta koja su, u tu svrhu, potrebna. Iz ovog domena prevodilac i sudski tumač Rača radi sa presudom o razvodu braka i svim ostalim sudskim odlukama, presudama i rešenjima, ali i sa različitim zvaničnim izjavama pojedinaca, zahtevima za dobijanje vize, dozvolom za boravak, saglasnošću o zastupanje, te sa licencama, sertifikatima, ovlašćenjima, punomoćjima, izveštajima, pravilnicima i svim vrstama zakonski zasnovanih sporazuma, poput ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Na vaš zahtev, prevodilac i sudski tumač Rača će uraditi prevod tekovina Evropske Unije, to jest, njenih pravnih normi.

Osim tehničke, naučne i građevinske dokumentacije u koje, pored ostalog, spadaju uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, građevinski projekti, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i naučni i tehnički patenti, prevodioci i sudski tumači Rača profesionalno obrađuju i razne pisane materijale iz oblasti medicine i farmacije, koje klijenti uglavnom traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili lečenja uvoznim lekovima i preparatima. Tu, između ostalog, spadaju lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda i raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Nadležnim službama je, u cilju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu potrebno podneti overene prevode diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih dokumenata kojima se potvrđuje nivo obrazovanja jedne osobe ili koja su na neki drugi način povezana sa obrazovnim sistemom i njegovim institucijama. Obradu svih ovih materijala vam, jasno je, mogu omogućiti prevodioci i sudski tumači Rača.

Kada podnosite neke zahteve ili želite da ostvarite određena lična prava, potrebno je da imate prevedene i legalno overene tražene potvrde i uverenja, te prevodioci i sudski tumači Rača mogu da vam izdaju legalizovane prevode potvrde o mestu boravka, o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, kao i uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, te one o slobodnom bračnom stanju, koja je posebno često tražena, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu.

Kako propisuje Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Rača su, pre imenovanja na dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se obavezali da će u svakoj situaciji postupati prema važećim zakonima, ali i bezuslovno uvažavati i poštovati ličnost i privatnost svojih klijenata. Dok su na obradi u našem prevodilačkom centru, sva vaša dokumenta i podaci koji su u njima sadržani, biće zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe i čuvani kao poslovna tajna. Pored veoma kvalitetne, efikasne i finansijski povoljne usluge, koja podrazumeva prevod i overu službenih materijala, dobićete, dakle, i zagarantovanu diskreciju i svu potrebnu sigurnost.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Rača?

Da bi jedan dokument na novom jeziku postao upotrebljiv u pravnom prometu, mora pre svega da bude adekvatno preveden. To je odgovoran i ni malo lak posao, pošto se podrazumeva da sve pojedinosti osnovnog dokumenta treba da budu tačno prebačene na ciljani jezik, što se, pre svega, odnosi na stručne izraze i termine, koji moraju biti jasni i precizni, budući da na njihovom smislu i počiva suština zvaničnog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Rača odlično poznaje normativnu gramatiku i pravopis jezika sa kojima radi, te prevod izrađuje u skladu sa ovim pravilima, duhom ciljanog jezika i specifičnim stilom koji je zastupljen u službenim materijalima. Kada se prevod završi, pregledaju ga najpre sami autori, a potom i lektori, te se tako obezbeđuje uklanjanje i najsitnijih grešaka. U ovako doteranom obliku, materijal na novom jeziku dolazi do sudskih tumača, čiji se prvi zadatak ogleda u tome da u svim predviđenim pojedinostima uporede prevedeni i originalni dokument. Ako se uvere da je u pitanju sadržinski, stilski i terminološki isti materijal, samo napisan različitim jezicima, overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem, a zatim ga i potpisati. Nakon toga, dotični dokument sa stanovišta zakona postaje isto što i njegov original i može se, bez ograničenja, koristiti u međunarodnom pravnom prometu.

Iz opisanog načina rada naših stručnjaka jasno je da im se mora omogućiti uvid u originalne materijale, kako bi, nakon prevođenja, mogli da valjano sprovedu proces overe. Dakle, dokumenta koja želite da prevodilac i sudski tumač Rača profesionalno obradi možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih neophodnih detalja. Druga mogućnost je da materijale pošaljete na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili preko kurirske službe koju odaberete. Jedino u slučaju da tražite da uradimo „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirane poslati na naš mejl, budući da je to najbrži način dostave, a u ovoj situaciji je to veoma važno za ispunjenje vaših zahteva. Ipak, originale ćete morati da nam naknadno, a vodeći računa o roku koji ste odredili za završetak obrade, donesete ili na opisane načine pošaljete, kako bi prevodilac i sudski tumač Rača mogao da prevode overi na predviđen način.

Kada se materijalo kompletno obrade, spajaju se sa originalima i možete ih lično preuzeti u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. U tu svrhu ćemo angažovati kurisku službu, koja je naš dugogodišnji saradnik ili ćemo vam dokumenta poslati preporučenom poštanskom pošiljkom. Ova usluga se tarifira odvojeno od onih koje se tiču obrade zvaničnih materijala i javnih isprava, a u skladu sa važećim cenovnikom službe koja je izvršila dostavu. Troškove ćete u najvećem broju slučajeva izmiriti prilikom preuzimanja pošiljke.

Cene svih usluga koje nudimo možete pogledati na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Cene prevodilačkih usluga se određuju prema broju obrađenih strana, a na veće količine materijala sa, po pravilu, daje odgovarajući popust. Prevodioci i sudski tumači Rača se pridržavaju pravila svoje profesije, po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo se primenjuje kod obrade svih pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine.

Dodatne informacije o overi dokumenata

U većini slučajeva je za uključivanje materijala u pravni promet dovoljna overa koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač. No, postoje i ona dokumenta kod kojih se traži i overa na višem nivou. To je, zapravo, legalizacija Apostille pečatom, koja se primenjuje od 1961. godine, u zemljama koje su tada u Hagu potpisale međunarodnu Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Ovaj postupak omogućava da se službeni materijali izdati u jednoj državi potpisnici bez ograničenja koriste u svima ostalima koje su se saglasile sa odredbama pomenute Konvencije.

Apostille overa ima svoje specifičnosti, koje se, pre svega, ogledaju u tome da ona nije predviđena za sve tipove dokumenata, te se, recimo, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno povezanih sa nekim carinskim ili trgovinskim poslom, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Takođe, ona ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom sudskog tumača, ali je ponekad potrebno prvo prevesti i overiti materijal, pa ga onda predati na apostiliranje, a nekada se prvo stavlja Apostille pečat, a zatim prevodi sadržaj materijala i vrši overa sudskog tumača. Takođe, ima dokumenata gde se, pored apostiliranja prevoda, traži i overa originala.

Budući da prevodilac i sudski tumač Rača nije dužan da poznaje sve pojedinosti ovog procesa, on će vas uputiti na nadležnu instituciju gde ćete se o svemu raspitati. Za apostiliranje su u našoj zemlji nadležni osnovni sudovi, čija se sedišta nalaze u gotovo svakom većem mestu.

Koga i gde u Rači pitati za Apostille overu?

Sve potrebne informacije stanovnici Rače i okolnih mesta mogu dobiti u Sudskoj kancelariji u Rači, u Karađorđevoj ulici 48, ili na broj telefona 034-751-195. Ako je potrebno, mogu se obratiti i nadređenoj pravosudnoj ustanovi, a to je Osnovni sud u Aranđelovcu, čija je adresa Knjaza Miloša 102, a broj telefona 034-617-0637.

Ukoliko imate nekih dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite. Nastojaćemo da vam sve pojasnimo, a ukoliko bude potrebe, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Rača

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Raču


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Rača

Spisak sudskih tumača za grad RačaSudski tumači za grad RačaSpisak sudskih tumača za grad Rača

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Rača

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad RačaSudski tumači za grad RačaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Rača

Sudski tumači i prevodioci u Rači

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!