Sudski tumači i prevodioci Ruma

Na relativno maloj udaljenosti od južnih obronaka Fruške gore, u Sremskom okrugu, nalazi se Ruma, kroz koju protiču Borkovački, Jelenački i Kudoški potok, a u neposrednoj blizini nalazi se i veštačko Borkovačko jezero, kao i reka Sava. U Rumi živi tridesetak hiljada ljudi, a istoimena opština, čiji je ovde administrativni centar, ima oko 54 hiljade stanovnika. Zanimljiv je i podatak da je na poslednja tri popisa zabeležen porast broja stanovnika, što je karakteristika samo dobro razvijenih gradskih naselja. Stanoništvo i uprava veliku pažnju posvećuju skladnom razvoju grada, te ovde sa uspehom rade mnoge kulturne, prosvetne i sportske institucije. U Rumi se nalaze tri pravoslavne i jedna katolička crkva, muzej, biblioteka, radnički univerzitet, kao i mreža osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova. Ruma može da se pohvali i gradskim horom i pozorištem, kulturno – umetničkim društvima, radio stanicom, kao i sportsko – poslovnim centrom i uređenom plažom na Borkovačkom jezeru. Osim poljoprivrednom proizvodnjom, stanovništvo se bavi i poslovima u industriji kože, gume i obuće, u prehrambenim, grafičkim i građevinskim delatnostima, kao i u trgovini, zanatstvu i ugostiteljstvu.

Svedočanstva o prvim ljudskim naseobinama u ovim krajevima odnose se na keltske i ilirske narode, a sa dolaskom Rimljana, brojni vojni logori su se postepeno pretvarali u naselja

Nakon sklapanja Požarevačkog mira 1718. godine, Ruma i okolni deo Srema dolazi u posed Habzburške monarhije, a polovinom 18. veka ovde je izgrađeno novo urbano naselje, čiji su prvi stanovnici bili Srbi i Nemci, i koje je uživalo status slobodne varoši.Uoči Prvog svetskog rata, Ruma je bila pravo gradsko naselje, a nakon završetka ovog sukoba upravo u Rumi je održan Veliki narodni sabor, gde su se delagati iz celog Srema izjasnili za pripajanje ovog područja Kraljevini Srbiji.

Ruma se nalazi u prelepom prirodnom okruženju, što je čini poželjnim mestom za život pripadnika svih generacija. Pored reke Save, južni deo opštine pokriven je gustim šumama, a tu je i Obedska bara, Nacionalni park „Fruška gora“ i pomenuto izletište „Borkovac“.

Jedan od osnovnih ciljeva poslovanja Akademije Oxford, osim visokog kvaliteta rada i povoljnih cena, jeste i dostupnost usluga svim stanovnicima naše zemlje, bez obzira u kom kraju da žive. Tako, sa zadovoljstvom ističemo i da žitelji Rume i okolnih mesta mogu, kada god im je to potrebno, da zatraže prevod i overu dokumenata i javnih isprava od naših jezičkih stručnjaka, te da se prijave za profesionalnu obuku, tačnije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za različita zanimanja III ili IV stepena stručne spreme i tako sebi povećaju šanse za pronalaženje posla u ovim kriznim vremenima. Dve karakteristike koje u naše doba gotovo obavezno moraju da imaju radni ljudi jeste poznavanje rada na računaru i korišćenje barem jednog stranog jezika. Za obe stvari se možete obučiti uz naše kvalifikovane stručnjake, a nakon kursa odabranog stranog jezika dobijate i međunarodno priznati sertifikat koji potvrđuje govorne i pisane sposobnosti koje ste stekli. Pored svega pomenutog, za buduće gimnazijalce, srednjoškolce i studente organizujemo pripremnu nastavu za upis u željenu obrazovnu ustanovu.

TESTOVI


Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Ruma?

Jezički eksperti koji čine naš tim svojim klijentima nude vrhunski kvalitet, kada je u pitanju prevod dokumenata, kao i bezpogovorno čuvanje podataka koji im se u toku rada otkrivaju. Svi prevodioci i sudski tumači Ruma su, naime, stekli najviše kvalifikacije za svoj radni jezik ili više njih, kao i pristojan nivo poznavanja zakonskih propisa i termina bitnih za posao prevoda i overe zvaničnih spisa. Zakletvom koju su položili pre stupanja na dužnost obavezali su se da će svoj posao obavljati u skladu sa svim propisima, savesno, pošteno i odgovorno, te da će uvažavati privatnost svojih klienata i materijal koji obrađuju zaštititi od bilo kakve moguće zloupotrebe. Dakle, ukoliko se odlučite da za prevod i overu vaših dokumenata odaberete naše stručnjake, svakako se nećete pokajati, jer ćete na jednom mestu, u dogovorenom roku i po jednoj od najpovoljnijih cena na tržištu, dobiti pravno važeći dokument koji ćete nesmetano moći dalje da koristite u bilo koju legalnu svrhu.

Većina klijenata nam dolazi sa zahtevom da kompletno obradimo njihova dokumenta ili javne isprave, odnosno da im izdamo overeni prevod istih, ali treba da znate da ove dve usluge ne moraju obavezno da se koriste zajedno, to jest, da je moguće da, ako to vaša situacija nameće, prevodilac i sudski tumač Ruma uradi samo overu tekstualnog sadržaja koji je neko drugi, van našeg prevodilačkog centra, već prebacio na traženi jezik. Uobičajeni proces overe primenjuje se i u ovom slučaju, a podrazumeva da je prevodilac i sudski timač Ruma obavezan da, pre nego što stavi svoj pečat, detaljno pregled prevod koji imate i uporedi ga sa originalnim dokumentom. Overu pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem i svoji potpisom izvršiće tek nakon što se uveri da se prevedena i originalna verzija ne razlikuju ni u čemu drugom, osim u jeziku kojim su napisane. Prevod overen na ovakav način postaje zakonski i pravno validan dokument i može se predavati u sve nadležne institucije nekog državnog aparata.

Prevodilac i sudski tumač Ruma neće moći da overi prevod ukoliko on nije urađen u skladu sa originalom ili u njemu ima grešaka koje se tiču stila, jezika, te pravne terminologije. U ovom slučaju, sve će popraviti lektori i korektori, takođe nezaobilazni deo našeg stručnog tima. Oni su zaduženi za redakturu prevoda i njegovo dovođenje u prihvatljiv okvir, urađen prema svim zakonitostima prevođenja zvaničnih spisa.

Vaša dokumenta i javne isprave prevodioci i sudski tumači Ruma mogu da obrade u domenu 40 jezika koji su zastupljeni širom sveta, a najviše se traže prevodi na engleski, nemački, francuski, ruski, španski, portugalski, ali i turski, arapski, kineski, grčki i skandinavske jezike – norveški, švedski i finski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike. Pored uobičajenog prevoda u okviru našeg maternjg jezika, prevodioci i sudski tumači Ruma rade i sa retko gde zastupljenim jezicima, poput estonskog, hebrejskog, romskog, pakistanskog, persijskog i korejskog. Moguće je dobiti prevod dokumenata i na holandski, ukrajinski, japanski, poljski, češki, slovački, kao i u obrnutom smeru, a naši jezički stručnjaci koriste u svom radu i sve jezike bivših jugoslovenskih republika – makedonski, slovenački, hrvatski i bosanski. Uz prevod sa ili na latinski jezik, omogućujemo i prebacivanje zvaničnih pisanih sadržaja na mađarski, bugarski, rumunski i albanski jezik, ali i prevod sa njih na bilo koji drugi. U našem stručnom timu moguća je i usluga za osobe oštećenog sluha i sa smanjenim govornim sposobnostima koju pruža prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik.

Iako se u većini prevodilačkih centara materijali sa jednog na drugi strani jezik prevode posredno, preko srpskog, prevodioci i sudski tumači Ruma rade na drugačiji način! Ukoliko imate potrebu za ovakvom vrstom prevoda, naši jezički stručnjaci će direktno prebaciti sadržaj sa, na primer, nemačkog na ruski jezik, pošto su do te mere profesionalno osposobljeni, iskusni i široko obrazovni da im nije neophodno da u međuvremenu prevode tražene spise na srpski jezik. Klijentima, bez ikakve sumnje, odgovara ovakav način rada, pošto za znatno kraće vreme i sa manje novca dobijaju zvanično overen dokument, sasvim pogodan za međunarodni pravni saobraćaj.

Sve cene usluga koje nudi Akademija Oxford dostupne su vam u zvaničnom cenovniku na sajtu naše kompanije, a o svemu tome se možete raspitati i kod ovlašćenih službenika u našoj poslovnici. Trebalo bi da znate da se cene prevoda određuju prema broju stranica prevedenog teksta, a prevodilački propis predviđa da jedna strana prevoda ima 1800 slovnih mesta, u šta su ubrojani i razmaci između reči. Iako se na stranici prevedenog dokumenta nalazi znatno kraći tekstualni sadržaj, pomenuto pravilo važi i za obradu ovakvog tipa materijala.

Dokumenta koja obrađuje prevodilac i sudski tumač Ruma

Imajući u vidu da naši stručnjaci imaju najviši nivo znanja odobren od strane nadležne institucije Republike Srbije, kao i da su često u pitanju izvorni govornici određenih jezika, nije preterano ako kažemo da nam, bez straha, možete poveriti prevod i obradu čak i najkomplikovanije zvanične dokumentacije.

Prevodilac i sudski tumač Ruma može da izda overen prevod svih uverenja, potvrda, izjava i saglasnosti koje se često podnose nadležnim institucijama u cilju ostvarivanja određenih prava. Recimo, vrlo često se pojavljuje zahtev za prevodom i overom potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračne vode na teritoriji neke strane zemlje, ali se takođe prevode i overavaju i potvrda o stanju na bankovnom računu, saglasnost o zastupanju, potvrda o neosuđivanosti, uverenje o položenim ispitima, a uz to i potvrda o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, kao i naslednička izjava, potvrda o prebivalištu, uverenje o državljanstvu i potvrda o kvalitetu proizvoda.

Predmet prevoda i overe može biti i sva lična dokumentacija, kao što je izvod iz matične knjige rođenih, pasoš, izvod iz matične knjige venčanih, lična karta ili izvod iz matične knjige umrlih, ali i sve vrste dozvola-vozačka, saobraćajna, radna ili dozvola za boravak.

Uz prevod i overu nastavnih planova i programa fakulteta, prevodioci i sudski tumači Ruma, u okviru svoje profesije obrađuju i sva dokumenta koja se tiču obrazovanja klijenata- diplomu i dodatak diplomi, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i prepis ocena.

Regularno overeni prevodi poslovnih dokumenta nezaobilazni su u međunarodnom biznisu, te prevodilac i sudski tumač Ruma, između ostalog, radi i sa poslovnim pismima, godišnjim izveštajima, poreskim identifikacionim brojem, tenderskom dokumentacijom, kao i sa rešenjem o osnivanju pravnog lica, izvodima iz Agencije za privredne registre, finansijskim izveštajima, bilansom stanja i uspeha, ali i sa statutom i osnivačkim aktom preduzeća, revizorskim izveštajima, poslovnim odlukama, ulaznim i izlaznim fakturama, te svim tipovima ugovora- kupoprodajnim, ugovorima o saradnji ili o prometu roba i usluga.

Prevođenje tehničke i građevinske dokumentacije, a potom i zvanična overa iste, takođe spada u domen rada prevodilaca i sudskih tumača Ruma. Ovde se misli na naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i građevinske projekte.

Pored prevoda tekovina Evropske Unije, overeni prevodi se traže i za sva pravna akta, koja uključuju sudske odluke, presude i rešenja, zatim sve vrste licenci, sertifikata, ovlašćenja, pravilnika i izveštaja, ali i zahtev za dobijanje vize, punomoćja i ugovore, tipa onog o doživotnom izdržavanju.

Posebna pažnja se poklanja obradi farmaceutskih i medicinskih dokumenata, budući da se oni direktno odnose na zdravlje ljudi, pa tako prevodioci i sudski tumači Ruma prevode i overavaju svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Ruma?

Da bi prevod vašeg dokumenta postao validan u očima zakona neophodno je da se na njemu nalazi pečat sudskog tumača ovlašćenog za jezik na kome je dotični materijal. Kako se do toga stiže? Na početku je, svakako, potrebno da sam prevod bude urađen precizno, odnosno u skladu sa svim pojedinostima originalnog dokumenta, pošto će prevodilac i sudski tumač Ruma morati da, sledeći zakonsku proceduru, uporedi prevod sa izvornim materijalom i potvrdi njihovu identičnost. Nakon toga, prevod overava svojim pečatom i potpisuje ga, što predstavlja zakonsku potvrdu da se ovaj dokument može koristiti u međunarodnom pravnom saobraćaju sa istom težinom koju ima i njegov original, pošto je stručna osoba izvršila temeljnu kontrolu i sravnjivanje pomenute dve verzije jednog dokumenta.

Svakako je očigledno da je overa dokumenata potpuno nemoguća bez dostupnosti originala ili makar njihovih regularno overenih kopija, te vas molimo da nam izvorna dokumenta dostavite preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom koja vrši isporuke na području vašeg grada. Možete ih naravno i lično predati koordinatoru u našoj poslovnici i sa njim precizirati sve detalje.

Iako prevodilac i sudski tumač Ruma u najvećem broju situacija nudi vrlo kratke rokove za završetak posla, događa se da je klijentima potreban hitan prevod koji mora još brže da se uradi.

Cena ove usluge drugačija je od uobičajene, a uslovljena je kratkoćom roka i količinom materijala koji se obrađuje, dok se njena posebnost ogleda i u tome što je tada moguće da nam skenirana dokumenta pošaljete na mejl, jer je to najkraći i najbrži put do naših prevodilaca. Nemojte ipak zaboraviti da je i u ovom slučaju za overu dokumenata neophodno da nam blagovremeno donesete ili pošaljete i originale.

Ukoliko to želite, overeni prevodi zajedno sa originalnim dokumentima vam mogu biti poslati na kućnu ili neku drugu adresu, takođe kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Cenu ove usluge određuje služba za dostavu, a vi je plaćate nezavisno od cene overe i prevoda dokumenata. Možete, naravno, i preuzeti obrađena dokumenta u našoj poslovnici.

Apostille overa

Osim uobičajenih zakonskih pravila za promet dokumenata u međunarodnom pravnom saobraćaju, ponekad se traži i overa haškim Apostille pečatom. Njena specifičnost ogleda se u tome što ne isključuje obavezno overu sudskog tumača, a i nije predviđena za sva dokumenta i javne isprave. Takođe, postoje situacije kada, osim sadržaja dokumenta, mora da bude preveden i sam pečat, a ponekad je potrebno izvršiti legalizaciju i originalnog i prevedenog materijala.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Ruma nije obavezan da do tančina poznaje sve detalje ove overe, u velikoj meri ćete uštedeti vreme ako u nadležnoj pravosudnoj instituciji proverite šta se od pomenutih pravila primenjuje na vaš dokument.

U Republici Srbiji overu Apostille pečatom vrše teritorijalno nadležni osnovni sudovi.

Koga i gde pitati za apostiliranje dokumenata?

Osnovni sud u Rumi je, prema novoj organizaciji sudova, nadležan za područja opština Inđija, Irig, Pećinci, Ruma i Stara Pazova, pa stanovnici ovih mesta mogu u njegovoj nadležnoj službi da potraže validna obaveštenja o overi Apostille-om. Adresa Osnovnog suda u Rumi je Železnička 10, a broj telefona je 022-478-333.

Verujemo da smo ovim detaljnim opisom razjasnili sve vaše nedoumice, ali ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja ili vam zakazati besplatnu konsultaciju ako nas kontaktirate mejlom ili telefonom ili dođete u našu poslovnicu.


Kategorije prevoda za Ruma

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Rumu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ruma

Spisak sudskih tumača za grad RumaSudski tumači za grad RumaSpisak sudskih tumača za grad Ruma

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ruma

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad RumaSudski tumači za grad RumaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ruma

Sudski tumači i prevodioci u Rumi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!