Sudski tumači i prevodioci Stara Pazova

Stara Pazova je naselje u istoimenoj opštini, smeštenoj na području severoistočnog Srema, na gotovo jednakoj udaljenosti između Beograda i Novog Sada. Preko ove teritorije prolaze svi važni auto – putevi, kao i regionalni putevi i železnička pruga koja spaja Budimpeštu i Niš, a surčinski aerodrom „Nikola Tesla“ udaljen je svega 25 kilometara.

Celokupna teritorija opštine obuhvata tri urbana naselja: Staru Pazovu, Novu Pazovu i Nove Banovce, kao i 6 naselja seoskog tipa: Golubince, Stare Banovce, Belegiš, Vojku, Surduk i Krnješevce.

Naziv mesta najverovatnije potiče od reči „pazuh“, kako su, naime, Sloveni nazivali rimsku vojnu granicu između reka Dunava i Save. Pazova se u istorijskim pisanim izvorma spominje već u 15. veku, a polovinom 18. veka, formiranjem hrvatsko – slavonske vojne granice, ona postaje graničarsko mesto. Tako su se ovde prvo naselili ljudi koji se granicu Ugarske čuvali od turskih upada, a nešto kasnije dolaze i Srbi iz Like, pa zatim i Slovaci, pravoslavni Rumuni i kalvinistički Mađari. Ova multinacionalnost, kao i raznolikost veroispovesti i kultura je do dana današnjeg ostala jedno od glavnih obeležja Stare Pazove.Budući da su se ovde ukrštale železničke pruge, mesto je već krajem 19. veka postalo trgovački centar Srbije i Ugarske, pa je uskoro uvedeno električno ovetljenje, a podizane su i škole, banke i druge kulturne ustanove. Ovaj razvoj je umnogome prekinut tokom dva svetska rata, kada je stanovništvo pomenutih krajeva udruženo pružalo otpor neprijatelju, a posle 1945. u Staru Pazovu i okolinu doselili su se brojni kolonisti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i sa Kosova, dok se ista stvar ponovila i nakon ratova tokom devedesetih godina prošlog veka.

Na području opštine danas ima 9 osnovnih, dve srednje škole, kao i jedna gimnazija, a tu je i specijalna škola za obrazovanje dece ometene u razvoju. Stara Pazova je, takođe, već nekoliko decenija na prvom mestu po broju privatnih preduzeća, kojih sada ima više od hiljadu, kao i oko 3 hiljade preduzetničkih radnji. U industrijskoj proizvodnji zastupljene su plastičarske, metaloprerađivačke, gumarske, građevinske i druge delatnosti.

Imajući u vidu da je stanovništvo Stare Pazove i okolnih mesta složna mešavina različitih nacija i kultura, može se očekivati da u takvoj sredini ljudi često imaju potrebu za prevodom i overavanjem različitih vrsta pisane dokumentacije, kao i ličnih isprava. Zbog toga Akademija Oxford i žiteljima ovog dela Srbije nudi mogućnost da prevodioci i sudski tumači Stara Pazova izađu u susret njihovim zahtevima i sav posao obave kvalitetno, precizno i u relativno kratkom vremenskom periodu, a, svakako, najpovoljnije na tržištu, kada su cene u pitanju. Pored pomenutog, naši profesori stranih jezika vode kurseve za različite uzraste i nivoe znanja, nakon kojih dobijate međunarodno priznate sertifikate. Možete uz nas naučiti i da sve potrebne poslove obavljate na računaru ili se profesionalno obučiti za razna zanimanja III ili IV stepena stručnosti. Onima koji pohađaju formalno obrazovanje, nudimo odličnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u svim visokoškolskim ustanovama, kao i u srednjim školama i gimnazijama.

TESTOVI


Koje poslove obavlja prevodilac i sudski tumač Stara Pazova?

Standardno visoki zahtevi našeg poslovanja podrazumevaju da su prevodioci i sudski tumači Stara Pazova maksimalno efikasni u radu, stručni i iskusni u poslovima prevođanja i overe dokumenata, a usluge obavljaju za kratko vreme, po povoljnim cenama i uz zagarantovano čuvanje privatnosti klijenata i podataka koji su im dostupni. Pre imenovanja, svi oni su diplomirali na filološkim fakultetima, upoznali se sa pravnom terminologijom koja se javlja u pisanoj dokumentaciji i položili zakonom propisanu zakletvu da će posao obavljati u skladu sa predviđenim pravilima i materijal koji obrađuju zaštiti od svake potencijalne zloupotrebe.

Ne samo da su u mogućnosti da klijentima ponude prevod sa nekog stranog jezika na srpski, ili obrnuto, sa srpskog na neki drugi jezik, već su profesionalno osposobljeni za neposredan prevod između dva strana jezika. To, zapravo, znači da sadržaj jednog dokumenta, u originalu izdatog na stranom jeziku, direktno prebacuju na drugi strani jezik koji se traži, a da između toga ne moraju da ga prevode na naš maternji jezik. Ovakvim načinom rada proces prevođenja postaje mnogo jednostavniji i brži, a i cena će biti niža.

Prevodilac i sudski tumač Stara Pazova svim zainteresovanim strankama nudi prevod i overu dokumentacije u domenu od čak 40 svetskih jezika. Podrazumeva se da se najčešće radi sa najpopularnijim i najzastupljenijim jezicima: engleskim, ruskim, nemačkim, francuskim i španskim, ali ističemo činjenicu da se u našem timu nalaze i, retko gde u Srbiji angažovani, stručnjaci, kao što su prevodioci za pakistanski, persijski, romski, estonski, korejski, latinski ili hebrejski jezik. Dokumentacija se, naravno, može prevesti i na gotovo sve jezike koji se govore na području Evrope, što će reći, italijanski, grčki, portugalski, rumunski, albanski, ukrajinski, kao i holandski, češki, poljski, mađarski, te slovački, turski, bugarski, ali i na skandinavske jezike – švedski, finski i norveški. Moguće je, naravno, tražiti i prevod sa pomenutih jezika na neke druge. Prevodioci i sudski tumači Stara Pazova obrađuju i dokumenta koja su u vezi sa japanskim i kineskim jezikom, a, nakon raspada zajedničke države, česta je i potreba za prevodom dokumenata sa ili na hrvatski, slovenački, makedonski ili bosanski jezik. Za sve osobe sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima obezbedili smo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Ukoliko ste već nekoga angažovali za prevod dokumenta koji vam je potreban, a sada se pitate kako da ga overite, slobodno nam se obratite! Prevodilac i sudski tumač Stara Pazova će prevod koji donesete detaljno uporediti sa originalom i, ako ne uoči nikakve razlike, overiće vaš prevod svojim pečatom i potpisom. Posle toga možete ga koristiti u svim vrstama pravnih i poslovnih transakcija.

Ako smatrate da prevod koji imate nije sasvim zadovoljavajući ili, pak, nije urađen u skladu sa standardima za prevođenje dokumenata, možemo da vam ponudimo redakturu prevoda koju će uraditi naši profesionalni lektori i korektori. Oni će brzo ispraviti sve što je potrebno i omogućiti vam da dobijete perfektno preveden dokument koji će lako proći overu sudskog tumača.

Način rada prevodilaca i sudskih tumača Stara Pazova

Kada nam dostavite materijale koji treba da se prevedu i overe, prvi deo posla odnosi se na samo prevođenje sadržaja dokumenata ili ličnih isprava. U toku prevoda moraju se poštovati, kako jezičke, tako i pravno - terminološke i stilske odlike dokumenta, a nakon toga moraju se, ponovnim pregledom prevoda, ispraviti sve pravopisne, gramatičke i slovne greške. Na ovom mestu posao prelazi u ruke sudskog tumača čiji se posao može podeliti u dve etape. On prvo pažljivo i sistematično pregleda prevod i original dokumenta i pritom ih upoređuje, ne bi li otkrio makar i najmanje razlike. Kada utvrdi da su ove dve verzije potpuno iste, prevedeni dokument overava svojim pečatom na kome je registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Ovo su, u stvari, garancije da sada prevod ima istu pravnu važnost kao i original i da se, u zemlji na čiji je jezik preveden, može bez smetnji koristiti u administrativnom prometu.

Među materijalima koje nam dostavljate svakako je neophodno da budu i originalna dokumenta ili njihove, na zakonski način, overene kopije. Kao što ste videli, to je potrebno sudskom tumaču, jer jedino upoređivanjem originala sa prevodom može da obavi svoj posao prema svim propisanim pravilima. Ako vam to odgovara, dokumentaciju možete lično predati koordinatoru u našoj poslovnici, a možete je i poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili odabrati neku kurirsku službu koja će je dostaviti na našu adresu. Ponekad se dešava da klijenti zbog kratkih rokova traže takozvani hitan prevod, koji mora biti završen za mnogo kraće vreme od uobičajenog, pa jedino tada dozvoljavamo da nam dokumente skenirate i pošaljete na mejl, budući da je bitno da se oni što pre nađu u rukama prevodilaca. Nemojte zaboraviti, ipak, da i u ovoj situaciji morate blagovremeno da nam dostavite i originalna dokumenta, pošto bez njih prevodilac i sudski tumač Stara Pazova neće moći da izvrši overu u roku koji tražite.

Nije zgoreg i da prilikom predaje dokumenata našem koordinatoru naznačite kako želite da ih preuzmete kada budu kompletno obrađena. Ukoliko vam ne odgovara da ih lično preuzmete u našoj poslovnici, možemo vam ih poslati preko kurirske službe sa kojom inače sarađujemo ili preporučenom poštanskom pošiljkom. Troškove slanja dokumenata na vašu adresu ćete sami snositi i to u visini koju odredi služba za dostavu. Ova cena se obračunava nezavisno od cene usluga naših stručnjaka.

U vezi sa cenom prevoda valjalo bi da vam naglasimo da se prevodioci i sudski tumači Stara Pazova pridržavaju uobičajenog prevodilačkog propisa koji se odnosi na dužinu jedne stranice prevedenog teksta. Shodno pomenutom, ona obuhvata 1800 slovnih mesta, a u to se ubrajaju i razmaci. Ovo pravilo se primenjuje i u procesu prevoda dokumenata i ličnih isprava, a sve cene naših usluga navedene su u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford i možete ih videti na našem sajtu ili se o njima raspitati kod ovlašćenog službenika u poslovnici.

Šta sve prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Stara Pazova?

Spisak materijala za koje možete dobiti prevod i overu je prilično obiman i obuhvata lične isprave, poslovnu i sudsku dokumentaciju, potvrde i uverenja, kao i razne vrste dokumenata koja se odnose na oblasti obrazovanja, tehnike, medicine i farmacije. Od ličnih isprava prevodilac i sudski tumač Stara Pazova može, nakon dobro urađenog prevoda, da overi ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, kao i radnu dozvolu i izvod iz matične knjige umrlih.

U oviru sudske dokumentacije možemo da kažemo da se prevode i overavaju sva pravna akta, što bi značilo: sudske presude i rešenja, među kojima je vrlo često presuda o razvodu braka, razni pravilnici i izveštaji, kao i saglasnost o zastupanju, punomoćja, sertifikati i licence, te dozvole za boravak , izjave, ugovori i odluke. Prevodioci i sudski tumači Stara Pazova mogu zainteresovanim klijentima da ponude i prevod pravnih akata zajednice evropskih država, poznate kao tekovine Evropske Unije.

Dokumentacija za međunarodno poslovanje koja treba da bude precizno prevedena i overena obuhvata bilanse stanja i uspeha, rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, kao i revizorske i godišnje izveštaje, izvod iz APR-a (Agencije za privredne registre) i PIB (poreski identifikacioni broj). Od ove vrste dokumenata često se radi overa prevoda svih vrsta poslovnih ugovora, ulaznih i izlaznih faktura, poslovnih odluka, kao i naučnih i tehničkih patenata i raznovrsne tenderske dokumentacije, odnosno predmera, predračuna i tenderskih pozicija.

Savremeno doba mnogima je olakšalo mogućnost školovanja ili zapošljavanja u inostranstvu, pa su zahtevi administrativnih službi u prvi plan izbacili potrebu za prevodom i overom diplome i dodataka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, ali i nastavnih planova i programa fakulteta.

Od mnogobrojnih dokumenata koja su predviđena za obavljanje administrativnih poslova u nadležnim institucijama, kao i za ostvarivanje nekih prava, posebno često se overavaju prevodi uverenja o nekažnjavanju, kao i potvrda o redovnom zaposlenju, o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanisti ili o slobodnom bračnom stanju, bez koje niko ne može da se venča u inostranstvu.

Overeni prevodi tehničke i građevinske dokumentacije se traže za sklapanje različitih poslova u ovom domenu, pa prevodioci i sudski tumači Stara Pazova rade sa deklaracijama proizvoda, građevinskim projektima, uputstvima za rukovanje, kao i sa laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka.

Budući da se odnose na ljudsko zdravlje, medicinska i farmaceutska domunetacija se, pre overe, prevode sa naročitom pažnjom, a ovde se ubrajaju uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, raznovrsna dokumentacija o medicinskim proizvodima, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

U pojedinim slučajevima pečat ovlašćenog sudskog tumača neće moći da obezbedi validnost prevedenih dokumenta i njihovo dalje korišćenje u međunarodnom pravnom saobraćaju. Reč je o tome da zakon za neka dokumenta koja se koriste u inostranstvu predviđa overu haškim Apostille pečatom, za koji su na području Republike Srbije zaduženi teritorijalno nadležni, tačnije osnovni sudovi. Apostille pečat omogućava pravni promet dokumenata na teritorijama svih država koje su 1961. potpisale Konvenciju u Hagu.

Pošto u opisu obaveza prevodioca i sudskog tumača Stara Pazova ne stoji da mora biti upoznat sa svim detaljima koji se odnose na proces overe vaših dokumenata, molimo vas da se o svemu raspitate pre nego što nam dokumentaciju donesete na prevod i overu. Trebalo bi da se informišete o tome da li se za vaš dokument prvo uopšte traži Apostille overa, a onda i da li treba overavati samo prevod ili i prevod i original, kao i da li se, osim prevoda dokumenta, traži i prevod samog pečata.

Gde se raspitati o Apostille?

Žitelji Stare Pazove i okoline sva obaštenja o gore pomenutoj overi mogu dobiti u nadležnoj službi Osnovnog suda u svom mestu, u Karađorđevoj ulici broj 3, ili na brojeve telefona 022-310-571 ili 022-310-583. Izdvojena jedinica ovog suda nalazi se u Inđiji u ulici Kralja Petra broj 2.

Nemojte zaboraviti da prilikom traženja obaveštenja naglasite koji tačno dokument overavate, kao i za koju vrstu poslova ćete ga dalje koristiti u inostranstvu.

Raspoloženi smo u bilo koje doba da odgovorimo na sva vaša pitanja koja se tiču rada naših stručnjaka ili načina overavanja dokumenata. Molimo vas da se za sve obratite našem koordinatoru, a ako bude bilo potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju.


Kategorije prevoda za Stara Pazova

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Staru Pazovu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Stara Pazova

Spisak sudskih tumača za grad Stara PazovaSudski tumači za grad Stara PazovaSpisak sudskih tumača za grad Stara Pazova

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Stara Pazova

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Stara PazovaSudski tumači za grad Stara PazovaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Stara Pazova

Sudski tumači i prevodioci u Staroj Pazovi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!