Sudski tumač Surdulica

Surdulica je gradsko naselje na jugu Srbije i predstavlja administrativni centar opštine koja nosi isto ime. Teritorijalno pripada Pčinjskom upravnom okrugu, a smeštena je u istočnom delu Masuričke kotline, između planina Vardenik, Čemernik i Kukavica. Grad se prostire sa obe strane reke Vrle, koja je desna pritoka Južne Morave. Surdulica se, zapravo, nalazi na mestu gde ova reka izlazi iz Vardeničke i ulazi u Masuričku kotlinu, i gde se u nju uliva Romanovska reka. Opština Surdulica, pored pomenutog grada i sedišta,obuhvata još 40 naselja. Graniči se sa administrativnim područjima Crne Trave, Vladičinog Hana, Vranja, Bosilegrada, kao i sa Republikom Bugarskom.

Ime grada je romanskog porekla i potiče od Vlaha Surduličana, koji su nekada davno naseljavali ove krajeve. Tu su, takođe, u stara vremena živeli i Dardanci, a potom i Rimljani. U srednjem veku Surdulica je bila u sastavu srpske države Nemanjića, a polovinom 15. veka potpada pod tursku vlast. Tada je to bilo klasično seosko naselje rudarskog tipa, jer su se stanovnici bavili topljenjem i preradom rude donošene iz okolnih rudnika. Surdulica je od turske vlasti oslobođena 1877, a deset godina kasnije dobila status varošice i postala sedište Masuričkog sreza. Tokom Prvog svetskog rata ovo naselje je bilo jedno od onih koja su najviše postradala. Između dva svetska rata Surdulica doživljava zapažen privredni razvoj, koji je mahom obuhvatao trgovinu, bankarstvo, individualno zanatstvo i energetiku. Tokom Drugog svetskog rata ovdašnje stanovništvo je trpelo mučenja i svakojaka zverstva svojih zavojevača - Bugara. Posle oslobođenja grad počinje da se razvija i napreduje, ali je, na žalost, bio čak tri puta bombardovan u NATO agresiji na našu zemlju 1999. godine.

Danas u samoj Surdulici živi oko 13 hiljada ljudi, dok cela opština broji više od 22 hiljade stanovnika. Najznačajnije privredne grane na ovom području su industrija i energetika, kao i poljoprivreda i građevinsrstvo, a veliki broj stanovnika je zaposlen i u zdravstvu. Na teritoriji opštine Surdulica registrovano je 854 privredna subjekta. Grad Surdulica i ostala opštinska naselja imaju ukupno 8 predškolskih ustanova i 7 matičnih osnovnih škola sa isturenim odeljenjima od kojih su mnoga ugašena. Tu su i 3 srednje škole - Gimnazija, Tehnička i Poljoprivredno - šumarska škola.Za kulturno - zabavne aktivnosti u Surdulici je zadužen mesni Kulturni centar, u okviru koga radi folklorni ansambl „Vlasina“, Kulturno - umetničko društvo „1. Maj“, Udruženje likovnih umetnika, amatersko pozorište, kao i brojne sekcije.

U turističkom pogledu svakako je najznačajnije obližnje Vlasinsko jezero, najveće planinsko veštačko jezero u Srbiji. Na njemu se nalaze i jedinsvena ploveća ostrva, a zahvaljujući njima, netaknutoj prirodi i povoljnim klimatskim uslovima, Vlasina i Vlasinsko jezero su proglašeni predelom izuzetnih odlika.

Surdulica je još jedno u nizu mesta u našoj zemlji u kome svoje usluge nudi prevodilački centar Akademije Oxford. Naime, prevodioci i sudski tumači Surdulica, koji su deo naše profesionalne ekipe, kvalifikovani su za prevod i overu svih tipova zvaničnih materijala u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji. Ovdašnjim stanovnicima možemo da obezbedimo i obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje (dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju) za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručnosti, kurseve stranih jezika, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u obrazovnoj ustanovi koju žele da upišu.

Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Surdulica?

Stručnjaci koji sačinjavaju našu profesionalnu ekipu poseduju sve potrebne kvalifikacije za obradu službenih materijala. Svi prevodioci i sudski tumači Surdulica su diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima. Dakle, perfektno poznavanje leksike, gramatike, sintakse i svih ostalih segmenata jezika za koje su specijalizovani, kao i ogromno profesionalno iskustvo omogućuju našim stručnjacima izradu savršeno tačnih prevoda službenih materijala, koji, kako se očekuje, u svemu odgovaraju originalu. Takođe, s obzirom na to da se bave obradom dokumenata koja će biti uključena u zvanični pravni promet, izuzetno dobro poznaju sve važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u ovakvom tipu pisanih materijala.

Postupak stručne obrade dokumenata sastoji se od prebacivanja na traženi jezik i procesa overe, koju sprovodi ovlašćeno lice. Prevođenje ove vrste materijala mora biti veoma precizno i ne smeju se primenjivati nikakve improvizacije. Svaki detalj iz osnovnog dokumenta treba da bude tačno preveden na ciljani jezik, a to posebno važi za stručne izraze i termine, na kojima i počiva smisao jednog ovakvog spisa. Prevodilac i sudski tumač Surdulica vlada svim gramatičkim i pravopisnim pravilima jezika sa kojima radi, te u skladu sa njima i izrađuje dokument na novom jeziku. Takođe, prevod se piše u saglasnosti sa duhom traženog jezika, ali i sa stilom izrade zvanične dokumentacije, koji je vrlo specifičan i prepoznatljiv. Kada je prevod gotov, kontrolišu ga prvo sami stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, koji vrše detaljnu jezičku kontrolu i ispravljaju i najsitnije gramatičke, stilske, pravopisne i ostale nepravilnosti. Sada dokument ide u proces overe. Na samom njegovom početku vrši se detaljno upoređivanje prevoda sa njegovim originalom, sa ciljem da se potvrdi istovetnost ova dva dokumenta. Naime, da bi jedan spis na novom jeziku mogao da bude regularno overen i uvršćen u pravni saobraćaj, mora se u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima apsolutno poklapati sa originalom. Ako su pomenuti uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Surdulica overava prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Sada je ovaj materijal sa stanovišta zakona sasvim validan i mogu ga prihvatiti sve nadležne ustanove.

Sa kojim sve jezicima radi prevodilac i sudski tumač Surdulica?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji zvaničnih dokumenata i javnih isprava prevode se u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Pored uvek traženih i svuda zastupljenih jezika, poput engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog, prevodioci i sudski tumači Surdulica rade i sa jezicima koji se nude u malom broju ostalih prevodilačkih agencija, a to su persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Kvalifikovani smo i za prevođenje koje na jednoj strani obuhvata portugalski, španski, grčki, turski, arapski, ali i neki od jezika koji se govore u zemljama koje nas okružuju: bosanski, hrvatski, makedonski, albanski, bugarski, rumunski i mađarski. Takođe možemo da ponudimo i prevode na slovenački, holandski, ukrajinski, češki, poljski, slovački i skandinavske jezike - norveški, finski, danski i švedski, ali i sa pomenutih na bilo koji drugi jezik koji vam je potreban. Osim kineskog i japanskog, u domen rada naših stručnjaka spada i latinski, koji se, iako se više ne smatra živim jezikom, i danas koristi u pisanim materijalim iz oblasti medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. Za klijente sa specifičnim potrebama usled slušnih i govornih poteškoća, obezbedili smo prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Zahvaljujući mnogobrojnim afinitetima i interesovanjima, ali i visokim profesionalnim kvalifikacijama i opštem obrazovanju koje poseduju prevodioci i sudski tumači Surdulica, u redovne usluge koje pružamo uvrstili smo i direktan prevod materijala izdatih na nekom stranom jeziku na drugi, takođe strani, jezik. Ovakav tip prevoda se u većini ostalih prevodilačkih centara vrši posredno, po sistemu „korak po korak“, tačnije, sadržaj dokumenata se prvo sa osnovnog prebacuje na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. S druge strane, naši stručnjaci to rade u jednom potezu, potpuno zaobilazeći naš maternji jezik i na taj način štede vreme, ali i novac svojih klijenata, jer se ceo posao završava za kraće vreme, ali i po nižoj ceni, budući da za njegovo ostvarivanje neće biti potrebno delovanje dva stručnjaka - jednog za izvorni, drugog za traženi jezik.

Prevodilac i sudski tumač Surdulica iznad svega poštuje vreme svojih klijenata i čini sve da svaki posao koji mu je poveren završi u što kraćem roku. Međutim, prihvatiće da uradi i takozvani „hitan prevod“ dokumenata u slučaju da su nekome prevod i overa neophodni izuzetno brzo i da ne može da prihvati ponuđene uslove. I u ovakvoj situaciji, uprkos otežanim okolnostima i radu pod pritiskom, kvalitet prebacivanja sadržaja na traženi jezik će, kao i u svim drugim prilikama, biti besprekoran. No, postoji nešto što će se razlikovati u odnosu na uobičajene okolnosti. To je cena opisane prevodilačke usluge, koja, pored osnovnih troškova, obuhvata i takozvani „dodatak za hitnost“. Njegova visina se obračunava u zavisnosti od broja prevedenih strana, kao i dužine roka koji je je klijent odredio za kompletiranje obrade.

Koja sve dokumenta mogu da prevedu i overe prevodioci i sudski tumači Surdulica?

Velika prednost korišćenja usluga našeg prevodilačkog centra ogleda se u mogućnosti da na jednom mestu, bez lutanja od jedne do druge službe, a po veoma povoljnim uslovima u finansijskom smislu, dobijete i prevod i overu vaših službenih materijala, te da odmah, nakon toga, možete da ih koristite u praksi. Prevodioci i sudski tumači Surdulica profesionalno su osposobljeni za rad sa svim vrstama zvaničnih dokumenata i javnih isprava, u bilo kojoj kombinaciji jezika.

U sferi ličnih isprava prevodimo i overavamo pasoš i ličnu kartu, ali i ostala dokumenta koja se isključivo odnose na ličnost jedne osobe, od kojih se najčešće traži obrada izvoda iz matične knjige rođenih (krštenice), uverenja o državljanstvu, vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih (venčanog lista), saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige umrlih (umrlice) i radne dozvole.

Prevodioci i sudski tumači Surdulica često imaju zadatak da prevedu i overe dokumenta koja se koriste u vođenju poslova na nivou više država, u koja, između ostalog, spada rešenje o osnivanju pravnog lica, sve vrste biznis ugovora, od kojih se najčešće obrađuju kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, zatim, revizorski izveštaji, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, bilansi uspeha, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), a uz to i poslovne odluke, godišnji izveštaji, poreski identifikacioni broj (PIB), potvrde o kvalitetu proizvoda, kao i osnivački akt preduzeća, bilansi stanja, finansijski izveštaji i mnoga druga srodna dokumenta. Kako se savremeno poslovanje ne može zamisliti bez različitih tendera, prevodilac i sudski tumač Surdulica prevodi i overava i pisane materijale bez kojih nije moguće učestvovati na jednom takvom javnom prikupljanju ponuda. To su uputstva za ponuđače, opšti uslovi, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se i sa različitim sudskim odlukama, presudama i rešenjima, a posebno često se, recimo, obrađuje presuda o razvodu braka. Osim toga, prevodilac i sudski tumač Surdulica izdaje overen prevod i za sva ostala dokumenta koja se upotrebljavaju u međunarodnom pravnom prometu. To su raznorodni izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, punomoćja, licence, sertifikati, kao i pravno utemeljeni sporazumi, tipa ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Obrađuju se i saglasnosti o zastupanju, dozvole za boravak, zahtevi za dobijanje vize, a kod nas možete dobiti i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Pored tehničke, građevinske i naučne dokumentacije, koja, između ostalog, obuhvata naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i građevinske projekte sa propratnom građevinskom dokumentacijom, prevodilac i sudski tumač Surdulica prevodi i overava i sve pisane materijale koji su klijentima potrebni radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata. To su, recimo, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima, lekarski nalazi, specifikacije farmaceutskih proizvoda i mnoga druga dokumenta koja spadaju u oblast medicine ili farmacije.

Ukoliko želite da aplicirate za posao, školujete se ili usavršavate u inostranstvu, biće vam potrebni overeni prevodi različitih dokumenata koja se odnose na stepen vašeg obrazovanja ili su na neki drugi način u vezi sa obrazovnim sistemom i njegovim institucijama. Tako prevodilac i sudski tumač Surdulica profesionalno obrađuje nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplomu i sve dodatke koji uz nju idu.

U različitim situacijama, za ostvarivanje nekih ličnih prava ili podnošenje odgovarajućih zahteva, potrebno je nadležnim institucijama predati overene prevode traženih potvrda i uverenja, te tako prevodioci i sudski tumači Surdulica rade sa potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja je naročito često tražena, jer se bez nje ne može sklopiti brak u inostranstvu, ali obrađuju i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o mestu boravka, o neosuđivanosti, kao i onu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima.

Svi zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford naročito vode računa o bezbednosti materijala koji im se dostavljaju na prevod i overu. Prevodioci i sudski tumači Surdulica su, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli sve predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se obavezali na rad prema važećim zakonima, ali i na bezuslovno poštovanje i uvažavanje ličnosti i privatnosti svojih klijenata. Oni će, budite sigurni, učiniti sve što je u njihovoj moći da vama i vašim dokumentima obezbede maksimalnu sigurnost, a materijale i podatke koji se u njima nalaze sačuvaju od bilo kakve potencijalne zloupotrebe. Kod nas ćete, dakle, uz kvalitetan prevod i overu prema zakonom definisanoj proceduri, dobiti i apsolutnu diskreciju i neophodnu bezbednost.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Surdulica?

Budući da je kompletna usluga naših stručnjaka, koja obuhvata i prevod i overu, najpogodnija i finansijski najisplativija za klijente, najčešće i dobijamo zahteve za obavljanjem ovakvog posla. No, puna obrada svakako nije obavezujuća, te će prevodioci i sudski tumači Surdulica prihvatiti i da samo overe dokument koji je već preveden van našeg prevodilačkog centra. U toj, kao i su situaciji kada overavaju prevod koji su uradili stručnjaci Akademije Oxford, sprovešće zakonom propisani postupak koji podrazumeva detaljno upoređivanje dobijenog dokumenta na novom jeziku sa njegovim originalom. To se radi sa ciljem da se utvrdi da su ova dva spisa jednaka u pogledu sadržaja, ali i stručnih termina koji su u njima korišćeni, kao i stila izrade. Ukoliko je to tako, prevodilac i sudski tumač Surdulica overiće vaš prevod svojim jedinstvenim pečatom, a zatim na njega staviti svojeručni potpis. Tako je dao zvaničnu garanciju da je dotični dokument upotrebljiv u pravnom prometu sa jednakom zakonskom snagom koju poseduje i bilo koji drugi original.

Ukoliko, pak, utvrde da između prevoda i originala postoje razlike, da stručni termini nisu adekvatno prevedeni, ispoštovan duh ciljanog jezika i slično, prevodioci i sudski tumači Surdulica će predložiti da se izvrši redaktura konkretnog teksta, jer on u donetom obliku neće moći da se overi. Za ovaj posao zaduženi su lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci koji će u spornom materijalu ispraviti sve gramatičke, stilske i pravopisne greške, prilagoditi ga duhu traženog jezika, proveriti tačnost prevoda stručnih izraza i termina i u svemu ga uskladiti sa sadržajem originala. Tako ćete dobiti jezički i stilski besprekoran tekst, sasvim podudaran izvorniku, koji će, odmah nakon overe, moći da se uključi u pravni promet.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko želite kompletnu obradu dokumentacije, koja podrazumeva i prevod i overu, morate nam na odgovarajuće načine dostaviti originalne materijale, ili makar njihove regularno overene fotokopije. U suprotnom, prevodilac i sudski tumač Surdulica neće moći da sprovede proces overe i omogući vam dobijanje pravno validnih spisa na traženom jeziku. Materijale, dakle, možete lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom službeniku ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe. Ukoliko treba da vam uradimo „hitan prevod“ dokumenata, možete ih skenirati i poslati na naš mejl, jer je to najbrži način dostave, a za ovu uslugu nam je vreme izuzetno bitno. Međutim, ovakav način dostave je isključen u svim ostalim situacijama, jer se elektronskom poštom ne mogu slati originali. U slučaju pomenutog „hitnog prevoda“ imaćete obavezu da nam naknadno, na neki od predviđenih načina, dostavite originale, kako bi prevodi mogli da se zvanično overe.

Kada se posao završi, overeni prevodi se spajaju sa originalima i vraćaju klijentima. Možete ih lično podići u našoj filijali ili tražiti da vam ih na naznačenu adresu pošaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirske službe sa kojom već dugo sarađujemo. Valjalo bi da znate da se usluga dostave materijala naplaćuje odvojeno od onih koje su izvršili stručnjaci našeg prevodilačkog centra, a da se njena visina određuje u skladu sa cenovnikom angažovane dostavne službe. Pomenute troškove ćete najverovatnije izmiriti prilikom preuzimanja pošiljke.

Prevod službenih materijala tretira se kao prevod tipskih dokumenata, a cena ove usluge formira se kao ekvivalent ceni prevoda tekstualnog sadržaja koji na jednoj strani ima ukupno 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. To je prevodilački standard koji se primenjuje na sve spise, pa i zvanična dokumenta, iako njihov prevod nikada ne obuhvata tekst pomenute dužine. Na cenu prevoda utiče, takođe, i broj strana koje treba obraditi, pošto se na veće količine materijala uvek odobrava određeni popust. Cene svih usluga koje nudimo pobrojane su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima vas mogu obavestiti i ovlašćeni koordinatori u našem predstavništvu.

Šta još treba da znate o overi dokumentacije?

Većina službenih materijala se, nakon overe pečatom licenciranog sudskog tumača, može regularno uključiti u pravni saobraćaj. No, postoje i ona dokumenta koja u tu svrhu moraju biti overena i takozvanim Apostille pečatom. Apostiliranje spisa koji će s ekoristiti u inostranstvu uvedeno je nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Ova potvrda omogućava korišćenje dokumenata izdatih na teritoriji jedne države potpisnice u pravnim sistemima svih ostalih koje su se saglasile sa pomenutom Konvencijom.

Apostille overa se, dakle, ne primenjuje kod svih službenih materijala, te nikada nije predviđena, recimo, za isprave izdate od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika ili one koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao. Takođe, ovaj postupak nije isti za sva dokumenta. Negde se Apostille-om, na primer, overava samo prevod materijala, a u nekim drugim slučajevima potrebno je da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Osim toga, ima situacija kada je potrebno na traženi jezik prevesti i sadržaj samog pečata, budući da Apostille ima oblik štambilja u koji se upisuju traženi podaci.

Kako prevodilac i sudski tumač Surdulica ne vrši apostiliranje, već su za ovaj postupak zaduženi osnovni sudovi, on nije u obavezi ni da poznaje sve njegove detalje. Stoga će vam pružiti samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati.

Ako je za vaš konkretni dokument potrebna overa Apostille pečatom, nadležnom osnovnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde u Surdulici dobiti informacije o Apostille-u?

Sva potrebna obaveštenja o apostiliranju dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete potražiti u odgovarajućoj službi Osnovnog suda u Surdulici, koji se nalazi u Ulici Srpskih Vladara bb, a broj telefona je 017-815-083. Sud je nadležan za područja opština Surdulica, Bosilegrad i Vladičin Han, a ima izdvojene sudske jedinice u Bosilegradu i Vladičinom Hanu.

Ukoliko postoji išta što biste želeli da pitate u vezi sa procesom obrade službenih materijala ili sa našim načinom rada, slobodno nam se obratite. Ovlašćeni koordinatori će dati sve od sebe da što detaljnije odgovore na vaša pitanja, a ako bude potrebno, zakazaće vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Surdulica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Surdulicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Surdulica

Spisak sudskih tumača za grad SurdulicaSudski tumači za grad SurdulicaSpisak sudskih tumača za grad Surdulica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Surdulica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SurdulicaSudski tumači za grad SurdulicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Surdulica

Sudski tumači i prevodioci u Surdulici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!