Sudski tumači i prevodioci Veliko Gradište

Veliko Gradište je naselje gradskog tipa u severoistočnom delu Srbije, nedaleko od ulaza u Đerdapsku klisuru. Predstavlja administrativno, privredno i kulturno sedište opštine Veliko Gradište i teritorijalno pripada Braničevskom upravnom okrugu. Pomenuto područje graniči se sa opštinama Malo Crniće, Kučevo i Golubac, a reka Dunav ga razdvaja od susedne Rumunije. Kod Velikog Gradišta reka Pek se uliva u Dunav, a ovaj grad predstavlja i redovno pristanište svih brodova koji iz luka na Crnom moru putuju ka Beču. Izgradnjom hidroelektrane Đerdap, na mestu gde se Pek uliva u Dunav formirao se zaliv koji danas predstavlja stanište mnogih ptičijih vrsta, a odbrambeni nasip duž Dunava postao je lepo šetalište pored rečne obale.

Prema jednoj legendi, nekada su u mesto na ušću Peka iz okolnih sela redovno dolazila kola natovarena raznovrsnom robom. Upitan da li baš svakoga dana mora ovde da prodaje, trgovac je odgovorio: „Moram, veliki grad ište!“, te je tako nastao naziv Veliko Gradište.

Na mestu današnjeg grada, u rimsko doba nalazilo se važno utvrđenje Pincum, koje je predstavljalo razvijen rudarski centar. Ovde se kovao i poseban bakarni novac, a s obzirom na povoljan geografski i bitan strateški položaj, u gradu su se smenjivali mnogi osvajači. U srednjem veku Veliko Gradište i okolina pripadali su oblasti koja se zvala Braničevo, koje je krajem 13. veka potpalo pod vlast kralja Dragutina i ušlo u sastav srednjovekovne srpske države. Knez Lazar je krajem narednog stoleća osnovao vlastelinstvo manastira Ravanice, kome je takozvanom Ravaničkom hrisuljom poklonio pomenutu oblast. U tursko doba ovde je bio važan prelaz preko Dunava, a vojnici graničari regrutovani su mahom iz hrišćanskih porodica. Nakon Požarevačkog mira, formiran je Gradištanski distrikt, u koji, pored Veliko Gradišta, ulazi i još 15 naselja. Posle Prvog srpskog ustanka, jedno od prvih oslobođenih mesta bilo je Veliko Gradište.

Grad danas ima skoro 6 hiljada stanovnika, a glavni faktori privredne delatnosti su poljoprivreda, turizam i prerada uljarskih kultura. Pored individualnih poljoprivrednih proizvođača, postoji i preduzeće „Ramski rit“, ali i fabrika ulja, metalsko preduzeće i firme koje rade sa mlinsko - pekarskim proizvodima. U turističkom smislu, osim Dunava i Peka, značajno je i obližnje Srebrno jezero, nastalo pregrađivanjem dunavskog rukavca. Na području opštine rade 3 centralne osnovne škole, kao i gimnazija sa odeljenjima trgovačke i poljoprivredne srednje škole. U Velikom Gradištu postoji i Kulturni centar, biblioteka, kao i nekoliko sportskih klubova i društava.

Imajući u vidu blizinu državne granice, ali i činjenicu da je veliki broj stanovnika ovih krajeva na privremenom radu u inostranstvu, uglavnom u nekoj od zemalja zapadne Evrope, sasvim je logično bilo da se pojavi izražena potreba za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Stoga, prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište, koji predstavljaju deo stručnog tima Akademije Oxford svim ovdašnjim stanovnicima mogu da ponude pomenute usluge i to po povoljnim cenama i uvek u dogovorenim rokovima. Takođe, organizujemo i veoma atraktivne programe na kojima se svi kojima je to potrebno mogu, recimo, prekvalifikovati ili dokvalifikovati za različita zanimanja III ili IV stepena stručnosti, obučiti za rad na računarima, naučiti ili usavršiti neki strani jezik na našim kursevima ili se pripremiti za polaganje prijemnih ispita u gimnaziji, srednjoj, višoj školi ili na fakultetu koji žele da upišu.Ko su i šta rade prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište?

Svi članovi stručnog tima Akademije Oxford koji obrađuju službene materijale su osobe sa najvišim profesionalnim kvalifikacijama i diplomama odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta. Takođe su veoma dobro upoznati i sa važećim propisima i stručnom pravnom i zakonskom terminologijom, vezanom za posao kojim se bave. Shodno odredbama Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište su, pre stupanja na ovu odgovornu funkciju, položili zakletvu kojom su se, pred nadležnim državnim organima, obavezali da će u svom radu uvek poštovati aktuelne propise, što se, između ostalog, odnosi i na adekvatan pristup dokumentima i podacima koji su im u poslu dostupni. Materijali koje obrađujemo će, budite uvereni, biti zaštićeni od bilo kakave nepoželjne upotrebe, a informacije koje sadrže tretirane kao poslovna tajna. Tako ćete u našem prevodilačkom centru dobiti kvalitetno obrađena dokumenta, a vaša privatnost biće apsolutno zagarantovana.

Prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište materijale prevode u okviru čak više od 40 jezika koji se govore širom sveta, a među njima se nalaze i stručnjaci kojih u našoj zemlji, pa i u regionu nema mnogo, a koji predstavljaju vrhunske poznavaoce korejskog, estonskog, romskog, pakistanskog, persijskog i hebrejskog jezika. Sasvim je očekivano da se najčešće traže prevodi dokumenata sa nekog stranog jezika na srpski, te obrnuto, sa srpskog na neki drugi jezik, ali je prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište profesionalno osposobljen i za rad sa gotovo svim jezicima koji se govore na tlu Evrope, pre svega sa onim najrasprostranjenijim i najpopularnijim, kao što su engleski, nemački, ruski, francuski, španski i portugalski, ali i italijanski, grčki, slovenački,ukrajinski, turski, holandski, češki, poljski slovački, te jezici iz skandinavske grupe: norveški, danski, finski i švedski. U našim krajevima često se traže i prevodi sa ili na jezik nekog od naših suseda, odnosno, albanski, bugarski, makedonski, rumunski, mađarski, hrvatski ili bosanski, a u svom timu imamo i stručnjaka za znakovni jezik, koji će usluge prevoda i overe pružiti svim potencijalnim klijentima sa govornim i slušnim smetnjama. U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i prevod dokumenata koji na jednoj strani obuhvata kineski, japanski ili arapski jezik, a naši stručnjaci su kvalifikovani i za rad sa latinskim, koji se, istina, već vekovima nigde ne govori, ali je i sada prisutan u mnogim pisanim materijalima koji se tiči medicine, prava, farmacije, veterine i drugih naučnih disciplina.

Usluga koja naš stručni tim izdvaja od ostalih iz iste branše je, svakako, direktno prevođenje u domenu dva strana jezika. Reč je o tome da su prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište visoko obrazovani profesionalci sa raznovrsnim interesovanjima i znanjima, te su kadri da, ukoliko klijent to od njih traži, jedan dokument izvorno izdat na stranom jeziku, na primer, turskom, odmah prevedu na drugi strani jezik, recimo, grčki. Oni ne moraju, kao što se to obično u ovakvim slučajevima praktikuje, da sadržaj dotičnog materijala prvo prevedu na srpski, pa tek onda na jezik koji se u krajnjem obliku dokumenta traži. Radeći na ovakav način, jezički stručnjaci Akademije Oxford značajno štede vreme i novac korisnika svojih usluga, a posao se uvek završava u dogovorenom roku, a na obostrano zadovoljstvo.

Izuzetna prednost korišćenja usluga naših eksperata ogleda se u mogućnosti da na jednom mestu, za relativno kratko vreme, a po, bez ikakve sumnje, najkonkurentnijim cenama na tržištu, dobijete stručno, tačno i kvalitetno urađen prevod zvanične dokumentacije, a nakon toga i njenu overu pečatom licenciranog sudskog tumača. To, svakako, ne znači da ste obavezni da u svakoj situaciji koristite obe usluge, već možete zatražiti i samo jednu od njih koja vam je, u tom trenutku, potrebna. Tako će prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište prihvatiti da overi i službene materijale koje je neko drugi, van našeg prevodilačkog centra, već prebacio na traženi jezik. Pre toga će, u skladu sa pravilima svoje profesije, detaljno pregledati dati prevod i po svim stavkama ga uporediti sa izvornim dokumentom. Ukoliko se ova dva spisa razlikuju samo u jeziku kojim su napisana, a sve ostalo je identično, overiće prevod svojim pečatom sa jedinstvenim registracionim brojem, a zatim ga potpisati. Time će ga uvrstiti u dokumenta podobna za međunarodni pravni saobraćaj i u svakom pravnom i zakonskom smislu važeća.

U slučaju da se pokaže da u prevodu koji ste doneli nešto nije urađeno kako valja ili vi sami imate na njega neke zamerke, možemo uraditi profesionalnu redakturu spornog teksta. Ovu uslugu pružaju naše uvažene kolege, lektori i korektori, stručnjaci bez premca za detektovanje i ispravljanje svih vrsta jezičkih i stilskih grešaka. Oni će, dakle, u vašem prevodu korigovati sve što je potrebno, uskladiti ga sa izvorom u traženim pojedinostima i omogućiti vam da dobijete dokument u kome su i najmanji detalji dovedeni do savršenstva.

Sa kojim sve dokumentima radi prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište?

Specijalnost naših stručnjaka jesu prevod i overa svih vrsta ličnih, poslovnih, sudskih, obrazovnih, medicinskih, kao i drugih vrsta službenih materijala.

Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište profesionalno obrađuje raznovrsnu medicinsku i farmaceutsku dokumentaciju, budući da je ona uglavnom potrebna klijentima radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja nekih uvoznih lekova i preparata. Tako radi sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i ostalim srodnim pisanim materijalima.

Sva dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovnim sistemom mogu biti prevedena i overena u našem prevodilačkom centru, a uglavnom se u cilju školovanja, usavršavanja ili zasnivanja radnog odnosa u inostranstvu, traži obrada svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i, naravno, diplome i dodatka diplomi.

Mnogim klijentima je, radi sklapanja braka sa stranim državljaninom ili državljankom, potreban zvanično priznat prevod uverenja o slobodnom bračnom stanju, pa prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište, osim ovog dokumenta, obrađuje i sve ostale potvrde, uverenja, izjave i saglasnosti koje se u raznim situacijama predaju nadležnim službama. Ovde spadaju, recimo, potvrda o stanju na tekućem računu, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, saglasnost o zastupanju, potvrda o neosuđivanosti, kao i različite vrste izjava pojedinaca.

Osim tehničke, građevinske i naučne dokumentacije u koju, pored ostalog, spadaju laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti i naučni i tehnički patenti, nakon preciznog prevoda, u našem prevodilačkom centru se overavaju i sva dokumenta potrebna za vođenje firme ili sklapanje poslova na međunarodnom nivou. Takvi su, recimo, revizorski izveštaji, bilansi stanja i uspeha, rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, kao i poreski identifikacioni broj (PIB), godišnji izveštaji, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), sve vrste faktura, poslovne odluke, finansijski izveštaji, potvrde o kvalitetu proizvoda, različiti poslovni ugovori (kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usuga i mnogi drugi) i celokupna tenderska dokumentacija koja obuhvata uputstva za ponuđače, opšte uslove, obrasce, predmere i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

Prevod i overa se rade i za sva pravna akta, odnosno različite sudske odluke, presude i rešenja, kakva je, na primer, presuda o razvodu braka, kao i za zahtev za dobijanje vize, licence, sertifikate, dozvolu za boravak, razne izveštajie, pravilnike, punomoćja, ovlašćenja, pravno utemeljene sporazume poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnost i slične i sve ostale pisane materijale koji se koriste u pravnim poslovima i sudskim procesima koji prevazilaze granice jedne države. Prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište osposobljen je da, ako klijent to od njega traži, uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Overeni prevod, naravno, možete dobiti i za sva lična dokumenta i isprave, kao što su uverenje o državljanstvu,izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), saobraćajna dozvola, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i, naravno, lična karta, pasoš i vozačka dozvola.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište?

Jezički profesionalci koji sačinjavaju ekipu Akademije Oxford imaju primarni zadatak da kvalitetno prevedu vaša dokumenta i svojim jedinstvenim pečatom im daju zakonski karakter. Da bi to postigli poterbno je da do kraja ispoštuju proceduru koja je predviđena za ovu vrsu posla. Za početak, prevod materijala mora biti precizan i tačan i poklapati se sa originalom u svim predviđenim aspektima, pre svega u sadržaju, ali i u upotrebljenim stručnim terminima i izrazima, kao i u stilskom pogledu. Osim toga, on mora biti urađen u skladu sa duhom ciljanog jezika i njegovim pravopisnim i gramatičkim pravilima. Kada se proces prebacivanja završi, dokument najpre kontrolišu stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, koji će ukloniti sve eventualne nepravilnosti. Ovako obrađen materijal dolazi u ruke sudskog tumača koji će, pre svega, izvršiti njegovo temeljno upoređivanje sa originalom. Ukoliko između ova dva spisa ne postoje odstupanja, sledi sam proces overe pečatom ovlašćenog lica, te je sada dotični dokument spreman za upotrebu u svim mogućim pravnim, administrativnim i ostalim poslovima, budući da, sa stanovišta zakona, ima istu težinu kao i bilo koji original.

Overa je, dakle, suštinski važan postupak za uključivanje vaših dokumenata u međunarodni pravni promet, budući da prevod bez pečata sudskog tumača, ma koliko savršeno bio urađen, neće prihvatiti nijedna nadležna institucija, s obzirom na to da ne poseduje potvrdu da ga je prekontrolisala stručna osoba. Da bi, dakle, vaša dokumenta, nakon prevoda, mogla i da se regularno overe, morate nam na uvid dostaviti originale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u odgovarajućoj službi. Ako vam to odgovara, možete doći u našu poslovnicu i materijale lično predati ovlašćenom koordinatoru, a možete iskoristiti i preporučenu dostavu Pošte Srbije ili neku od kurirskih službi i dokumenta poslati na našu adresu. Ponekad se, međutim, susrećemo i sa situacijom da materijali moraju što je pre moguće da stignu do naših stručnjaka, jer klijent traži takozvani „hitan prevod“, koji mora biti urađen u znatno kraćem vremenskom intervalu nago što je to uobičajeno. Samo u toj situaciji dozvoljavamo da nam skenirana dokumenta pošaljete elektronskom poštom, ali pošto se na ovaj način ne mogu dostavljati originali, napominjemo da ste obavezni da nam ih naknadno, a imajući u vidu rok koji ste odredili za završetak kompletnog posla, donesete ili na odgovarajući način pošaljete, jer u suprotnom proces overe neće moći da bude sproveden.

Preuzimanje overenih prevoda, kao i njihovih originala, vrši se na dva načina. Ukoliko vam je tako zgodno, možete doći u našu filijalu i lično podići obrađena dokumeta, a možete i tražiti da vam ih, preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom već dugo sarađujemo, pošaljemo na naznačenu adresu. Imajte samo u vidu da se dostava materijala tretira kao dodatna usluga u odnosu na one koje pruža prevodilac i sudski tumač Veliko Gradište ili drugi stručnjaci iz našeg prevodilačkog centra. Njenu cenu odrediće angažovana dostavna služba, a platićete je najverovatnije prilikom preuzimanja.

Cenovnik svih usluga naših profesionalaca dostupan vam je na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o svim novčanim nadoknadama mogu vam dati i ovlašćeni koordinatori u poslovnici. Prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište pridržavaju se prevodilačkog standarda po kome se na jednoj odštampanoj strani prevoda nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo sa primanjuje na sve pisane materijale, pa i na zvanična dokumenta, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekstualni sadržaj. Cena „hitnog prevoda“ određuje se tako što se uz osnovne troškove obračunava i takozvana taksa za hitnost, čija visina zavisi od količine obrađenog materijala, kao i od toga koliko je kratak rok koji klijent traži za završetak posla.

Šta još treba da znate o overi zvanične dokumentacije?

Overa pečatom licenciranog sudskog tumača nije jedina kojom se prevodu nekog dokumenta može obezbediti zvanični karakter. Postoji, naime, i Apostille potvrda, uvedena nakon što je stotinak država 1961. godine u Hagu potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Među potpisnicama je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji smo pravni sledbenici, tako da se ovaj način overe sprovodi i u našoj zemlji. Apostille pečat je izrađen u formi štambilja u koji se, na tačno određen način, upisuju potrebni podaci i predstavlja formalnost kojom se obezbeđuje nesmetano korišćenje overenog dokumenta na teritorijama svih država koje su se saglasile sa odredbama pomenute Konvencije. Overa Apostille pečatom ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, a kako se na drugačije načine sprovori kod različitih dokumenata, veoma je važno da sa detaljima tog postupka budu na vreme upoznati svi koji učestvuju u obradi zvaničnih materijala.

Budući da u Republici Srbiji apostiliranje sprovode predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova, prevodioci i sudski tumači Veliko Gradište nemaju obavezu da znaju sve pojedinosti vezane za ovu overu. Ipak, kako se u Akademiji Oxford svi uvek trudimo da izađemo u susret i pomognemo svojim klijentima, oni će vas, budite uvereni, obavestiti o svemu što im je poznato u vezi sa pomenutim postupkom i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete moći da se o svemu raspitate. Ukoliko je za vaš konkretni dokument predviđena overa Apostille pečatom, trebalo bi da saznate da li se traži da i sadržaj pečata bude prebačen na ciljani jezik, kao i da li se Apostille-om overava samo prevedeni materijal ili je potrebno da se ova potvrda nalazi i na originalu.

Veoma je važno da nadležnom službeniku tačno kažete koji dokumen overavate kao i za šta planirate da ga u budućnosti koristite. Dobijanjem validnih informacija o ovom procesu bitno ćete uštedeti vreme potrebno za dobijanje finalnog oblika vašeg materijala, a izbeći ćete i nepotrebne komplikacije i lutanja od službe do službe.

Koga pitati za overu Apostille pečatom?

Kao što smo već rekli, posao apostiliranja dokumenta namenjenih upotrebi u inostranstvu poveren je osnovnim sudovima, a stanovnici Velikog Gradišta i okolnih naselja mogu potražiti informacije u vezi sa tim u odgovarajućoj službi Osnovnog suda u Velikom Gradištu, koji se nalazi na Žitnom Trgu bb. Brojevi telefona ove institucije su 012-622-151 i 012-622-152. Pomenuti sud nadležan je za teritorije opština Veliko Gradište i Golubac.

Odgovore na sva vaša eventualna pitanja koja se odnose na usluge naših stručnjaka, način rada Akademije Oxford ili proces obrade dokumenata možete dobiti od ovlašćenih koordinatora u našoj poslovnici. Ukoliko bude potrebno, oni će vam zakazati i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova našeg ekspertskog tima.


Kategorije prevoda za Veliko Gradište

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Veliko Gradište


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Veliko Gradište

Spisak sudskih tumača za grad Veliko GradišteSudski tumači za grad Veliko GradišteSpisak sudskih tumača za grad Veliko Gradište

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Veliko Gradište

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Veliko GradišteSudski tumači za grad Veliko GradišteCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Veliko Gradište

Sudski tumači i prevodioci u Velikom Gradištu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!