Sudski tumač Žabari

Naselje Žabari nalazi se u istočnoj Srbiji i predstavlja administrativno, kulturno, obrazovno, zdravstveno i privredno sedište istoimene opštine. Teritorijalno pripada Braničevskom upravnom okrugu. Opštinsko područje zauzima oblast donjeg Pomoravlja, a leži na desnoj obali reke Velike Morave. Na istoku se graniči sa Petrovcem na Mlavi, na zapadu sa Velikom Planom, na severu sa opštinom Požarevac, na jugu sa Svilajncem, a na severozapadu dodiruje teritoriju Smedereva. Osim centralnog naselja Žabari, u sastav opštine ulazi i 14 sela: Brzohode, Vlaški Do, Mirijevo, Polatna, Svinjarevo, Simićevo, Četereže, Aleksandrovac, Viteževo, Kočetin, Oreovica, Porodin, Sibnica i Tićevac. Iako je centar opštine zvanično u Žabarima, naselja Porodin, Aleksandrovac i Simićevo su veća od njega.

Cela severoistočna Srbija, pa i područje današnje opštine Žabari, bila je pod vlašću Avara, a zatim, u naredna dva veka, ovim prostorima vladaju Bugari. Posle toga potpada pod vizantijsku vlast. Krajem 13. veka vlast u Braničevu preuzimaju bugarski plemići Darman i Kudelin, a 1291. doživljavaju težak poraz od strane srpske vojske kralja. U sastavu srpske despotovine ova oblast ostaje sve do 1459. godine, kada postaje deo Osmanlijskog carstva. Na prvoj geografskoj karti, koju je 1717. godine izradio kapetan austrijske vojske, Epšelvic, spominju se i naselja današnje opštine Žabari. Za vreme Prvog srpskog ustanka nije bilo većih borbi na ovom području, ali se junaštvom istakao hajduk Kara - Stevan iz Prova, današnjeg Aleksandrovca. Stanovništvo žabarskog kraja dalo je svoj doprinos i u narednim ustancima, kao i u dva svetska rata. Inače, status varoši naselje je dobilo 1882. godine, a prvi put se opština Žabari spominje i ranije, 1839. godine. Po završetku Drugog svetskog rata ustanovljen je Žabarski srez u okviru Požarevačkog okruga, a tek 1955. Žabari ponovo postaju opština.Prema podacima sa popisa iz 2011. godine, naselje Žabari ima malo više od hiljadu stanovnika, dok na području cele opštine živi preko 11 hiljada ljudi. S obzirom na to da veći deo ove teritorije čini zemljiše visokog kvaliteta, poljoprivreda je bila i ostala najznačajnija privredna grana, kojom se, delimično ili isključivo, bavi više od polovine ukupnog stanovništva. Dominira proizvodnja pšenice i kukuruza, ali se sve više uzgaja i industrijsko bilje.

Kulturni život u ovom delu naše zemlje je veoma bogat i raznovrsan, a o njemu se ponajviše brine žabarski Centar za kulturu „Vojislav Ilić – Mlađi“. U opštini Žabari sa uspehom radi čak 6 kulturno - umetničkih društava, a Centar za kulturu redovno sarađuje i sa školama, vrtićima, kao i sa lokalnom bibliotekom.

Želeći da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu ljudi, Akademija Oxford je i stanovnicima Žabara i okolnih naselja omogućila da, ukoliko im je to potrebno, u okviru našeg prevodilačkog centra, dobiju kvalitetne prevode zvanične dokumentacije na neki od preko 40 jezika za koje su prevodioci i sudski tumači Žabari kvalifikovani, ali i overu službenih materijala na novom jeziku pečatom ovlašćenog stručnog lica. Takođe, možemo da ponudimo pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjim i višim školama, gimnazijama i fakultetima, kurseve stranih jezika, obuku za rad na računarima, kao i profesionalno osposobljavanje, tačnije, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoga zanimanja III i IV stepena stručnosti.

Ko su i kako rade prevodioci i sudski tumači Žabari?

Visokostručni jezički profesionalci angažovani u prevodilačkom centru Akademije Oxford imaju zadatak da, u skladu sa svim zakonskim pravilima, klijentu izdaju overeni prevod traženog službenog materijala i da svojim pečatom i potpisom jamče da je on u svemu jednak originalu. Svi prevodioci i sudski tumači Žabari poseduju tražene kvalifikacije za posao kojim se bave, odnosno diplome odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta i licence izdate od strane nadležnih organa Republike Srbije. Mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što još više ide u prilog kvalitetu prevođenja koje možemo da ponudimo svojim klijentima. S obzirom na to da se bave obradom dokumenata i isprava koje će postati deo zvaničnog pravnog prometa, naši stručnjaci veoma dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koja se upotrebljava u ovoj vrsti materijala.

Prevodioci i sudski tumači Žabari proces obrade dokumenata započinju, naravno, prevodom sadržaja na traženi jezik. To je odgovoran i nimalo lak posao u kome se ništa ne sme raditi otprilike niti je dozvoljeno koristiti bilo kakve improvizacije, s obzirom na to da se očekuje da sve pojedinosti izvornog materijala budu tačno prebačene na traženi jezik. Iznad svega se vodi računa o prevodu stručnih termina i izraza, jer od preciznosti njihovog izražavanja zavisi i smisao samog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Žabari, kao vrsni poznavalac gramatike i pravopisa jezika za koji je stručan, prevod izrađuje u skladu sa ovim pravilima, ali i sa duhom ciljanog jezika, uopšte. Novi dokument, takođe, treba da bude napisan takozvanim administrativnim stilom, odnosno, načinom izražavanja u službenim materijalima, koji je vrlo karakterističan i prepoznatljiv. Urađen prevod prvo pregledaju jezički stručnjaci koje su ga napisali, a zatim i lektori, te se na taj način osigurava ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepravilnosti i materijal na novom jeziku u savršenom obliku ulazi u postupak overe. Tada, dakle, nastupa faza u kojoj prevodilac i sudski tumač Žabari, na osnovu svoje stručnosti i iskustva, vrši procenu urađenog, upoređujući prevod sa originalnim dokumentom. Ukoliko utvrdi da između njih ne postoje odstupanja, odnosno, da su sasvim jednaki u pogledu sadržaja, stila i upotrebljenih termina, overava prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Sada je ovaj materijal spreman za korišćenje u pravnom i poslovnom sistemu, budući da, sa zakonske tačke gledišta, ima istu vrednost kao i ma koji drugi original.

Čin overe zvanične dokumentacije je, naime, od ključne važnosti u procesu njihove obrade jer sam prevod službenih materijala, ma koliko savršeno urađen, nikako ne možete u toj formi koristiti za obavljanje pravnih ili administrativnih poslova u nadležnim institucijama. Jednostavno rečeno, takav dokument ne poseduje nikakvu zakonsku snagu i neće ga prihvatiti ni jedna zvanična ustanova. Sasvim je različita situacija kada je u pitanju overeni prevod. Reč je o tome da se na njemu nalazi potvrda, u obliku pečata licenciranog sudskog tumača, koja garantuje da je obavljena temeljna provera prevedenog dokumenta i njegovo upoređivanje sa originalom, te da je potvrđeno njihovo potpuno poklapanje.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Žabari?

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Žabari u svom radu koriste gotovo sve jezike koji se u vezi sa zvaničnom dokumentacijom traže na našim prostorima, možete biti sigurni da ćete u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobiti kvalitetan i precizan prevod, primarno sa nekog stranog jezika na srpski ili obrnuto, sa našeg na neki drugi jezik. Osim toga, u mogućnosti smo da ponudimo i neposredan prevod sa jednog na drugi strani jezik. Tačnije rečeno, prevodilac i sudski tumač Žabari će vam, u slučaju pomenute usluge, uštedeti i vreme i novac, jer je, zahvaljujući svom stručnom znanju, opštem obrazovanju, bogatom profesionalnom iskustvu i širokom spektru različitih interesovanja i afiniteta, sposoban da sadržaj nekog službenog materijala sačinjenog na stranom jeziku odmah, u jednom potezu, prebaci na drugi strani jezik, koji se očekuje u konačnom obliku dokumenta, a da u međuvremenu ne mora uopšte da prevodi na naš maternji jezik. Naime, ovakav tip prevoda se u ostalim prevodilačkim centrima uglavnom obavlja posredno, tačnije, dokumenta se sa osnovnog jezika prvo prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Tako postupak duže traje, a više i košta, s obzirom na to da u njegovom sprovođenju učestvuje više stručnjaka različitih profila.

Prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije prevodilac i sudski tumač Žabari može da izvrši u okviru više od 40 jezika, koji se govore širom sveta. Sasvim je očekivano da se najčešće traže prevodi sa ili na ruski, engleski, nemački, francuski, portugalski, španski, kao i grčki,italijanski, turski i arapski jezik. S obzirom na to da su se, nakon raspada nekadašnje Jugoslavije, nastavile migracije stanovništva , ali i poslovni i pravni kontakti, između njenih republika i pokrajina, a danas uglavnom samostalnih država, često se traže i prevodi koji na jednoj strani obuhvataju hrvatski, slovenački, bosanski i makedonski jezik, a prevodilac i sudski tumač Žabari radi i sa bugarskim, mađarskim, rumunskim, albanskim, kao i sa ostalim jezicima koji se govore na tlu evropskog kontinenta: holandskim, ukrajinskim, češkim, poljskim, slovačkim, ali i sa finskim,danskim, švedskim i norveškim, to jest, sa jezicima iz skandinavske grupe. Ponekad se dešava da je klijentima potreban prevod dokumenata u okviru nekog od jezika retko gde zastupljenih u prevodilačkim centrima, no kako Akademija Oxford potrebe svojih korisnika uvek i u svakoj prilici stavlja na prvo mesto, prevodioci i sudski tumači Žabari profesionalno prebacuju sadržaje službenih materijala i sa i na hebrejski, estonski, pakistanski, korejski, romski i persijski jezik. Dodajmo još i to da nam se možete obratiti i kada imate potrebu da vaši zvanični spisi budu prevedeni u domenu japanskog, kineskog, ali i latinskog, koji se više ne smatra živim, s obzirom na to da se vekovima nigde ne govori, ali se i dalje koristi u pisanim materijalima koji se tiču pravnih nauka, farmacije, veterine ili medicine. U želji da podržimo savremena nastojanja da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve aspekte društvenog života, angažovali smo i stručnjaka za znakovni jezik.

Prevodilac i sudski tumač Žabari obrađuje sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti obradu bilo koje vrste službenih materijala u ma kojoj kombinaciji jezika. Prevodioci i sudski tumači Žabari su toliko stručni, iskusni i široko obrazovani, da mogu da se suoče i sa najtežim profesionalnim izazovima i svojim klijentima pruže kvalitetne usluge, u dogovorenim rokovima i pod vrlo povoljnim uslovima u finansijskom smislu.

Tako, u okviru obimne i često komplikovane poslovne dokumentacije prevodilac i sudski tumač Žabari prevodi i overava godišnje izveštaje, ulazne i izlazne fakture, sve tipove biznis ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogi drugi, zatim, bilanse stanja, revizorske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), rešenje o osnivanju pravnog lica, a uz to i statut preduzeća, izvod iz Agencije za privredne registre (APR-a), raznovrsne poslovne odluke, bilanse uspeha, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, osnivački akt preduzeća, kao i kompletnu tendersku dokumentaciju, bez koje nije moguće učestvovati na nekom međunarodnom javnom prikupljanju ponuda, koji se često praktikuju u savremenom poslovanju. Ovde, između ostalog, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Lična dokumenta i isprave koje mogu biti prevedene i overene u našem centru uključuju pasoš, ličnu kartu, krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, ali i venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, umrlicu (izvod iz venčane knjige umrlih), radnu dozvolu i sve ostale pisane materijale koji se isključivo odnose na ličnost jedne osobe.

Prevodioci i sudski tumači Žabari mogu svojim klijentima da izdaju overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje niko ne može da sklopi brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje, kao i svih ostalih izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja koje je, u određenim situacijama, u cilju ispunjenja nekih zahteva ili ostvarivanja ličnih prava, potrebno predati nadležnoj ustanovi. Tu, na primer, spadaju potvrde o redovnim primanjima, saglasnosti o zastupanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, kao i uverenja o nekažnjavanju, raznovrsne zvanične izjave pojedinaca, potvrde o redovnom zaposlenju, o neosuđivanosti i mnoga druga dokumenta sličnog tipa.

Ukoliko želite da aplicirate za posao, školujete se ili usavršavate u inostranstvu, biće vam potrebna korektno prevedena i zvanično overena diploma i svi dodaci koji uz nju idu, ali i potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, uverenje o položenim ispitima, kao i prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta i ostali službeni materijali kojima bi se potvrdio vaš nivo obrazovanja ili koji su na neki drugi način povezani sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama.

Prevodilac i sudski tumač Žabari izlazi u susret i onima koji se bave poslovima vezanim za tehniku, građevinu ili nauku, te,pored ostalog, prevodi i overava građevinske projekte i prateću građevinsku dokumentaciju, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda i uputstva za rukovanje.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overen prevod svih materijala koja bi vam mogla biti potrebna za eventualni medicinski tretman u nekoj stranoj zemlji ili lečenje uvoznim lekovima i preparatima. Tako, prevodioci i sudski tumači Žabari iz domena medicine i farmacije najčešće obrađuju lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i mnoga druga srodna dokumenta.

Pored presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Žabari na ovaj način obrađuje i sve ostale sudske odluke, presude i rešenja, kao i razne vrste izveštaja, pravilnika, ovlašćenja, punomoćja, licenci i sertifikata. Prevodimo i overavamo i ugovore o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i razne sporazume koji imaju zakonsku bazu, ali i zahteve za dobijanje vize, dozvole za boravak i mnoga druga pravna akta zastupljena u sudskim i pravnim poslovima koji uključuju više država. Prevodilac i sudski tumač Žabari će, takođe, na vaš zahtev, uraditi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U našem prevodilačkom centru ćete, osim preciznog prevoda i overe u skladu sa zakonom definisanom procedurom, dobiti i apsolutnu diskreciju i potrebnu sigurnost, kada je reč o materijalma koje nam dostavljate na obradu. Vaša privatnost će, dakle, biti maksimalno poštovana, a sadržaji vaših dokumenata tretirani kao najveća poslovna tajna. U prilog tome ide i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Žabari, pre imenovanja na odgovornu dužnost koju obavljaju, prošli sve predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se obavezali ne samo na rad prema važećim zakonima i propisima, već i na adekvatan odnos prema svim svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju. Stoga će prevodilački centar Akademije Oxford zaista predstavljati pravi izbor za obradu vaših službenih materijala, jer će naši stručnjaci izaći u susret svim vašim potrebama i zahtevima.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Žabari?

Kompletna usluga koju mogu da vam ponude naši jezički profesionalci obuhvata prevođenje dokumenata, ličnih i javnih isprava na traženi jezik, a zatim i njihovu overu pečatom licenciranog stručnog lica. Bez ikakve sumnje je za vas kao korisnike naših usluga najkomfornije, ali i najbrže i najjeftinije da prevodiocima i sudskim tumačima Žabari prepustite sav posao, pošto ćete tako, bez ikakvih dodatnih komplikacija i lutanja od jedne do druge službe, dobiti materijal koji ćete slobodno moći da upotrebljavate u međunarodnom pravnom saobraćaju. Međutim, treba da znate da ćemo poštovati vašu odluku da posao prebacivanja sadržaja vaših službenih materijala poverite nekom drugom stručnjaku, koji nije član profesionalnog tima Akademije Oxford, a da od nas tražite da dotične prevode regularno overimo. Valjalo bi, svakako, da vam napomenemo da je i u ovakvoj situaciji prevodilac i sudski tumač Žabari obavezan da u potpunosti sprovede propisanu proceduru, koja, pre svega, podrazumeva detaljno upoređivanje prevoda i izvornog dokumenta, koji nam se, iz tog razloga, takođe mora dostaviti na uvid. Kako prevodilac i sudski tumač Žabari svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom garantuje da je dotični materijal na novom jeziku u svemu jednak svom originalu, overu će izvršiti tek kada potvrdi da su ova dva dokumenta identična u pogledu sadržaja, korišćenih termina i stila izrade. Da ne bi bilo zabune, ovakvu strogu kontrolu ne sprovodimo samo kod dokumenata čiji prevodi nisu izašli iz našeg centra, već je to postupak koji smo obavezni da primenjujemo bukvalno kod svih materijala čiji se sadržaju prebacuju na novi jezik, bez obzira koliko je pouzdana osoba koja taj posao obavlja.

Ako se, pak, ispostavi da se dobijeni prevod u nekim pojedinostima ne podudara sa tekstom izvornika ili su u njemu primećene neke druge greške i nepravilnosti, neće moći da bude overen. U tom slučaju, prevodilac i sudski tumač Žabari predlaže da se uradi redaktura teksta, za koju su zaduženi lektori i korektori, jezički stručnjaci bez premca, takođe članovi našeg profesionalnog tima. Oni će uraditi detaljan pregled prevoda i originala, u svemu uskladiti ova dva dokumenta, izdvojiti i ispraviti eventualne stilske, gramatičke i pravopisne greške, proveriti prevod stručnih termina i prilagoditi ga duhu ciljanog jezika, te u svakom smislu popraviti kvalitet novog materijala. Na taj način ćete izbeći dodatne troškove koje bi izazvalo ponovljeno prevođenje i za manje novca i kraće vreme dobiti dokument na traženom jeziku koji ćete, nakon overe, odmah moći da koristite u pravnom prometu i svim nadležnim ustanovama.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Dokumenta koja želite da prevedemo i overimo, među kojima neizostavno moraju biti i originali ili makar njihove regularno overene fotokopije, možete lično predati ovlašćenom službeniku u našoj poslovnici ili ih, ako vam je tako zgodnije, poslati na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe, koju smatrate najsigurnijom i najpovoljnijom. Jedino u slučaju da prevodioci i sudski tumači Žabari terba da vam urade „hitan prevod“, to jest, onaj koji mora da se završi u znatno kraćem roku od uobičajenog, možete dokumenta skenirati i poslati ih na naš mejl. No, kako se elektronskom poštom ne mogu slati originalni materijali, i u opisanoj situaciji ćete imati obavezu da nam, čim budete u mogućnosti, na uvid dostavite izvorne spise, da bi prevodilac i sudski tumač Žabari mogao da ih, pre samog čina overe, uporedi sa prevodom.

Nije zgoreg da nam, na početku saradnje, naglasite i da li želite da overena i prevedena dokumenta, zajedno sa originalima, preuzmete lično u našoj poslovnici ili bi vam više odgovaralo da vam ih na naznačenu adresu pošaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom sa kojom uglavnom sarađujemo. Cena dostave materijala ide na vaš račun, obračunava se nezavisno od troškova koji se odnose na overu i prevod i to prema važećem cenovniku službe koja je angažovana za dostavu.

Cene svih usluga naših stručnjaka, inače, možete videti u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, a valjalo bi da znate da se jedna stranica prevedenog dokumenta izjednačava sa jednom stranom prevoda bilo kog drugod tekstualnog sadržaja, i na njoj se, kako propisuje prevodilački zakon, nalazi 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči.

Overa Apostille pečatom

Pored overe dokumentacije pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postoji i takozvano apostiliranje, odnosno overa haškim Apostille pečatom, koja je predviđena za pojedine službene materijale. S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač Žabari nije dužan da poznaje sve detalje vezane za ovaj postupak, on ce vas samo obavestiti o osnovnim stvarima i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete se o svemu raspitati. Naime, za neka dokumenta je predviđeno da se radi prevod i sadržaja, ali i Apostille pečata na traženi jezik, a takođe, postoje i slučajevi kada se, osim overe prevoda, zahteva i overa originala. Zbog ovih peripetija, preporučujemo vam da se blagovremeno obavestite o svim pojedinostima procesa Apostille overe za vaš konkretni dokument i da u to uputite naše stručnjake, kako bismo mogli da na vreme i na obostrano zadovoljstvo obavimo sav posao.

U Republici Srbiji za overu Apostille-om su nadležni osnovni sudovi, čija se sedišta, prema novom zakonu, nalaze u gotovo svim većim mestima.

Kako dobiti informacije o apostiliranju?

Za teritorije opština Žabari, Kučevo i Malo Crniće, kao i za grad Požarevac, nadležan je Osnovni sud u Požarevcu, te u ovoj ustanovi možete dobiti sva potrebna obaveštenja u vezi sa Apostille overom. Sud se nalazi na Trgu Stevana Maksimovića 1, a brojevi telefona su 012-544-090 i 012- 544-091.


Kategorije prevoda za Žabari

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Žabare


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Žabari

Spisak sudskih tumača za grad ŽabariSudski tumači za grad ŽabariSpisak sudskih tumača za grad Žabari

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Žabari

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ŽabariSudski tumači za grad ŽabariCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Žabari

Sudski tumači i prevodioci u Žabarima

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!