Sudski tumači i prevodioci Zaječar

Zaječar je najveći grad istočne Srbije i administrativni centar Timočke Krajine. Obuhvata Zaječarsku kotlinu, severni deo Knjaževačke i istočni deo Crnorečke kotline, kao i južne delove Negotinske krajine, a okružuju ga planine Deli Jovan, Stara i Lasovačka planina, Tupižnica, Ježevica i Veliki Krš. Zaječar se nalazi na obalama Crnog Timoka, kao i na raskrsnici međunarodnih puteva. Na području grada nema prirodnih jezera, ali postoje tri veštačka – Grliško i jezero Sovinac, koji služe za vodosnabdevanje, i Rgotsko, nastalo u iskopima kvarcnog peska. Značajna su i dva termomineralna izvora – Gamzigradska Banja i Nikoličevo.

Iako su prvi stanovnici ovih krajeva bili Tribali, a zatim i Mezi i Sloveni, koji su sebe nazivali Timočanima, Zaječar se u pisanim izvorima prvi put pojavljuje u turskom tefteru iz 1466. godine. U Prvom srpskom ustanku oslobođen je najveći deo grada i Timočke Krajine, ali je pomenuti kraj pripojen Srbiji tek 1833., kada je i konačno oslobođen. Usled naredbe Vlade o oduzimanju oružja od narodne vojske, 1883. godine podignuta je Timočka buna, koja je zahvatila i delove zaječarskog sreza. Vođe pobune bili su lokalni radikali, a svi su pohapšeni i osuđeni pred zaječarskim prekim sudom. Stanovništvo Zaječara i Timočke Krajine hrabro se borilo i u dva balkanska i dva svetska rata.

U gradu i okolini postoje mnoge znamenitosti među kojima, svakako, posebno mesto zauzima Felix Romuliana, odnosno ostaci antičke rimske carske palate, rezidencije cara Gaja Valerija Maksimijana Galerija. Palatu je po svojoj majci nazvao Romuliana, ali je, izgleda, nikada nije dovršio.Zaječar je i domaćin mnoguh kulturnih manifestacija, od kojih su najposećeniji i najpopularniji „Dani Zorana Radmilovića“, na kojima učestvuju najpoznatija pozorišta, zatim „Hajduk Veljkovi dani“, u Lenovcu, rodnom mestu ovog čuvenog hajduka, Likovna kolonija, smotra narodnog stvaralaštva „Potekla voda studena“ i nadaleko poznata zaječarska Gitarijada, najstariji festival neafirmisanih rok bendova.

Na teritoriji grada, po poslednjem popisu živi skoro 60 hiljada ljudi, mada je tom prilikom u urbano gradsko naselje po prvi put bilo uračunato i nekoliko prigradskih, a to su Grljan, Zvezdan i Veliki Izvor. Stanovništvo je uglavnom zaposleno u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i u prehrambenoj i metalo prerađivačkoj industriji. Obrazovanje se odvija u 6 osnovnih škola, nižoj muzičkoj, tri srednje stručne škole, gimnaziji i Fakultetu za menađžment u okviru Megatrend univerziteta.

TESTOVI


Prevodioci i sudski tumači Zaječar

U Zaječaru, kao i u mnogim gradovima širom Srbije, možete koristiti usluge jezičkih stručnjaka Akademije Oxford, koji čine tim pažljivo odabranih visokokvalifikovanih i iskusnih profesionalaca. Oni svojim klijentima mogu da ponude prevod zvanične dokumentacije na neki od 40 svetskih jezika sa kojim rade, ali i overu putem zakonski propisane procedure.

Prevodioci i sudski tumači Zaječar, pored uobičajenog i najčešće traženog prevoda u okviru srpskog jezika, zvanične materijale mogu da prevedu i sa ili na bilo koji drugi slovenski jezik – ruski, ukrajinski, makedonski, hrvatski, bosanski, slovenački, bugarski, češki, poljski ili slovački. Sadržaj dokumenata se može prebaciti i na engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, italijanski i grčki, ali i sa pomenutih na bilo koji drugi jezik. U našem prevodilačkom centru radi se i sa turskim, arapski, holandskim, albanskim, rumunski, mađarskim, ali i sa skandinavskim jezicima – norveškim, švedskim, finskim i danskim. Prevodilac i sudski tumač Zaječar je jedan od retkih koji nudi mogućnost prevoda u domenu estonskog, korejskog, pakistanskog, persijskog, romskog i hebrejskog jezika, a, pored toga, u svom radu koristi i kineski, japanski i latinski jezik. Uvažavajući nastojanja da se obavljanje svih potrebnih poslova olakša osobama sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, u svoje redove smo uvrstili i stručnjaka za znakovi jezik.

Mogućnost direktnog prevoda sa jednog na drugi strani jezik je, svakako, ono što naše jezičke stručnjake izdvaja od ostalih iz iste branše. Ne samo da su sposobni da brže obave traženi posao, već će i cena njihovog rada biti niža, budući da za pomenutu uslugu nećemo morati da angažujemo dva stručnjaka – jednog za osnovni, drugog za ciljani jezik, već će se prevod obaviti neposredno, bez učešća srpskog jezika, a zahvaljujući izuzetnoj stručnosti, iskustvu, opštem obrazivanju i brojnim intresovanjima i afinitetima naših prevodilaca.

U prilici smo i da vam ponudimo overu prevoda koji je urađen van našeg prevodilačkog centra, ukoliko vam to odgovara. Tada je vaša obaveza samo da nam uz pomenuti prevod dokumenta dostavite na uvid i njegov original, kako bi prevodilac i sudski tumač Zaječar mogao da izvrši njihovo pažljivo i sistematično upoređivanje. Da ne bi bilo nesporazuma, ovo se ne radi u cilju kontrole rada nekog našeg kolege, već je, jednostavno, to zakonom propisana procedura, budući da samo prevod koji je identičan originalu može biti overen i tako zauzeti mesto u pravnom prometu umesto svog izvora.

Ponekad se, međutim, ispostavi da prevod koji klijent ima nije urađen adekvatno, u skladu sa rigidnim zakonitostima rada sa zvaničnom dokumentacijom, ali i to može da se popravi. U tom slučaju, naši lektori i korektori mogu da urade detaljnu redakturu donetog materijala, isprave sve eventualne pravopisne i gramatičke greške, urade jezički pregled originala i u svakom smislu poboljšaju kvalitet prevoda, tako da on postane stilski besprekoran i sasvim prilagođen osnovnom dokumentu.

Kako funkcionišu prevodioci i sudski tumači Zaječar?

Za obavljanje bilo kakvih pravnih, administrativnih i ostalih vrsta poslova u inotranstvu od ključne je važnosti imati regularno overeni prevod. Kako su naši eksperti zaista vodeći u ovoj oblasti, budući da su visokoobrazovani, a često i izvorni govornici svojih radnih jezika, pravi su izbor za usluge koje obuhvataju obradu zvanične dokumentacije. Ne samo da perfektno vladaju određenim stranim jezikom, već i savršeno poznaju pravnu i zakonsku terminologiju i propise bitne za rad sa pomenutim tipom materijala, te će vam, bez ikakve sumnje, omogućiti da na jednom mestu, uvek u razumno kratkom roku i po najkonkurentnijoj ceni na tržištu, dobijete prevod na visokom nivou kvaliteta, a zatim i overu, urađenu prema važećim zakonskim odredbama. Pored toga, svi prevodioci i sudski tumači Zaječar su, pre imenovanja na dužnost, položili obaveznu zakletvu, koja ih obavezuje da rade shodno svim pravilima svoje struke i iznad svega poštuju privatost klijenata, čuvajući podatke dostupne u materijalima koje obrađuju. Budite, dakle, sigurni da će vaša dokumenta biti zaštićena od svake eventualne zloupotrebe, prevedena i overena na profesionalan način i vraćena vam onako kako budete zahtevali.

Prevod vaših materijala biće urađen tačno i precizno, uz uvažavanje pravnih termina koji su upotrebljeni u dokumentu, kao i pravopisnih i gramatičkih pravila ciljanog jezika. Vodiće se računa o stilu pisanja, kao i o duhu jezika na koji se prevodi. Pošto je poznato da je samom autoru vrlo teško da detektuje sve greške u svom radu, nakon završetka prevođenja, tekst na traženom jeziku kontrolišu lektori i korektori, kako bi, eventualno, ispravili ono što je promaklo stručnom oku i peru njihovih kolega. Nakon toga se dokument prosleđuje na overu. Na početku ovog procesa prevodilac i sudski tumač Zaječar, ovlašćen za jezik na kome je napisan prevod, pažljivo i temeljno poredi dobijeni dokument sa njegovim originalom. Tek kada sa sigurnošću potvrdi da su prevedena i izvorna verzija dotičnog dokumenta identične u svim predviđenim aspektima, overava prevod svojim pečatom i potpisuje ga. Tada je ovaj materijal spreman za međunarodni pravni saobraćaj i, u toj formi, će ga prihvatiti svaka nadležna institucija. Dokument koji se prevodi na neki strani jezik, mora imati ovu zvaničnu potvrdu, jer u suprotnom ne može biti upotrebljen ni u jednu legalnu svrhu, budući da je u pogledu prava i zakona potpuno bezvredan. Tek potvrda da ga je pregledao sudski tumač, što dokazuje njegov pečat i potpis, čini da ima istu zakonsku težinu kao i njegov original, koga može da zameni u međunarodmon prometu.

Ako se odlučite da nam poverite obradu svojih dokumenata i javnih isprava, molimo vas da njihove originale ili regularno overene kopije, donesete lično u našu poslovnicu ili ih pošaljete preporučeno, preko Pošte Srbije ili nekom kurirskom službom koja vrši dostavu na području vašeg grada, kao što je recimo „Bex“. Ponekad se događa da, uprkos tome što uvek ponudimo najkraći rok za završetak posla, klijenti nisu u mogućnosti to da prihvate, te zahtevaju hitan prevod materijala. Ova usluga je posebna, kako po ceni, tako i po načinu dostave dokumenata koja se obrađuju. Naime, da bismo što pre mogli da započnemo prevod, možete nam ih poslati skenirane na mejl, ali će za njihovu overu biti neophodno da nam na jedan od prethodno pomenutih načina dostavite i originale, i to vodeći računa o roku koji ste tražili za kompletiranje posla.

Kada se prevod overi onako kako je propisano, spaja se sa svojim izvorom i vraća se klijentu, koji svoja dokumenta može lično preuzeti u našoj poslovnici ili ih primiti na adresu koju je naveo u posebnom zahtevu. Naša obaveza je,u tom slučaju, da pošeljemo materijale i to preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko odabrane kurirske službe, a klijent je dužan da ovu uslugu plati prema zvaničnom cenovniku angažovane firme i to odvojeno od cene overe, prevoda i ostalih usluga koje je u našem prevodilačkom centru koristio.

Cene prevoda se utvrđuju na osnovu broja prevedenih strana, a njihova dužina je propisana važećim standardom i iznosi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo se primanjuje kod prevoda svih tekstualnih sadržaja, pa i zvaničnih spisa, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst. Materijalna sredstva koja treba izdvojiti za hitan prevod obračunavaju se na sledeći način: osnovna cena ove usluge plus dodatak za hitnost, čija je visina uslovljena količinom prevedenog materijala, kao i kratkoćom postavljanog roka. Inače, sve cene naših usluga su vam dostupne u zvaničnom cenovniku Akademije Oxford, koji možete pogledati na oficijelnom sajtu kompanije, a o tome se možete obavestiti i kod ovlašćenih koordinatora u poslovnici.

Dokumenta koja obrađuje prevodilac i sudski tumač Zaječar

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu svih tipova zvaničnih spisa, bila ona poslovnog ili ličnog karaktera.

Osm kompletne dokumentacije za tender, prevodilac i sudki tumač Zaječar radi i sa svim ostalim poslovnim zvaničnim materijalima, poput poreskog identifikacionog broja (PIB-a), statuta i osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, kao i sa poslovnim odlukama, bilansom stanja i uspeha, raznim fakturama i svim tipovima izveštaja – revizorskim, finansijskim i godišnjim. Prevod i overu tehničke i građevinske dokumentacije traže svi koji se bave oim delatnostima, te prevodilac i sudski tumač Zaječar obrađuje i naučne i tehničke patente, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda i građevinske projekte. Pored uputstava za rukovanje, kao i onih za lekove, overeni prevod se izdaje i za karakteristike farmaceutskih i medicinskih proizvoda, lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima i ostale materijale koji se tiču farmacije ili medicine.

Predmet prevoda i overe mogu biti sve vrste ugovora, bili oni poslovni ili sudski, te se u našem centru, između ostalog, radi i sa kupoprodajnim ugovorima, ali i sa onima o prometu roba i usluga, o saradnji, o doživotnom izdržavanju i prometu nepokretnosti. Prevodilac i sudski tumač Zaječar kvalifikovan je i za rad sa svom sudskom i pravnom dokumentacijom, odnosno sa svim pravnim aktima za koja se traži overen prevod, poput, na primer, presude o razvodu braka i raznih drugih sudskih presuda, rešenja i odluka, ali i prevoda tekovina Evropske Unije, zahteva za dobijanje vize, saglasnosti o zastupanju, i raznoraznih izjava, sertifikata, licenci, ovlašćenja, punomoćja, izveštaja i pravilnika.

U našem prevodilačkom centru možete dobiti i overen prevod svih dokumenata koji su u vezi sa obrazovnim sistemom ili njegovim institucijama, što će reći, diplome i svih dodataka koji uz nju idu, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i nastavnih planova i programa fakulteta. Radi podnošenja pojedinih zahteva ili ostvarivanja prava, potrebno je često nadležnoj službi predati precizno urađen i overen prevod različitih potvrda, kao što je ona o prebivalištu, o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o stanju na tekućem računu u banci, kao i o kvalitetu proizvoda, o redovnom školovanju ili studiranju, o neosuđivanosti ili, potrebnu za sklapanje braka u stranoj zemlji, potvrdu o slobodnom bračnom stanju. U istu svrhu se prevode i overavju i uverenja o državljanstvu, o položenim ispitima i o nekažnjavanju, kao i izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, u narodu poznatih kao krštenica, venčanica i umrlica, ali i izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a).

Osim svih vrsta dozvola, a posebno dozvole za boravak, saobraćajne, vozačke i radne, prevodilac i sudski tumač Zaječar izdaje overen prevod i za lične isprave, odnosno, pasoš i ličnu kartu.

Šta je još važno da znate o overi dokumenata?

Postoje zvanični materijali koji se ne mogu smatrati validnim ukoliko nisu, osim pečatom licenciranog sudskog tumača, overeni i takozvanim haškom Apostille pečatom. Ovu overu vrši teritorijalno nadležan sud, te prevodioci i sudski tumači Zaječat nisu u obavezi da budu sa njom do tančina upoznati. Ipak, oni će sa svojim klijentima svakako podeliti sve informacije koje su im o pomenutom pitanju dostupne i uputiti ih na nadležnu instituciju koja je zadužena za apostiliranje. Tu bi trebalo da dobiju sva obaveštenja, pre svega, o tome da li je za njihov konkretni dokument uopšte predviđena Apostille overa, a ukoliko jeste, moraju razjasniti još neke pojedinosti, kako bi mogli da pravilnim redosledom obavljaju poslove vezane za sticanje zvaničnog karaktera prevedenog dokumenta. Naime, ukoliko se u određenom slučaju traži prevod sadržaja pečata, moraće najpre materijal da donesu našim stručnjacima, kako bi ga preveli na ciljani jezik, onda ga podneti na overu Apostille-om u nadležnoj instiuciji, pa zatim ponovo vratiti u prevodilački centar Akademije Oxford, kako bi prevodilac i sudski tumač Zaječar na traženi jezik preveo i sadržaj samog pečata. U suprotnom, to jest, ako se pečat ne prebacuje na ciljani jezik, materijali sa nakon prevoda i overe u našem centru samo nose u nadležni sud na apostiliranje. Važno je, takođe, znati i da li se Apostille pečatom overava samo prevedena verzija dokumenta ili i prevod i original.

Preporučljivo je da se o svemu navedenom na vreme raspitate, kako bi overa vaših zvaničnih spisa tekla po planu, bez dodatnih komplikacija i bila završena u predviđenom roku. Napominjemo da su za apostiliranje dokumenata u Republici Srbiji nadležni osnovni sudovi, koji imaju sedišta u svakom većem mestu.

Kako do informacija o Apostille overi?

U Zaječaru sve što treba da znate o Apostille-u možete pitati u nadležoj službi Osnovnog suda u ovom gradu, koji se nalazi na Trgu Oslobođenja 30, a broj telefona centrale je 019-420-466 i 019-421-585.

Svakako bi bilo dobro da dotičnom službeniku precizno navedete ne samo koji tačno dokument overavate, već i za koje poslove ćete ga u budućnosti koristiti, kako biste zaista dobili upotrebljive i pouzdane informacije.

Nadamo se da smo u ovom podužem tekstu uspeli da pojasnimo sve aspekte rada naših jezičkih stručnjaka, kao i proces obrade zvaničnih materijala, ali se nemojte ustezati da nas na neki način kontaktirate u slučaju da želite još nešto da pitate. Ako bude bilo potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg profesionalnog tima, a na kraju, nije na odmet i da napomenemo, da osim pomenutih usluga prevoda i overe dokumenata, u Akademiji Oxford možete dobiti i profesionalno osposobljavanje za različita zanimanja III ili IV stepena stručnosti, obuku za rad na računarima, veoma efikasne kurseve stranih jezika, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim obrazovnim institucijama.


Kategorije prevoda za Zaječar

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Zaječar


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Zaječar

Spisak sudskih tumača za grad ZaječarSudski tumači za grad ZaječarSpisak sudskih tumača za grad Zaječar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Zaječar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ZaječarSudski tumači za grad ZaječarCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Zaječar

Sudski tumači i prevodioci u Zaječaru

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!