Sudski tumač Žitorađa

Žitorađa je naselje u jugoistočnom delu Republike Srbije i predstavlja administrativno, privredno, kulturno, obrazovno i zdravstveno sedište opštine koja nosi isto ime. Pripada Topličkom upravnom okrugu i od Niša, kao regionalnog centra, udaljena je 35 kilometara. Opštinu Žitorađa čini 30 naseljenih mesta, a njena teritorija se nalazi desetak kilometara od takozvanog Koridora 10, puta koji povezuje Srbiju sa Makedonijom, Grčkom i dalje sa istokom.

Istorijski izvori govore da je na mestu današnje Žitorađe još u 4. veku postojao stari vizantijski grad pod nazivom Ad Herculum, odnosno Žitorađsko kale. Objekat koji svedoči o ovom istorijskom periodu je Latinska crkva u blizini Žitorađe, zatim lokalitet Kale, na planini Pasjači, kao i Glašinska čuka, nadomak sela Glašinca. Kao godina osnivanja opštine uzima se 1877, jer su tada ovi krajevi oslobođeni od Turaka.

Na osnovu podataka sa popisa iz 2011. godine, u naselju Žitorađa živi više od 3 hiljade ljudi, dok cela opština ima preko 16 hiljada žitelja. Više od 90 odsto ukupnog stanovništva čine Srbi, Roma ima manje od 9 odsto, a u vrlo malom procentu zastupljeni su Makedonci, Jugosloveni, Bugari i ostali. Predškolsko obrazovanje i vaspitanje obavlja vrtić „Prva radost“, još od 1981. godine. Osnovna škola u Žitorađi postoji još od 1873, a danas, pored matične ustanove, ima osmorazredna odeljenja u Crnatovu, Pejkovcu i Dubovu, a u ostaljim opštinskim naseljima rade četvorogodišnje škole. Srednja škola u Žitorađi ustanovljena je 1978. i obuhvata nastavu za tri obrazovna profila - poljoprivredni, mašinski i ekonomski.Osnovna privredna delatnost ovih krajeva je poljoprivreda, a u poslednje vreme se, usled takvih zahteva tržišta, sve više proizvodi rano povrće iz plastenika. Osim toga, razvijeno je i voćarstvo i vinogradarstvo. Zahvaljujući povoljnim prirodnim uslovima i mogućnosti uzgoja biljaka uz minimalno korišćenje herbicida, na području opštine Žitorađa bi mogla da se razvije i unapredi proizvodnja zdrave hrane, za kojom postoji sve veća potražnja. Registrovanih poljoprivrednih gazdinstava ima više od 2 hiljade, a poljoprivredni proizvođači su organizovani kroz 6 zvaničnih udruženja, dok u okviru opštine funkcioniše i Služba za ruralni razoj. Privatni sektor na teritoriji opštine Žitorađa obuhvata 180 samostalnih radnji i nekoliko preduzeća. Najviše njih se bavi trgovinskom delatnošću, a najuspešnije privatne firme proizvode obuću, lekovite čajeve, konditorske proizvode, stakla i ostalo.

Kulturni život odvija se posredstvom Narodne biblioteke u Žitorađi, koja je osnovana 1966, a od 1970. godine transformisana je u Dom kulture. Danas ima oko 20 hiljada knjiga, a izdvojeno odeljenje ove ustanove u Pejkovcu broji 6 hiljada njih. Osim redovnog bibliotečkog posla, Narodna biblioteka se bavi i organizacijom pozorišnih predstava, tribina i ostalih događaja iz oblasti muzičkog i likovnog stvaralaštva i književnosti.

Opština Žitorađa ima dobre potencijale za razvoj seoskog i ekološkog turizma, zahvaljujući netaknutoj prirodi i zdravoj, domaćoj hrani. U poslednje vreme, ovaj kraj naše zemlje je veoma popularan kod lovaca iz Grčke i Italije, koji često duže borave u Žitorađi, loveći jarebice i prepelice, kojih tu ima u izobilju.

Budući da je osnovni cilj Akademije Oxford, pored pružanja kvalitetnih i finansijski povoljnih usluga, i da što više širi mrežu svojih korisnika, u prilici smo da ponudimo i žiteljima Žitorađe i okolnih naselja prevod zvaničnih dokumneata i javnih isprava na neki od preko 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju tražene kvalifikacije, kao i overu materijala pečatom licenciranog profesionalca. Pored toga, za sve zainteresovane stranovnike ovih krajeva, organizujemo pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj srednjoj ili višoj školi, gimnaziji ili na fakultetu, obuku za rad na računarima, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoge poslove koji traže III ili IV stepen stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika, koje vode iskusni i veoma stručni predavači.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Žitorađa?

Svi koji su, u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford, zaduženi za obradu vaših dokumenata imaju za to potrebne kvalifikacije i dugogodišnju profesionalnu praksu. Prevodioci i sudski tumači Žitorađa poseduju diplome odgovarajućih smerova Filoloških fakulteta, a nemali broj njih radi upravo sa svojim maternjim jezicima, što, svakako, još više doprinosi kvalitetu prevođenja. Iza njih je bogato iskustvo, ali i veliki broj zadovoljnih klijenata, koji, po pravilu, nakon prvog angažovanja, nastavljaju da sarađuju sa našom kompanijom i kasnije, kad god imaju potrebe za ovakvom vrstom prevodilačkih usluga. Takođe, s obzirom na to da se bave obradom pisanih materijala koji će postati deo zvaničnog pravnog saobraćaja, prevodioci i sudski tumači Žitorađa su vrsni poznavaoci stručne pravne terminologije, zastupljene u pomenutom tipu dokumenata, kao i svih važećih zakona i propisa.

Proces obrade službenih materijala se, grubo rečeno, sastoji iz dva odvojena postupka - prebacivanja sadržaja dokumenata na traženi jezik i overe prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. No, ova dva segmenta overe su izuzetno međusobno povezana, uslovljavaju se i dopunjuju. Postupak prevođenja zvanične dokumentacije je odgovoran i zahtevan posao, jer se sve mora obaviti stručno i precizno, bez ikakvog subjektivizma i improvizacija. Celokupan sadržaj osnovnog materijala mora se naći u prevodu, tačno izražen na ciljanom jeziku. Posebna se pažnja poklanja prevodu stručnih izraza i termina, jer na njihovom značenju počiva i smisao kompletnog dokumenta. Prevodilac i sudski tumač Žitorađa dobro zna sva gramatička i pravopisna pravila jezika u okviru koga prevodi i u svemu ih bezuslovno poštuje, te novi dokument izrađuje u duhu traženog jezika, ali i u stilu pisanja službenih materijala, koji je vrlo karakterističan. Završen prevod prolazi duplu kontrolu kako bi se osiguralo ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepodudarnosti sa originalom. Prvu će uraditi sami prevodioci, a drugu lektori, vrhunski jezički stručnjaci i važni članovi naše profesionalne ekipe.

Sada prevod ulazi u proces overe. Njegov prvi deo čini detaljno proveravanje ovog novog dokumenta, tako što se upoređuje sa originalom u svim važnim segmentima. Naime, da bi materijal na novom jeziku postao pravno validan, mora se dokazati da on u sadržaju, stilu i upotrebljenim terminima apsolutno odgovara svom originalu. Ako se to potvrdi, prevodilac i sudski tumač Žitorađa overava prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Time postaje zvanični garant da ovaj dokument može biti uključen u pravni saobraćaj sa istom zakonskom težinom koju poseduje svaki drugi original.

Prevodilac i sudski tumač Žitorađa prevodi u okviru sledećih jezika

U prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se sa više od 40 jezika, koji se govore širom sveta. Najčešće se, kako se i očekuje, prevodi sa nekog stranog jezika na srpski ili u obrnutom smeru, sa srpskog na neki drugi jezik. Po učestalosti potražnje, odmah zatim slede najpopularniji i najrasprostranjeniji svetski jezici, kao što su engleski, nemački, francuski i ruski, ali i španski, portugalski, italijanski, grčki, turski i arapski. S obzirom na to da smo dugo bili u zajedničkoj državi, vrlo su traženi i prevodi na hrvatski, slovenački, makedonski i bosanski, ali i sa ovih na neke druge jezike. Prevodilac i sudski tumač Žitorađa kvalifikovan je i za rad sa ukrajinskim, holandskim, mađarskim, albanskim, rumunskim, bugarskim, kao i sa slovačkim, poljskim i češkim, te sa jezicima iz skandinavske grupe, odnosno, danskim, finskim, švedskim i norveškim. Budući da su stručnjaci za estonski, korejski, pakistanski, hebrejski, romski i persijski veoma retki na našim prostorima, sa velikim zadovoljstvom ističemo da su jedni od njih deo naše profesionalne ekipe, te svojim klijentima obezbeđujemo prevode i u okviru ovih jezika. Sadržaje službenih materijala kvalitetno prebacujemo i sa i na kineski, japanski, ali i latinski jezik, koji se danas uglavnom pojavljuje u pisanim dokumentima iz oblasti medicine, farmacije, pravnih nauka i veterine. Usluge prevoda i overe službenih materijala potencijalnim klijentima oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti u našem prevodilačkom centru pruža prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik.

Zahvaljujući stručnosti i opštem obrazovanju članova našeg profesionalnog tima, kao i njihovim širokim interesovanjima i afinitetima, u prilici smo da ponudimo i direktno prevođenje u okviru dva strana jezika. Materijal izvorno sačinjen na nekom stranom jeziku prevodioci i sudski tumači Žitorađa odmah, u jednom potezu prebacuju na traženi strani jezik, a da pri tom uopšte ne prevode na srpski. Naime, isti posao se u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja postupno, o sistemu „korak po korak“, odnosno, dokumenta se sa osnovnog jezika prvo prevode na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Stoga je sasvim jasno da naši stručnjaci svojim načinom prevođenja štede i novac i vreme svojih klijenata, budući da se prevod radi direktno i da na njegovoj izradi ne moraju biti angažovana dva stručnjaka - jedan za izvorni, drugi za traženi jezik.

S obzirom na to da u savremenom dobu svi patimo od hroničnog nedostatka vremena, prevodioci i sudski tumači Žitorađa čine sve da posao uvek završavaju u najkraćem roku, no ponekad je klijentu prevod potreban i za kraće vreme od ponuđenog, te se tada radi takozvani „hitan prevod“. U takvoj situaciji, sama stranka određuje termin za kompletiranje obrade, a naži eksperti koriste svu svoju stručnost, iskustvo i umešnost u prevođenju, kako bi ispunili ono što se od njih traži. Ipak, i pored otežanih okolnosti i rada pod pritiskom, kvalitet prevoda koji budete dobili biće, kao i uvek, na visokom nivou. Ipak, postoji nešto što se razlikuje u odnosu na uobičajenu situaciju, a to je cena ove prevodilačke usluge. Ona će, naime, biti viša nego inače, s obzirom na to da se tada, uz osnovne troškove, obračunava i takozvana „taksa za hitnost“. Njena visina zavisiće od broja prevedenih strana, kao i od dužine roka koji nam je klijent ostavio za završetak celog posla.

Koja sve dokumenta obrađuje prevodilac i sudski tumač Žitorađa?

Našim jezičkim stručnjacima možete poveriti prevod i overu bilo koje vrste službenih materijala, bili oni vezani za posao, sudske poslove, obrazovanje, medicinu i farmaciju ili za ličnost jedne osobe.

U opsežnu i, neretko, komplikovanu poslovnu dokumentaciju koju obrađuju prevodioci i sudski tumači Žitorađa spadaju svi pisani materijali koji su potrebni za učešće na nekom tenderu, odnosno, javnom prikupljanju ponuda, koji se vrlo često praktikuju u modernom biznisu. Tu, recimo, spadaju uputstva za ponuđače, predmeri, obrasci, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Osim toga, iz ove oblasti prevodimo i overavamo potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), razne poslovne odluke, a uz to i izvode iz Agencije za privredne registre, godišnje izveštaje, bilanse stanja i uspeha, ulazne i izlazne fakture, kao i rešenje o osnivanju privrednog lica, statut i osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, ali i sve vrste poslovnih ugovora, od kojih se najčešće obrađuju kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični.

Prevodilac i sudski tumač Žitorađa prevodi i overava i sva pravna akta, odnosno, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Tu, između ostalog, spadaju saglasnost o zastupanju, raznovrsni izveštaji, pravilnici, ovlašćenja, punomoćja, sertifikati, licence, zvanične izjave pojedinaca, kao i dozvole za boravak, zahtevi za dobijanje vize, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sve ostale vrste pravno utemeljenih sporazuma, ali i presuda o razvodu braka i sve druge sudske odluke, presude i rešenja. Kod nas, takođe, možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U današnje vreme mnogi se odlučuju na školovanje, usavršavanje i zaposlenje van granica svoje zemlje. Da bi to mogli da ostvare, potreban im je kvalitetan i overen prevod različitih dokumenata iz oblasti obrazovanja kojima se može dokazati stručna kvalifikacija dotične osobe. Tako, iz ove sfere, prevodioci i sudski tumači Žitorađa rade sa diplomom i svim dodacima koji uz nju idu, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena, te sa uverenjem o položenim ispitima, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnim planovima i programima fakulteta i drugim srodnim materijalima.

Sa posebnom pažnjom prevodilac i sudski tumač Žitorađa pristupa obradi medicinske i farmaceutske dokumentaije, s obzirom na to da se ona uglavnom traži radi lečenja u inostranstvu ili korišćenja stranih lekova i preparata. Ovde se, recimo, mogu ubrojati specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, lekarski nalazi, kao i obimna dokumentacija o medicinskim proizvodima.

Od ličnih dokumenata u našem prevodilačkom centru se obrađuju, naravno, lična karta, pasoš i vozačka dozvola, ali i izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica) i mnoga druga dokumenta koja se tiču samo jedne osobe.

Prevodilac i sudski tumač Žitorađa radi i sa tehničkom, naučnom i građevinskom dokumentacijom, te prevodi i overava uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laoratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučne i tehničke patente, kao i građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju.

U mnogim situacijama je, radi ispunjenja nekih zahteva ili ostvarivanja određenih ličnih prava, potrebno nadležnim službana podneti overeni prevod različitih potvrda i uverenja, te prevodioci i sudski tumači Žitorađa profesionalno obrađuju potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, te potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o mestu boravka, o neosuđivanosti i ostala slična dokumenta.

Osim kvalitetnog prevoda službenih materijala i overe prema zakonom utvrđenoj proceduri, nudimo vam i zagarantovanu bezbednost svih vaših dokumenata koja nam dostavljate na obradu. Radi se o tome da Akademija Oxford interese svojih klijenata uvek stavlja na prvo mesto, te da ni u kakvoj situaciji neće ugroziti njihovu privatnost ni sigurnost. Svi prevodioci i sudski tumači Žitorađa su, pre imenovanja, pred nadležnim državnim organima položili predviđenu profesinalnu zakletvu i tako se obavezali da će u svom radu poštovati sve važeće zakone i propise i adekvatno se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju. Oni će učiniti sve da vaše materijale zaštite od bilo kakve zloupotrebe, a vama obezbede potrebnu sigurnost i diskreciju.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Žitorađa?

Iako argumentovano tvrdimo da je prevod urađen u našem centru jedan od najkvalitetnijih koji možete dobiti na ovim prostorima, poštovaćemo vašu odluku da taj posao poverite nekom drugom kolegi, koji nije član profesionalne ekipe Akademije Oxford. No, ukoliko od nas tražite da jedan takav prevod overimo, treba da znate da se i tada strogo pridržavamo utvrđene procedure legalizacije službenih materijala, koja, pre svega, podrazumeva detaljno upoređivanje dotičnog prevoda sa njegovim originalom, koji nam se, u tu svrhu, takođe mora staviti na raspolaganje. Naglašavano da ovaj vid kontrole ne sprovodimo zato što potcenjujemo prevode koje nisu uradili naši stručnjaci, već je to, prosto, postupak koji smo dužni da sledimo. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Žitorađa utvrdi da se prevod koji ste doneli u sadržaju, upotrebljenim terminima i stilu izrade poklapa sa svojim izvorom, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način vam omogućiti da ga nadalje, bez ikakvih problema, koristite u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima.

Ponekad se, međutim, ispostavi da prevod koji ste doneli ne može da se overi jer se u nekim segmentima ne poklapa sa tekstom izvornika, ili su, pak, u njemu uočene neke druge nepravilnosti. U tom slučaju možemo da vam ponudimo usluge naših visoko stručnih i nadasve iskusnih lektora i korektora, koji će uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Najpre će detaljno pregledati prevod i original, u svemu ih izjednačiti, ispraviti evenualne pravopisne, stilske i gramatičke greške i u svakom pogledu poboljšeti kvalitet materijala na novom jeziku. Na taj način ćete, bez potrebe da nanovo prevodite svoj dokument, dobiti prevedeni spis koji je u svemu izrađen u skladu sa rigidnim pravilima obrade službenih materijala i koji će, bez ikakvih problema, moći da bude overen.

Dostava i preuzimanje dokumentacije

Ukoliko se odlučite da za obradu vaših materijala angažujete naše stručnjake, morate imati na umu da je za prevod i overu potrebno da nam, na odgovarajući način, dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove regularno overene fotokopije. To možete učiniti tako što ćete ih lično doneti u naše predstavništvo i predati ih ovlašćenom koordinatoru. Druga mogućnost je da ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe, čije su vam usluge dostupne. Ukoliko treba da vam uradimo „hitan prevod“, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, ali je u svim drugim situacijama ovakav način dostave neprihvatljiv, budući da se elektronskom poštom ne mogu slati originali. U slučaju da nam materijale šaljete na mejl, morate nam, svakako, naknadno, a vodeći računa o roku koji ste postavili za završetak „hitnog prevoda“, na predviđene načine dostaviti i izvorna dokumenta, kako bi prevodilac i sudski tumač Žitorađa mogao i da overi prevode.

Kada se materijali do kraja obrade, zajedno sa originalima, se vraćaju klijentima. Nudimo vam mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da u posebnom zahtevu navedete adresu na koju treba da vam ih pošaljemo. Dostavu će izvršiti kurirska služba sa kojom već godinama sarađujemo ili Pošta Srbije u formi preporučene pošiljke. Ovu uslugu ćete platiti najverovatnije prilikom preuzimanja i to u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe. Troškovi dostave se obračunavaju nezavisno od cene prevoda, overe i ostalih usluga naših stručnjaka koje ste u konkretnoj situaciji koristili.

Cena prevodilačke usluge formira se na osnovu broja obrađenih strana, a na veće količine materijala se, po pravilu, odobrava neki popust. U skladu sa prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se 1800 slovnih masta, sa sve razmacima između reči. Imače, cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo nalazi se na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a takve informacije možete potražiti i od naših koordinatora u poslovnici.

Šta još treba da znate o overi dokumenata?

Za uključivanje u zvanični pravni promet, prevodi službenih materijala moraju biti overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, postoje i ona dokumenta koja, pored toga, moraju da prođu i takozvanu Apostille overu. Ova vrsta legalizacije uvedena je pošto je stotinak država 1961. godine u Hagu potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostilirani materijali mogu, sa istom zakonskom snagom, da se koriste u pravnim sistemima svih zemalja koje su se saglasile sa pomenutom Konvencijom i ne zahtevaju nikakvu dalju overu i proveru.

U našoj zemlji za apostiliranje su zaduženi teritorijalno nadležni osnovni sudovi, te prevodioci i sudski tumači Žitorađa nisu obavezni da budu upoznati sa svim pojedinostima tog postupka. Stoga će vam oni dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu u važem mestu u kojoj se možete o svemu raspitati.

Vrlo je važno da sve podatke o overi Apostille-om pribavite na vreme, kako bi proces obrade vaših materijala tekao bez problema. Naime, apostiliranje ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju sprovodi licencirani sudski tumač, ali se ne sprovodi kod svih dokumenata. Nikada, recimo, nije predviđeno za administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni za isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Takođe, ponekad se traži da ovim pečatom, osim prevoda, bude overen i original, a ima i situacija kada se i sadržaj samog pečata prevodi na ciljani jezik. Apostille je, naime, izrađen u obliku štambilja i u njega se, na tačno određen način, upisuju traženi podaci.

Kako doći do informacija o Apostille overi?

Za područja opština Prokuplje, Žitorađa i Merošina nadležan je Osnovni sud u Prokuplju, te se u ovoj instituciji možete raspitati o svemu što se odnosi na apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu. Sud se nalazi u Ulici 21. Srpske Divizije 1, a brojevi telefona su 027-321-784 i 027-321-649.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa našim načinom rada ili procesom obrade dokumentacije, slobodno nam se obratite, a mi ćemo pokužati da vam damo što potpunije odgovore. Ako bude potrebe, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim članom našeg stručnog tima.


Kategorije prevoda za Žitorađa

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Žitorađu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Žitorađa

Spisak sudskih tumača za grad ŽitorađaSudski tumači za grad ŽitorađaSpisak sudskih tumača za grad Žitorađa

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Žitorađa

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ŽitorađaSudski tumači za grad ŽitorađaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Žitorađa

Sudski tumači i prevodioci u Žitorađi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!