Sudski tumači i prevodioci Alibunar

Gradsko naselje Alibunar nalazi se u severoistočnom delu Srbije i predstavlja administrativno, kulturno, privredno, zdravstveno i obrazovno sedište opštine koja nosi isto ime. Mesto pripada Južnobanatskom upravnom okrugu, a tuda prolaze i dve vrlo važne saobraćajnice, drumska i železnička, koje od Beograda, preko Pančeva i Alibunara, vode do Temišvara. Opština Alibunar locirana je u jugoistočnom delu Vojvodine i obuhvata Alibunarsko - vršačku ravan, Ilanđžanski rit, severozapadni deo Deliblatske peščare i deonicu kanala Dunav - Tisa - Dunav. U njen sastav ulazi 10 naselja: Banatski Karlovac, Dobrica, Janošik, Nikolinci, Seleuš, Vladimirovac, Ilandža, Lokve, Novi Kozjak i, naravno, Alibunar. Ova administrativna teritorija obuhvata i vikend naselje Devojački Bunar. Opština Alibunar se nalazi na pedesetak kilometara od Beograda i 35 kilometara daleko od Pančeva.

Naselje Alibunar postojalo je još u tursko vreme. Legenda kaže da se na tom mestu nalazio Ali - pašin bunar, po kome je i naselje nazvano. Kada su naši krajevi oslobođeni od turske vlasti, u mestu ostaju da žive pretežno Srbi. Tada je ovde bilo ukupno 32 kuće srpskih porodica. Alibunar je 1773. godine ušao u sastav nemačkog graničarskog puka.

Podaci sa popisa iz 2011. godine pokazuju da u gradskom naselju Alibunar živi oko 3 hiljade ljudi, dok cela opština ima malo više od 20 hiljada stanovnika. U Alibunaru, Banatskom Karlovcu, Vladimirovcu, Dobrici, Ilanđži i Novom Kozjaku žive uglavnom Srbi, dok Janošik ima većinsko slovačko stanovništvo, a u Lokvama, Nikolincima i Seleušu preovlađuje rumunski živalj. Primarna grana privrede jeste poljoprivredna proizvodnja, koja, zajedno sa prerađivačkom industrijom zapošljava više od polovine ukupne radne snage. Poljoprivreda opštine Alibunar odlikuje se niskom stopom produktivnosti, uglavnom u okviru manjih gazdinstava. No, u poslednje vreme sve je više onih koji ne proizvode samo za sebe, već i za potrebe tržišta.Kulturni život u Alibunaru se iz godine u godinu sve više bogati i razvija. Tako je 2006. ovde osnovano pozorište „Lotus teatar“, a u gradu postoji i Likovni salon slikara, čiji učesnici ostvaruju zapažene rezultate.

Za razvoj turizma na ovom području najznačajniji je Devojački Bunar, jedinstveni rezervat prirode sa karakterističnom florom i faunom. Tamo, pored nekoliko turističkih objekata, postoje i dva otvorena bezena sa termalnom vodom. Tu je i crkva brvnara, pešačke staze, trim staze, rukometni teren, kao i tereni za veliki i mali fudbal. Za najmlađe je napravljeno i namensko igralište.

U Alibunaru se dugi niz godina održava i Međunarodna sportsko - turistička manifestacija „Dani ribolova“, kada se na obalama kanala Dunav - Tisa - Dunav okuplja više od hiljadu ribolovaca i ljubitelja prirode ne samo iz zemlje, već i iz inostranstva.

Budući da je jedan od osnovnih ciljeva poslovanja Akademije Oxford, pored kvaliteta i pristupačnih cena, i da svakome kome je to potrebno omogućimo da dobije kvalitetan prevod i zvaničnu overu dokumenata i javnih isprava, bez obzira u kom mestu u Srbiji živi, drago nam je što usluge svojih stručnjaka možemo da ponudimo i žiteljima Alibunara i okolnih mesta. Takođe smo u prilici da ponudimo i obuku za rad na računarima, prema najnovijim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju za mnoga zanimanja III ili IV stepena stručne spreme, kao i kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u željenoj srednjoj ili višoj školi, gimnaziji ili na fakultetu.

Prevodioci i sudski tumači Alibunar obrađuju sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overene prevode svih vrsta službenih materijala, ma koliko kompleksni bili njihovi sadržaji. Prevodioci i sudski tumači Alibunar sposobni su da se suoče i sa najtežim poslovnim izazovima i omoguće vam da dobijete overene prevode traženih spisa koje ćete odmah moći da koristite u pravnom prometu.

U savremenom biznisu je gotovo uobičajeno da se poslovi vode na područjima više država, te se javlja potreba za prevođenjem i overom različitih poslovnih dokumenata. Tako prevodilac i sudski tumač Alibunar profesionalno obrađuje bilanse stanja, različite poslovne odluke i biznis ugovore, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga, kao i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, rešenja o osnivanju privrednog lica, ali i revizorske izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), ulazne i izlazne fakture, bilanse uspeha, statut preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, godišnje izveštaje i ostala srodna dokumenta. Kod nas možete dobiti i overene prevode svih pisanih materijala koji su potrebni za učešće na nekom međunarodnom tenderu, odnosno, javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Tu, recimo, spadaju obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U širem smislu, u poslovnu dokumentaciju se mogu ubrojati i službeni materijali koji se odnose na oblast građevine, nauke i tehnike, a iz ove sfere prevodilac i sudski tumač Alibunar radi sa naučnim i tehničkim patentima, laboratorijskim analizama tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda, uputstvima za rukovanje, građevinskim projektima i propratnom građevinskom dokumentacijom i ostalim sličnim spisima.

U cilju zasnivanja radnog odnosa u nekoj stranoj zemlji ili upisa u neku obrazovnu instituciju radi školovanja ili usavršavanja, potrebno je nadležnoj ustanovi podneti overene prevode mnogih dokumenata kojima se potvrđuje nivo obrazovanja pojedinca, njegov uspeh i obrazovni status. Tako prevodioci i sudski tumači Alibunar rade sa nastavnim planovima i programima fakulteta, potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, uverenjem o položenim ispitima, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena i, naravno, sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu.

U domenu zvaničnih dokumenata koja se odnose isključivo na ličnost jedne osobe prevodimo i overavamo ličnu kartu, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, a uz to i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu, kao i različite potvrde i uverenja koja je, radi ostverivanja nekih ličnih prava ili podnošenja zahteva, potrebno predati nadležnim institucijama. Tako prevodilac i sudski tumač Alibunar može da izda overen prevod potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, ali i potvrde o stanju na tekućem računu u banci, kao i uverenja o nekažnjavanju, potvrde o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, potvrde o neosuđivanosti i mnogih drugih dokumenata ovog tipa.

Sa posebnom pažnjom prevodioci i sudski tumači Alibunar pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacije, s obzirom na to da se neposredno odnosi na zdravlje i dobrobit ljudi. Tu, između ostalog, spadaju spacifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i sva ostala dokumenta koja su potrebna za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili upotrebu uvoznih lekova i preparata.

Osim presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Alibunar prevodi i overava i ostale sudske presude, odluke i rešenja, ali i druga pravna akta koja se koriste u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. To su, recimo, naslednička i druge zvanične izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, dozvole za boravak, saglasnost o zastupanju, sve vrste licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, pravilnika, izjava i zakonski utemeljnih sporazuma, poput ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Alibunar može da uradi i prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Koje sve jezike u radu koriste prevodioci i sudski tumači Alibunar?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford službeni materijali se prevode u okviru više od 40 jezika koji se govore širom sveta. Osim uobičajenog prevoda koji na jednoj strani obuhvata srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Alibunar izrađuju i one u okviru uvek traženog i veoma rasprostranjenog engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, španskog i portugalskog jezika. Vrlo često se traže i prevodi na jezike naroda sa kojima smo u prošlosti delili državu - slovenački, makedonski, hrvatski i bosanski, ali i sa ovih na neke druge jezike. Naši stručnjaci su kvalifikovani i za rad sa turskim, arapskim, grčkim, italijanskim, mađarskim, bugarskim, rumunskim, albanskim, ukrajinskim i holandskim jezikom. Sadržaje zvaničnih dokumenata mogu da prebace i sa ili na slovački, poljski, češki, kineski, japanski, kao i u okviru jezika iz skandinavske grupe - norveškog, danskog, finskog i švedskog. Prevodilac i sudski tumač Alibunar kvalifikovan je i za rad sa latinskim jezikom koji je, mahom, zastupljen u stručnim materijalima iz oblasti medicine, farmacije, veterine ili prava, ali radi i sa jezicima koji se uglavnom ne nalaze u redovnim ponudama prevodilačkih centara, odnosno, sa estonskim, pakistanskim, hebrejskim, korejskim, persijskim i romskim. Usluge prevoda i overe dokumenata možemo da pružimo i osobama sa specifičnim potrebama usled slušnih i govornih poteškoća, budući da u okviru našeg tima radi i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik.

Zahvaljujući visokom stručnom, ali i opštem obrazovanju članova našeg profesionalnog tima, kao i njihovoj umešnosti u prevođenju, brojnim interesovanjima i afinitetima, predstavljamo jednu od retkih institucija na ovim prostorima u kojoj možete dobiti direktan prevod između dva strana jezika. Posebnost našeg metoda rada ogleda se u tome što prevodioci i sudski tumači Alibunar neposredno i u jednom potezu prebacuju sadržaje osnovnog dokumenta izdatog u nekoj stranoj zemlji na drugi jezik koji, takođe, nije naš, a ne postupaju kao u većini ostalih prevodilačkih agencija, to jest, prvo prevode sa izvornog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Jasno je, dakle, da se opisani posao u našem centru obavlja za kraće vreme, ali i za manje novaca, budući da u njegovoj realizaciji ne učestvuje više stručjaka različitih specijalnosti, te nam se, stoga, klijenti koji imaju potrebu za ovakvom vrstom prevodilačkih usluga, vrlo često obraćaju.

Prevodilac i sudski tumač Alibunar svaki posao koji mu je poveren nastoji da završi za što kraće vreme, imajući u vidu da živimo u jednom užurbanom i zahuktalom svetu i vremenu. Međutim, u slučaju da klijentu ne odgovaraju ponuđeni termini, može da uradi i takozvani „hitan prevod“ dokumenata koji je specifičan po tome što stranka ima mogućnost da sama odredi rok koji joj odgovara za završetak obrade. Uprkos otežanim uslovima rada i prevođenju pod pritiskom, kvalitet prebacivanja sadržaja na traženi jezik biće, kao i uvek, na visokom nivou, a ono što će se razlikovati u odnosu na uobičajene okolnosti jeste cena opisane usluge, budući da se tada, pored osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“. Njen iznos će zavisiti od broja obrađenih strana, kao i od dužine roka koju je klijent postavio za završetak prevođenja.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Alibunar?

Stručnu ekipu Akademije Oxford čine profesionalci i diplomirani filolozi sa perfektnim poznavanjem svih aspekata jezika sa kojima rade. Osim toga, mnogi od naših eksperata su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što kvalitet njihovih prevoda podiže na još viši nivo. Prevodioci i sudski tumači Alibunar imaju dugogodišnje iskustvo u obradi zvanične dokumentacije, vrhunske prevodilačke veštine, a perfektno poznaju i sve vladajuće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, pošto, osim prebacivanja sadržaja službenih materijala na traženi jezik, sprovode i njihovu zvaničnu overu pečatom licenciranog sudskog tumača. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama i praktičnom umeću, mogu klijentima da ponude pogodost da na jednom mestu, po vrlo povoljnim cenama i za relativno kratko vreme, dobiju dokument na traženom jeziku u formi koja je prihvatljiva u međunarodnom pravnom prometu.

Da bi to postigli moraju punu pažnju da posvete prevođenju službenih materijala, jer ovaj posao mora biti obavljen tačno i precizno, bez ikakvih subjektivnih korekcija i improvizacija. Celokupan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti adekvatno izražen na novom jeziku, što posebno važi za stručne izraze i termine, jer na njihovom značenju počiva i smisao jednog zvaničnog spisa. Tokom prevođenja, prevodilac i sudski tumač Alibunar poštuje sva gramatička i pravopisna pravila, kao, uopšte, i duh ciljanog jezika, a novi dokument piše takozvanim administrativnim stilom, koji je karakterističan za službene materijale. Urađen prevod pregledaju najpre sami njegovi autori, a zatim on prolazi i lektorsku kontrolu, kako bi se otklonile i nepravilnosti koje su, prvi put, eventualno promakle. Tako sređen materijal, očišćen od svih grešaka, ulazi u postupak overe. Tada prevod biva detaljno i vrlo sistematično upoređen sa originalnim dokumentom, kako bi se utvrdilo da li se ova dva materijala u svemu, osim u jeziku kojim su napisani, apsolutno poklapaju. Ako je to tako, prevodilac i sudski tumač Alibunar overava prevedeni dokument svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim na njega stavlja svojeručni potpis. Sada je materijal na željenom jeziku, sa stanovišta zakona, sasvim jednak svom izvoru i može zauzeti njegovo mesto u međunarodnom pravnom prometu.

Dokumenta koja naši stručnjaci obrađuju biće, budite uvereni, potpuno bezbedna i zaštićena od bilo kakve nepoželjne i nepredviđene upotrebe. Naime, svi prevodioci i sudski tumači Alibunar su, pre imenovanja na odgovornu funkciju koju imaju, položili propisanu profesionalnu zakletvu i time se obavezali na rad u skladu sa važećima zakonima i propisima, ali i na odgovarajući odnos prema svojim klijentima i materijalima koji su im povereni. To znači da će u našem prevodilačkom centru vaša ličnost i privatnost biti iznad svega poštovana, a podaci iz vaših dokumenata biće čuvani kao poslovna tajna. Tako ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete, osim kvalitetnog i preciznog prevoda materijala i njihove overe u skladu sa zakonom definisanom procedurom, dobiti i sigurnost koja vam je potrebna, kao i bezuslovnu diskreciju.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Alibunar?

Argumentovano i odgovorno tvrdimo da su prevodi zvaničnih dokumenata i javnih isprava koje možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford jedni od najkvalitetnijih na našim prostorima, ali ćemo, ukoliko vi to od nas tražite, prihvatiti da overimo i prevod koji nisu uradili članovi naše profesionalne ekipe, već neki drugi kolega. Valjalo bi da naglasimo da se i u opisanoj situaciji strogo držimo propisane procedure, te da prevod koji nam dostavite temeljno poredimo sa originalom, koji nam, takođe, u tu svrhu, mora biti stavljen na uvid. Reč je o tome da materijal prebačen na novi jezik koji u nečemu odudara od svog izvora nikako ne može biti zvanično overen i uvršćen u pravni promet. Dakle, ukoliko vaš prevod ispunjava pomenute uslove, to jest, ako se u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade poklapa sa originalom, prevodilac i sudski tumač Alibunar na njega stavlja svoj jedinstveni pečat, kao i svojeručni potpis. Sada je on spreman za upotrebu i u pravnom pogledu se smatra jednakim izvorniku.

Ako, pak, navedeni uslovi nisu ispunjeni, odnosno, ako prevod u nečemu odudara od originala ili nešto u njemu nije urađeno u skladu sa rigidnim pravilima obrade službenih materijala, neće moći da bude overen. No, postoji olakšavajuća okolnost koja vam omogućava da, za kraće vreme i uz manje troškove, dođete do korektne verzije prevedenog teksta. Dakle, da ne biste morali ponovo da prebacujete materijal na ciljani jezik, naši lektori i korektori će uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će, naime, detaljno pregledati original i prevod, u svim aspektima izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti prevode stručnih izraza i termina, ispraviti eventualne gramatičke i pravopisne greške i doterati stil novog materijala. Tako ćete, nakon njihove inetervencije, dobiti dokument koji će, bez ikakvih problema, proći zvaničnu overu i biti uključen u međunarodni pravni saobraćaj.

Dostava i preuzimanje materijala koji se prevode i overavaju

Da bi prevodilac i sudski tumač Alibunar mogao da ispuni vaše zahteve, te da, nakon prevođenja i overi materijale na novom jeziku, neophodno je da nam na uvid dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste, pre toga, overili u nadležnoj službi. Materijale koje treba da obradimo možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih ostalih bitnih detalja. Druga mogućnost je da nam dokumenta pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Slanje spisa elektronskim putem nije prihvatljivo ni u jednom slučaju, osim kada se očekuje da uradimo „hitan prevod“, budući da je tada veoma važno da naši prevodioci što pre započnu posao, a ovo je, bez sumnje, najbrži način dostave. Tada ćete materijale skenirati i poslati na naš mejl, ali imate obavezu da nam naknadno, što je to pre moguće, donesete ili na pomenute načine pošaljete i originale, kako bi prevodi vaših dokumenata mogli da budu regularno overeni.

Kada se obrada završi, overeni prevodi se spajaju sa originalima i možete ih, ako vam to odgovara, lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo. Ova usluga dostave materijala biće poverena kurirskoj službi sa kojom već duže vreme sarađujemo ili ćete dokumenta dobiti preporučenom poštanskom pošiljkom. Troškovi slanja će ići na vaš račun, a najverovatnije ćete ih platiti prilikom preuzimanja. Cena dostave biće određena na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe i nalaćuje se potpuno nezavisno od one koja se odnosi na prevod, overu i ostale poslove koje su za vas obavili naši stručnjaci.

Visina cene prevodilačkih usluga se, inače, određuje prema broju obrađenih strana, a na veće količine materijala se uvek daje neki popust. Prevodioci i sudski tumači Alibunar se pridržavaju standarda svoje profesije koji predviđa da jedna strana prevoda obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala, pa i kod zvaničnih dokumenata, uprkos tome što se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst. Inače, sve cene usluga koje nudimo dostupne su vam na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima vas može obavestiti i ovlašćeni službenik u našem predstavništvu.

Dodatne informacije o overi dokumenata

Postoje službeni materijali koji se, iako su overeni pečatom sudskog tumača, ne mogu uključiti u zvanični pravni promet, već moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom. Ova vrsta potvrde izdaje se od 1961. godine, kada je stotinak država u Hagu potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Dokumenta overena Apostille-om ne prolaze nikakve dalje overe niti provere i mogu se koristiti u pravnim sistemima svih zemalja koje su potpisale pomenutu Konvenciju.

Dakle, apostiliranje ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju vrši licencirani sudski tumač, ali je u nekim situacijama potrebno prvo prevesti dokument i uraditi overu pečatom ovlašćenog lica, pa onda doneti materijal na overu Apostille-om, a u drugim prilikama se najpre radi apostiliranje, pa onda prevodioci i sudski tumači prevode i overavaju dokument, ali i sam Apostille pečat koji je, inače, izrađen u obliku štambilja i u njega se, na propisan način, upisuju traženi podaci, prebacuju na traženi jezik. Apostiliranje se nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali administrativno - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Takođe, kod nekih spisa je dovoljno na ovaj način overiti samo prevod, a kod drugih se traži da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu.

U našoj zemlji overu Apostille-om vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Kako ovaj postupak nije u domenu rada naših stručnjaka, oni nemaju obavezu ni da poznaju sva njegova pravila. Tako će vas prevodioci i sudski tumači Alibunar obavestiti samo o osnovnim principima apostiliranja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju u vašem mestu gde ćete se o svemu raspitati.

Ukoliko je potrebno apostiliranje vašeg materijala, nadležnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja ostaje sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Kako dobiti informacije o Apostille overi?

Sve što vas interseuje u vezi sa apostiliranjem dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete pitati nadležne službenike u Kancelariji za prijem pismena i overu isprava i potpisa u Alibunaru, koja se nalazi na Trgu Slobode 14, a broj telefona je 013-641-165. Ako je potrebno, možete se obratiti i instituciji višeg nivoa, a to je Osnovni sud u Pančevu, čija adresa je Vojvode Radomira Putnika 13-15, a broj telefona 013-344-366.

Rado ćemo odgovoriti na sva vaše pitanja u vezi sa procesom obrade zvanične dokumentacije ili sa našim načinom rada, ukoliko nam se obratite mejlom, telefonom ili dođete lično u naše predstavništvo. Ako bude bilo potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Alibunar

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Alibunar


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Alibunar

Spisak sudskih tumača za grad AlibunarSudski tumači za grad AlibunarSpisak sudskih tumača za grad Alibunar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Alibunar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad AlibunarSudski tumači za grad AlibunarCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Alibunar

Sudski tumači i prevodioci u Alibunar

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!