Sudski tumač Đakovica

Na jugozapadu Kosova i Metohije, u neposrednoj blizini granice sa Albanijom, nalazi se gradsko naselje Đakovica. Mesto je locirano u najnižem delu Metohije, okruženo dolinama reka Ribnik, Miruša, Beli Drim i Krena i zaštićeno planinskim masivima Prokletija, Koritnika i Paštrika. Đakovica je ujedno i administrativni centar opštine koja nosi isto ime i pripada Pećkom upravnom okrugu. Područje opštine Đakovica smešteno je između centralnog dela južne srpske pokrajine i Albanije i auto - putevima je povezano sa drugim kosovskim gradovima - Prizrenom, Peći i Prištinom. Pored pomenutog gradskog naselja, u sastav opštine ulazi još 84 sela.

Pretpostavlja se da je grad nazvan po izvesnom Jakovu, malo poznatom vazalu Vuka Brankovića, koji je ovde imao svoje posede. Ostao je sačuvan njegov novac sa natpisom „Iakov“, pa se pretpostavlja da je otuda izvedeno i ime mesta. Postoje i tumačenja da naziv Đakovica dolazi od srpske reči „đak“, ali i od albanske reči „gjak“, što znači „krv“.

Kao gradski tip naselja, Đakovica se formirala još u srednjem veku i u njoj se kasnije sa uspehom razvijala trgovina i zanatstvo zahvaljujući povoljnom geografskom položaju. U turskom popisu iz 1485. Đakovica je navedena kao mesto sa 67 domaćinstava i seoskim popom. Razvoj grada moguće je pratiti od kraja 16. veka, kada je podignuta najstarija očuvana građevina, Hadum - đžamija, oko koje se postepeno širila varoš. Pored đžamije nalazi se i mekteba (vrsta osnovne škole), biblioteka i manje groblje, kasnije su u okviru istog kompleksa napravljeni i hanovi za putnike i trgovce, a postojalo je i tursko kupatilo koje je porušeno. Ova urbanistička celina stare čaršije u Đakovici upisana je u registar spomenika kulture Srbije 1955. godine. Posle oslobođenja od Turaka, grad 1912. ulazi u sastav Kraljevine Crne Gore, a 1918. godine postaje deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.Od 16. veka u Đakovici se nalazila Crkva Uspenja Bogorodice, čiji je ktitor bio Stefan Uroš III Dečanski. Sa ove crkve je najverovatnije skinuto veliko zvono sa natpisom na grčkom jeziku koje se sada čuva u riznici manastira Dečani. Ovde su bili uskladišteni i crkveni predmeti i ikone iz 18. i 19. stoleća, a posebnu vrednost ima okovana ikona Uspenja Bogorodice iz 17. veka. Crkva je kao spomenik kulture registrovana 1967. godine. U centru Đakovice se nalazila i saborna crkva Svete Trojice, prvobitno zamišljena kao mauzolej. Bilo je, naime, predviđeno da u kriptama bude položeno oko 400 kovčežića sa kostima boraca srpske i crnogorske vojske koji su postradali u ratovima od 1912. do 1918. godine. No, početak Drugog svetskog rata omeo je dovršenje i osvećenje crkve, a nakon oslobođenja nove komunističke vlasti su dinamitom srušile i crkvu i kosturnicu i na njenom mestu napravili park. Nova Saborna crkva Svete Trojice počela je da se gradi 1994. godine, ali su tokom martovskih sukoba 2004. obe srpske bogomolje u Đakovici uništene.

Danas Đakovica ima oko 41 hiljade stanovnika, dok na području cele opštine živi oko 94 hiljade ljudi. Gotovo svi žitelji su albanske nacionalnosti, a u malom broju ima Roma, Aškalija i Egipćana. U gradu rade osnovne i srednje škole u kojima je obrazovanje moguće jedino na albanskom jeziku, ali nizak životni standard nepovoljno utiče na obrazovni sistem u celini.

Posetiocima Đakovice će svakako biti zanimljiv Terzijski most, veoma lep primerak stare mostogradnje u Srbiji, koji se nalazi u blizini sela Bistražina, nedaleko od ovog grada. Most je nazvan po terzijskom esnafu iz Đakovice, koji je radio na njegovoj obnovi. Građevina, naime, potiče s kraja 15. veka, a današnji izgled datira iz 18. stoleća. Izgrađen je od tesanog kamena u oker nijansi i ima 11 zaobljenih lukova, između kojih su niše.

U blizini Đakovice nalazi se i manastir Visoki Dečani, zadužbina kralja Stefana III Dečanskog i cara Dušana, koji je na spisku UNESCO-ve Svetske baštine.

Žitelji Đakovice imaju mogućnost da postanu korisnici kvalitetnih usluga i programa koje nudi Akademija Oxford. Naime, u našem prevodilačkom centru možete dobiti prevod i overu svih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, a imate mogućnost i da se obučite za rad na računarima, naučite neki strani jezik na našim sertifikovanim kursevima, profesionalno se osposobite, to jest, prekvalifikujete ili dokvalifikujete, za obavljanje mnogih poslova koji predviđaju III ili IV stepen stručne spreme i kvalitetno se pripremite za polaganje prijemnih ispita u gimnaziji, srednjoj i višoj školi ili na fakultetu koji želite da upišete.

Prevodioci i sudski tumači Đakovica rade na sledeći način

Primarni cilj naših stručnjaka jeste da klijentima omoguće dobijanje overenih prevoda potrebnih službenih materijala, koji će odmah moći da se upotrebljavaju u praksi. Da bi dokument prebačen na novi jezik postao validan u pravnom i zakonskom smislu mora ispuniti nekoliko suštinskih kriterijuma. Pre svega, mora biti preveden tako da od originala ne odudara po pitanju sadržaja ali i upotrebljenih stručnih izraza i termina i sve to mora biti tačno i precizno izraženo na ciljnom jeziku kako bi se izbegle bilo kakve nejasnoće i nedvosmislenosti. Budući da su u pitanju zvanični spisi koji će se koristiti u legalnim poslovima različitih tipova sve u njima mora biti precizno iskazano, bez mogućnosti dvojakog tumačenja. Prevodilac i sudski tumač Đakovica je vrsni poznavalac gramatičkih, pravopisnih, leksičkih i svih ostalih pravila jezika sa kojima radi, te posao prebacivanje sadržaja službenih materijala na novi jezik obavija bezuslovno ih poštujući. Novi dokument piše takozvanim administrativni stilom karakterističnim za zvanična dokumenta, koji je vrlo specifičan i prepoznatljiv. Kada se prevod završi, pregledajtu ga prvo sami njegovi autori, a potom će proći još jednu kontrolu koju vrše lektori i korektori, pa će se na taj način osigurati ispravljanje i najsitniji grešaka i nepravilnosti i prevod će u savršenom obliku ući u postupak overe. Na samom početku postupka legalizacije prevedeni materijal će biti detaljno upoređen sa svojim originalom, koji se u tu svrhu takođe mora dostaviti na uvid našim stručnjacima. Cilj ovog postupka jeste da prevodioci i sudski tumači Đakovica utvrde da dokumentna novom jeziku ni u čemu ne odstupa od svog izvora, odnosno da je reč o dva potpuno ista materijala koji su samo napisani različitim jezicima. Ukoliko je to zaista tako, prevod se overava jedinstvenim pečatom ovlašćenog stručnjaka na kome se nalazi odgovarajući registracioni broji i njegovim svojeručnim potpisom. Time konkretni spis stiče zvaničnu potvrdu  da može zauzeti mesto originalnog dokumenta u međunarodnom pravnom saobraćaju i da ga, u takvom obliku, mogu prihvatiti sve nadležne institucije.

Da bi prevodilac i sudski tumač Đakovica mogao da se bavi jednim ovako odgovornim poslom mora za to da stekne sve potrebne stručne kvalifikacije. Naime svi naši stručnjaci su diplomirali na traženim odsecima Filoloških fakulteta, a mnogi od njih su i izvorni govornici jezika sa kojima rade, što još više doprinosi kvalitetu i preciznosti prevođenja. Oni su zaista vrsni poznavaoci svih segmenata jezika za koje su specijalizovani ali i iskusni profesionalci, umešni u prevođenju i uopšte obradi službenih materijala. Kako u opis njihovog posla ulazi i legalizacija prevoda dokumenata koji će biti uključeni u zvanični pravni promet, prevodioci i sudski tumači Đakovica su jako dobro upoznati i sa svim važećim zakonima i propisima, kao i stručnom pravnom terminologijom koja je zastupljena u ovakvom vidu zvaničnih dokumenata. Iza njih su godine iskustva u poslovima obrade službenih materijala, kao i mnogobrojni zadovoljni klijenti koji im se, po pravilu, nakon prve saradnje i kasnije uvek obraćaju kad god imaju potrebu za prevodom i overom dokumenata ili ličnih isprava. Korisnicima svojih usluga mogu da ponude da na jednom mestu, po vrlo povoljnim cenama i u razumno kratkom roku, dođu do overenog prevoda svojih dokumenata, bez lutanja od službe do službe i napetosti koju takav posao može da izazove.

Prevodilac i sudski tumač Đakovica službene materijale prevodi u okviru sledećih jezika

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti prevode svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava u jezičkoj kombinaciji koja vam je potrebna. Osim uvek traženih i svuda zastupljenih jezika, kao što su engleski, nemački, francuski, španski, portugalski, italijanski i grčki, prevodioci i sudski tumači Đakovica u svom radu koriste i gotovo sve slovenske jezike, poput, na primer, ruskog, srpskog, bugarskog, makedonskog, slovenačkog, hrvatskog, bosanskog, poljskog, češkog i slovačkog. Možemo da vam ponudimo i prevode koji na jednoj strani obuhvataju turski, arapski, albanski, mađarski, rumunski, holandski, ukrajinski ili, pak, neki od jezika iz skandinavske grupe, to jest, finski, danski, švedski i norveški. S obzirom na to da su stručnjaci za persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski jezik vrlo retki na ovim prostorima, posebno smo ponosni na činjenicu da se jedni od njih nalaze u okviru naše profesionalne ekipe, te sa velikim zadovoljstvom klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja sa ili na neki od pomenutih jezika. Osim za kineski I japanski, prevodilac i sudski tumač Đakovica poseduje potrebene stručne kvalifikacije i za rad sa latinskim, te, ukoliko je korisniku potrebno, može da u okviru ovog jezika prevede razne stručne spise iz oblasti farmacije, medicine, veterine ili pravnih nauka. Nastojeći da podržimo savremene težnje da se i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno i ravnopravno uključe u sve sfere društvenog života, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti dobijanje overenog prevoda traženih dokumenata.

Usluga po kojoj je naš prevodilački centar svakako poznat i po kojoj se izdvaja od ostalih institucija iz iste branše jeste direktno prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. Da bismo ovo pojasnili, navešćemo jedan jednostavan primer. Uzmimo, recimo da imate neki službeni materijal izvorno izdat na albanskom jeziku, koji iz određenog razloga, treba da se prebaci na engleski. Standardni postupak koji se, u ovakvoj situaciji, primenjuje u ostalim prevodilačkim centrima sastoji se od prevođenja sa osnovnog albanskog jezika na srpski, a potom sa srpskog na ciljani engleski jezik. Međutim, prevodioci i sudski tumači Đakovica rade na drugačiji, svrsishodniji I praktičniji način. Oni su, naime, u toj meri stručni i opšte obrazovani, iskusni i vešti u prevođenju, sa širokim dijapazonom različitih interesovanja i sklonosti, da su kadri da izbegnu ovakav način posrednog rada, odnosno prevođenja po principu “korak po korak” i da klijentima ponude uslugu neposrednog prevoda, odnosno da sadržaj službenog materijala u jednom potezu, odmah prebace sa izvornog albanskog na ciljani engleski jezik. Na taj način štede i vreme i novac svojih stranaka, tako da vrlo često bivaju angažovani za poslove ovog tipa zbog brojnih pogodnosti koje njihov metod rada nudi.

Svaki posao koji nam je poveren nastojimo da završimo za što kraće vreme, budući da su nam interesi klijenata uvek na prvom mestu. Međutim, ukoliko se desi da stranka iz nekog razloga nije u mogućnosti da prihvati ponuđene rokove, s obzirom na to da joj je overeni prevod dokumenata potreban što pre, možemo da uradimo i takozvani „hitan prevod” koji podrazumeva znatno kraći rok za završetak posla od uobičajenog i koji nudi mogućnost korisniku da sam odredi termin za kompletiranje obrade. Prevodioci i sudski tumači Đakovica će, budite uvereni, i u slučaju ovakve usluge zadržati visok kvalitet prevođenja i omogućiti vam da dobijete precizan i korektan dokument na ciljanom jeziku koji ćete moći, nakon overe, da koristite u praksi. Ono što će se u ovoj situaciji razlikovati od uobičajenih okolnosti jeste cena prevodilačke usluge koja će biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost”. Visina pomenutog dodatka određuje se na osnovu broja prevedenih strana, kao i na osnovu dužine roka koji nam je klijent ostavio za završetak celog posla.

Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Đakovica?

Zahvaljujući stručnosti i bogatom profesionalnom iskustvu, prevodioci i sudski tumači Đakovica mogu, na zahtev svojih klijenata, da prevedu i overe bilo koji tip službenih materijala, bez obzira na koju se sferu društvenog ili privatnog života oni odnosili.

Osim standardnih ličnih isprava, odnosno, pasoša i lične karte, prevodimo i overavamo i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, kao i izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), radnu dozvolu i različite vrste potvrda, uverenja, zahteva, saglasnosti, dozvola i izjava koje, kvalitetno prevedene i overene, klijent mora da preda nadležnim institucijama ukoliko u nekoj stranoj zemlji želi da podnese konkretan zahtev ili da ostvari neka lična prava. Tako prevodilac i sudski tumač Đakovica profesionalno obrađuje potvrde o stanju na tekućem računu u banci, uverenja o nekažnjavanju, nasledničke i sve druge vrste zvaničnih izjava pojedinaca, kao i potvrde o redovnim primanjima, zahteve za dobijanje vize, potvrde o neosuđivanosti, dozvole za boravak, potvrde o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, i vrlo često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez kojih se nikako ne može sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Osim stručnih pisanih materijala iz oblasti tehnike, nauke i građevine, u koje, između ostalog, spadaju građevinski projekti sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i naučni i tehnički patenti, prevodilac i sudski tumač Đakovica za svoje klijente profesionalno obrađuje i sva dokumenta koja mogu biti potrebna za vođenje poslova na nivou više država, što je u naše vreme vrlo čest slučaj. Ovde, recimo, spadaju rešenja o osnivanju privrednog lica, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijski izveštaji, bilansi uspeha, a uz to i različite vrste poslovnih ugovora, poput, na primer, kupoprodajnih, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i sličnih, kao i revizorski izveštaji, ulazne i izlazne fakture, statut preduzeća, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansi stanja, poreski identifikacioni broj (PIB), godišnji izveštaji, različite poslovne odluke i ostala srodna dokumenta. S obzirom na to da se u modernom biznisu vrlo često praktikuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, u našem prevodilačkom centru možete dobiti overene prevode svih službenih materijala koji vam u tu svrhu mogu biti potrebni. To su, na primer, obrasci, predmeri, opšti uslovi, uputstva za ponuđače i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Oblast rada naših stručnjaka pokriva i raznovrsnu obrazovnu dokumentaciju, odnosno, pisane materijale koje je potrebno predati nadležnim službama u slučaju školovanja, usavršavanja ili zaposlenja u inostranstvu. Tako prevodioci i sudski tumači Đakovica profesionalno obrađuju nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

Kod nas možete dobiti i overene prevode svih vrsta sudskih presuda, odluka i rešenja, ali i pravilnika, izveštaja, punomoćja, ovlašćenja, licenci, sertifikata, pravno zasnovanih sporazuma, kao što su ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, ali i ostala dokumenta potrebna za obavljanje međunarodnih sudskih i pravnih poslova. Prevodioci i sudski tumači Đakovica mogu da vam urade i precizan prevod tekovina Evropske Unije.

Za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili tretmane uvoznim lekovima i preparatima potrebni su overeni prevodi odgovarajuće medicinske i farmaceutske dokumentacije, te prevodilac i sudski tumač Đakovica može da vam ponudi obradu uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza i raznovrsne dokumentacije o medicinskim proizvodima.

S obzirom na to da je jedan od primarnih principa rada Akademije Oxford zadovoljan i bezbedan klijent učinićemo sve što je u našoj moći da vaša privatnost bude apsolutno zaštićena, a dokumenta i podaci koji se u njima nalaze sigurni i sačuvani od bilo kakvih potencijalnih zloupotreba. Prevodioci i sudski tumači Đakovica su, pre stupanja na dužnost, položili profesionalnu zakletvu, te su tako i zvanično obavezni da rade u skladu sa zakonom i da se na odgovarajući način odnose prema svojim strankama i podacima koji im se u poslu otkrivaju.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Đakovica?

Kompletna obrada zvanične dokumentacije koja obuhvata prevod na traženi jezik, kao i overu pečatom licenciranog stručnjaka, svakako je najpovoljnija za klijente, budući da na jednom mestu, za relativno kratko vreme, dolaze do važećeg oblika svojih dokumenata koje odmah mogu da plasiraju na međunarodnu pravnu scenu. No, ponekad se desi da stranka od nas traži da legalizujemo prevod koji nisu uradili članovi naše profesionalne ekipe. U tom slučaju prevodioci i sudski tumači Đakovica se strogo pridržavaju propisane procedure koja podrazumeva detaljno poređenje donetog prevoda sa njegovim originalnom, koji se, takođe, iz tog razloga, mora dostaviti na uvid. Ovaj postupak se svakako ne sprovodi isključivo u slučaju prevoda koji nisu izašli iz prevodilačkog centra Akademije Oxford, već je to slučaj sa svim dokumentima koja se prebacuju na novi jezik i treba da budu zvanično overena. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Đakovica utvrdi da prevod koji imate potpuno odgovara tekstu izvornika, overava ga svojim jedinstvenim pečatom i potpisom, te ga, na taj način, svrstava među pravno važeće materijale.

Ako se, međutim, dogodi da prevod ne može da se overi zato što ne ispunjava predviđene uslove, prevodilac i sudski tumač Đakovica će predložiti da se uradi redaktura spornog teksta za koju su zaduženi lektori i korektori. Oni će prvo pregledati i prevod i original, u potpunosti izjednačiti ova dva dokumenta, prekontrolisati i, ukoliko je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina, ispraviti eventualne pravopisne, stilske, gramatičke slovne i ostale greške i na svakom nivou poboljšati kvalitet novog materijala. Tako će klijentima omogućiti da, bez velikih troškova koji bi iziskivalo ponovno prevođenje istog spisa, dođu do oblika traženog dokumenta koji, bez problema, može da prođe strogu kontrolu sudskog tumača i bude regularno overen.

Dostava i preuzimanje materijala

Ukoliko se odlučite da nam poverite obradu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, imaćete obavezu da nam na odgovarajući način dostavite originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. Možete ih u našoj poslovnici lično predatih ovlašćenom koordinatoru ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je aktivna u vašem mestu. Isključivo ukoliko je potrebno da uradimo „hitan prevod” dokumenata, prihvatićemo da ih skenirate i pošaljete na naš mejl, ali u drugim situacijama ovakav način dostave nije moguć, budući da se elektronskim putem ne mogu slati originalni materijali. „Hitan prevod” je specifičan zato što se mora obaviti za znatno kraće vreme od uobičajenog, pa je elektronska pošta najbrži način da se dokumenta dostave našim prevodiocima. No, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno donese ili, na neki od gore pomenutih načina, pošalje originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Đakovica mogao da ih, u postupku overe, uporedi sa prevodima.

Kada se prevodi završe i overe, spajaju se sa originalima i vraćaju klijentima. Imate mogućnost da ih lično podigne u našoj filijali ili da zahtevate da vam ih na kućnu, adresu firme ili neku drugu lokaciju pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe sa kojom već duže vreme na tom polju sarađujemo. Valjalo bi da znate da se usluga dostave tretira i plaća sasvim odvojeno od troškova koji su vezani za prevođenje, overu i ostale poslove koje su u konkretnoj situaciji za vas obavili prevodioci i sudski tumači Đakovica. Visina cene dostave biće određena na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe i platićete je najverovatniji kuriru na ruke, prilikom preuzimanja dokumenata.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome vam može dati i ovlašćeni službenik u našem predstavništvu. Inače, cena prevoda se formira na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava neki popust. Na osnovu prevodilačkog standarda koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevoda obuhvata tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve uračunatim razmacima. Ovo pravilo se primenjuje kod svih pisanih materijala pa tako i kod zvaničnih dokumenata iako jedna njihova strana gotovo nikad ne sadrži tekst takve dužine, nego znatno kraći.

Još nešto o overi dokumenata

Overa koju sprovodi licencirani sudski tumač je u većini slučajeva dovoljna da se prevedena dokumenta svrstaju u pravno validna. Međutim, postoje i materijali kod kojih se zahteva i neka vrsta nadovere. To je, zapravo, Apostille potvrda, uvedena nakon potpisivanja međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, sa čijim se odredbama u Hagu 1961. godine saglasilo stotinak država. Overa Apostille-om je specifičan proces, pre svega zato što nije predviđen za sve vrste zvaničnih dokumenata, pa se tako nikada, recimo, ne sprovodi kod administrativnih isprava koje su neposredno vezane zaneki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Apostiliranje se ne vrši na isti način kod svih službenih materijala, nekada je, recimo, potrebno da se prvo uradi prevod i overa pečatom licenciranog sudskog tumača, pa tek onda overa Apostille-om a kod nekih dokumenata se sve radi obrnuto - prvo se stavlja Apostille, a onda prevodioci i sudski tumači rade svoj deo posla. Vrlo često se dešava da i sadržaj pečata mora da bude prebačen na novi jezik, budući da je on izrađen u obliku štambilja i da su njega upisani traženi podaci. U većini slučajeva dovoljno je da se apostiliraju samo prevodi dokumenata, ali se nekada traži da se pečat nalazi i na prevodu i na originalu.

Shodno Administrativnom uputstvu koje je usvojila Vlada Kosova, na području Kosova i Metohije apostiliranje dokumenata vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše u okviru Ministarstva Unutrašnjih Poslova. Zahtev za overu može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice ili, pak, neka osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Apostiliranje se završava u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, a izuzetak predstavlja situacija kada se na ovaj način overavaju dokumenta potrebna za lečenje u inostranstvu. Tada ovaj postupak traje kraće, preciznije rečeno, završava se u roku od 24 sata i oslobođen je plaćanja svih taksi. Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.

Molimo vas da nam se na neki način obratite ukoliko postoji bilo šta što biste želeli da pitate u vezi sa našim načinom rada ili obradom zvanične dokumentacije. Pokušaćemo da vam damo što podrobnije objašnjenja, a ukoliko bude potrebno, dobićete i termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Đakovica

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Đakovicu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Đakovica

Spisak sudskih tumača za grad ĐakovicaSudski tumači za grad ĐakovicaSpisak sudskih tumača za grad Đakovica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Đakovica

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ĐakovicaSudski tumači za grad ĐakovicaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Đakovica

Sudski tumači i prevodioci u Đakovici

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!