Sudski tumač Gora

Gora je najjužnija opština na teritoriji Kosova i Metohije i pripada Prizrenskom upravnom okrugu. Uključena je u Zajednicu srpskih opština, samoupravnu zajednicu opština na Kosovu i Metohiji čije formiranje je predviđeno sporazumom između Beograda i Prištine u Briselu, a pored Gore, obuhvaćene su i opštine Zubin Potok, Zvečan, Klokot - Vrbovac, Novo Brdo, Parteš, Severna Kosovska Mitrovica, Leposavić, Štrpce, Gračanica i Ranilug. Predviđeno je da ova Zajednica ima statut, predsednika, potpredsednika, veće i skupštinu, kao i potpuni nadzor u sferi obrazovanja, ruralnog i urbanog razvoja, zdravstva i ekonomskog napretka.

Posle uspostavljanja administrativne uprave UNMIK-a, od jednog dela teritorije opštine Gora i opštine Opolje, stvorena je opština Dragaš, te je tako formirano područje sa većinskim albanskim stanovništvom, iako su u Gori već vekovima Goranci apsolutna većina. U današnjim okvirima, opština Gora obuhvata sledeća naseljena mesta: Brod, Globočicu, Dragaš, Veliki Krstac, Kruševo, Leštane, Mlike, Radešu, Gornju Rapču, Baćku, Vranište, Dikance, Zli Potok, Mali Krstac, Kukuljane, Ljubovište, Orćušu, Donju Rapču i Rastelicu.

Administrativni centar opštine Gora nalazi se u Vraništu, goranskom selu smeštenom u podnožju planine. Kroz naselje prolazi asfaltni put, u nekim delovima kuće su zbijene, ali se mesto prostire sa obe strane puta. U selu se nalazi i Osnovna škola „25. Maj“, koja potpada pod školsku upravu u Kosovskoj Mitrovici.Vranište je u prošlosti bilo pravoslavno naselje, a postoji i predanje da je čak i početkom 20. veka u selu živela jedna pravoslavka i da su joj sinovi, koji su primili islam, u sobi odredili kutak gde će se moliti prema svojim hrišćanskim načelima. Mesto se u pisanim izvorima prvi put javlja u Povelji manastira Svetih Arhanđela, koji je, u blizini Prizrena 1348. godine osnovao Stefan Dušan i darovao mu u posed mnoga sela. U samom Vraništu mogu se videti ostaci hrišćanskog groblja i tri crkvišta, a malo izvan sela nalaze se, kako se pretpostavlja, ruševine nekadašnjeg manastira.

Prema rezultatima popisa iz 2011. godine, u Vraništu živi 352 ljudi, od čega je 334 Goranca, 15 Bošnjaka i troje neizjašnjenih. U naselju je registrovano 15 preduzeća koja ukupno imaju 18 zaposlenih.

Gora je, naime, vekovni zavičaj Goranaca, etničke grupe izrazito privržene svom nacionalnom identitetu. To su dobri, mirni i ponosni ljudi muslimanske veroispovesti, ali sa veoma specifičnim običajima. Oni, naime, slave Božić, Mitrovdan i Đurđevdan, ali, kao pripadnici islama, praznuju i Bajram i Kurban - bajram i odlaze u đžamije na molitvu. Posebnu svetkovinu na Gori predstavlja proslava Đurđevdana, koji Goranci zovu Đuren, i kada se tradicionalno okupljaju u zavičaju, na padinama Šar - planine. Tada se ovde čuju izvorne pesme i muzika, a Goranci nose svoje narodne nošnje. Vrlo često se na ovaj dan, na mestu centralne proslave u blizini sela Vraništa, dogovaraju i svadbe, a sve se čini da se ne stvaraju mešoviti brakovi kako bi nacionalni identitet mogao da se sačuva.

Goranci govore svojim dijalektom, koji je poznat kao „goranski govor“, odnosno srpskim jezikom prizrensko - timočkog dijalekta, koji se u prošlosti izučavao u čuvenoj prizrenskoj Bogosloviji. Obrazuju se na srpskom jeziku, prema planu i programu Ministarstva Republike Srbije, a Srbiju doživljavaju kao svoju domovinu koja im daje pravo da se izjasne kao Goranci. Odlukom Narodne Skupštine Srbije tako je formirana opština Gora koja je obuhvatala mnogo manju površinu nego nekadašnji Gorski srez. Sve do osnivanja nove opštine Dragaš, administrativni centar Gore bio je upravo u Dragašu, a ovim postupkom su prava Goranaca znatno ugrožena i sistematski se radi na njihovom proterivanju i bošnjakizaciji.

Svi žitelji Gore mogu, ukoliko imaju takve potrebe, da postanu korisnici usluga koje nudi prevodilački centar Akademije Oxford i za kratko vreme i po povoljnoj ceni, dobiju prevod svojih zvaničnih dokumenata i ličnih isprava na jezik koji žele, ali i legalizaciju prevoda koju će, prema propisanom postupku, obaviti licencirani stručnjak. Osim toga, možemo da ponudimo sertifikovane kurseve stranih jezika koje vode vrlo iskusni i visoko kvalifikovani predavači, obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, ali i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u željenoj gimanziji, srednjoj ili višoj školi, kao i na fakultetima.

Ko su i na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači Gora?

Svi stručnjaci koji se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford bave profesionalnom obradom vaših službenih materijala, stekli su predviđeno visoko obrazovanje za posao koji obavljaju, a osim toga, vrlo dobro poznaju sve segmente jezika koje u radu koriste. Mnogi od njih su i izvorni govornici, što još više utiče na kvalitet i preciznost prevoda. Njihov rad karakteriše visok profesionalizam, pouzdanost i efikasnost, ali i odlična saradnja koju ostvaruju sa svojim klijentima, koji im se, gotovo uvek, nakon što jednom uspostave saradnju, i kasnije obraćaju kada imaju potrebu za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava. S obzirom na to da se prevodioci i sudski tumači Gora bave i legalizacijom prevoda materijala koje treba uključiti u zvanični pravni promet, izuzetno dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koja je zastupljena u ovakvoj vrsti spisa. Uzevši u obzir bogato profesionalno iskustvo i dugogodišnje obavljanje poslova vezanih za obradu službenih materijala, predstavljaju zaista najbolji izbor za prevod i overu ovakve dokumentacije.

Dokument preveden na traženi jezik, ma koliko da je savršeno urađen, u toj formi vam neće obezbediti mogućnost da ga koristite za obavljanje pravnih, administrativnih i ostalih legalnih poslova u nadležnim službama. Rečju, takav dokument ne poseduje zakonsku snagu i neće ga prihvatiti ni jedna institucija pravnog sistema bilo koje države. Sasvim je različita situacija kada je u pitanju overeni prevod. Naime, na njemu se nalazi potvrda, u vidu pečata ovlašćenog sudskog tumača, koja garantuje da je urađena temeljna provera materijala na novom jeziku i njegovo upoređivanje sa originalom, te da je potvrđeno njihovo potpuno poklapanje.

Prevodilac i sudski tumač Gora proces svog rada započinje, podrazumeva se, prebacivanjem sadržaja traženog materijala na ciljani jezik. Neophodno je da se osnovni dokument u potpunosti prevede na nov jezik, a posebna pažnja se poklanja prebacivanju stručnih termina i izraza koji moraju biti tačno i nedvosmisleno izraženi, budući da se na njima bazira smisao jednog ovakvog službenog materijala. Prevodilac i sudski tumač Gora izuzetno dobro poznaje sva gramatička, pravopisna, leksička i ostala pravila jezika u okviru kojih radi, i tokom prevođenja ih apsolutno sledi i poštuje. Novi spis izrađuje u takozvanom administrativnom stilu, karakterističnim za zvaničnu dokumentaciju, kao i u skladu sa duhom jezika na koji prevodi. Urađen prevod prvo će pregledati stručnjaci koji su ga uradili, a zatim i lektori koji će ispraviti do tada, eventualno, neuočene greške. Nakon toga, nastupa faza u kojoj prevodilac i sudski tumač Gora, na osnovu svog iskustva i stručnosti, vrši procenu urađenog, poredeći prevod sa originalnim dokumentom. Ukoliko utvrdi da između njih nema razlika, tačnije, da su u pitanju dva sadržajno ista spisa, sa istim stručnim terminima i stilom izrade, koji su samo napisani različitim jezikom, overiće prevod svojim pečatom, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, a zatim ga i potpisuje. Posle ovog postupka, ovaj dokument je spreman za upotrebu u pravnom i poslovnom sistemu, pošto, sa stanovišta zakona, ima jednaku vrednost kao i ma koji drugi original.

U okviru kojih jezika rade prevodioci i sudski tumači Gora?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti uslugu prebacivanja sadržaja službenih materijala u bilo kojoj kombinaciji koja obuhvata neki od preko 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Pored onih koji spadaju u red najčešće traženih u poslovima obrade zvanične dokumentacije, kao što su engleski, francuski, ruski ili nemački, prevodilac i sudski tumač Gora radi i sa španskim, portugalskim, grčkim, italijanskim, ali i sa jezicima zemalja koje se nalaze u našem neposrednom okruženju: albanskim, makedonskim, rumunskim, bugarskim, hrvatskim, mađarskim i bosanskim. Prevodioci i sudski tumači Gora profesionalno su osposobljeni i za prebacivanje zvaničnih sadržaja i u okviru drugih evropskih jezika, kao što su holandski, turski, ukrajinski, kao i oni iz skandinavske grupe: danski, norveški, finski i švedski. Radimo i kvalitetne prevode na slovenački, poljski, češki, slovački, arapski, kineski i japanski jezik, ali i sa pomenutih na neke druge jezike, u kombinaciji koja je potrebna klijentu. S obzirom na to da ih je zaista malo na našim prostorima, posebno mesto u našem stručnom timu zauzimaju prevodioci i sudski tumači za estomski, persijski, korejski, hebrejski, romski i pakistanski, te klijentima možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje obuhvataju neki od ovih jezika. Prevod i overu zvaničnih dokumenata i javnih isprava kod nas mogu dobiti i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, zahvaljujući vrhunskom poznavaocu znakovnog jezika, koji je, takođe, deo naše ekipe. Službeni materijali mogu, na vaš zahtev, biti prevedeni i u jezičkim kombinacijama koje obuhvataju latinski, budući da se on, iako se već vekovima nigde ne govori, i danas koristi u nekim pisanim stručnim dokumentima koja se odnose na oblast veterine, medicine, farmacije ili pravnih nauka.

Pored uobičajenog prevoda koji na jednoj strani obuhvata srpski jezik, u skladu sa zahtevima savremenog tržišta, prevodioci i sudski tumači Gora mogu da urade i direktno prebacivanje potrebnog materijala sa jednog na drugi strani jezik, a da pri tom nemaju potrebu da ga u međuvremenu prevode na srpski. Tome, svakako, doprinosi njihovo perfektno poznavanje jezika sa kojima rade, ali i opšta obrazovanost, iskustvo i brojna interesovanja i afiniteti, a sve ovo se radi i u interesu korisnika naših usluga, pošto za znatno manje novca i za kraće vreme mogu da dobiju dokument koji im je potreban i to u obliku koji je prihvatljiv u pravnom i poslovnom sistemu. Naime, u većini ostalih prevodilačkih centara pomenuta usluga se obavlja postupno, u skladu sa sistemom „korak po korak“, odnosno, sadržaji se najpre sa izvornog jezika prebacuju na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Stoga su očigledne prednosti koje nudi metod rada naših stručnjaka, te nam se stranke koje imaju potrebe za ovakvim tipom prevoda vrlo često obraćaju.

Svaki posao koji nam se poveri nastojimo da uradimo za što kraće vreme, svesni opšte užurbanosti modernog društva u kome živimo. Međutim, u slučaju da klijent iz nekog razloga nije u mogućnosti da prihvati ponuđene termine, možemo da uradimo i takozvani „hitan prevod“ materijala, kada sama stranka dobija priliku da odredi termin za završetak posla. Prevodioci i sudski tumači Gora i u ovakvoj situaciji održavaju standardno visok kvalitet rada i čine sve što je u njihovoj moći da ono što se od njih traži i ispune. Ono što će se, međutim, ovakvom tipu prevoda razlikovati od uobičajenog jeste cena usluge, koji će biti povećana za iznos takozvane „takse za hitnost“. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine roka koji nam je klijent ostavio za završetak prevoda.

Prevodilac i sudski tumač Gora profesionalno obrađuje sledeća dokumenta

Blagodareći svojim stručnim kvalifikacijama, ali i dugogodišnjem iskustvu u poslovima prevođenja i legalizacije službenih materijala, prevodioci i sudski tumači Gora sposobni su da odgovore i sa najzahtevnijim zadacima u svojoj profesiji.

U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford prevode se i overavaju sva lična dokumenta u koja se, pre svega, ubrajaju pasoš, lična karta, vozačka dozvola, ali i izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), ali i sva ostala zvanična dokumenta koja su isključivo vezana za ličnost jedne osobe.

Prevodilac i sudski tumač Gora vrlo često dobija zahteve da prevede i overi različita dokumenta neophodna za poslovanje koje se prostire na više različitih država. Tako radi sa statutom preduzeća, rešenjem o osnivanju privrednog lica, godišnjim izveštajima, svim tipovima biznis ugovora, kao što su, na primer, kupoprodajni, ugovori o prodaji roba i usluga, o saradnji i mnogi drugi, zatim sa bilansima stanja, ulaznim i izlaznim fakturama, osnivačkim aktom preduzeća, revizorskim izveštajima, bilansima uspeha, izvodom iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i sa poslovnim odlukama, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), finansijskim izveštajima, potvrdama o kvalitetu proizvoda i ostalim srodnim materijalima. S obzirom na to da se savremeni biznis ne može se ni zamisliti bez javnog prikupljanja poslovnih ponuda, prevodioci i sudski tumači Gora, na zahtev klijenata, prevode i overavaju i kompletnu tendersku dokumentaciju u koju spadaju opšti uslovi, predmeri, obrasci, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama i uputstva za ponuđače.

Svi pojedinci ili firme koji se bave poslovima iz domena građevine, nauke ili tehnike imaju potrebu za overenim prevodima stručnih materijala koji se tiču ovih oblasti, pa prevodilac i sudski tumač Gora profesionalno obrađuje i naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i ostala dokumenta ovog tipa.

Osim raznih vrsta sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Gora prevode i overavaju različite tipove pravilnika, izveštaja, ovlašćenja, punomoćja, licenci i sertifikata, ali i sve vrste zakonski utemeljenih sporazuma, kao što su ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i ostali, a uz to i druga dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Gora mogu da urade i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Predmet overe i prevoda često su i materijali koji su na neki način povezani sa obrazovanjem, kojima se utvrđuje nivo školske spreme pojedinca ili način rada pojedinih obrazovnih institucija.Tako prevodilac i sudski tumač Gora iz ove sfere radi sa diplomom i dodacima diplomi, prepisom ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, uverenjem o položenim ispitima, kao i sa potvrdom o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnim planovima i programima fakulteta i mnogim drugim zvaničnim dokumentima koja se predaju nadležnim institucijama u slučaju školovanja, usavršavanja ili zapošljevanja u nekoj stranoj zemlji.

U raznim situacijama je u cilju ostvarivanja izvesnih prava ili radi podnošenja zahteva potrebno zvaničnim institucijama podneti overeni prevod tražene potvrde, saglasnosti, uverenja, dozvole, izjave ili zahteva i sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, budući da prevodioci i sudksi tumači Gora u domenu svoje profesije moguda obrade potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, kao i dozvolu za boravak, potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, a uz to i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, nasledničku i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, zahtev za dobijanje vize, te potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće zasnovati bračni odnos u nekoj stranoj zemlji, pa je izrazito često tražena.

Mnogim klijentima je zarad lečenja u inostranstvu ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima potreban prevod i overa svekolike dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i raznih drugih sličnih materijala, pa prevodilac i sudski tumač Gora izlazi u susret i ovakvom tipu zahteva, budući da za njihovo ispunjavanje poseduje sve potrebne stručne kvalifikacije.

Sva dokumenta koja nam dostavite na prevod i overu biće apsolutno bezbedna i zaštićena od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, a prema podacima koji se u njima nalaze odnosićemo se kao prema poslovnoj tajni. U prilog tome govori i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Gora, pre imenovanja na odgovornu funkciju koju vrše, prošli stroge provere podobnosti za obavljanje ovog posla, ali i pred nadležnim državnim organima položili predviđenu profesionalnu zakletvu koja ih obavezuje ne samo da posao obavljaju prema važećim regulativama, već i da iznad svega poštuju privatnost i ličnost svojih klijenata. U prevodilačkom centru Akademije Oxford ćete, dakle, dobiti ne samo stručnu obradu dokumenata na izuzetno visokom nivou kvaliteta, već i uvažavanje svih vaših zahteva i potpunu diskreciju.

Koje još usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Gora?

Iako smatramo da je prevod koji možete dobiti u našem centru zaista jedan od najkvalitetnijih i najpreciznije urađenih, prihvatićemo i da overimo prevod koji je poveren nekom stručnjaku izvan Akademije Oxford, budući da uvek nastojimo da izađemo u susret svim zahtevima svojih klijenata. Prethodno ćemo, svakako, morati da proverimo da li je prevod koji imate urađen onako kako zakon to predviđa, odnosno da li se u svim predviđenim aspektima poklapa sa originalom - pre svega, u sadržaju, a zatim i po pitanju stila i upotrebljenih zvaničnih termina. Da ne bi bilo zabune, ovaj postupak ne sprovodimo izuzetno u slučaju prevoda koje nisu uradili prevodioci i sudski tumači Gora zbog toga što sumnjamo u njihov kvalitet, već je to, prosto, zakonom definisana procedura koju smo u svakoj situaciji dužni da poštujemo. Dakle, ukoliko prevod koji ste doneli ispunjava sve navedene uslove, biće overen jedinstvenim pečatom ovlašćenog stručnjaka, kao i njegovim svojeručnim potpisom. Na taj način stekao je zvaničnu potvrdu da je jednak svom izvoru i da, kao takav, može biti uključen u međunarodni pravni promet.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji ste doneli nije adekvatno urađen, odnosno da se u nekim pojedinostima razlikuje od originala ili da u njemu postoje neke druge greške i nepravilnosti. U tom slučaju prevodilac i sudski tumač Gora neće moći da uradi ono što se od njega zahteva, odnosno da overi konkretni materijal na novom jeziku. No, u mogućnosti smo da vam pomognemo i u ovakvoj situaciji tako što će naši lektori i korektori uraditi redakturu kompletnog spornog teksta. Oni će najpre izvršiti detaljan pregled prevoda i originala, u svakom smislu izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti sve eventualne gramatičke, pravopisne, slovne i stilske greške, prekontrolisati i, ukoliko je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina i na svim nivoima poboljšati kvalitet prevedenog materijala. Nakon toga, dobićete dokument na traženom jeziku koji će, bez ikakvih problema, proći kontrolu i overu sudskog tumača i biti doveden u formu prihvatljivu za međunarodni pravni saobraćaj.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Kada ovlašćeno stručno lice dobije zadatak da legalizuje materijal preveden na traženi jezik, najpre će da izvrši detaljnu proveru njegovog sadržaja, jezika, stila i stručnih termina koji se moraju poklapati sa istima u izvornom dokumentu. Bez tog upoređivanja proces overe ne može da bude izvršen, tako da je za punu obradu materijala, osim izuzetno kvalitetnog i preciznog prevoda, neophodna i dostupnost originalnih dokumenata ili, u krajnjem slučaju, njihovih, na regularan način, overenih fotokopija.

Molimo vas da ovo obavezno imate na umu kada nam dostavljate spise na prevod i overu, jer bez originala svakako ne možemo da uradimo ono što od nas tražite. Materijale koji će se obrađivati možete lično u našoj poslovnici predati ovlašćenom koordinatoru ili ih poslati na našu adresu preporučanom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja pruža ovakve usluge na području vašeg mesta. Samo u slučaju kada vam je potreban takozvani „hitan prevod“, koji podrazumeva znatno kraći rok od uobičajenog, prihvatamo da nam dokumenta skenirate i pošaljete na mejl, ali tada imate obavezu da naknadno dostavite njihove originale, bez kojih prevodilac i sudski tumač Gora neće moći da, onako kako zakon predviđa, obavi svoj posao.

Prevedena i overena dokumenta, zajedno sa originalima, možete, takođe, lično podići u našoj filijali ili u posebnom zahtevu tražiti da vam ih pošaljemo na naznačenu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, sa kojom već duže vreme sarađujemo. U slučaju da vam se materijali dostavljaju na adresu, troškovi vezani za ovu uslugu idu na vaš račun, obračunavaju se prema važećem cenovniku angažovane službe, a sasvim nezavisno od cena koje se odnose na usluge našeg prevodilačkog centra. Obično ćete ih izmiriti prilikom preuzimanja materijala, plaćajući predstavniku dostavne službe.

Sve cene usluga koje možemo da vam ponudimo nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford. Cena prevoda formira se na osnovu broja obrađenih strana, a na jednoj od njih se, shodno opšteprihvaćenom prevodilačkom standardu, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči.

Još nešto o overi službenih materijala

Većina prevedenih dokumenata i javnih isprava koje su overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača, mogu bez problema biti uključeni u zvanični pravni promet. Međutim, postoje i materijali za koje se traži i neka vrsta nadovere, a to je, zapravo, overa takozvanim Apostille pečatom. Ova formalnost uvedena je nakon potpisivanja Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, u Hagu 1961. godine, sa čijim se odredbama saglasilo stotinak država. Apostilirana dokumenta ne zahtevaju nikakve dalje provere niti overe i mogu se nesmetano koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica gore pomenute Konvencije.

Overa Apostille pečatom se, međutim, ne sprovodi kod svih dokumenata, te su od ovog postupka uvek izuzete administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao, kao i isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici. Apostille pečat ima formu štambilja u koji se, na tačno određen način, upisuju traženi podaci. Postupak overe se ne sprovodi uvek na isti način, te se, recimo, ponekad traži da na ciljani jezik, pored teksta samog dokumenta, bude preveden i sadržaj pečata. Takođe, ima situacija kada je Apostille-om dovoljno overiti samo materijal na novom jeziku, a ponekad se zahteva legalizacija i prevoda i originala.

Prema Administrativnom uputstvu o Apostille pečatu koji je usvojila Vlada Kosova, na teritoriji Kosova i Metohije apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu povereno je Agenciji za Civilnu Registraciju (ARC), koja radi u okviru Ministarstva Unutrašnjih Poslova. Zahtev za overu Apostille-om podnosi stranka lično, osoba koju je ona za taj posao ovlastila ili neko od članova njene porodice. Apostiliranje se obavlja u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, osim u slučaju kada se na ovaj način overavaju materijali potrebni za lečenje u inostranstvu. Tada postupak traje znatno kraće, odnosno, završava se za 24 sata i oslobođen je svih novčanih nadoknadi. Apostille pečat važi 6 meseci od dana izdavanja.

Molimo vas da nam se obratite ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, a mi ćemo nastojati da vam što potpunije odgovorimo. U slučaju potrebe, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim našim stručnjakom.


Kategorije prevoda za Gora

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Goru


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Gora

Spisak sudskih tumača za grad GoraSudski tumači za grad GoraSpisak sudskih tumača za grad Gora

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Gora

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad GoraSudski tumači za grad GoraCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Gora

Sudski tumači i prevodioci u Gori

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!