Sudski tumač Kanarevo Brdo

Kanarevo Brdo je gradsko naselje u Beogradu, na teritoriji opštine Rakovica. Jedno je od tridesetak beogradskih naselja koja nose imena po brdima na kojima su izgrađena. Kanarevo Brdo je dobilo ime po nekadašnjem vlasniku zemljišta u podnožju brda, u dolini Topčiderske reke, predratnom bogatašu Đorđu Kanari, na čijem imanju je pre Drugog svetskog rata podignuto naselje za železničare. Železnička kolonija je izgrađena kao skromno naselje prizemnih, porodičnih kuća sa malim lepo uređenim vrtovima. Trebalo je da to postane mali „vrtni grad“, na brdu koje se tada zvalo Goljino Brdo, ali je posle rata zemljište nacionalizovano, objekti porušeni i započeta je izgradnja velikog stambenog naselja. Iz predratnih dana je ostalo samo ime bivšeg vlasnika zemljišta, po kome je novo naselje nazvano. Gradnja je trajala decenijama, tako da u naselju postoji nekoliko tipova stambnenih zgrada i solitera, u zavisnosti od perioda u kome su zidane, a najnovije doba individualnih građevinskih poduhvata donelo je i veliki broj polulegalnih, neplanski izgrađenih objekata.

Ovo beogradsko brdo visoko je samo 107 metara i okruženo je naseljima koja su na višim kotama, ali ih od Kanarevog Brda dele zelene površine parkova ili šumica. Ka centru grada, to jest prema severu, su Banjica i Dedinje, ka jugu je, neposredno u produžetku Kanarevog Brda, Miljakovac i malo dalje je Manastirska šuma. Na istoku je park - šuma Košutnjak i Skojevsko naselje na Vidikovcu, a na zapadnoj strani je bezimena šuma, površine od 50 hektara i iza nje se nalzi naselje Jajinci.

Na Kanarevom Brdu živi preko 15 hiljada stanovnika i u svom naselju na raspolaganju imaju vrtić, dve osnovne škole, dve srednje škole, ekonomsku i specijalnu zanatsku, dom zdravlja i veliki broj trgovinskih, zanatskih i ugostiteljskih objekata. Zgrade su okružene parkovima sa igralištima za malu decu, a tu je i nekoliko sportskih terena. Saobraćajna povezanost sa centrom grada, udaljenim 8 kilometara, ili sa drugim naseljima je odlična, jer postoji više linija gradskog prevoznika i nekoliko kvalitetnih saobraćajnica za sopstveni prevoz. Zanimljiv je podatak da je Kanarevo Brdo jedno od retkih beogradskih naselja koje nema svoju crkvu, nego je parohija crkve Svetih Apostola Vartolomeja i Varnave u Rakovici.Stanovnici Kanarevog Brda koji imaju potrebu za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava, mogu se za ove usluge obratiti vrhunskim stručnjacima Akademije Oxford, koji, na izuzetnom nivou kvaliteta, efikasno i po povoljnim cenama, sadržaje službenih spisa prebacuju na traženi jezik i sprovode legalizaciju prevoda prema zakonom utvrđenoj proceduri. Osim toga, u mogućnosti smo da žiteljima ovog dela glavnog grada ponudimo i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, za različite poslove za koje je predviđen III ili IV stepen stručne spreme, što u ovim kriznim vremenima zaista može biti od koristi za pronalaženje adekvatnog zaposlenja. Takođe organizujemo i obuku za korišćenje računara, prema svim svetskim standardima i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita, namenjenu budućim gimnazijalcima, srednjoškolcima i studentima, a na našim kursevima stranih jezika, uz visoko kvalifikovane i izuzetno umešne i iskusne predavače, lako i brzo ćete usvojiti potrebna znanja i, nakon položenog završnog ispita, dobiti međunarodno priznate sertifikate.

Prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo kvalifikovani su za prevođenje u okviru sledećih jezika

Osobe koje su angažovane u prevodilačkom centru Akademije Oxford za prevod i obradu zvaničnih dokumenata i javnih isprava poseduju za ovaj posao sve potrebne stručne kvalifikacije. Prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo sa najvišim ocenama su diplomirali na odgovarajućim odsecima Filoloških fakulteta, a takođe su od nadležnih državnih organa dobili traženu licencu za rad. Mnogi od njih su izvorni govornici jezika u okviru kojih prevode, čime kvalitet pruženih usluga postoje postojaniji i omogućava klijentima da budu sigurni u preciznost prevoda koje će dobiti u našem centru. Prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo, takođe, savršeno poznaju gramatiku, pravopis, sintaksu i ostale normative jezika za koji su specijalizovani, a, budući da, pored prebacivanja sadržaja na traženi jezik, vrše i legalizaciju prevoda prema utvrđenoj procedure, odlično su upoznati i sa svim važećim zakonima i propisima, kao i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u pisanim materijalima koje obrađuju. Zahvaljujući bogatom profesionalnom iskustvu, dobrim organizacionim sposobnostima, prevodilačkoj veštini i, svakako, neospornim stručnim kvalifikacijama, oni za svoje klijente mogu, na jednom mestu, da obave kompletnu obradu, tačnije, da materijale prebace na traženi jezik i overe ih svojim pečatom, te tako korisnike poštede maltretiranja i nervoze koju izaziva lutanje od jedne do druge službe kako bi se opisani posao završio.

Prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo kvalifikovani su za rad sa više od 40 jezika koji se govore ne samo u Evropi, već i u ostalim delovima sveta. Osim uobičajenog prevoda sa nekog stranog jezika na srpski ili, u obrnutom smeru, sa našeg maternjeg na neki drugi jezik, najčešće, svakako, radimo prevode koji obuhvataju neki od najpopularnijih i najrasprostranjenijih jezika, poput, recimo, engleskog, ruskog, nemačkog, francuskog, španskog ili portugalskog. Takođe, imajući u vidu teritorijalnu bliskost, a u pojedinim slučajevima i nekadašnji život u zajedničkoj državi, vrlo često dobijemo zahteve za sadržaje zvaničnih dokumenata i javnih isprava prevedemo u domenu mađarskog, hrvatskog, bosanskog, slovenačkog, makedonskog, albanskog, bugarskog ili rumunskog. Prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo kvalifikovan je i za rad sa grčkim, italijanskim, turskim, arapskim, poljskim, češkim, slovačkim, holandskim, ukrajinskim, japanskim, kineskim, ali i sa jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest, sa finskim, švedskim, danskim i norveškim. Iako su u poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, romskog, hebrejskog i persijskog jezika zaista retki na našim prostorima, sa zadovoljstvom možemo da kažemo da su i ovakvi stručnjaci deo našeg profesionalnog tima, te klijentima možemo da ponudimo i prevode koji obuhvataju neki od pomenutih jezika. Uprkos činjenici da se latinski jezik već vekovima tretira kao mrtav, budući da se ne koristi kao govornik, i u savremeno doba se pojavljuje u stručnim pisanim materijalima, vezanim za oblast medicine, pravnih nauka, veterine ili farmacije, te prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo za svoje klijente može da uradi i prevode koji se tiču ovog jezika. Prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije i overu materijala pečatom ovlašćenog stručnog lica u našem prevodilačkom centru mogu da dobiju i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, s obzirom na to da u svojoj ekipi imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će osobama sa ovakvim specifičnim potrebama ponuditi svu pomoć prilikom obavljanja konkretnog posla.

Budući da je veoma dobro poznato da Akademija Oxford u svakoj situaciji nastoji da zadovolji potrebe svojih klijenata, ali i da svoju ponudu prilagođava zahtevima savremenog tržišta, u redovne usluge koje pružamo uvrstili smo i direktan prevod u okviru dva strana jezika. Tačnije rečeno, prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo sposoban je da materijal, originalno sačinjen na nekom jeziku koji nije naš maternji, direktno, u jednom potezu, prebaci na drugi, traženi, strani jezik. Za ovakav način rada potrebna je visoka stručnost, opšte obrazovanje i informisanost, iskustvo, organizacione sposobnosti, kao i veliki broj različitih interesovanja i afiniteta, što su sve karakteristike naših stručnjaka. Isti posao se, međutim, u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja postupno, rečju, dokument se prvo prevodi sa osnovnog jezika na srpski, pa tek nakon toga, sa srpskog na ciljani strani jezik. Na taj način, svakako, posao traje duže, a usluga će biti i skuplja, s obzirom na to da na njenoj realizaciji radi više stručnjaka različitih profila. Profesionalci Akademije Oxford, međutim, ovakav prevod obavljaju neposredno, efikasno, ali maksimalno profesionalno i u skladu sa svim zahtevima klijenata, te zaista mogu biti za preporuku kada su ovakve usluge u pitanju.

Koja sve dokumenta može da profesionalno obradi prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo?

U našem prevodilačkom centru prevode se i legalizuju sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava, budući da su naši stručnjaci sposobni da se uhvate u koštac i sa najkomplikovanijim profesionalnim izazovima.

Osim standardnih ličnih isprava, kao što su pasoš i lična karta, prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo obrađuje u domenu svoje profesije i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), kao i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i mnoga druga dokumenta koja se tiču isključivo jedne osobe. U širem smislu, ovakvi materijali obuhvataju i različite vrste potvrda, uverenja, saglasnosti, izjava, zahteva ili dozvola koje je, prevedene i overene, potrebno predati nadležnoj službi, ukoliko pojedinac želi da u inostranstvu ostvari neka lična prava ili završi drugi posao. Tako će prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo za vas prevesti i overiti potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost o zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, a uz to i dozvolu za boravak, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, nasledničku i ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, potvrdu o redovnom zaposlenju, i, uvek aktuelnu i naročito često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje. Uslovno rečeno, lična dokumenta obuhvataju i različite službene materijale koji se tiču obrazovanja, a kojima pojedinac može da potvrdi nivo svoje školske spreme ili, pak, način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama, ukoliko želi da se školuje, usavršava ili zasnuje radni odnos van granica svoje države. Iz ove oblasti, prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo radi sa diplomama i svim dodacima koji se na njih odnose, svedočansvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocean, kao i sa uverenjima o položenim ispitima, potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnim planovima i programima fakulteta i ostalim srodnim materijalima.

Čest predmet rada naših stručnjaka su dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu, odnosno, u poslovnim transakcijama, vođenju firmi i drugim poslovima koje je potrebno obaviti na nivou više država. Tako prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo mogu da izdaju overene prevode rešenja o osnivanju pravnog lica, statuta preduzeća, bilansa stanja, revizorskih izveštaja, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a) i ulaznih i izlaznih faktura. Naši stručnjaci, takođe, prevode i overavaju različite tipove poslovnih ugovora, poput, na primer, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, ali i poreski identifikacioni broj (PIB), godišnje izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, bilanse uspeha, sve tipove poslovnih odluka, osnivački akt preduzeća i mnoga druga slična dokumenta. Kako se u savremenom biznisu često praktikuje organizovanje javnih prikupljanja poslovnih ponuda, prisutna je i potreba za overenim prevodima dokumenata koja se koriste za učešće na nekom od ovih, takozvanih, tendera, pa prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo može da obradi obrasce, predmere, opšte uslove, uputstva za ponuđače i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i overene prevode svih pravnih akata, to jest, dokumenata koja su potrebna za vođenje međunarodnih sudskih procesa i obavljanje drugih pravnih poslova na nivou više država, budući da su prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo kvalifikovani za obradu svih tipova sudskih rešenja, odluka i presuda, kao što je, recimo, presuda o razvodu braka, ali i različitih punomoćja, ovlašćenja, sertifikata, licenci, izveštaja, pravilnika i pravno utemeljenih sporazuma, poput, na primer, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci uradiće i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i stručne pisane materijale u domenu nauke, tehnike i građevine, pa prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo prevodi i overava naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinske projekte sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom.

Kako se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinske usluge van granica svoje zemlje ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, prisutna je i potreba za overenim prevodima svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije. U ovoj sferi prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo najčešće rade sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda i sa raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

Kako nalaže Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo su, pre stupanja na funkciju koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali da će u svakoj situaciji delovati u skladu sa aktuelnim zakonima i propisima, svoj posao obavljati časno i savesno i na odgovarajući način se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju na obradu. Oni će, budite sigurni, maksimalno poštovati vašu privatnost, vas i vaše zvanične materijale, svakako, zaštititi od bilo kakve eventualne zloupotrebe, podatke koji im se tokom rada otkrivaju čuvati kao najveće poslovne tajne i obezbediti vam apsolutnu diskreciju i sigurnost. Tako ćete, ukoliko naše stručnjake angažujete za obradu svojih zvaničnih dokumenata i javnih isprava, pored vrlo preciznog prevoda i overe u skladu sa propisanom procedurom, dobiti i svu bezbednost koja je neophodna prilikom rada sa ovakvim tipom pisanih materijala.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo?

Primarni cilj naših jezičkih stručnjaka jeste da svojim klijentima obezbede dobijanje materijala na jeziku koji su tražili, regularno overenih i spremnih za upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, pre svega, postupak prevođenja zvanične dokumentacije moraju da obave strogo prema pravilima, budući da se od njih očekuje da sve što se nalazi u osnovnom dokumentu vrlo precizno i tačno izraze na jeziku koji se zahteva u prevodu. Tom prilikom treba da izuzetno vode računa o prevodu stručnih izraza i termina, s obzirom na to da od ovih reči zavisi i smisao samog zvaničnog spisa, te oni moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni i tu ne sme biti prostora ni za kakve subjektivne interpretacije ili dvostruka tumačenja. Prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo se, tokom prevođenja, striktno pridržavaju gramatike, pravopisa i ostalih pravila jezika na koji prebacuju tekst zvaničnih materijala, a novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u svim vrstama službenih spisa i karakterističan je po šablonskom načinu izražavanja i potpunom izbegavanju dvosmislenih i stilski oblikovanih reči i izraza. Sve što je napisano mora imati, dakle, jasno i nedvosmisleno značenje, kako bi se izbegla svaka mogućnost nesporazuma ili dvostrukog tumačenja onoga što je rečeno. Kada se prevod završi, kontrolišu ga prvo sami njegovi autori, a potom će proći i stručnu lektorsku kontrolu, kako bi se ispravile i najsitnije greške, nepravilnosti i odstupanja od osnovnog dokumenta i prevedeni material, u savršenom obliku, ustupio stručnjacima koji će uraditi njegovu overu.

Postupak legalizacije prevoda počinje njegovim detaljnim upoređivanjem sa originalnim dokumentom, koji se našim stručnjacima, u tu svrhu, takođe mora staviti na raspolaganje. Cilj ovog postupka je da prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo, pre nego što zvanično overi dotični material, utvrdi njegovo apsolutno poklapanje sa izvornim tekstom, kako prema sadržaju, tako i u pogledu upotrebljenih stručnih izraza i termina i stila izrade. Jedino ako su svi navedeni uslovi ispunjeni, može da overi prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i svojeručnim potpisom. Tada ovaj dokument stiče istu zakonsku snagu kojom raspolaže bilo koji drugi original, te se u tom obliku može podnositi svim nadležnim ustanovama jednog sistema i koristiti u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima.

Koje još stručne usluge može da vam ponudi prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo?

S obzirom na to da je kompletna obrada službenih materijala, koja uključuje njihov prevod na traženi jezik i overu u skladu sa zakonom, postupak koji je najpogodniji i, u finansijskom pogledu, najisplativiji za naše klijente, najčešće upravo i obavljamo poslove ovakve vrste. No, budući da Akademija Oxford uvek želi da ispuni zahteve svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo prihvatiće i da samo overe dokument koji je na novi jezik prebačen van našeg prevodilačkog centra. Tada smo takođe dužni da u potpunosti sprovedemo i poštujemo predviđeni postupak overe, što znači da nam na uvid morate dostaviti i originalne spise, jer prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo ima obavezu da ih, u postupku legalizacije, uporedi sa prevodima. Da ne bi bilo nesporazuma, ovaj postupak nije namenjen samo materijalima koje na traženi jezik nisu prebacili naši stručnjaci, jer želimo da ih proverimo pošto sumnjamo u njihov kvalitet, već se overa na isti način sprovodi kod svih vrsta prevedenih dokumenata, budući da je potrebno utvrditi apsolutno poklapanje prevedene i izvorne verzije jednog dokumenta u pogledu sadržaja, stila izrade i korišćenih stručnih izraza i termina. Dakle, ako se pokaže da se prevod od originala razlikuje samo u jeziku kojim je napisan, prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis, te na taj način zagarantovati njegovu verodostojnost izvornom dokumentu i mogućnost upotrebe u zvaničnom pravnom prometu.

No, ukoliko se ispostavi da prevod koji ste dobili sadrži greške i nepravilnosti ili, pak, u nečemu odstupa od originalnog dokumenta, prevodilac i sudski tumač Kanarevo Brdo neće moći da sprovede zvaničnu overu, pa će tada najverovatnije predložiti da naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, urade redakturu spornog teksta i na taj način ga pripreme za legalizaciju. Oni će prvo izvršiti detaljan jezički pregled i prevoda i originala, izdvojiti i ispraviti sve slovne, stilske, pravopisne, gramatičke i ostale jezičke greške, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina i, ukoliko je potrebno, izvršiti određene korekcije, s obzirom na to da ove reči moraju biti vrlo precizno i jasno izražene, jer utiču na tumačenje samog zvaničnog dokumenta. Nakon njihove stručne intervencije, brzo i lako ćete doći do materijala na jeziku koji ste tražili, a bićete pošteđeni i dodatnih većih troškova koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala i nakon overe moći ćete odmah da ga koristite u praksi.

Prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo svaki posao koji treba da obave završavaju za zaista kratko vreme, no ponekad se dešava da klijentu ne odgovaraju ponuđeni rokovi, jer mu je materijal na novom jeziku potreban što pre. Tada možemo da ponudimo takozvani „hitan prevod” materijala koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada korisnik dobija mogućnost da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo će i u takvoj situaciji, uprkos radu pod pritiskom i u znatno težim okolnostima nego inače, ispoštovati sve zahteve svojih klijenata i u predviđenom roku uraditi prevod traženog materijala, maksimalno stručno i profesionalno. Ipak, cena ove prevodilačke usluge biće viša od redovne, s obzirom na to da tada stranka, osim osnovnih troškova, plaća i iznos takozvane „takse za hitnost”. Visina ovog dodatka uslovljena je brojem prevedenih strana, ali i dužinom vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da naši stručnjaci završe prevod. Što je, zapravo, taj rok kraći, iznos pomenute takse će biti viši.

Na koji način ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo prave osobe za obradu vaših službenih spisa, molimo vas da nam na predviđene načine dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste zvanično overili u nekoj od za to predviđenih institucija. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših beogradskih poslovnica, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim takođe precizirati i druge detalje naše saradnje. Ako vam tako više odgovara, možete ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke od kurirskih službi koje su aktivne na teritoriji Beograda. Jedino ako tražite „hitan prevod”, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, budući da je u takvoj situaciji naročito važno da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao na vreme započeo i u traženom roku ispunili vaši zahtevi, a elektronska dostava nam zaista omogućava najbržu isporuku. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, što pre budete u mogućnosti, donesete ili, na opisane načine, pošaljete originalne materijale, kako bi prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo mogli da ih, u postupku overe, uporede sa prevodima i na taj način ispune vaše zahteve.

Kada se dokumenta prebačena na novi jezik zvanično overe, zajedno sa originalima će vam biti vraćeni. Imate mogućnost da materijale lično podignete u nekoj od naših filijala u glavnom gradu ili da, u posebnom zahtevu, navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam pošaljemo dotična dokumenta. Za ovu uslugu biće angažovana kurirska služba sa kojom već druže vreme uspešno sarađujemo ili Pošta Srbije, koja će vam dokumenta dostaviti u obliku preporučene pošiljke. Troškovi dostave obračunavaju se prema važećem cenovniku angažovane službe, potpuno nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge usluge naših stručnjaka koje ste, u datoj situaciji, koristili i platićete ih prilikom preuzimanje materijala, direktno kuriru na ruke.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo mogu da vam ponude navedene su u zvaničnom cenovniku na sajtu Akademije Oxford, a informacije o tome možete dobiti i od ovlašćenih koordinatora u našim beogradskim poslovicama. Treba da znate da se cene prevodilačkih usluga formiraju prema broju obrađenih strana i da je uobičajeno da se na veće količine materijala odobrava i neki popust. U skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, koga se i naši stručnjaci pridržavaju, jedna strana prevoda sadrži tekst od 1800 slovnih mesta, u šta su uračunati i razmaci između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa, prema tome, i kod zvaničnih dokumenata, iako se na jednoj strain, u tom slučaju, obično nalazi znatno kraći tekst.

Šta je to Apostille overa?

Osim overe prevedenih materijala koju sprovodi licencirani sudski tumač, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, koja se sprovodi na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država, među kojima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Prema tome, apostiliranje materijala namenjenih upotrebi u inostranstvu vrši se i u našoj zemlji, a ovaj postupak sprovode predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Ovom Konvencijom je predviđeno da apostilirana dokumenta mogu slobodno da se koriste u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno overavati niti kontrolisati.

Postupak Apostille overe je specifičan, pre svega, po tome što se ne primenjuje na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Tako ima materijala kod kojih je potrebno prvo sadržaje prevesti na traženi jezik i uraditi overu pečatom ovlašćenog stručnog lica, a potom dokument odneti u osnovni sud na apostiliranje. Kod drugih spisa, međutim, postupak je obrnut, to jest, prvo se sprovodi Apostille overa, a zatim ovlašćeni prevodilac i sudski tumač tekst prevodi na novi jezik i vrši overu svojim pečatom. Apostille je urađen u obliku štambilja i u njega se, na tačno određen način, unose odgovarajući podaci, tako da se u pojedinim prilikama zahteva da, osim teksta konkretnog dokumenta, i sadržaj Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevedena dokumenta, no ponekad se dešava da je potrebno da Apostille pečat bude i na prevodu na original, kako bi materijal postao pravno validan. Treba napomenuti i to da Apostille overa ni u jednoj situaciji ne isključuje legalizaciju koji sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali i da ovaj postupak nije predviđen za sve vrste zvaničnih dokumenata. Tako se, recimo, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko -konzularni predstavnici ili kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao.

Budući da prevodioci i sudski tumači Kanarevo Brdo nisu zaduženi za sprovođenje postupka Apostille overe, oni nemaju ni obavezu da poznaju sve detalje apostiliranja vezane za svaki konkretni document, te će vam u vezi sa tim dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu sami raspitati. Vrlo je važno da u toj situaciji nadležnom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument treba da overite Apostille-om, kao i u koju svrhu ćete kasnije koristiti dotične overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i korisnih informacija. Ako se ustanovi da je za vaš materijal potrebna Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda ćete podneti odgovarajući zahtev, original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille overu?

Sva obaveštenja u vezi sa postupkom apostiliranja dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no, budući da je za opštinu Rakovica, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Kanarevo Brdo, nadležan Drugi osnovni sud, najbolje će biti da se obratite ovoj instituciji, koja je smeštena na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15. Informacije o Apostille overi možete dobiti, takođe, i u Višem sudu, koji je isto lociran na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15 i gde, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Naši ovlašćeni koordinatori će odgovoriti na sva vaša pitanja, ukoliko nas kontaktirate mejlom ili telefonom, a možete i lično doći u neko od predstavništava Akademije Oxford u Beogradu. Ako bude potrebe, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Kanarevo Brdo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Kanarevo Brdo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Kanarevo Brdo

Spisak sudskih tumača za grad Kanarevo BrdoSudski tumači za grad Kanarevo BrdoSpisak sudskih tumača za grad Kanarevo Brdo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kanarevo Brdo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kanarevo BrdoSudski tumači za grad Kanarevo BrdoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Kanarevo Brdo

Sudski tumači i prevodioci Kanarevo Brdo

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!