Sudski tumač Karaburma

Karaburma je beogradsko naselje najbliže starom gradskom jezgru i centru grada. Od Trga Republike i glavne beogradske ulice, Knez Mihailove, do Karaburme se vozilom stiže za nekoliko minuta. Od centralne gradske zone ima, naime samo 3 kilometra do Omladinskog stadiona, koji se nalazi u delu zvanom Stara Karaburma. U nastavku ovog dela naselja je Nova Karaburma i te dve celine se prostiru između Višnjičke ulice, koja je paralelna i oko 600 metara udaljena od desne obale Dunava, i ulice Dragoslava Srejovića, koja, donjim obodom Zvezdarske šume, povezuje Bogosloviju i Mirijevo. Površina naseljenog dela Karaburme je nešto veća od jednog kvadratnog kilometra, a industrijska zona, novoizgrađeni sportski tereni i karting staza se nalaze na nekadašnjem ostrvu Ada Huja, koje je posle Drugog svetskog rata, nasipanjem, pretvoreno u poluostrvo. Dužina Ade Huje je oko 4 kilometra i na njoj se nalazi fabrika papira i kartona „Avala Ada“, fabrika nameštaja, tekstilna industrija, separacija šljunka i peska, fabrika betona, terminal za rečne tankere i rezervoari za naftu, ali i nehigijensko naselje, slično južnoameričkim sirotinjskim favelama, koje se naziva Deponija. Kraj oko Pančevačkog mosta su, naročito posle poslednjeg rata na Kosovu, naselili Romi koji nisu dobili azil u Nemačkoj. Većina je raseljena na nove lokacije, ali nekoliko stotina ljudi još uvek živi na Deponiji. Prateći tok Dunava, prema istoku, u produžetku Nove Karaburme se nalaze kvart Rospi Ćuprija i nekadašnje selo Višnjica iznad koga je, na brdu Lešću, izgrađeno solitersko naselje Višnjička Banja.

Ime Karaburma je turskog porekla i tumači se na dva načina. Bukvalan prevod je crna burma, što se tumači kao turski izraz za mesto gde se osuđenici venčavaju sa smrću, mada neki smatraju da je to samo iskvareni oblik turske reči „kayaburuni“, što znači strmo brdo. Taj kraj nikada u prošlosti nije bio popularan za stanovanje jer je zemljište bilo močvarno, mestimično sa živom glinom, a isparavanje termalnih izvora je činilo da močvara uvek bude u izmaglici. Možda je u praistoriji i u starom veku na tom području i postojalo neko naselje, jer su kod Rospi Ćuprije pronađeni ostaci keltske nekropole i grobova sa figuricama i predmetima iz bronzanog i gvozdenog doba, ali prve kuće na Staroj Karaburmi su počele da se grade u vreme Prvog srpskog ustanka. U to doba, ovaj kraj grada je bio ozloglašen jer su se u blizini današnjeg Pančevačkog mosta vršila pogubljenja osuđenika, kako u tursko, tako i u vreme kneza Miloša, a radila je i gradska kafilerija gde su se od pasa lutalica pravili sapun, tutkalo i rukavice. Iako je na Karaburmi bila moguća gradnja bez dozvole, taj kraj je bio slabo naseljen sve do šezdesetih godina prošlog veka kada je počela industrijska izgradnja radničkih naselja na Novoj Karaburmi. Radnja popularne serije iz sedamdesetih „Pozorište u kući“ bila je, recimo, smeštena u stan na Karaburmi. Početkom 21. veka stare kućice na brdu ispod Omladinskog stadiona počele su da zamenjuju moderne građevine ali su se, zbog velikog nagiba terena, projektanti i izvođači radova ubrzo susreli sa problemom odrona i klizišta.Ono što je Karaburmu učinilo poznatom u širim okvirima bivše Jugoslavije je fudbalski klub OFK Beograd, višestruki osvajač kupa SFRJ, čiji dom je Omladinski stadion. Popularni naziv beogradskih plavo - belih bio je „Romantičari sa Karaburme“, zbog atraktivne i efikasne igre, bez mnogo taktiziranja.

Svoje usluge prevoda i overe zvanične dokumentacije Akademija Oxford sa zadovoljstvom može da ponudi i žiteljima ovog dela glavnog grada. Pored toga, organizujemo kusreve stranih jezika, obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje za poslove III ili IV stepena, kao i pripremu za polaganje prijemnih ispita za buduće srednjoškolce i studente.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Karaburma?

Svi članovi naše profesionalne ekipe su vrhunski jezički stručnjaci koji su sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta. Takođe, sa neskrivenim ponosom ističemo i da je skoro svaki prevodilac i sudski tumač Karaburma izvorni govornik jezika u okviru koga radi, što uslugu prevoda i overe podiže na znatno viši nivo, a našim klijentima uliva potrebnu sigurnost da će dobiti tačan, kvalitetno i profesionalno urađen prevod. Naši jezički eksperti su i vanredno dobri poznavaoci gramatičkih, pravopisnih, leksičkih i drugih normativa jezika za koji su specijalizovani, a budući da se bave i legalizacijom prevedenih materijala, izuzetno dobro poznaju i sve važeće zakone i propise, kao, uostalom, i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u materijalima koje obrađuju. Bogato profesionalno iskustvo, prevodilačke veštine i neosporna stručnost čini ih zaista pravim izborom za prevođenje i overavanje svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, s obzirom na to da klijentima nude mogućnost da na jednom mestu, uz minimalno angažovanje, za kratko vreme i po vrlo povoljnoj ceni, dobiju materijal na jeziku koji im je potreban, doveden u formu prihvatljivu za međunarodni pravni saobraćaj.

Prevodioci i sudski tumači Karaburma vam, zapravo, omogućuju da obrađeni materijal koristite u praksi kao i bilo koji drugi original, budući da pečat koji stavlja ovlašćeni sudski tumač praktično podrazumeva da su prevod potpuno verni originalima, te da je dokument na novom jeziku, sa stanovišta zakona, sasvim ispravan. Da bi se to postiglo, postupak prevođenja mora biti urađen u skladu sa propisanim pravilima, odnosno, kompletan sadržaj osnovnog dokumenta mora biti tačno izražen na novom jeziku. To posebno važi za stručne izraze i termine, na čijem značenju i počiva smisao jednog zvaničnog materijala. Sve, naravno, mora biti precizno i jasno izraženo kako bi se isključila svaka mogućnost nesporazuma i dvosmislenosti u tumačenju onoga što je napisano. Prevodilac i sudski tumač Karaburma, tokom prevođenja, sledi gramatička, pravopisna i ostala pravila jezika u okviru kojih radi, novi dokument prilagođava duhu traženog jezika i piše ga takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za zvanična dokumenta, koga odlikuje šablonsko pisanje, formalno izražavanje i potpuno izbegavanje dvostrukih i stilski oblikovanih reči i izraza. Kada se prevod završi, kontrolišu ga prvo sami njegovi autori, a potom i lektori, te se na taj način postiže potpuno prilagođavanje originalu i korigovanje svih grešaka i nepravilnosti.

Tako doteran prevod ulazi u proces overe, kada će biti detaljno upoređen sa originalnim dokumentom, koji se, u tu svrhu, našim stručnjacima takođe mora staviti na raspolaganje. Reč je o tome da materijal prebačen na novi jezik može biti regularno overen samo ukoliko u svim predviđenim aspektima odgovara tekstu izvornika, to jest ako se sa njim poklapa u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu izrade. Ukoliko su svi ovi uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Karaburma overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisati ga. Tim činom ga je svrstao u pravno važeće materijale, koje će, kao takve, prihvatiti bilo koja je nadležna institucija jednog sistema.

Prevodioci i sudski tumači Karaburma prevode i overavaju sledeća dokumenta

Naši jezički stručnjaci će za vas prevesti i overiti bilo koji zvanični dokument ili javnu ispravu koja vam je potreban i s tim u vezi ispuniti sva vaša očekivanja.

U oblasti dokumenata koja se odnose isključivo na jednu osobu prevodioci i sudski tumači Karaburma obrađuju pasoš, ličnu kartu krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), vozačku dozvolu, ali i uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih), radnu dozvolu i mnoga druga slična dokumenta. Za ličnost jedne osobe vezani su i službeni materijali koji se tiču obrazovanja i potrebno ih je, prevedene i overene, podneti nadležnim službama ukoliko dotična osoba želi da konkuriše za posao, školuje se ili usavršava u nekoj stranoj zemlji. Tako prevodilac i sudski tumač Karaburma radi i sa svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisima ocena, diploma i svim dodacima koji uz njih idu, uverenjima o položenim ispitima, kao i sa potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnim planovima i programima fakulteta i mnogim drugim dokumentima kojima se može potvrditi nivo obrazovanja jedne osobe ili dokumentovati način rada u konkretnim obrazovnim institucijama. U širem smislu, oblast ličnih dokumenata mogla bi da obuhvati i različite potvrde, saglasnosti, dozvole, uverenja, zahteve ili izjave koje pojedinac treba, prevedene i overene, da preda odgovarajućoj nadležnoj instituciji u cilju podnošenja nekih zahteva ili ostvarivanja konkretnih ličnih prava u inostranstvu. Tako u našem prevodilačkom centru možete dobiti overeni prevod potvrde o neosuđivanosti, saglasnosti o zastupanju, potvrde o mestu boravka, zahteva za dobijanje vize, kao i potvrde o redovnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju na tekućem računu u banci, dozvole za boravak, te potvrde o redovnim primanjima, nasledničke iz svih ostalih zvaničnih izjava pojedinaca, kao i, uvek aktuelne, potvrde o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji.

Moderno poslovanje često se prostire na teritorije više država ili čak kontinenata, te se javlja potreba za prevodom i overom različitih dokumenata koji se u tu svrhu koriste. Iz ove sfere prevodioci i sudski tumači Karaburma obrađuju rešenje o osnivanju pravnog lica, sve tipove biznis ugovora, poput, recimo, kupoprodajnih, ugovora o prodaji roba i usluga, o saradnji i sličnih, ali i ulazne i izlazne fakture, revizorske izveštaje, osnivački akt preduzeća, bilans uspeha, izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i različite poslovne odluke, godišnje izveštaje, poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse stanja, potvrde o kvalitetu proizvoda, finansijske izveštaje, statut preduzeća i mnoga druga slična dokumenta. Kako se savremeno poslovanje ne može ni zamisliti bez takozvanih tendera, naši stručnjaci rade overene prevode i svih dokumenata koja su potrebna za učešće na nekom takvom međunarodnom javnom prikupljanju poslovnih ponuda. Tu, na primer, spadaju opšti uslovi, obrasci, uputstva za ponuđače, grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama i predmeri. Mnoge firme i pojedinci posluju u oblasti nauke, tehnike i građevine, pa prevodioci i sudski tumači Karaburma često imaju zadatak da prevedu i overe razne stručne pisane materijale koji su u vezi sa pomenutim disciplinama. To su, na primer, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinski projekti sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom i ostali srodni spisi.

Predmet rada naših stručnjaka su i dokumenta potrebna za međunarodne sudske procese i druge pravne poslove koji se vode na nivou više država, pa tako prevodilac i sudski tumač Karaburma može da uradi overene prevode različitih sudskih odluka, rešenja i presuda, od kojih se, na primer, vrlo često traži presuda o razvodu braka, ali i drugih pravnih akata, odnosno, pravilnika, izveštaja, ovlašćenja, punomoćja, licenci, sertifikata, kao i pravno utemeljenih sporazuma, poput, recimo, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i sličnih. Predstavljamo jednu od retkih institucija na ovim prostorima gde možete dobiti prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Prevodilac i sudski tumač Karaburma sa posebnom pažnjom pristupaju obradi medicinske i farmaceutske dokumentacijeb budući da su ovi materijali i neposredno vezani za zdravlje i život ljudi, jer se uglavnom traže radi korišćenja medicinskih usluga u nekoj stranoj zemlji ili lečenja uvoznim lekovima i preparatima. Tako klijentima možemo da ponudimo overene prevode dokumentacije o medicinskim proizvodima, lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda i ostalih materijala iz pomenutih oblasti.

Budite sigurni da će dokumenta koje nam dostavljate na prevod i overu biti potpuno bezbedna I zaštićena od bilo kakvog vida zloupotrebe, jer je jedan od primarnih principa rada Akademije Oxford čuvanje privatnosti klijenata i zadovoljenje svih njihovih potreba i zahteva. Tome u prilog govori i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Karaburma, pre stupanja na odgovornu dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti i položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali ne samo na rad u skladu sa zakonom, već i na adekvatan odnos prema svojim klijentima i podacima i materijalima koji su im povereni na obradu. Ukoliko odlučite da angažujete naše stručnjake, dobićete, dakle, kvalitetan prevod na željeni jezik i overu novog dokumenta pečatom licenciranog sudskog tumača, ali i svu sigurnost koja vam je potrebna i zagarantovanu diskreciju.

Koje jezike u svom radu koristi prevodilac i sudski tumač Karaburma?

Sadržaji službenih materijala u prevodilačkom centru Akademije Oxford prebacuju se na praktično sve jezike koji se u procesu obrade zvanične dokumentacije traže na našim prostorima. Pored uobičajenog prevoda sa ili na srpski jezik, prevodioci i sudski tumači Karaburma u svom radu koriste i, uvek aktuelne i svuda zastupljene, jezike kao što su engleski, ruski, nemački, francuski, španski i portugalski. Klijentima možemo da ponudimo i prevode koji na jednoj strani uključuju i italijanski, grčki, turski, arapski, slovenački, holandski, ukrajinski, ali i poljski, češki i slovački ili, pak, neki od jezika iz skandinavskih grupe, kao što su danski, finski, norveški ili švedski. Vrlo često dobijemo i zahteve da materijale prevedemo u okviru jezika koji se govore u zemljama u našem neposrednom okruženju, kao što su bosanski, hrvatski, makedonski, albanski, bugarski, rumunski ili mađarski. Prevodilac i sudski tumač Karaburma kvalifikovani je i za rad sa latinskim, koji se već vekovima ne ubraja u žive jezike, ali je i danas vrlo zastupljen u stručnoj pisanoj dokumentaciji koja se odnosi na oblast medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka. Sadržaje zvaničnih spisa možemo da prevedemo i na kineski i japanski jezik, ali, naravno, i sa ovih na neki drugi jezik koji je u datoj situaciji potreban klijentu. Sa zadovoljstvom možemo da kažemo da u svojoj ponudi imamo i jezike koji su retko zastupljeni u drugim prevodilačkim centrima, s obzirom na to da su njihovi poznavaoci retki na našim prostorima. To su, na primer, estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski jezik. U želji da damo svoj doprinos savremenim nastojanjima da se osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti aktivno uključe u sve oblasti društvenog života, u svoju profesionalnu ekipu uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama omogućiti da brzo i lako dođu do overenih prevoda traženih dokumenata.

Zahvaljujući brojnim interesovanjima i afinitetima, ali i visokim profesionalnim kvalifikacijama, iskustvu i neospornoj prevodilačkoj veštini kojim se odlikuju naši jezički stručnjaci, u redovne usluge koje pružamo uvrstili smo i direktan prevod sa jednog na drugi strani jezik. To znači da će prevodilac i sudski tumač Karaburma materijal izvorno sačinjen na bilo kom jeziku koji nije srpski moći, ako je to klijentu potrebno, da u jednom potezu prevede na traženi drugi strani jezik, a neće morati da radi postupno, u skladu sa principom „korak po korak”, kako se, inače, praktikuje u većini drugih prevodilačkih centara, gde se materijali prevode prvo sa osnovnog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Metodom rada koju upražnjavaju eksperti Akademije Oxford štedi se i vreme i novac korisnika naših usluga, budući da se radi znatno efikasnije ali i po nižoj ceni, s obzirom na to da za ispunjenje ovakvih zahteva u našem prevodilačkom centru nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, već se sve obavlja neposredno i posao se završava u rekordnom roku.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Karaburma?

Iako smo zaista sigurni da prevod koji urade naši stručnjaci spada u najkvalitetnije koje možete dobiti na ovim prostorima, prihvatićemo da, ukoliko to zahtevate, uradimo i samo overu materijala koji je na traženi jezik preveo stručnjak van prevodilačkog centra Akademije Oxford. I tada ćemo, naravno, morati da u potpunosti ispoštujemo preciziranu proceduru overe prevoda, što znači da ćemo vaš materijal morati da uporedimo sa originalom, koji ćete nam, iz tog razloga, takođe staviti na raspolaganje. Cilj ovog postupka jeste da prevodilac i sudski tumač Karaburma utvrdi da prevod koji imate u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu kojim je napisan potpuno odgovara tekstu izvornika, jer će jedino pod tim uslovima moći da bude regularno overen. Ako je to zaista tako, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i potpisati ga i tako dati zvaničnu garanciju da je ovaj dokument u istom rangu kao i bilo koji drugi original, te da se, kao takav, može koristiti u svim potrebnim administrativnim, pravnim i drugim poslovima.

Ukoliko se, međutim, dogodi da vaš prevod nije urađen u skladu sa strogim pravilima koje zahteva obrada zvanične dokumentacije ili da se u nekim segmentima razlikuje od izvornog dokumenta, neće moći da bude zvanično overen. Tada će najverovatnije prevodilac i sudski tumač Karaburma predložiti da se uradi redaktura teksta, za koju su zaduženi lektori i korektori, važni članovi naše profesionalne ekipe. Ovaj postupak podrazumeva jezički pregled izvora i prevoda, ispravljanje pravopisnih, gramatičkih i drugih jezičkih grešaka, doterivanje stila i ispravnosti navoda u tekstu, prilagođavanje duhu traženog jezika i opšte poboljšanje kvaliteta prevoda. Nakon ovih korekcija, dobićete materijal na traženom jeziku koji će biti besprekorno urađen i moći će, bez ikakvih smetnji, da prođe strogu kontrolu i overu sudskog tumača.

Prevodioci i sudski tumači Karaburma u svakoj situaciji nastoje da posao koji ste im poverili završe za što kraće vreme, međutim, ako niste u situaciji da prihvatite ponuđene rokove, budući da vam je materijal na novom jeziku potreban što pre, možete zatražiti i takozvani „hitan prevod” dokumenata, kada ćete imati priliku da sami definišete termin za završetak ovog posla. Naši stručnjaci će učiniti sve što je u njihovoj moći da precizirane rokove ispoštuju i omoguće vam da dobijete kvalitetan i precizan prevod, potpuno veran tekstu izvornika. No, činjenica da se u ovoj situaciji radi u otežanim okolnostima i pod pritiskom, uticaće i na cenu opisane usluge. Ona će, naime, biti viša od uobičaje, pošto ćete tada imati obavezu da, uz osnovne troškove, platite i takozvanu „taksu za hitnost”, koja se obračunava na osnovu broja prevedenih strana, ali i shodno dužini vremenskog perioda u okviru koga očekujete da članovi naše profesionalne ekipe završe prevod vaših materijala.

Kako ostvariti saradnju sa prevodilačkim centrom Akademije Oxford?

Ako želite da prevodioci i sudski tumači Karaburma urade kompletnu obradu vaših zvaničnih dokumenata, to jest, da ih, nakon prevoda, i overe na regularan način, morate nam omogućiti uvid u originalne spise ili makar u njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u za to nadležnoj službi. Materijale koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših poslovnica na području Beograda ili nam ih, pak, na adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe u koju imate najviše poverenja. Postoji i mogućnost dostave materijala elektronskom poštom, no ona je rezervisana samo za slučaj „hitnog prevoda” dokumenata koji se mora raditi zaista brzo, te je naročito važno da materijali što pre stignu do naših stručnjaka. Ipak, i u takvoj situaciji ćete morati naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a imajući u vidu rok koji ste sami odredili za završetak prevoda, da nam donesete ili pošaljete i originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Karaburma mogao da ih uporedi sa prevodima u postupku overe i na taj način ispuni sve vaše zahteve.

Dostava i preuzimanje overenih prevoda i originalnih materijala obavlja se u skladu sa dogovorom sa vama, kao korisnicima, a na način koji vam najviše odgovara. Mi vam, zaprvo, nudimo dve mogućnosti, to jest, da dokumenta lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da u posebnom zahtevu navedite adresu na koju želite da vam materijali budu poslati. Uslugu dostave poverićemo kurirskoj službi koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju ili će vam spisi biti poslati u vidu preporučene poštanske pošiljke. Važno je da napomenemo da se cena dostave obračunava na osnovu važećeg cenovnika angažovane službe i da je sasvim nezavisna od troškova koji se odnose na prevod, overu i ostale poslove koje su za vas u datoj situaciji obavili prevodioci i sudski tumači Karaburma. Troškove dostave ćete najverovatnije izmiriti prilikom preuzimanja dokumenata, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o njima se možete informisati i kod ovlašćenih koordinatora u nekom od naših beogradskih predstavništava. Treba da znate da se cena prevoda zaprvo formira shodno broju obrađenih strana, a na jednoj od njih se, prema pravilu prevodilačke profesije, nalazi 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Običaj je da se na veće količine materijala odobrava i neki popust.

Još nešto o overi dokumentacije

Prevedeni materijali, overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača, mogu da se uključe u zvanični pravni promet, međutim, postoje i oni koji u tu svrhu moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom. Ova overa se sprovodi od 1961. godine, kada je u Hagu stotinak država potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostille potvrda je, zapravo, formalnost koja se, prema odredbama pomenute Konvencije, zahteva kako bi javne isprave, sačinjene na području jedne države potpisnice, mogle da se upotrebljavaju i na teritorijama ostalih zemalja koje su se saglasile sa pomenutim dokumentom, sa dokazanom snagom koju imaju i javne isprave tih konretnih država. Apostille overa nikada ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se ne vrši na isti način kod svih službenih materijala. Negde se, naime, prvo radi apostiliranje, pa nakon toga prevodioci i sudski tumači materijal prebacuju na ciljani jezika i overavaju ga svojim pečatom. U drugim slučajevima postupak je obrnut, to jest, prvo ovlašćeni jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, pa se nakon toga radi overa Apostille-om. Ponekad je potrebno i sam sadržaj pečata, odnosno, podatke koji se u njemu nalaze, prevesti na traženi jezik, a ne samo tekst konkretnog dokumenta. Takođe, u najvećem broju slučajeva dovoljno je apostilirati samo prevod, no dešava se da se zahteva da i prevod i original budu overeni Apostille-om.

Prevodioci i sudski tumači Karaburma nisu zaduženi za sprovođenje apostiliranja, te tako nemaju obavezu ni da poznaju sve detalje ovog procesa. Oni će vas, dakle samo informisati o osnovnim stvarima i uputiti na nadležnu pravosudnu ustanovu u kojoj će se o svemu raspitati. U našoj zemlji, naime, overa Apostille-om obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije osnovnih sudova. Ukoliko utvrdite da je za vaš dokument potrebno apostiliranje, moraćete da nadležnoj službi podnesete original spisa koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte. Nije zgoreg da napomenemo da se Apostille overa nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Gde dobiti obaveštenja o Apostille-u?

Sve informacije u vezi sa Apostille overom možete dobiti u nekom od 3 osnovna suda na području Beograda, a za teritoriju opštine Palilula, kojoj pripada Karaburma, nadležan je Prvi osnovni sud, koji se nalazi u Bulevaru Nikole Tesle 42, na Novom Beogradu. Obaveštenja o apostiliranju dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu možete potražiti i u Višem sudu smeštenom na teritoriji opštine Vračar, tačnije rečeno, u Timočkoj ulici broj 15.


Kategorije prevoda za Karaburma

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Karaburmu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za opštinu Karaburma

Spisak sudskih tumača za opštinu Karaburma Sudski tumači za opštinu Karaburma Spisak sudskih tumača za opštinu Karaburma

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača
za opštinu Karaburma

Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Karaburma Sudski tumači za opštinu Karaburma Cenovnik prevodilačkih usluga za opštinu Karaburma

Sudski tumači i prevodioci na Karaburmi

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!