Sudski tumač Klina

Opština Klina se nalazi u geografskoj i istorijskoj oblasti Metohija koja zauzima istočni deo Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, na jugu Republike Srbije. Metohija je ravnica, tačnije rečeno, visoravan, sa prosečnom nadmorskom visinom od 440 metara i sa tri strane je okružena visokim planinama što, uz blizinu Jadranskog primorja, čini da je klima u Metohiji umereno kontinentalna, a u nekim delovima i mediteranska. Metohija je, u administrativnom smislu, podeljena na Prizrenski i Pećki okrug, u kome se nalazi i opština Klina. Graniči se sa područjima opštinama: Peć, Đakovica, Orahovac, Srbica i Glogovac. Opština Klina se sastoji od 64 naseljena mesta, uključujući i varošicu Klinu, koja se nalazi na ušću reke Kline u Beli Drim.

Stanovništvo ove administrativne teritorije je skoro stoprocentno albanske nacionalnosti, jer je, posle rata iz devedesetih godina prošlog veka, svoje kuće napustilo oko 10 hiljada Srba, tako da je od današnje 53 hiljade stanovnika Kline samo 94 lica srpske nacionalne pripadnosti, uz oko 2 hiljade stanovnika i interno raseljenih koji se izjašnjavaju kao Romi ili kao Egipćani. U samom mestu Klina živi oko 6 hiljada ljudi.

Skoro svako selo u opštini Klina imalo je pravoslavnu crkvu, sagrađenu u vreme srednjevekovne Srbije i svako selo je pominjano u darovnicama srpskih vladara, kojima su svoje teritorije dodeljivali manastirima u posed ili metoh, kako se tada nazivalo manastirsko imanje. Najčešće su to bili posedi manastira Hilandara ili Dečana. To su, na primer, sela Biča, Budisavci, Veliko Kruševo, Petrič, Dobra Voda, Drenovac, Pograđe, Čabić i ostala. Selo Drsnik je poznato po ostacima starog grada, nazvanog Jerinina kula nad Podgrađem, kao i po crkvi Svete Petke, iz 1570. godine, koja je 1999. srušena dinamitom i zapaljena. Posebno je zanimljiva Jerinina kula jer je, prema mišljenjima nekih domaćih i stranih stručnjaka, to bio lokalitet najstarije poznate prestonice Srbije koja se zvala Dostanika. To je bilo sredinom 10. veka, u vreme vladara iz porodice Vlastimirović. Nije tačno utvrđeno gde se nalazila Dostanika ili Destinik, ali većina istoričara smatra da je lokacija svakako negde u današnjoj Metohiji. Istorijski zanimljiv podatak je da se pravoslavni svetac Petar Koriški zamonašio na mestu nekadašnjeg manastira Dobra Voda, čiji se ostaci danas nalaze na brdu iznad reke, u blizini Kline.Na području opštine Klina se nalazi i predeo izuzetnih odlika - Miruša. To je zapravo kanjon reke Miruše sa 16 jezera koja su spojena brzacima i vodopadima, sa visinskom razlikom od 250 metara između najnižeg i najvišeg jezera. Sličnost sa Plitvičkim jezerima u Krajini učinila je da mnogi kanjon Miruše zovu i „Metohijske Plitvice“. Osim jezera, atraktivne su i vrtače i pećine koje se nalaze na zidovima čitavog kanjona. Kroz najveću, Dušku pećinu, protiče potok koji pravi jezerca i vodopade. U tursko vreme tamo su bila skloništa i isposnice srpskih pravoslavnih monaha, te se u nekim pećinama nalaze i ostaci fresaka i oltara.

Stanovništvo opštine Klina se uglavnom bavi poljoprivredom i trgovinom, a industrijski objekti, kao, na primer, pogoni kragujevačke „Zastave- oružja“ su u posleratnoj privatizaciji preprodati i likvidirani.

Budući da nastojimo da svim stanovnicima naših krajeva omogućimo korišćenje kvalitetnih i veoma povoljnih usluga Akademije Oxford, i žiteljima Kline i okolnih naselja možemo da ponudimo prevod zvanične dokumentacije na jezik koji im je potreban, kao i overu prevoda na zakonom regulisan način. Pored toga, kod nas imate mogućnost da naučite neki strani jezik, na sertifikovanim kursevima koje imamo u svom programu, obučite se za rad na računarima, pripremite za polaganje prijemnih ispita u obrazovnoj ustanovi koju želite da upišete ili olakšate sebi potragu za poslom, tako što ćete se profesionalno osposobiti, to jest, prekvalifikovati ili dokvalifikovati za različite delatnosti koje podrazumevaju III ili IV stepen stručnosti.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Klina?

Ekipu koja, u okviru Akademije Oxford, ima zadatak da profesionalno obradi vaša dokumenta, čine vrhunski jezički stručnjaci i diplomirani filolozi sa savršenim poznavanjem svih normativa jezika sa kojima rade. Pored toga, mnogi od naših prevodilaca su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što takođe doprinosi kvalitetu obrade materijala. Prevodioci i sudski tumači Klina imaju dugogodišnje iskustvo u obradi zvanične dokumentacije, vrhunske prevodilačke veštine, a, kako se bave i overom prevoda službenih spisa, veoma su dobro upoznati sa svim potrebnim zakonima i propisima, ali i sa stručnom pravnom terminologijom, zastupljenom u dotičnim pisanim dokumentima. Zahvaljujući svojim kvalifikacijama, praktičnoj veštini i poznavanju svih pravila rada sa zvaničnom dokumentacijom, mogu svojim klijentima da obezbede da na jednom mestu, po veoma povoljnim cenama i u razumno kratkm roku, dobiju materijal na novom jeziku, u obliku koja je prihvatljiv u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Obrada službenih materijala bi, teoretski, mogla da se podeli u dve faze. No, one su međusobno vrlo povezane i uslovljene, budući da se logično jedna na drugu nadovezuju. Prvi deo procesa obrade sastoji se od prevođenja sadržaja dokumentacije na traženi jezik, što je jedan veoma odgovoran i zahtevan posao, s obzirom na to da ovde nema mesta za bilo kakvu improvizaciju, budući da sve pojedinosti osnovnog dokumenta moraju biti tačno prebačene na novi jezik. Prevodioci i sudski tumači Klina poglavito vode računa o prevodu stručnih pravnih termina i izraza, pošto oni predstavljaju bazu zvaničnih materijala. Novi dokument se piše takozvanim administrativnim stilom, koji je uobičajen za službene spise, u skladu sa svim pravopisnim, gramatičkim, leksičkim i svim ostalim pravilima ciljanog jezika, i na način koji je prilagođen duhu novog jezika uopšte. Adekvatnost prevedenog materijala proveravaju prvo stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, vrhunski profesionalci za korekcije jezičkih i stilskih grešaka. Tako se postiže ispravljanje i najsitnijih nepravilnosti i nepodudarnosti sa originalom i prevod se uvodi u postupak overe.

Iako se po kvalitet ne razlikuju, običan i overen prevod su dve sasvim različite stvari, upravo zbog toga što ovaj drugi dokument na sebi nosi legalnu potvrdu da ga je pregledalo i odobrilo stručno lice, te da je, u datom obliku, podoban za zvanični pravni promet. Dakle, da bi materijal prebačen na traženi jezik mogao da zauzme svoje mesto među pravno važećim spisima, nužno je da bude overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Zbog toga on ima obavezu da, pre samog čina overe, detaljno prekontroliše prevod i uporedi ga sa originalom. Ukoliko se ova dva dokumenta potpuno podudaraju u sadržaju, stilu kojim su napisana i upotrebljenim stručnim izrazima i terminima, prevodilac i sudski tumač Klina overava prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i potpisuje ga. Na taj način klijent dobija materijal koji, bez ikakvih problema, može da koristi u pravnim, administrativnim i ostalim potrebnim poslovima, sa istom zakonskom težinom koju ima i ma koji drugi original.

Koje jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Klina?

Ono što dovodi do toga da se prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja u odnosu na druge institucije iz iste branše, pored visokog kvaliteta rada i veoma pristupačnih cena, sasvim sigurno je usluga koja, pored uobičajenog načina prevođenja sa srpskog na neki strani jezik ili u obrnutom smeru, sa nekog drugog jezika na srpski, podrazumeva i prevođenje koje obuhvata dva strana jezika. Da bismo ovo pojasnili, navešćemo jedan jednostavan primer. Uzmimo, recimo, da imate sertifikat izdat na francuskom jeziku koji, iz nekog određenog razloga, treba da bude prebačen na, na primer, arapski. Postupak koji se uglavnom, u drugim prevodilačkim centrima, u navedenoj situaciji sprovodi podrazumeva postupno prevođenje, rad u skladu sa principom „korak po korak“, preciznije rečeno, prevođenje konkretnog sadržaja sa izvornog francuskog na srpski jezik, pa, tek nakon toga, sa srpskog na traženi arapski. Prevodilac i sudski tumač Klina, međutim, radi na drugačiji, efikasniji i svrsishodniji, način. On je, naime, u toj meri opšte i stručno obrazovan, iskusan i profesionalan, sa velikim brojem različitih interesovanja i sklonosti, da je u mogućnosti da dati materijal prevede direktno sa francuskog na arapski, uopšte, pri tom, ne prebacujući sadržaj na srpski jezik. Ovakvim metodom rada ide najviše u korist svojih klijenata, budući da u velikoj meri štedi njihovo vreme, ali i novac, s obzirom na to da nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih profila za obavljanje ovakvog posla.

Možemo, bez ikakvih preterivanja, reći da prevodioci i sudski tumači Klina rade sa svim jezicima koji se govore na području evropskog kontinenta, ali i sa mnogim drugim zastupljenim u ostalim delovima sveta. Moderne tendencije dovele su do toga da se posebno često traže prevodi na ruski, engleski, francuski i nemački, ali i sa ovih na neke druge jezike, no, neretko dobijamo i zahteve da sadržaje službenih materijala prevedemo u okviru grčkog, italijanskog, portugalskog, španskog, arapskog ili turskog jezika. Pevodilac i sudski tumač Klina, takođe, redovno ima zadatak da uradi prevode dokumenata koji na jednoj strani obuhvataju neki od jezika država koje su nam teritorijalno bliske, kao što su: albanski, mađarski, bosanski, hrvatski, makedonski, rumunski i bugarski. Od ostalih evropskih jezika u prevodilačkom centru Akademije Oxford zastupljeni su poljski, holandski, ukrajinski, slovački, češki, slovenački, ali i jezici koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest, finski, švedski, danski i norveški. Iako su poznavaoci hebrejskog, romskog, estonskog, korejskog, persijskog i pakistanskog jezika zaista retki na ovim prostorima, jedni od njih se nalaze u našem stručnom timu, pa smo u prilici da klijentima kojima je to potrebno omogućimo i prevode u okviru pomenutih jezika. Prevodilac i sudski tumač Klina prihvata da prevede dokumentaciju i sa ili na kineski, japanski i latinski jezik, koji je i danas, iako formalno mrtav, zastupljen u stručnim pisanim materijalima iz oblasti veterine, medicine, farmacije i pravnih nauka. Kod nas će usluge prevoda i overe zvanične dokumentacije dobiti i osobe sa posebnim potrebama, kada su govorne ili slušne sposobnosti u pitanju, budući da u svojoj ekipi imamo i stručnjaka za znakovni jezik.

Koja sve dokumenta prevodi i overava prevodilac i sudski tumač Klina?

U okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford profesionalno se obrađuje sva zvanična dokumentacija, bez obzira na vrstu kojoj pripada ili kompleksnost dotičnih sadržaja, s obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači Klina stručno i iskustveno sposobni da odole i najtežim poslovnim izazovima.

Kako se danas mnogi ljudi odlučuju za školovanje, usavršavanje ili zasnivanje radnog odnosa van granica svoje zemlje, prevodilac i sudski tumač Klina često dobija zahteve da uradi overene prevode različitih dokumenta kojima se potvrđuje nivo školske spreme pojedinca ili koja se odnose na sistem rada u nekoj obrazovnoj ustanovi. Tako obrađuje nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena i, naravno, diplome i sve dodatke koji uz njih idu.

U slučaju da želite da podnesete zahtev nekoj nadležnoj službi u inostranstvu ili ostvarite potrebna lična prava, biće vam potrebni overeni prevodi različitih izjava, potvrda, saglasnosti ili uverenja, pa će tako prevodilac i sudski tumač Klina za vas obraditi potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je neophodna za sklapanje braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom, ali u uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili onu o redovnim primanjima, te saglasnost o zastupanju, potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, nasledničku i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, potvrdu o neosuđivanosti i druge slične pisane materijale koji u pomenutim situacijama mogu biti potrebni.

Iz oblasti nauke, tehnike i građevine klijentima možemo da ponudimo overene prevode laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, deklaracija proizvoda, uputstava za rukovanje, građevinskih projekata sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, naučnih i tehničkih patenata i ostalih stručnih pisanih materijala iz pomenutih disciplina.

Prevodioci i sudski tumači Klina, na zahtev svojih klijenata, prevode i overavaju i najrazličitija dokumenta čiji se sadržaji tiču medicine ili farmacije, a koji se mahom koriste za lečenje u nekoj stranoj zemlji ili u svrhu tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Tu, recimo, spada dokumentacija o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarski nalazi, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda i drugi slični materijali.

Uzevši u obzir da se u današnje vreme većina poslova obavlja na nivou više država, a ponekad čak i kontinenata, prisutna je i potreba za overenim prevodima sveobuhvatne poslovne dokumentacije, pa tako prevodilac i sudski tumač Klina za predmet svog rada često ima finansijske izveštaje, potvrde o kvalitetu proizvoda, različite poslovne odluke, poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse stanja, statut preduzeća, a uz to i revizorske izveštaje, izvode iz APR-a (Agencije za privredne registre), ulazne i izlazne fakture, sve vrste poslovnih ugovora (kupoprodajne, ugovore o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnoge druge), te bilanse uspeha, godišnje izveštaje, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica i sve ostale pisane materijale potrebne za međunarodne poslovne transakcije. Pošto se u savremenom biznisu često praktikuju tenderi, odnosno, javna prikupljanja polslovnih ponuda, prevodioci i sudski tumači Klina osposobljeni su i za obradu dokumenata koja za učešće u ovim postupcima mogu biti potrebna. To su, recimo, opšti uslovi, uputstva za ponuđače, obrasci, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

Prevodilac i sudski tumač Klina poseduje potrebne kvalifikacije i za obradu pravosudne i sudske dokumentacije u koju, na primer, spadaju dozvole za boravak, zahtevi za dobijanje vize, sertifikati, licence, svi tipovi pravno utemeljenih sporazuma, kao što su, recimo, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i ostali, ali i ovlašćenja, punomoćja, različite vrste pravilnika, izveštaja i sudskih presuda, rešenja i odluka, poput, na primer, često tražene presude o razvodu braka. Jedna smo od retkih instutucija koja može da vam ponudi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, odnosno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Lična dokumenta za koja u našem centru možete dobiti prevod i overu uključuju pasoš, ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), vozačku dozvolu, uverenje o državljanstvu, a uz to i izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), radnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu), saobraćajnu dozvolu i mnoga druga dokumenta vezana isključivo za jednu osobu.

Svi prevodioci i sudski tumači Klina su odgovorne osobe u koje možete imati bezgranično poverenje, budući da su, pre stupanja na dužnost, prošli sve predviđene provere podobnosti za bavljenje jednim tako odgovornim poslom, ali i položili profesionalnu zakletvu kojom su se obavezali da će u svom radu postupati prema važećim zakonima i propisima i savesno i časno obavljati izvršavati svoje obaveze. Oni, dakle, imaju moralnu i profesionalnu dužnost da čuvaju tajnost podataka sadržanih u dokumentima koja im se poveravaju na obradu i zaštite ih od svih vrsta nepoželjnih upotreba. Čuvanje privatnosti klijenata je, ujedno, i jedan od primarnih postulata rada Akademije Oxford, te možete biti sigurni da ćete, ukoliko nas angažujete, dobiti svu potrebnu sigurnost i diskreciju i da ćete biti više nego zadovoljni poslom koji su za vas obavili prevodioci i sudski tumači Klina.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Klina?

Imajući u vidu da je potpuna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava, koja uključuje prevod na traženi jezik i overu pečatom ovlašćenog sudskog tumača, najpovoljnija i, u finansijskom pogledu, najisplativija za klijente, najčešće upravo i dobijamo zahteve za ovakvim tipom usluga. No, prevodioci i sudski tumači Klina će prihvatiti da uradite i samo overu vaših materijala koje je na novi jezik već preveo neki drugi stručnjak, van prevodilačkog centra Akademije Oxford. Pre samog postupka legalizacije moraćemo, međutim, da pažljivo prekontrolišemo prevod koji ste doneli, upoređujući ga sa osnovnim dokumentom, koji nam, iz tog razloga, takođe morate dostaviti na uvid. Da se ne bismo pogrešno razumeli, ovaj postupak se ne sprovodi zato što nemamo poverenja u prevode koje nisu uradili naši stručnjaci ili što ih smatramo manje kvalitetnim i preciznim, već je to, jednostavno, zakonom propisana procedura koju smo dužni da poštujemo u svakoj situaciji. Dakle, ukoliko se utvrdi sa je prevod koji imate u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu izrade potpuno jednak originalu, prevodilac i sudski tumač Klina će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i staviti na njega svojeručni potpis. Na taj način je postao zvanični garant da je dokument na novom jeziku u svim predviđenim pojedinostima identičan tekstu izvornika, pa da, kao takav, može zauzeti mesto originala u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Ponekad se, međutim, pokaže da prevod koji imate nije urađen u skladu sa rigidnim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom ili da se u njemu javljaju neka odstupanja od originalnog materijala, pa, u tom slučaju, prevodilac i sudski tumač Klina neće moći da uradi traženu legalizaciju prevoda, već će najverovatnije predložiti da lektori i korektori sprovedu redakturu dotičnog teksta, sa ciljem da ga dovedu u oblik pogodan za overavanje. Oni će, naime, prvo izvršiti jezički pregled i prevoda i originala, u svim traženim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti postojeće gramatičke, pravopisne, stilske i slovne greške, a uz to i proveriti i, ako je potrebno, ispraviti prevod stručnih termina i izraza. Na taj način ćete izbeći dodatne troškove do kojih bi dovelo ponovno prevođenje istog dokumenta i, za kraće vreme i znatno manje novca, doći do materijala na jeziku koji vam je potreban koji ćete, pošto bude overen, odmah moći da upotrebljavate u praksi.

Činimo sve što je u našoj moći da svaki posao koji za vas treba da obavimo završimo za što kraće vreme, i te kako svesni opšte užurbanosti modernog sveta u kome živimo. No, u slučaju da, iz nekog razloga, ne možete da prihvatite ponuđene rokove, možemo da vam uradimo i takozvani „hitan prevod“ dokumenata, kada imate mogućnost da sami odredite termin za završetak posla. Važo je da napomenemo da prevodioci i sudski tumači Klina i u opisanoj situaciji zadržavaju standardno visok kvalitet rada i daju sve od sebe da ispoštuju zadate rokove i ispune ono što se od njih očekuje. Ovaj tip prevoda će se, pak, razlikovati od uobičajenog u pogledu cene, s obzirom da se tada, pored osnovnih troškova, plaća i takozvana „taksa za hitnost“. Visina ovog dodatka obračunava se na osnovu broja prevedenih strana, ali i dužine vremenskog perioda u kome klijent očekuje da prevod bude završen.

Na koji način započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko odlučite da su prevodioci i sudski tumači Klina prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, jedina obaveza koju, u cilju uspešne saradnje, treba da ispunite jeste da nam na odgovarajući način dostavite originalne materijale ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije, koje ste pre toga overili u nadležnoj ustanovi. Dokumenta možete lično doneti u našu poslovnicu, predati ih ovlašćenom koordinatoru i sa njim se dogovoriti oko svih ostalih detalja, a možete ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Jedino u slučaju da treba da vam uradimo „hitan prevod“, budući da je tada svaki sekund dragocen z aispunjenje vaših zahteva, možete materijale skenirati i poslati na naš mejl, ali ćete imati obavezu da nam naknadno, imajući u vidu rok koji ste tražili za završetak posla, na neki od gore pomenutih načina, dostavite i originale, kako bi prevodilac i sudski tumač Klina mogao da ih u procesu overe uporedi sa prevodima. Dostava dokumentacije elektronskom poštom u svim ostalim prilikama nije moguća, s obzirom na to da se na taj način ne mogu slati originalna dokumenta.

Poželjno je i da našem ovlašćenom službeniku, prilikom predaje materijala, napomenete i na koji način vam odgovara da ih, kada sve bude gotovo, preuzmete. Mi vam za to nudimo dva načina. Možete, naravno, doći u našu filijalu u dogovoreno vreme i lično podići svoja dokumenta, a možemo vam ih na kućnu, adresufirme ili neku drugu lokaciju poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Cenu ove usluge će odrediti angažovana dostavna služba, u skladu sa svojim važećim cenovnikom, ona će ići na vaš račun i platićete je odvojeno od one koja se odnosi na usluge naših stručnjaka korišćene u konkretnoj situaciji.

Cene svih usluga koje stručnjaci Akademije Oxford mogu da vam ponude navedene su u cenovniku dostupnom na zvaničnom sajtu naše kompanije, a o tome se možete obavestiti i kod ovlašćenih službenika u našem predstavništvu. Cena prevoda se određuje na osnovu broja obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veće količine odobrava određeni popust. Jedna strana prevedenog teksta, shodno pravilima koje nameće opšteprihvaćeni prevodilački standard, obuhvata 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se odnosi na sve pisane materijale, pa tako i na zvanična dokumenta, uprkos činjenici da jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst navedene dužine.

Dodatne informacije o overi službenih materijala

Pored standardne overe za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa haškim Apostille pečatom, koja, na neki način, predstavlja legalizaciju višeg nivoa. Ova formalnost počela je da se primenjuje nakon što je stotinak država u Hagu 1961. godine potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Apostilirani materijali mogu se slobodno koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica.

Overa Apostille-om ni u jednom slučaju ne isključuje overu pečatom sudskog tumača, ali se ovaj postupak razlikuje od jednog do drugog dokumenta. Naime, ponekad se traži da se spisi prvo apostiliraju, pa tek onda prevedu na traženi jezik i overe pečatom ovlašćenog stručnog lica, a u drugim slučajevima prvo prevodioci i sudski tumači obavljaju svoj posao, pa se tek onda radi overa Apostille-om. Budući da Apostille pečat ima oblik štambilja u koji su, na odgovarajući način, uneti traženi podaci, ponekad je predviđeno da, pored sadržaja dokumenata, i sam sadržaj pečata bude prebačen na novi jezik. Uglavnom je dovoljno apostilirati samo prevod dokumenata, ali ima situacija kada se zahteva da Apostille pečat bude i na prevodu i na originalu. Valja napomenuti da nisu sva zvanična dokumenta predviđena za apostiliranje, te su od ove vrste overe uvek izuzete administrativne isprave direktno povezane sa nekim trgovinskim ili carinskim poslom, kao i isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, sa kojim se saglasila Vlada Kosova, Apostille overu na području Kosova i Metohije obavlja Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja funkcioniše pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za izdavanje Apostille-a može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice, koji će srodstvo dokazati važećom ličnom ispravom, ili, pak, osoba koju je stranka za ovaj posao lično ovlastila. Izdavanje Apostille-a vrši se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, a u slučajevima overavanja dokumenata potrebnih za lečenje u inostranstvu, ova overa može biti urađena za 24 sata i oslobođena je plaćanja svih taksi. Apostille potvrda važi 6 meseci od dana izdavanja.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa obradom zvaničnih materijala ili načinom rada naše stručne ekipe, slobodno nas kontaktirajte mejlom, telefonom ili dođite lično u poslovnicu. U slučaju potrebe, dobićete i besplatnu konsultaciju sa nekim našim ekspertom.


Kategorije prevoda za Klina

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Klinu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Klina

Spisak sudskih tumača za grad KlinaSudski tumači za grad KlinaSpisak sudskih tumača za grad Klina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Klina

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad KlinaSudski tumači za grad KlinaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Klina

Sudski tumači i prevodioci u Klini

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!