Sudski tumači i prevodioci Lajkovac

Lajkovac, naselje gradskog tipa, nalazi se u Zapadnoj Srbiji i pripada Kolubarskom upravnom okrugu. Lociran je u kotlini srednje Kolubare, na levoj obali ove reke, na 69 kilometara od Beograda i 27 kilometara od Valjeva. Lajkovac je jedna od bitnijih stanica na pruzi Beograd - Bar, a predstavlja i administrativno sedište istoimene opštine. Područje lajkovačke opštine graniči se sa Valjevom, Lazarevcom, Ubom, Ljigom i Mionicom, a čine ga naselja: Jabučje, Bajevac, Pepeljevac, Bogovađa, Pridvorica, Stepanje, Mali Borak, Donji Lajkovac, Markova Crkva, Vračević, Rubibreza, Ćelije, Ratkovac, Nepričava, Slovac, Strmovo, Skobalj, kao i selo i varoš Lajkovac.

Ovi krajevi prvi put dospevaju pod srpsku vlast krajem 13. veka, za vreme vladavine kralja Dragutina. Područje današnjeg Lajkovca zauzimaju Turci 1459. godine, a tada se celokupno ovdašnje stanovništvo seli preko Save i Dunava. U doba austrijske uprave ovi krajevi su bili slabo naseljeni.

Varošica Lajkovac nastala je, zapravo, 1908. Godine, prolaskom prvog voza, popularnog „Ćire“, koji je saobraćao prugom uskog koloseka od Obrenovca do Valjeva. Naselje se, zahvaljujući železnici, ubrzano razvijalo i postalo najveća stanica uzane pruge u Srbiji, mesto gde su se ukrštaki pravci prema Užicu, Čačku, Sarajevu, Višegradu, Dubrovniku, Aranđelovcu, Valjevu i Beogradu. U njemu su živeli železničari iz svih krajeva nekadašnje Jugoslavije. Tokom Prvog svetskog rata na ovom području vođena je čuvena Kolubarska bitka, a posmrtni ostaci srpskih vojnika sahranjeni su u spomen - kosturnici koja se nalazi pri crkvi u Ćelijama. Drugi svetski rat prošao je mnogo mirnije za stanovnike ovih krajeva, a nakon njegovog završetka formirana je opština Lajkovac od delova opština Ub, Mionica i Lazarevac.Prema podacima sa popisa iz 2011. godine u gradskom naselju Lajkovac živi više od 3 hiljade ljudi, dok cela opština broji preko 15 hiljada stanovnika. Najzastupljenija privredna grana je poljoprivreda, ali se puno žitelja bavi i poslovima u trgovini, zanatstvu, građevinarstvu, ugostiteljstvu i turizmu. Obrazovanje se odvija u dve osnovne škole - jednoj u Lajkovcu i jednoj u Jabučju, sa izdvojenim odeljenjima u ostalim naseljima opštine. U Lajkovcu se nalazi i Srednja škola „17. Septembar“, u okviru koje su zastupljeni elektrotehnički, ekonomski i mašinski odsek.

Najznačajniji istorijski spomenik na području Lajkovca je manastir Bogovađa, za koji se pretpostavlja da je podignut početkom 15. veka. U njemu su radili prepisivači knjiga, a manastirska škola se spominje od18. stoleća. Ovde se 1805. godine nalazilo i sedište Praviteljstvujušćeg Sovjeta naroda Srpskog, odnosno, prve srpske vlade. Posetiocima, takođe, može biti zanimljiva i železnička stanica u Lajkovcu, posle sarajevske, najveća u ondašnjoj Jugoslaviji.

Akademija Oxford je, u želji da dopre do što većeg broja klijenata, u mogućnosti da i žiteljima Lajkovca i okolnih mesta ponudi usluge svojih prevodilaca i sudskih tumača, koje se odnose na prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Osim toga, za sve zainteresovane stanovnike ovih krajeva, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u bilo kojoj gimnaziji, srednjoj ili višoj školi i na fakultetu, kao i obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima, kurseve stranih jezika, nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, ali i profesionalno osposobljavanje, odnosno, prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju za mnoge poslove za koje je potreban III ili IV stepen stručne spreme.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Lajkovac?

Obradom službenih materijala u prevodilačkom centru Akademije Oxford bave se vrhunski i prekaljeni stručnjaci koji su diplomirali na traženim smerovima Filoloških fakulteta i poseduju savršeno znanje leksike, gramatike, sintakse i ostalih aspekata jezika sa kojima rade. Mnogi od njih su i izvorni govornici svojih radnih jezika, što još više unapređuje kvalitet prevođenja. Pored vrhunskih znanja iz oblasti za koje su specijalizovani, prevodioci i sudski tumači Lajkovac perfektno poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju, budući da u opis njihovog posla ulazi i overavanje prevoda koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa. Iza njih je bogato iskustvo i dugogodišnja praksa u obradi zvanične dokumentacije, tako da svojim klijentima omogućuju da na istom mestu, uvek u dogovorenom roku i pod veoma povoljnim finansijskim uslovima, dobiju overeni prevod svojih dokumenata koji odmah mogu da koriste u pravnim, administrativnim i drugim poslovima.

Proces obrade zvanične dokumentacije se, grubo rečeno, može podeliti na postupak prevođenja i postupak overe. Međutim, ova dva segmenta se međusobno uslovljavaju i dopunjuju, te se tako ne mogu smatrati potpuno nezavisnim. Dakle, prebacivanje sardžaja na novi jezik obavlja se prema strogo utvrđenim pravilima koja podrazumevaju tačno i precizno prevođenje celokupnog osnovnog dokumenta, a posebno stručnih izraza i termina koji, praktično, predstavljaju osnovu zvaničnih materijala. Svi prevodioci i sudski tumači Lajkovac posao koji im je poveren obavljaju stručno i efikasno, u skladu sa normativima ciljanog jezika i njegovim duhom, uopšte. Novi dokument pišu specifičnim, takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u službenim materijalima. Urađen prevod prekontrolisaće prvo sami stručnjaci koji su na njemu radili, a zatim i lektori, te će tako zasigurno biti ispravljene i najsitnije greške i nepravilnosti.

Na tom mestu počinje proces overe. On se sastoji iz dve faze. U prvoj se obavlja detaljno upoređivanje prevedenog teksta sa njegovim originalom, koji se, takođe, u tu svrhu mora staviti na uvid našim stručnjacima. Naime, materijal na novom jeziku, ma koliko da je savršeno urađen, potpuno je bezvredan u očima zakona. Da bi postalo validan i upotrebljiv u pravnom prometu mora biti overen pečatom licenciranog sudskog tumača. Uslov za ovu potvrdu je da prevod u sadržaju, stručnim terminima koji su upotreljeni i stilu izrade apsolutno odgovara svom izvoru, te će, ukoliko se potvrdi poklapanje, prevodilac i sudski tumač Lajkovac na prevod staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem, a zatim ga i potpisati. Na taj način je postao zvanični garant da se materijal na novom jeziku može, sa jednakom zakonskom snagom, umesto svog originala koristiti u pravnom prometu, te da ga, u tom obliku, može prihvatiti svaka nadležna ustanova.

Koja sve dokumenta može da prevede i overi prevodilac i sudski tumač Lajkovac?

Jezički eksperti angažovani u našem prevodilačkom centru sposobni su da se suoče i sa najtežim poslovnim izazovima, te obrađuju i najzahtevnije službene materijale iz svih sfera privatnog i društvenog života.

Prevodioci i sudski tumači Lajkovac izdaju overen prevod lične karte, pasoša, vozačke dozvole, kao i izvoda iz matične knjige rođenih (krštenice), saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige venčanih (venčanog lista), te uverenja o državljanstvu, radne dozvole, izvoda iz matične knjige umrlih (umrlice) i mnogih drugih dokumenata koja se odnose samo na ličnost jedne osobe. U širem smislu u lične službene materijale spada i obrazovna i medicinska dokumentacija, kao i različite potvrde, saglasnosti, izjave i uverenja, koja se u različitim situacijama predaju nadležnim institucijama. Naime, svi koji žele da se školuju, usavršavaju ili zaposle u nekoj stranoj zemlji, moraju imati regularno overene prevode traženih dokumenata iz oblasti obrazovanja, te tako prevodilac i sudski tumač Lajkovac profesionalno obrađuje diplome i dodatke diplomama, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, ali i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga srodna dokumenta. Kako se mnogi ljudi danas odlučuju da koriste medicinske usluge u inostranstvu ili se leče uvoznim lekovima i preparatima, čest predmet rada naših stručnjaka su različita dokumenta iz oblasti medicine ili farmacije, poput, na primer, specifikacija farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristika proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima i mnogih drugih sličnih materijala. Ukoliko imate nameru da podnesete neki zahtev nadležnoj instituciji ili tražite ostvarenje određenih ličnih prava, morate imati overene prevode odgovarajućih potvrda, saglasnosti, uverenja ili izjava, a sve to mogu da vam obezbede prevodioci i sudski tumači Lajkovac. Tako oni rade sa uvek traženom potvrdom o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće sklopiti brak u nekoj stranoj zemlji, ali i sa potvrdom o redovnom zaposlenju, uverenjem o nekažnjavanju, potvrdom o stanju na tekućem računu u banci, zatim sa nasledničkom i mnogim drugim zvaničnim izjavama pojedinaca, te sa potvrdom o neosuđivanosti, o redovnim primanjima, sa saglasnošću o zastupanju, potvrdom o mestu boravka i mnogim drugim spisima ovakvog tipa.

U našem prevodilačkom centru profesionalno se obrađuje i obimna i često vrlo komplikovana poslovna dokumentacija, te tako prevodilac i sudski tumač Lajkovac prevodi i overava rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, bilanse uspeha, ulazne i izlazne fakture, godišnje izveštaje, a uz to i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a), različite poslovne odluke, finansijske izveštaje, kao i poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse stanja, osnivački akt preduzeća, potvrde o kvalitetu proizvoda i revozorske izveštaje. Kod nas možete dobiti overene prevode kupoprodajnih ugovora, ugovora o saradnju, o prodaji roba i usluga i drugih vrsta biznis sporazuma. Budući da se u savremenom poslovanju često praktikuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, radimo i sa celokupnom dokumentacijom koja je u tu svrhu potrebna. Tu spadaju opšti uslovi, uputstva za ponuđače, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Svi koji se bave nekim poslovima u domenu građevine, nauke ili tehnike imaju potrebu za overenim prevodima stručnih pisanih materijala, te tako prevodilac i sudski tumač Lajkovac prevodi i overava naučne i tehničke patente, građevinske projekte i propratnu građevinsku dokumentaciju, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i mnoga druga dokumenta iz ovih oblasti.

Pored presude o razvodu braka, prevodioci i sudski tumači Lajkovac obrađuju i druge sudske presude, odluke i rešenja, kao i ostala dokumenta potrebna za obavljanje pravnih i sudskih poslova koji prevazilaze granice jedne države. To su, između ostalog, razni tipovi pravno zasnovanih sporazuma, kao što su, recimo, ugovori o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i slični, te brojni izveštaji, pravilnici, punomoćja, ovlašćenja, licence, sertifikati, dozvole za boravak, zahtevi za dobijanje vize i ostala pravna akta. Predstavljamo jednu od retkih institucija u kojoj možete dobiti kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford se posebno vodi računa o bezbednosti službenih materijala koji nam se dostavljaju na obradu, te ćemo u svakoj situaciji učiniti sve što je potrebno da ih zaštitimo od svake potencijalne zloupotrebe. Takođe ćemo veoma uvažavati vašu privatnost i obezbediti vam potrebnu sigurnost i diskreciju. Podaci iz vaših dokumenata biće tretirani kao poslovna tajna, a posao koji je potrebno da obavimo biće urađen na najvišem nivou kvaliteta. Svemu ovome ide u prilog i činjenica da su svi prevodioci i sudski tumači Lajkovac, pre stupanja na odgovornu dužnost koja im je poverena, položili predviđenu profesionalnu zakletvu i tako se zvanično obavezali na rad u skladu sa važećim propisima i zakonima, kao i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga.

U okviru kojih jezika rade prevodioci i sudski tumači Lajkovac?

U našem prevodilačkom centru možete dobiti prevode svih vrsta dokumenata u okviru više od 40 svetskih jezika, među kojima je, naravno, i srpski. Veoma često se traži prebacivanje sadržaja službenih materijala sa ili na popularni ruski, engleski, nemački i francuski, kao i u domenu portugalskog, španskog, italijanskog, grčkog, turskog ili arapskog. Usled teritorijalne bliskosti, redovno se rade i prevodi koji na jednoj strani obuhvataju neki od jezika naših suseda, poput mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, makedonskog, hrvatskog i bosanskog. Prevodilac i sudski tumač Lajkovac kvalifikovan je i za rad sa slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, poljskim, češkim, slovačkim, kao i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi - finskim, švedskim, norveškim i danskim. Možemo da ponudimo i prebacivanje materijala u okviru kineskog, japanskog, ali i latinskog jezika, koji se, istina, već vekovima nigde ne govori, ali je i u naše vreme zastupljen u medicinskoj, farmaceutskoj, veterinarskoj i pravnoj dokumentaciji. Usluge prevoda i overe dokumenata možemo da ponudimo i klijentima sa specifičnim potrebama usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, budući da u svojoj profesionalnoj ekipi imamo i vrhunskog poznavaoca znakovnog jezika. Takođe, budući da su zaista retki na našim prostorima, posebno smo ponosni na činjenicu da u svojim redovima imamo i prevodioce i sudske tumače za pakistanski, persijski, estonski, romski, korejski i hebrejski, te svojim klijentima sa zadovoljstvom možemo da ponudimo i prevodilačke usluge koje se tiču ovih jezika.

Sasvim je očekivano da najčešće radimo prevode sa srpskog na neki drugi jezik ili u obrnutom smsru, sa nekog stranog jezika na srpski. Međutim, prevodilac i sudski tumač Lajkovac je toliko stručan i opšte obrazovan, sa širokim interesovanjima i brojnim afinitetima, da može svojim klijentima da omogući i prebacivanje sadržaja sa jednog na drugi strani jezik. On će to uraditi direktno, u jednom potezu, a ne na način koji se uglavnom praktikuje u ostalim prevodilačkim centrima - prvo sa izvornog jezika na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Ovakvim načinom rada postiže da posao koji mu je poveren završava za kraće vreme, ali i po nižoj ceni, budući da na njegovoj realizaciji ne radi više stručnjaka različitih specijalnosti.

Prevodilac i sudski tumač Lajkovac veoma poštuje potrebe svojih klijenata, ali i njihovo vreme, te nastoji da svaki posao koji mu je poveren završi u što kraćem roku. No, prihvatiće da uradi i takozvani „hitan prevod“ ukoliko su korisniku overeni prevodi potrebni i pre ponuđenog termina. Tada će sam klijent odrediti vreme za završetak posla, a naši stručnjaci će učiniti sve da ispune ono što se od njih očekuje. U svakom slučaju, uprkos otežanim uslovima, prevod će uraditi maksimalno profesionalno i korektno, kao, uostalom, i u svakoj drugoj situaciji. Ono što će se, međutim, razlikovati od uobičajenih okolnosti jeste cena ove prevodilačke usluge koja će biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost“. Ona se formira na osnovu broja prevedenih strana, kao i u zavisnosti od dužine roka koji je klijent odredio za kompletiranje obrade.

Šta još za vas može da uradi prevodilac i sudski tumač Lajkovac?

Puna obrada službenih materijala, koja podrazumeva prevod na traženi jezik i overu pečatom licenciranog stručnjaka, je najpovoljnija i u finansijskom smislu najisplativija za klijente, te uglavnom i dobijamo zahteve za ovakvom vrstom usluge. No, ponekad se od nas traži da samo sprovedeno proces overe dokumenata koja su već na novi jezik prebačena na nekom drugom mestu, a ne u prevodilačkom centru Akademije Oxford. Kako uvek nastojimo da izađemo u susret zahtevima svojih stranaka, prihvatićemo da obavimo i ovaj posao, ali ćemo, pre toga, morati da izvršimo temeljnu kontrolu prevoda koji ste doneli, upoređujući ga sa njegovim originalom. Da se ne bismo pogrešno razumeli, to ne radimo zato što potcenjujemo kvalitet rada nekog našeg kolege, već je to zakonom određeni postupak koji moramo uvek da poštujemo. Dakle, ako se utvrdi da se vaš prevod u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade potpuno poklapa sa tekstom izvornika, prevodilac i sudski tumač Lajkovac će ga overiti svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom. Nakon toga, on je spreman za upotrebu u pravnom prometu, budući da je, u očima zakona, potpuno isto što i ma koji drugi original.

Ako se, pak, dogodi da prevod koji imate nije veran originalu ili su u njemu primećene neke druge nepravilnosti, neće moći da bude regularno overen. No, ne brinite! Nećete morati da gubite vreme i novac na ponovno prebacivanje sadržaja na ciljani jezik, jer su tu naši visoko stručni i iskusni lektori i korektori, koji će vam u ovoj situaciji pomoći. Oni će, naime, uraditi redakturu kompletnog spornog teksta, tako što će, pre svega, detaljno pregledati i prevod i original, sasvim izjednačiti njihove sadržaje, proveriti prevod stručnih izraza i termina, izdvojiti i ispraviti eventualne stilske, slovne, pravopisne i gramatičke greške i u svakom smislu unaprediti kvalitet prevedenog dokumenta. Nakon toga, dobićete materijal na jeziku koji ste želeli, urađen sasvim u skladu sa strogim pravilima obrade zvaničnih spisa, kome ni prevodilac i sudski tumač Lajkovac neće moći da uputi nikakvu zamerku.

Dostava i preuzimanje dokumenata koja treba da se prevedu i overe

Ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu vaših službenih materijala, moraćete da ispunite samo jedan uslov za uspešnu saradnju, a to je da nam na odgovarajuće načine dostavite na uvid originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije, koje ste prethodno overili u nadležnoj službi. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru ili ih, ako vam tako više odgovara, poslati na našu adresu preporučeno preko Pošte Srbije ili neke kurirske službe koja vrši dostave na području vašeg mesta. Dokumenta koja treba da se obrade možete skenirati i poslati na naš mejl jedino u slučaju da želite da vam uradimo „hitan prevod“, jer tada ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena, a ovo je, svakako, najbrži način dostave. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, što pre budete mogli, donesete ili na neki od pomenutih načina pošaljete i originale, jer bez njih prevodilac i sudski tumač Lajkovac neće moći da završi obradu.

Poželjno je i da nam na početku saradnje napomenete kako bi vam odgovaralo da preuzmete obrađena dokumenta i njihove originale kada prevodioci i sudski tumači Lajkovac završe svoj posao. Nudimo vam mogućnost da ih lično podignete u našoj filijali ili da vam ih na adresu koju navedete pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koja je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Opisana usluga se tretira kao dodatna u odnosu na one koje su vam pružili stručnjaci našeg prevodilačkog centra, te ćete je i platiti nezavisno od prevoda, overe i drugih poslova koje su za vas obavili prevodioci i sudski tumači Lajkovac. Visinu troškova odrediće angažovana dostavna služba, a izmirićete ih, najverovatnije, prilikom preuzimanja dokumenata.

Cenovnik svih usluga koje možemo da vam ponudimo nalazi se na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a ovu vrstu informacija vam mogu pružiti i ovlašćeni službenici u našem predstavništvu. Cena prevoda se određuje prema broju obrađenih strana, a uobičajeno je da se na veće količine materijala odobrava odgovarajući popust. Dužina jedne strane prevoda određena je prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo, i iznosi 1800 slovnih mesta, u šta su ubrojani i razmaci između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod prevoda svih pisanih materijala, pa i kod zvanične dokumentacije, iako jedna strana, u njihovom slučaju, obično sadrži znatno kraći tekst.

Šta je to Apostille overa?

Overa dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu takozvanim Apostille pečatom uvedena je 1961. godine, kada je stotinak država, među kojima je bila i naša tadašnja, potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Odredbe ovog dokumenta predviđaju da se apostilirana dokumenta mogu koristiti u pravnim sistemima svih država potpisnica i ne zahtevaju dalje overe ni provere.

Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu za koju je zadužen licencirani sudski tumač, ali ima brojne specifičnosti. Pre svega, ona nije predviđena za sva dokumenta, te se, na primer, nikada ne sprovodi kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika, kao ni kod administrativnih isprava direktno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao. Takođe, apostiliranje se ne sprovodi na isti način kod svih dokumenata. Negde se, recimo, Apostille-om overava samo prevod, a negde se traži da pečat bude i na prevodu i na originalu. Osim toga, ima situacija kada je potrebno na ciljani jezik prevesti i sadržaj samog pečata. Apostille je, naime, urađen u obliku štambilja i u njega se, na propisan način, unose potrebni podaci.

U našoj zemlji apostiliranje obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, te tako prevodioci i sudski tumači Lajkovac nemaju profesionalnu obavezu da budu upoznati sa svim detaljima ovog postupka. Stoga će vam oni dati samo osnovne smernice i uputiti vas na odgovarajuću pravosudnu instituciju u vašem mestu, gde ćete moći o svemu da se raspitate.

Ako je za vaš konkretni dokument potrebna overa Apostille-om, nadležnom sudu podnosite odgovarajući zahtev i predajete fotokopiju svoje lične karte, original spisa koji overavate, kao i njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu.

Gde i kako doći do informacija o Apostille overi?

Sve što vas zanima o postupku apostiliranja dokumenata možete pitati nadležnog službenika u Osnovnom sudu u Ubu, budući da ova pravosudna institucija pokriva teritorije opština Lajkovac i Ub. Sud se nalazi u Ulici 3. Oktobra 4, a broj telefona je 014-411-315.


Kategorije prevoda za Lajkovac

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Lajkovac


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Lajkovac

Spisak sudskih tumača za grad LajkovacSudski tumači za grad LajkovacSpisak sudskih tumača za grad Lajkovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Lajkovac

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad LajkovacSudski tumači za grad LajkovacCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Lajkovac

Sudski tumači i prevodioci u Lajkovcu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!