Sudski tumač Lipljan

Gradsko naselje Lipljan locirano je u centralnom delu Kosova i Metohije i pripada Kosovskom upravnom okrugu. Mesto se nalazi 16 kilometara južno od Prištine, na ušću Janjevske reke u Sitnicu i ima vrlo povoljan geografski i saobraćajni položaj, s obzirom na to da povezuje glavni grad pokrajine sa Prizrenom i Skopljem. Lipljan predstavlja i administrativni centar istoimene opštine u čiji sastav, osim ovog gradskog naselja, ulazi i 62 sela.

Naselje se razvilo oko antičke Ulpijane, rimskog i ranovizantijskog grada u provinciji Gornjoj Meziji, koji je zauzimao prostor između današnjih teritorija Prištine, Gračanice i Lipljana. Mesto je bilo smešteno na putu koji je povezivao Niš i Skoplje, a kasnije ga je vizantijski car Justinijan I obnovio i nazvao Iustiana Secunda, za razliku od naselja Iustiana Prima, koje se nalazilo nedaleko od današnjeg Lebana. O ovom periodu u razvoju naselja svedoči i Crkva Bogorodičinog Vavedenja u Lipljanu, koja je izgrađena na temeljima crkve iz Justinijanovog vremena. Tokom razvoja Raške u 12. veku, Lipljan je imao značajnu ulogu, kao glavno vizantijsko utvrđenje, nasuprot srpskom Zvečanu, a jedno izvesno vreme u njmu je bilo i sedište Episkopije. Razvoj i napredak mesta počeo je da se smanjuje u drugoj polovini 14. veka, kada se na račun njegovih teritorija šire naselja Priština, Janjevo i Novo Brdo, a usled pustošenja i najezdi turskih osvajača, gotovo je potpuno propalo. Do obnove grada dolazi sa puštanjem u rad železničke pruge Kraljevo - Skoplje, kao i ostalih magistralnih pravaca koji su se ovde ukrštali.

Danas u samom Lipljanu živi skoro 7 hiljada ljudi, a, prema procenama UNHCR-a, celo područje opštine ima oko 76 hiljada žitelja. Većinsko stanovništvo čine Albanci, a u manjem procentu ima i Aškalija, Srba, Roma, Turaka, Bošnjaka, Goranaca, Egipćana i ostalih. Do rata na Kosovu u Lipljanu je živelo oko 6 hiljada Srba, a danas ih je ostalo oko hiljadu i oni mahom stanuju u ulici oko pravoslavne crkve. Privreda opštine Lipljan je uglavnom zasnovana na poljoprivrednoj proizvodnji i trgovinskim preduzećima. Registrovano je više od hiljadu privatnih firmi, ali ne postoje pouzdani podaci o broju zaposlenih u privatnom sektoru. Ipak, ekonomske prilike u ovom kraju su vrlo teške i nepovoljne, a broj nezaposlenog stanovništva je veoma visok. Na području opštine Lipljan radi 24 osnovne i 3 srednje škole. Postoji i jedna osnovna škola u kojoj se nastava izvodi na srpskom jeziku, Osnovna škola „Braća Aleksić“, koja ima i isturena odeljenja u 4 okolna sela.Na području opštine nalazi se 29 đžamija i još 3 su u izgradnji, a većina ovih verskih objekata renovirana je nakon ratnih sukoba na Kosovu. Tu su i 4 pravoslavne crkva, po jedna u Lipljanu i Rabovcu, dok su crkve u Krajištu i Slovinju teško oštećene i nisu u upotrebi. U samom gradu nalazi se crkva Bogorodičinog Vavedenja i oko nje je uspostavljena posebna zaštitna zona. Podignuta je najverovatnije u drugoj ili trećoj deceniji 14. veka i predstavlja nepokretno kulturno dobro i spomenik kulture od izuzetnog značaja. Neposredno pored ove crkve je 1934. godine izgrađena nova, posvećena Svetim mučenicima Floru i Lavru.

Još jedno nepokretno kulturno dobro i spomenik kulture na području opštine Lipljan nalazi se u selu Slovinje. To su ruševine crkve Svetog Jovana sa starim grobljem. Ovaj objekat je podignut u periodu između 14. i 16. veka, a srušili su ga Albanci da bi od tog materijala sagradili đžamiju.

Želeći da svoje usluge učini dostupnim što širem krugu korisnika, Akademija Oxford može i žiteljima Lipljana i okolnih naselja da ponudi prevod i overu svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ali i kurseve stranih jezika nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate, obuku za rad na računarima, profesionalno osposobljavanje, preciznije, dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, ali i pripremu za polaganje prijemnih ispita u svim srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

Koje sve usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Lipljan?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti usluge prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata na neki od preko 40 jezika za koje naši stručnjaci imaju potrebne kvalifikacije. Osim uobičajenih prevoda koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, radimo i one koji uključuju najtraženije i svuda zastupljene jezike, kao što su engleski, nemački, ruski, francuski, ali i španski, portugalski, grčki, italijanski, arapski i turski. Prevodioci i sudski tumači Lipljan rade i sa slovačkim, češkim, poljskim, holandskim i ukrajinskim jezikom, kao i sa jezicima koji pripadaju skandinavskoj grupi, odnosno, sa švedskim, danskim, finskim i norveškim. Na našim prostorima vrlo često se traže prevodi sa ili na jezike koji se govore u zemljama koje nas okružuju, kao što su albanski, makedonski, mađarski, rumunski, bugarski, hrvatski ili bosanski jezik. Klijentima možemo da ponudimo i prevode u domenu slovenačkog, japanskog, kineskog, ali i latinskog jezika, koji je i danas, iako se već vekovima nigde ne govori, zastupljen u službenim pisanim materijalima iz domena medicine, veterine, farmacije i pravnih nauka. Kod nas možete sadržaje svojih zvaničnih dokumenata prebaciti i na estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski ili persijski, ali i sa ovih na neki drugi jezik koji vam je potreban, a ovo je usluga koju ćete teško pronaći u ostalim prevodilačkim centrima, budući da su prevodioci i sudski tumači za ove jezike vrlo retki na našim prostorima. Želeći da izađemo u susret klijentima koji imaju specifične potrebe usled smanjenih govornih sposobnosti i slušnih poteškoća, u svoju profesionalnu ekipu uvrstili smo i vrhunske poznavaoce znakovnog jezika.

Kako je dobro poznato da Akademija Oxford nastoji da u svoje poslovanje uvrsti sve novitete sa svetske prevodilačke scene i da u svakoj situaciji zadovolji zahteve svojih klijenata, u mogućnosti smo da vam ponudimo i uslugu direktnog prevođenje sa jednog na drugi strani jezik. To, naime, znači da ćemo materijal izvorno sačinjen na nekom jeziku koji nije srpski odmah i u jednom potezu moći da prebacimo na traženi strani jezik, s obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači Lipljan izuzetno stručniji i opšte obrazovani, umešni u prevođenju, iskusni i profesionalni i da imaju izuzetno širok dijapazon različitih interesovanja i afiniteta. Da bismo naglasili prednosti koje ovaj metod rada omogućava, reći ćemo da se isti posao u ostalim prevodilačkim centrima obavlja postupno, u skladu sa principom “korak po korak”, odnosno da se sadržaji službenih materijala prvo sa izvornog stranog jezika prebacuju na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Jasno je, dakle, da ćete u našim prevodilačkom centru lakše, brže i svakako jeftinije doći do željenog oblika svojih dokumenata, imajući u vidu činjenicu da kod nas nije neophodno u tu svrhu angažovati dva stručnjaka različitih profila.

Svaki posao koji im se poveri prevodioci i sudski tumači Lipljan nastoje da završe u što kraćem roku, ali će prihvatiti da urade i takozvani “hitan prevod” dokumenata koji se završava za još kraće vreme od uobičajenog i kada sama stranka dobja mogućnost da odredi termin koji joj najviše odgovara za kompletiranje obrade. Uprkos radu pod pritiskom i u komplikovanijim uslovima od regularnih, naši stručnjaci će i u ovakvoj situaciji zadržati uobičajeni kvalitet prevođenja, a jedino što će se razlikovati u odnosu na redovne okolnosti jeste cena opisane prevodilačke usluge koja će biti uvećana za iznos takozvanog “dodatka za hitnost”, čija se visina određuje shodno broju prevedenih strana, ali i dužini roka koji je klijent postavio za završetak celog posla.

Iako tvrdimo da su prevodi koje urade naši stručnjaci jedni od najkvalitetnijih, ako ne i najkvalitetniji na ovim prostorima, prihvatićemo vašu odluku da za ovaj posao angažujete neke druge kolege koji nisu članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford. Ukoliko u toj situaciji od nas zatražite da legalizujemo prevod, moraćemo da sprovedemo zakonom definisanu proceduru, što, inače, radimo i u slučaju kada overavamo prevod uređen u našem centru. To zapravo znači da ćemo materijal koji donesete morati da detaljno uporedimo sa njegovim originalnom, koji nam iz tog razloga takođe morate dostaviti na uvid. Da ne bi bilo nesporazuma, opisani postupak ne sprovodimo zato što nemamo poverenja u kvalitet prevoda koje nisu uradili prevodioci i sudski tumači Lipljan, već je to jednostavno provera koju smo obavezni da u svakoj situaciji vršimo kako bismo utvrdili da li je prevedeni materijal u sadržaju, stilu i upotrebljenim stručnim izrazima i terminima potpuno odgovara tekstu izvornika, jer je to uslov koji mora biti ispunjen kako bi se prevod legalizovao. Ako vaš materijal odgovara pomenutim karakteristikama, prevodilac i sudski tumač Lipljan ga overava svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom, te na taj način daje garanciju da je dokument prekontrolisalo i odobrilo stručno lice i da ga, u tom obliku, može prihvatiti bilo koja od nadležnih institucija jednog sistema.

Ponekad se, međutim, ispostavi da prevod koji ste doneli nije urađen kako treba, to jest, da u nekim pojedinostima odudara od svog originala ili da u njemu postoje neki drugi greške i nepravilnosti. U tom slučaju, takođe možemo da vam pomognemo. Naravno da nećemo predložiti da naši stručnjaci ponovo prevode vaš dokumenti, budući da bi to bilo nepotrebno gubljenje novca i vremena, već ćemo ga umesto toga prepustiti našim lektorima i korektorima koji će za tili čas uraditi redakturu spornog teksta. Najpre će detaljno pregledati i prevod i original, u svim segmentima izjednačiti ova dva materijala, prekontrolisati i, u slučaju da je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina i ispraviti eventualne slovne, gramatičke, stilske i pravopisne greške. Na taj način ćete za mnogo kraće vreme i za manje novca doći do korektnog prevoda svog dokumenta koji će bez ikakvih smetnji moći da bude overen i uključen u zvanični pravni saobraćaj.

Koja sve dokumenta može da obradi prevodilac i sudski tumač Lipljan?

Stručnjaci koji se u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford bave obradom vaših zvaničnih dokumenata i javnih isprava stekli su sve kvalifikacije koje su potrebne za ovaj odgovorni posao. Osim diplome traženih smerova Filoloških fakulteta, oni poseduju licencu za rad koju su odobrili nadležni državni organi. Mnogi od njih su izvorni govornici jezika u okviru kojih deluju, što kvalitet prevođenja podiže na još veći nivo. Prevodioci i sudski tumači Lipljan su izuzetno dobri poznavaoci svih segmenata jezika sa kojima rade, odnosno gramatike, leksike, pravopisa i sličnog i tokom prevođenja se striktno pridržavaju ovih normativa. Novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom koji je karakterističan za službene materijale i prilagođavaju ga duhu jezika na koji prebacuju sadržaje. Budući da se bave i legalizacijom dokumenata koja će postati deo zvaničnog pravnog prometa, savršeno dobro poznaju i sve aktuelne zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju zastupljenu u materijalima koje obrađuju. Iza ovih vrhunskih stručnjaka su godine profesionalnog iskustva i veliki broj zadovoljnih klijenata, tako da zaista predstavljaju pravi izbor kada je u pitanju rad sa zvaničnom dokumentacijom, imajući u vidu da su u mogućnosti da svojim klijentima ponude da na istom mestu, u razumno kratkom roku i po veoma povoljnoj ceni dođu do overenih prevoda svojih dokumenata koje će odmah nakon toga moći da koriste u pravnim, administrativnim i ostalim poslovima koje treba da obave.

Zahvaljujući svojim visokim stručnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju, kao izuzetnoj prevodilačkoj veštini, prevodilac i sudski tumač Lipljan može, na vaš zahtev, da obradi bilo koju vrstu službenih materijala, ma koliko kompleksni bili dotični sadržaji.

Vrlo često se, recimo, traži prevod i overa dokumenata koja su potrebna za vođenje poslova na nivou više država, te tako u našem prevodilačkom centru možete dobiti punu obradu rešenja o osnivanju privrednog lica, različitih poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, u prodaji roba i usluga i slični, zatim ulaznih i izlaznih faktura, statuta preduzeća i bilansa uspeha. Prevodilac i sudski tumač Lipljan kvalifikovan je i za obradu revizorskih izveštaja, izvoda iz Agencije za privredne registre (APR-a), različitih poslovnih odluka, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), finansijskih izveštaja, kao i potvrda o kvalitetu proizvoda, osnivačkog akta preduzeća, bilansa stanja, godišnjih izveštaja i ostalih srodnih pisanih materijala. Budući da se u modernom biznisu vrlo često organizuju međunarodna javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, javlja se i potreba za prevodom i overom dokumentacije potrebne za učešće u nekom od ovih postupaka, te tako prevodilac i sudski tumač Lipljan profesionalno obrađuje obrasce, predmere, opšte uslove, uputstva za ponuđače i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

Osim tehničke, građevinske i naučne dokumentacije u koju, između ostalog, spadaju uputstva za rukovanje, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, naučni i tehnički patenti, deklaracije proizvoda i građevinski projekti sa propratnom građevinskom i tehničkom dokumentacijom, prevodilac i sudski tumač Lipljan prevodi i overava i sva dokumenta koja klijentima mogu biti potrebna radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili tretmana uvoznim lekovima i preparatima. Ovde se, recimo, misli na lekarske nalaze, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima i mnoge druge materijale iz oblasti farmacije i medicine.

Ukoliko želite da se školujete, usavršavati ili zaposlite u inostranstvu biće vam potrebni overeni prevodi diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih dokumenata kojima ćete dokazati nivo svog obrazovanja ili potvrditi način rada u obrazovnim institucijama koje ste pohađali. Sve to, naravno, za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Lipljan.

Iz oblasti ličnih dokumenata u prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti overeni prevod lične karte, pasoša, izvoda iz matične knjige rođenih (krštenice), vozačke dozvole, uverenja o državljanstvu, izvoda iz matične knjige venčanih (venčanog lista), te saobraćajne dozvole, potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige umrlih (umrlice), radne dozvole, ali i različitih vrsta potvrda i uverenja koje ćete u mnogim situacijama morati da predate nadležnim službama radi ostvarivanja nekih ličnih prava ili podnošenja zahteva. Tu, na primer, spada potvrda o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrda o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, zatim ona o mestu boravka kao i, naročito često tražena, potvrda o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće stupiti u bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

U oblast rada naših stručnjaka spadaju i dokumenta koja se koriste u međunarodnim pravnim poslovima i sudskim procesima. Ovde, pored različitih vrsta sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, spadaju i sva ostala pravna akta, koja obuhvataju saglasnost o zastupanju, dozvole za boravak, zahteve za dobijanje vize, ali i različite vrste zvaničnih izjava pojedinaca, licence, sertifikate, pravilnike, izveštaje, ovlašćenja i punomoćja i raznovrsne pravno zasnovane sporazume, poput, na primer, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Prevodilac i sudski tumač Lipljan, na vaš zahtev, može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford iznad svega se vodi računa o bezbednosti vaših dokumenata, te možete biti sigurni da će svi materijali koje nam dostavljate na obradu biti apsolutno zaštićeni od bilo kakve potencijalne zloupotrebe, a da će podaci koji se u njima nalaze biti tretirani kao najveća poslovna tajna. Tome u prilog ide i podatak da su svi prevodioci i sudski tumači Lipljan, pre imenovanja na dužnost koju vrše, položili predviđenu profesionalnu zakletvu pred nadležnim državnim organima i prošli odgovarajuće provere podobnost. Na taj način su se i zvanično obavezali da će u poslu postupati u skladu sa važećim zakonima i propisima i na adekvatan način se odnositi prema svojim klijentima i dokumentima koja im se poveravaju. Dakle, vaša privatnost će biti i bezuslovno poštovana, a vi ćete, ukoliko se odlučite da nas angažujete, osim kvalitetne obrade dokumentacije, dobiti i bezuslovnu diskreciju i svu sigurnost koja nam je potrebna.

Kako funkcioniše prevodilac i sudski tumač Lipljan?

Proces obrade službenih materijala se, grubo rečeno, može podeliti na postupak prevođenja i postupak legalizacije. Ova dva segmenta, međutim, se i te kako međusobno prožimaju i dopunjuju, jer bez kvalitetnog prebacivanje sadržaja na novi jezik ne može biti sproveden postupak overe i, obrnuto, prevedeni dokument, ma koliko kvalitetan bio, nema nikakvu pravnu važnost ukoliko nije regularno overen. Dakle, prevođenje službene dokumentacije nije nimalo lak posao, s obzirom na to da se očekuje da kompletan sadržaj osnovnog dokumenta bude tačno izražen na novom jeziku, a posebna pažnja treba da se pokloni prevodu stručnih izraza i termina koji moraju biti jasni i nedvosmisleni, jer od njihovog značenja zavisi i smisao samog službenog materijala. Prevodilac i sudski tumač Lipljan prevod izrađuje u skladu sa gramatičkim, pravopisnim i svim ostalim pravilima jezika u okviru kojeg radi i prilagođava ga njegovom duhu uopšte. Novi dokument piše administrativnim stilom koji je karakterističan za zvanične spise. Urađen prevod prolazi dvostruku kontrolu - prvu će da urade sami njegovi autori, a drugu lektori i korektori, iskusni jezički stručnjaci, koji će uočiti i korigovati čak i greške koje su pri prvom pregledu eventualno promakle. Ovako sređen i doteran prevod ulazi u postupak overe kada će biti temeljno upoređen sa originalnim dokumentom, kako bi se utvrdilo da li se ova dva materijala u sadržaju, korišćenim terminima i stilu potpuno poklapaju, budući da je to uslov za sprovođenje legalizacije. Ukoliko je to sve zaista tako, prevodilac i sudski tumač Lipljan overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj I potpisati ga. Tim činom ga, zapravo, svrstava u pravno validne materijale koji mogu da zauzmu mesto originala u međunarodnom pravnom saobraćaju.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Dokumenta koja želite da prevodioci i sudski tumači Lipljan za vas privedu i overe možete lično doneti u našu poslovnicu I predati ih ovlašćenom koordinatoru ili ih na našu adresu poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe koju odaberete. Nemojte zaboraviti da nam neizostavno dostavite i originalna dokumenta ili, u krajnjoj liniji, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj službi, jer bez toga kompletna obrada neće moći da se sprovede. Jedino u slučaju da vam je potreban “hitan prevod”, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, s obzirom na to da je ovo zaista najbrži način dostave, a u opisanoj situaciji ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena, kako bismo ostvarili sve ono što od nas tražite. Međutim, i tada ćete biti u obavezi da nam naknadno, uvažavajući rokove koje ste sami odredili za završetak posla, donesite ili, na neki od gore pomenutih načina, pošaljete i originale, kako bi prevodioci i sudski tumači Lipljan mogli da ih u postupku legalizacije uporede sa prevodima.

Potpuno određena dokumenta spajaju se sa originalima i vraćajuvam se, te ih možete lično preuzeti u našem predstavništvu ili u posebnom zahtevu navesti adresu na koju želite da vam ih pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe koje je naš dugogodišnji saradnik na ovom polju. Napominjemo da se usluga dostave dokumenata naplaćuje nezavisno od troškova koji se tiču prevoda, overe, redakture i ostalih poslova koje su za vas u konkretnoj situaciji obavili prevodioci i sudski tumači Lipljan. Cena dostave obračunava se prema važećem cenovniku angažovane službe i platićete je najverovatnije prilikom preuzimanje dokumenata, kuriru na ruke.

Cene svih usluga koje možemo da vam ponudimo navedene su u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije tog tipa možete potražiti i od koordinatora u našoj filijali. Cena prevoda se, inače, formira na osnovu broja obrađenih strana, a prevodioci i sudski tumači Lipljan pridržavaju se standarda svoje profesije po kome se na jednoj odštampanoj strani prevoda nalazi tekst od 1800 slovnih mesta, za sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo se primenjuje kod svih tipova pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih dokumenata, iako se na jednoj njihovoj strani obično nalazi znatno kraći tekst.

Šta je to Apostille overa?

Osim overe koju vrši ovlašćeni sudski tumač, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom koja se sprovodi na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država. Postupak apostiliranja ima brojne specifičnosti koje se, pre svega, ogledaju u tome da on nije predviđen za sve tipove zvaničnih dokumenata, pa se tako, na primer, nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Osim toga, overa Apostille pečatom se ne vrši na isti način kod svih vrsta službenih materijala, pa je tako kod nekih potrebno prvo uraditi prevod i overu pečatom licenciranog stručnjaka, a tek onda apostiliranje, a u drugim slučajevima ceo postupak može biti obrnut. Vrlo često se dešava da se traži da i sam sadržaj pečata bude prebačen na ciljani jezik, budući da je Apostille izrađen u obliku štambilja i da su u njega, na tačno određen način, uneti traženi podaci. Najčešće je dovoljno Apostille-om overiti samo prevod dokumenta, međutim ponegde se zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koji je usvojila Vlada Kosova, na području Kosova i Metohije apostiliranje dokumenata koji će se koristiti u inostranstvu vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), koja deluje pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za apostiliranje dokumenata može da podnese stranka lično, neko od članova njene porodice koji će srodstvo morati da dokaže važećom ličnom ispravom ili neko lice koje je stranka za ovaj konkretni posao lično ovlastila. Izdavanje Apostille pecata obavlja se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva, osim u slučaju kada se na ovaj način overavaju dokumenta potrebna za lečenje van zemlje. Tada se ovaj proces obavlja znatno brže, tačnije, završava se u roku od 24 sata i oslobođen je plaćanja svih taksi. Valja napomenuti da Apostille pečat važi samo 6 meseci od dana izdavanja.

Molimo vas da nam se na neki način obratite ukoliko postoji bilo šta što biste želeli da pitate a tiče se procesa obrade službenih materijala ili našeg načina rada. Nastojaćemo da vam pružimo što podrobnija objašnjenja, a ukoliko i to bude bilo potrebno, dobićete besplatan termin za konsultaciju sa nekim od naših stručnjaka.


Kategorije prevoda za Lipljan

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Lipljane


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Lipljan

Spisak sudskih tumača za grad LipljanSudski tumači za grad LipljanSpisak sudskih tumača za grad Lipljan

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Lipljan

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad LipljanSudski tumači za grad LipljanCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Lipljan

Sudski tumači i prevodioci u Lipljanu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!