Sudski tumač Petlovo Brdo

Petlovo Brdo je novo naselje u južnom, šumadijskom delu Beograda, koje administrativno pripada opštini Rakovica. Izgrađeno je na 205 metara visokom brdu, po kojem naselje nosi ime, pored Ibarske magistrale, kojom se brzo stiže u 15 kilometara udaljeni centar grada. Dolazeći u Beograd Ibarskom magistralom, Petlovo brdo je prvo sasvim urbano, solitersko naselje na koje se nailazi i koje je neposredno pored puta. Iako je male površine, tek nešto veće od 1 kvadratnog kilometra, u njemu je zastupljena veoma raznovrsna arhitektura. Na Petlovom Brdu uočavaju se visoki soliteri, niže stambene zgrade, sa 3 do 5 spratova, te luksuzne i one mnogo skromnije porodične kuće sa malim dvorištima. Kružni put koji povezuje sve ulice koji vode u Beograd je na manje od kilometra udaljen od naselja, što stanovnicima Petlovog Brda omogućava da jednostavno i lako stignu u bilo koji deo grada ili drugo prigradsko naselje. Okolna naselja su: Labudovo Brdo, Kijevo i Železnik, a ka južnoj strani najbliže susedno naselje je 5 kilometara udaljeni Rušanj.

Podaci o poreklu imena naselja, kao ni vreme naseljevanja prvih stanovnika Petlovog Brda nisu poznati. To ime se pojavljuje na geografskim kartama tek posle Drugog svetskog rata, kada počinje novi talas izgradnje i naseljavanja Beograda. Petlovo Brdo, osim prodavnica i prodajnih salona uz magistralu i malih trgovina, te nekoliko kafanica u unutrašnjosti naselja, nema privrednih objekata, tako da više hiljada zaposlenih stanovnika odlaze na posao u druge delove grada. Naselje ima osnovnu školu, a zdravstvena stanica i parohijska crkva Hram Rođenja Svetog Jovana Krstitelja se nalaze na teritoriji susedne mesne zajednice, Labudovo Brdo. U pitanju je novije solitersko naselje na istoj lokaciji, na severnoj strani istog brda, tako da administrativna podela mesnih zajednica ide sredinom zajedničkih ulica.

Najveća atrakcija Petlovog Brda je park - šumica, zvana Borići. Sastoji se od 1652 stabla samoniklih četinara, crnog i belog bora, hrasta, lipe i nešto, u prošlom veku, zasađenih stabala kedra i smrče. Malena šuma Borići, sa tek desetak hektara površine, stanište je krtica, lisica, tvorova, zečeva, kornjača i velikog broja jestivih i otrovnih gljiva, čak i nekih retkih u celoj Šumadiji. Zbog igradnje petlje i pristupnih saobraćajnica za beogradsku obilaznicu, bilo je planirano da se cela šumica poseče, ali je posle višegodišnjih protesta udruženja građana „Zeleno naselje - Petlovo brdo“ postignuto kompromisno rešenje da se poseče 261 stablo, a na drugom mestu zasadi više stotina novih sadnica.Stanovnici Petlovog Brda koji imaju potrebu za profesionalnim uslugama koje podrazumevaju prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik, ali i legalizaciju novog materijala pečatom ovlašćenog sudskog tumača treba da znaju da sve ove poslove mogu obaviti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, budući da je naš tim sastavljen od vrhunskih jezičkih stručnjaka. Takođe, organizujemo kurseve stranih jezika koje vode vrlo iskusni i kvalifikovani predavači i nakon kojih uspešni polaznici dobijaju međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, ali i obuku za rad na računarima, osmišljenu prema najnovijim svetskim standardima, profesionalno osposobljavanje za mnoge poslove III ili IV stepena stručnosti, što u ovim kriznim vremenima zaista može omogućiti pronalaženje adekvatnog zaposlenja, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama.

Prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo obrađuju sledeća dokumenta

Jezički stručnjaci koji čine profesionalnu ekipu Akademije Oxford kvalifikovani su za prevod i overu bukvalno svih vrsta zvaničnih dokumenata i javnih isprava, ma koliko bili komplikovani njihovi sadržaji i na bilo koju oblast prirodnog ili društvenog života se oni odnosili.

Prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo profesionalno obrađuju sve vrste ličnih dokumenata i isprava, kao što su lična karta, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih (krštenica), vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), a uz to i saobraćajna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlica), radna dozvola i svi ostali službeni materijali koji se tiču isključivo jedne osobe.

Kako se većina modernih poslova obavlja na nivou više država, prisutna je i potreba za prevodom i overom različitih dokumenata koja se koriste u poslovnim transakcijama, vođenju firmi i, uopšte, u međunarodnom biznisu. Tako prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo profesionalno obrađuju različite vrste poslovnih ugovora, poput, na primer, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i mnogih drugih, ali i osnivački akt preduzeća, finansijske izveštaje, rešenje o osnivanju privrednog lica, bilanse uspeha, ulazne i izlazne fakture i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a). U prevodilačkom centru Akademije Oxford izdaju se i overeni prevodi različitih poslovnih odluka, potvrda o kvalitetu proizvoda, godišnjih izveštaja, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), kao i statuta preduzeća, bilansa stanja, revizorskih izveštaja i ostalih srodnih materijala. Budući da se u savremenom poslovanju vrlo često organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prisutna je i potreba za obradom dokumenata koja se koriste za učešće na nekom od njih. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo radi sa grafičkom dokumentacijom sa tehničkim specifikacijama, uputstvima za ponuđače, opštim uslovima, predmerima i obrascima.

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete da dobijete i overene prevode svih dokumenata koja su potrebna za vođenje međunarodnih sudskih procesa i, uopšte, za obavljanje pravnih poslova na nivou više država, pošto je prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo kvalifikovan za obradu svih tipova sudskih presuda, rešenja i odluka, od kojih se, na primer, vrlo često traži overeni prevod presude o razvodu braka, ali i za prevod i overu različitih izveštaja, pravilnika, sertifikata, licenci, punomoćja, ovlašćenja i zakonski zasnovanih sporazuma, poput, na primer, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Na vaš zahtev, stručnjaci Akademije Oxford uradiće i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih akata ove zajednice evropskih država.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i stručne pisane materijale vezane za sferu tehnike, nauke i građevine, pa tako prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo prevode i overavaju naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, kao i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

S obzirom na to da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinsku pomoć u nekoj stranoj zemlji ili da lečenju koriste uvozne lekove i preparate, javlja se i potreba za prevodom i overom raznovrsnih dokumenata vezanih za oblast medicine i farmacije, pa su prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo kvalifikovani da, u domenu svoje profesije, obrade i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Osobe koje žele da zasnuju radni odnos van granica svoje zemlje ili da se, pak, u inostranstvu školuju i usavršavaju, moraju imati precizno prevedene i zvanično overene pisane materijale kojima će potvrditi nivo svoje školske spreme ili način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo radi sa potvrdama o redovnom školovanju ili studiranju, prepisima ocena, svedočanstvima o završenim razredima osnovne i srednje škole, kao i sa nastavnim planovima i programima fakulteta, uverenjima o položenim ispitima i, naravno, sa diplomama i svim dodacima koji uz njih idu.

Vrlo često ćete biti u situaciji da morate posedovati overene prevode različitih potvrda, uverenja, saglasnosti, izjava, zahteva ili dozvola, ukoliko u inostranstvu želite da ostvarite neka lična prava ili završite drugi konkretni posao. Tako će za vas prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo kompletno da obrade potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca, te potvrdu o mestu boravka, zahtev za dobijanje vize, potvrdu o neosuđivanosti, dozvolu za boravak, potvrdu o redovnom zaposlenju, saglasnost o zastupanju i, naravno, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, koja je izuzetno često tražena i aktuelna u svim zemljama, budući da bez nje nije moguće sklopiti brak u inostranstvu sa stranim državljaninom ili državljankom.

Kako predviđa Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo su, pre stupanja na dužnost koju vrše, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali da će u svakoj situaciji poštovati važeće zakone i propise, ali i da će se na adekvatan način odnositi prema dokumentima koja obrađuju i korisnicima svojih usluga. Oni će, kao najstrože čuvane poslovne tajne, tretirati podatke koji im se tokom rada otkrivaju, maksimalno će poštovati vašu privatnost, a sve vaše zahteve ispuniti profesionalno i kvalitetno, uz uvažavanje postavljenih rokova. Tako ćete u našem prevodilačkom centru, osim izuzetno kvalitetne obrade službenih materijala, dobiti i zagarantovanu diskreciju i svu sigurnost koja je neophodna prilikom rada sa zvaničnom dokumentacijom.

Koje sve jezike u radu koristi prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo?

Članovi našeg stručnog tima su vrhunski jezički znalci koji su, sa najvišim ocenama, diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta. Svi prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo, takođe, imaju i predviđenu licencu za rad, koju su odobrili nadležni državni organi, a mnogi među njima prevode upravo u okviru svojih maternjih jezika, što kvalitet rada našeg prevodilačkog centra čini postojanijim i daje sigurnost klijentima da će, angažujući nas, dobiti maksimalno profesionalno ispunjenje svojih zajteva. Prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo odlično poznaju pravopis, gramatiku i sve ostale segmente jezika za koji su specijalizovani, kao i stručnu pravnu terminologiju i aktuelne zakone i propise, s obzirom na to da njihov posao, osim prevođenja sadržaja zvanične dokumentacije na traženi jezik, obuhvata i legalizaciju prevoda prema zakonom definisanoj proceduri. Svi naši stručnjaci su vrlo iskusni, umešni u prevođenju i dobri organizatori, tako da svojim klijentima omogućuju da na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po cenama koje se, zaista, mogu odrediti kao više nego povoljne, dobiju i prevod i overu svojih stručnih spisa, tako da, nakon naše usluge, odmah mogu potrebna dokumenta da koriste u praksi.

Ono što prevodilački centar Akademije Oxford izdvaja od ostalih institucija iz iste branše svakako je direktan prevod između dva strana jezika. Da bismo bili jasniji, navešćemo jedan jednostavan primer. Uzmimo, recimo, da imate neku potvrdu izdatu na, na primer, engleskom jeziku koju, iz određenog razloga, treba da prevedete na španski. U većini ostalih prevodilačkih agencija ovaj posao bi se obavljao postupno, odnosno u dve faze, to jest, prvo bi se na dotični dokument prevodio sa engleskog na srpski ,a potom sa našeg na španski jezik, koji se zahteva u krajnjem prevodu. S druge strane, prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo je utoliko kvalifikovan, stručan, opšte obrazovan i informisan, iskusan i vešt u prevođenju, a takođe poseduje i širok dijapazon različitih interesovanja i afiniteta, tako da je sposoban da opisani prevod obavi direktno, to jest, da odmah sadržaj pomenute potvrde prevede sa izvornog engleskog na ciljani španski jezik, potpuno pri tom zaobilazeći međuprevođenje na srpski. Sasvim je, dakle, jasno da ovakav metod rada omogućava brže završavanje konkretnog posla, a takođe klijentima omogućuje da za tu uslugu plate i nižu cenu, s obzirom na to da kod nas radi ovakvog prevoda nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti, već se sve obavlja efikasno, neposredno, ali izuzetno kvalitetno i precizno.

Prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika koji se govore na tlu evropskog kontinenta, ali takođe i u drugim delovima sveta. Podrazumeva se da najčešće dobijemo zadatke za sadržaje službenih spisa prevedemo sa našeg jezika na neki drugi ili, pak, u obrnutom smeru sa nekog stranog jezika na srpski, ali prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo klijentima može da ponudi i prevođenje koje na jednoj strani obuhvata uvek aktuelne i u svim delatnostima tražene jezike, poput, na primer, ruskog, francuskog, engleskog, nemačkog, španskog i portugalskog. Takođe možemo da prebacimo sadržaje službenih materijala i na jezike naših suseda, to jest, na mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski i, podrazumeva se, sa pomenutih jezika na neke druge, koji su u datoj situaciji klijentu potrebni. Prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo radi i sa italijanskim, grčkim, turskim, arapskim, slovenačkim, holandskim, ukrajinskim, kineskim, japanskim, poljskim, češkim i slovačkim, kao i sa jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest, sa švedskim, finskim, danskim i norveškim. Uprkos činjenici da su prevodioci i sudski tumači za estonski, korejski, pakistanski, romski, hebrejski i persijski jezik vrlo retki na našim prostorima, ovakvi stručnjaci su, takođe, članovi naše profesionalne ekipe, te sa zadovoljstvom svojim korisnicima nudimo i prevodilačke usluge koje se odnose na neki od pomenutih jezika. Iako se latinski već vekovima nigde ne koristi kao govorni, te se, stoga, više ne svrstava u žive jezike, i u naše vreme se zadržao u stručnim pisanim materijalima vezanim za medicinu, veterinu, farmaciju i pravne nauke, tako da prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo može da uradi i prevode koji se na njega odnose. Prevođenje sadržaja službenih spisa i overu prevoda kod nas mogu da dobiju i osobe oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, pošto se u našem stručnom timu nalazi i prevodilac i sudski tumač za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama ponuditi svu traženu pomoć za obavljanje konkretnog posla.

Svi poslovi koje naši stručnjaci treba da obave biće završeni u što kraćem vremenskom periodu, budući da prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo izuzetno cene vreme i potrebe svojih klijenata. Međutim, ukoliko se dogodi da korisnik nije u mogućnosti da prihvati termine koji se nude, jer mu je materijal na novom jeziku potreban što pre, možemo da ponudimo i takozvani „hitan prevod“, kada će sama stranka dobiti priliku da odredi termin koji joj najviše odgovara za završetak ovog posla. Prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo će i u takvoj situaciji, uprkos radu u otežanim okolnostima i pod većim pritiskom nego inače, učiniti sve da ono što se od njih traži ispune na vreme i da sve urade kvalitetno, precizno i maksimalno profesionalno. Ipak ,cena ove prevodilačke usluge razlikovaće se od uobičajene, s obzirom na to da tada klijent, pored osnovnih troškova, plaća i iznos takozvane „takse za hitnost“, dodatka koji se obračunava prema broju prevedenih strana, ali i na osnovu vremenskog perioda u okviru koga se očekuje da prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo završe prevod datog materijala.

Na koji način radi prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo?

Primarni cilj naših jezičkih stručnjaka jeste da klijentima obezbede dobijanje zvaničnih dokumenata i javnih isprava na jeziku koji su tražili, zvanično overene i spremne za upotrebu u međunarodnom pravnom saobraćaju. Da bi to postigli, pre svega, sam postupak prevođenja moraju obaviti vrlo stručno i kvalitetno, budući da je potrebno da sve što se nalazi u osnovnom dokumentu tačno izraze na ciljanom jeziku, a posebno precizno i nedvosmisleno da prevedu stručne izraze i termine, budući da kod ovih reči ne sme biti nikakvih mogućnosti za dvostruko tumačenje, jer one nose smisao samog zvaničnog materijala. Tokom rada prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo striktno se pridržavaju gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i ostalih pravila jezika na koji prevode, a materijal na novom jeziku izrađuju u takozvanom administrativnom stilu, koji je uvek zastupljen u službenim spisima i karakteriše se hladnim i objektivnim izdržavanjem i dominantnim korišćenjem zvanične pravno - administrativne terminologije. Izražena je ukalupljenost, hladnoća, bezličnost i jednoobraznost, a bilo kakva dvosmislenost je nedopustiva. Kada ste prevod završi pregledaće ga, najpre, sami njegovi autori, a zatim će proći još jednu stručnu kontrolu, za koju su zaduženi lektori, vrhunski jezički stručnjaci, pa će se na taj način postići ispravljanje i najsitnijih grešaka, nepravilnosti i odstupanja od osnovnog dokumenta i prevod će u savršenom obliku doći do postupka overe.

Legalizacija prevedenog dokumenta počinje njegovim pažljivim upoređivanjem sa originalnim spisom, koji se našim stručnjacima, u tu svrhu, takođe mora dostaviti na uvid. Cilj ovog postupka jeste da prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo, pre nego što zvanično overi prevedeni materijal, utvrdi njegovo potpuno podudaranje sa izvornim spisom, kako u pogledu sadržaja, tako i prema stilu izrade i korišćenim stručnim izrazima i terminima. Ako su svi ovi uslovi ispunjeni, overiće prevod svojim pečatom na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj i ličnim potpisom i na taj način potvrditi da ovaj materijal u svemu odgovara tekstu izvornika, te da može zauzeti mesto originala u pravnim, administrativnim i ostalim legalnim poslovima. Overa prevoda je od ključne važnosti u obradi službenih spisa, s obzirom na to da materijal koji je prebačen na novi jezik, ma koliko da je savršen i precizan, nema nikakvu vrednost u očima zakona, ukoliko nije zvanično legalizovan.

Koje još usluge mogu da vam ponude prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo?

Iako smatramo da su prevodi koje urade naši stručnjaci jedni od najboljih koje možete dobiti na ovim prostorima, prihvatićemo, naravno, i da ispunimo vaše zahteve ukoliko vam je potrebna samo overa dokumenta koji je na traženi jezik prebačen na nekom drugom mestu, a ne u prevodilačkom centru Akademije Oxford. U takvoj situaciji smo takođe dužni da u potpunosti sledimo predviđenu proceduru overe, što znači da nam na uvid morate dostaviti originalni dokument, kako bismo vaš prevod mogli sa njim da uporedimo u procesu legalizacije. Ovaj postupak je neophodan zbog toga što se prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo, pre nego što zvanično overi prevedeni materijal, mora uveriti u njegovo apsolutno poklapanje sa izvornim spisom po pitanju sadržaja, korišćenih stručnih izraza i termina i stila izrade. Jedino pod tim uslovom, naime, prevedeni spisi mogu biti zvanično overeni i uključeni u međunarodni pravni saobraćaj. Dakle, ako vaš prevod poseduje sve navedene karakteristike, prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo će na njega staviti svoj jedinstveni pečat i svojeručni potpis i na taj način omogućiti njegovu upotrebu u pravnom prometu i prihvatanje od strane svih nadležnih ustanova jednog sistema.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji donesete nije uređen na odgovarajući način, odnosno da sadrži neke greške i nepravilnosti ili ne odgovora potpuno izvornom dokumentu. U takvoj situaciji ne može biti sprovedena zvanična legalizacija, već će prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo najverovatnije predložiti da naši lektori i korektori urade redakturu spornog teksta, kako biste izbegli dodatne veće troškove uslovljene ponovnim prevođenjem istog materijala. Redaktura je zapravo postupak koji se sastoji od detaljnog jezičkog pregleda prevoda i originala, potpunog izjednačavanja ova dva dokumenta u svim predviđenim pojedinostima, korekcije uočenih slovnih, stilskih, gramatičkih, pravopisnih i drugih jezičkih grešaka i, takođe, pregleda prevoda stručnih izraza i termina i eventualnih ispravki, ukoliko je potrebno, s obzirom na to da ove reči moraju biti potpuno precizne i nedvosmislene, jer predstavljaju srž jednog službenog materijala. Nakon delovanja naših vrhunskih jezičkih stručnjaka, dobićete materijal na jeziku koji vam je potreban, urađen u skladu sa svim predviđenim pravilima, koji će, bez ikakvih problema, proći strogu kontrolu i overu ovlašćenog stručnjaka.

Na koji način možete da ostvarite saradnju sa našim stručnjacima?

Da bi prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo ispunili sve vaše zahteve i u potpunosti obradili vaša zvanična dokumenta i javne isprave, morate nam, dakle, na uvid dostaviti originalne materijale ili makar njihove regularno overene fotokopije. To možete učiniti lično, donoseći dokumenta u neku od naših beogradskih filijala i tamo ih predajući ovlašćenom koordinatoru, koji će vam pojasniti i ostale detalje naše saradnje. Takođe vam se nudi mogućnost da, ako vam to više odgovara, materijale pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koja deluje na teritoriji Beograda. Jedino ukoliko vam je potreban „hitan prevod“, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, budući da je elektronska dostava najbrži način isporuke, a u ovakvoj situaciji ne smemo da gubimo ni sekund dragocenog vremena, ako želimo da u predviđenom roku ispunimo vaše zahteve. Ipak, i tada imate obavezu da naknadno, na neki od pomenutih načina, a svakako uvažavajući rok koji ste sami odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Petlovo Brdo mogao da ih, u procesu legalizacije, uporedi sa prevodima.

Overeni prevodi se, nakon obrade, spajaju sa originalima i možete ih preuzeti na način koji vam najviše odgovara. Mi vam nudimo da ih lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da, u posebnom zahtevu, navedete kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju na koju želite da vam ih mi pošaljemo. Uslugu dostave overenih prevoda i izvornih spisa platićete po ceni koja se obračunava u skladu sa važećim cenovnikom angažovane dostavne službe, potpuno nezavisno od troškova prevoda, overe i drugih poslova koje su za vas, u datoj prilici, obavili naši stručnjaci. Ovo dugovanje ćete, najverovatnije, izmiriti na licu mesta, prilikom preuzimanja dokumenata, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete potražiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim poslovnicama. Inače, cena prevoda se određuje prema broju obrađenih strana, a uobičajena je praksa da se na veću količinu materijala daje i neki popust. Prema prevodilačkom standardu, koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevoda sadrži tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči i to je pravilo koje važi za sve tipove pisanih materijala, pa, prema tome, i za zvanične spise, iako jedna njihova stranica gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine.

Šta je još bitno da znate o overi zvanične dokumentacije?

Osim overe prevedenih materijala koju sprovodi licencirani sudski tumač, postoji i overa takozvanim Apostille pečatom, koju obavljaju predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu obavlja se shodno odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima se nalazila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Predviđeno je, zapravo, da dokumenta overena Apostille-om mogu, bez ograničenja, da se upotrebljavaju u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati niti legalizovati.

Apostiliranje je postupak koji ni u jednom slučaju ne isključuje overu koju obavlja ovlašćeni sudski tumač, ali se on ne sprovodi na isti način kod svih tipova zvaničnih dokumenata i javnih isprava. Tako je, recimo, kod nekih materijala potrebno prvo uraditi prevod i overu pečatom ovlašćenog stručnjaka, a zatim dokument odneti u osnovni sud na Apostille overu. Kod drugih spisa, međutim, postupak je obrnut, to jest, prvo se radi overa Apostille-om, a potom prevodilac i sudski tumač materijal prevodi na traženi jezik i sprovodi overu svojim jedinstvenim pečatom. Ima slučajeva kada se, takođe, traži da i sadržaj Apostille-a, pored teksta samog dokumenta, bude prebačen na ciljani jezik, budući da ovaj pečat ima oblik štambilja, u koji su, na propisan način, uneti traženi podaci. Najčešće je dovoljno Apostille-om overiti samo prevod, međutim, dešava se da se zahteva da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu. Valjalo bi da napomenemo i to da Apostille overa nije predviđena za sve tipove službenih materijala, pa se tako, recimo, nikada ne sprovodi kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki carinski ili trgovinski posao.

Budući da prevodioci i sudski tumači Petlovo Brdo nisu zaduženi za overu dokumenata Apostille-om, oni nemaju ni obavezu da do detalja poznaju ovaj postupak, te će vam u vezi sa tim dati samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete o svemu morati sami da se raspitate. Tom prilikom je vrlo bitno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument treba da apostilirate, kao i u koju svrhu želite da koristite dotični overeni prevod, jer ćete na taj način obezbediti dobijanje validnih i korisnih informacija. Ako se ispostavi da je za vaš dokument predviđena Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda treba da predate predviđeni zahtev i original dokumenta koji overavate, zatim njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde se raspitati o postupku Apostille overe?

Sve informacije u vezi sa pocesom apostiliranja možete potražiti u nadležnoj službi nekog od 3 osnovna suda na području Beograda, no najbolje će biti da se obratite Drugom osnovnom sudu, koji je nadležan za opštinu Rakovica, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Petlovo Brdo. Ovaj sud je lociran na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, u istom delu grada smešten je i Viši sud, gde, takođe, možete dobiti obaveštenja o postupku Apostille overe. Adresa ove pravosudne ustanove je Timočka 15, a u njoj, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ukoliko postoji išta što biste voleli da pitate, a tiče se postupka obrade službenih spisa ili načina rada naših stručnjaka, molimo vas da nam se obratite telefonom ili mejlom ili da lično dođete u neku od naših beogradskih poslovnica i na licu mesta porazgovarate sa ovlašćenim službenikom. Svakako ćemo nastojati da vam pružimo što detaljnije odgovore, a ako procenimo da je i to neophodno, zakazaćemo vam besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Petlovo Brdo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Petlovo Brdo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Petlovo Brdo

Spisak sudskih tumača za grad Petlovo BrdoSudski tumači za grad Petlovo BrdoSpisak sudskih tumača za grad Petlovo Brdo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Petlovo Brdo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Petlovo BrdoSudski tumači za grad Petlovo BrdoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Petlovo Brdo

Sudski tumači i prevodioci Petlovo Brdo

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!