Sudski tumač Podujevo

Podujevo je naselje u severoistočnom delu Kosova, na reci Labi i predstavlja sedište opštine koja nosi isto ime. Ovo administrativno područje smešteno je na prostoru poznatom kao Malokosovska kotlina, između dolina reka Južne Morave, Toplice i Ibra. Na pomenutom području dominiraju vrhovi Kopaonika, Jastrepca i Radana. Opština Podujevo graniči se sa Kuršumlijom, Medveđom, Prištinom, Obilićem, Vučitrnom, Kosovskom Mitrovicom i Leposavićem i obuhvata 78 naseljenih mesta.

U turskom tefteru popisa oblasti Brankovića iz 1455. godine, o Podujevu se govori kao o velikom seoskom naselju sa 43 srpske kuće. Mesto pod istim imenom pojavljuje se i u popisu Vučitrnskog sanđžaka iz 1487. godine, a u Dubrovačkom arhivu postoji dokument u kome stoji da su tamošnji trgovci 1660. u Podujevu kupovali vunu. Za vreme Prvog srpskog ustanka 1806. godine, Stanoje Glavaš je uspeo da od Prokuplja prodre sve do Podujeva i tu podigao šanac za odbranu od Turaka. U vreme turske vlasti, Podujevo je bilo manje naselje sa tri dućana, pored mosta na Labu. Krajem 19. veka, pod imenom Merćez, postaje sedište policijske ispostave Prištinskog sreza, a posle završetka Balkanskog rata 1912. i centar Labskog sreza i ubrzano se razvija. Novo stanovništvo srpske i crnogorske nacionalnosti doseljava se 1914. iz aleksandrovačke Župe i Kosanice i postavlja osnove današnjeg mesta. U to doba se razvija proizvodno i uslužno zanatstvo, a između dva svetska rata se značajno menja izgled naselja. Tada je, naime, izgrađena prva srpska škola, zgrada sreza, hotel, crepociglana, oformljen je i rasadnik, a otvoreno je i nekoliko trgovačkih i zanatskih radnji.

Nije poznato mesto gde se u ovom naselju nalazila srpska srednjovekovna crkva, ali se pretpostavlja da je to bilo na današnjem brdu Merćezu, gde su Turci podigli tvrđavu i graničnu kulu. Po završetku Prvog svetskog rata, tu je izgrađena nova crkva i posvećena Svetom Iliji. Ponovo je, međutim, postradala za vreme Drugog svetskog rata, kada su je albanski fašisti oštetili, srušivši joj kube. Obnovljena je 1971. godine i posvećen Svetom Andreju, ali, na žalost, nakon dolaska snaga KFOR-a, porpuno je uništena, dok je njena unutrašnjost spaljena.

Osnovna škola u Podujevu počela je sa radom daleke 1921. godine, a prvi učitelj bio je Božo Šolak. Danas u naselju postoji predškolska ustanova, tri osnovne škole, Gimnazija i srednja Tehnička škola. U samom Podujevu živi više od 23 hiljade ljudi, a cela opština ima oko 88 hiljada žitelja. Većinsko stanovništvo čine Albanci. Značajne privredne delatnosti obuhvataju proizvodnju cigle i crepa, nameštaja, hemije za poljoprivredu, papirne ambalaže, građevinskih elemenata od drveta, a tu je i firma koja se bavi preradom plastične mase, Zemljoradnička zadruga, preduzeće za uzgoj stoke, iskorišćavanje šuma, Zanatska zadruga, Turistička organizacija i ostali privredni činioci.

Pored nekoliko značajnih arheoloških lokaliteta, od spomenika kulture u ovom kraju valja izdvojiti ostatke crkve Svete Ognjene Marije u naselju Batlava, grad Vrhlab, ostatke crkava u mestima Bradaš, Braine, Orlane, Palatna, kao i crkvu Svetog Arhanđela Mihaila u Rakinici.

Pored pružanja kvalitetnih, efikasnih i finansijski povoljnih usluga, cilj Akademije Oxford je i da stalno povećava broj svojih klijenata i širi teritoriju na kojoj deluje. Shodno tome, i stanovnici Podujeva i ostalih opštinskih naselja, mogu u našem prevodilačkom centru dobiti prevod svih tipova dokumenata i javnih isprava na jezik koji žele, kao i overu materijala pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, organizujemo obuku za rad na računarima prema svim svetskim standardima, kurseve stranih jezika, koje vode iskusni profesori, a nakon kojih možete dobiti međunarodno priznate sertifikate o stečenom znanju, zatim profesionalno osposobljavanje za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, kao i pripremu za upis u neku instituciju obrazovnog sistema.Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Podujevo?

U okviru Akademije Oxford rade vrhunski jezički stručnjaci sa diplomama traženih odseka Filoloških fakulteta i perfektnim poznavanjem svih segmenata jezika za koji su kvalifikovani. Mnogi od njih su i izvorni govornici, što, takođe, ide u prilog kvalitetu i preciznosti prevođenja. Prevodioci i sudski tumači Podujevo imaju bogato profesionalno iskustvo i vrlo su vešti i ispraksirani u prebacivanju zvaničnih dokumenata i ličnih isprava na traženi jezik. Tokom rada veoma vode računa o gramatičkim, pravopisnim, semantičkim i ostalim normativima jezika na koji prevode i čine sve da klijentima ponude razumno kratak rok za završetak posla. S obzirom na to da overavaju službene materijale koji će postati deo zvaničnog pravnog prometa, prevodioci i sudski tumači Podujevo vrlo dobro poznaju važeće zakone i propise, kao i stručnu pravnu terminologiju koja je zastupljena u ovom tipu dokumenata. Tako u našem centru, osim prebacivanja sadržaja na traženi jezik, dobijate i službenu potvrdu da je vaš materijal pregledalo stručno lice, te da, kao takav, postaje prihvatljiv u svim institucijama sistema.

Da bi se to postiglo, prevodilac i sudski tumač Podujevo sa najvećom pažnjom prevodi vaša dokumenta i javne isprave, s obzirom na to da se očekuje da celokupan sadržaj osnovnog dokumenta bude adekvatno izražen na novom jeziku. To se posebno odnosi na stručne termine, koji moraju biti vrlo precizno prevedeni, jer od njihovog smisla zavisi i smisao konkretnog materijala. Tokom rada, prevodilac i sudski tumač Podujevo sledi pravopisna, gramatička i ostala pravila jezika na koji pevodi, a dokument izrađuje u takozvanom administrativnom stilu, koji je karakterističan za ovaj tip pisanih materijala. Kada se posao završi, dokument na novom jeziku prvo pregledaju sami prevodioci, a potom, lektori, vrhunski jezički stručnjaci. Na taj način se osigurava uočavanje i ispravljanje i najsitnijih grešaka i nepodudarnosti sa tekstom izvornika, te prevod u svom najsavršenijem obliku ulazi u postupak overe.

Na samom početku ovog procesa prevodilac i sudski tumač Podujevo, ovlašćen za jezik novog dokumenta, vrši temeljno i sistematično poređenje prevoda i njegovog originala. Cilj ovog postupka jeste da se utvrdi jesu li ova dva materijala u svemu identična, to jest, da li se apsolutno poklapaju u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade, a samo su napisani različitim jezicima. Ako je to zaista tako, prevod će biti overen pečatom licenciranog stručnog lica, na kome se nalazi jedinstveni registracioni broj, kao i njegovim svojeručnim potpisom. Sada je on spreman za uključivanje u zvanični pravni promet, budući da je, sa stanovišta prava i zakona, potpuno isto što i ma koji drugi original. Čin overe je zaista od neprocenljive važnosti, jer prevod nekog dokumenta, ma koliko bio savršeno urađen, je u pravnom sistemu potpuno bezvredan ukoliko nije prošao proveru koju sprovodi licencirani stručnjak i bio regularno overen.

U okviru kojih jezika radi prevodilac i sudski tumač Podujevo?

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sadržaji vaših dokumenata mogu biti prevedeni na više od 40 jezika, koji se govore širom sveta. Pored najtraženijih i svuda zastupljenih jezika poput engleskog, nemačkog, francuskog i ruskog, prevodilac i sudski tumač Podujevo radi i sa portugalskim, španskim, italijanskim, grčkim, arapskim i turskim jezikom. Često dobijamo zahteve da službene materijale prebacimo sa ili na neki od jezika bivših jugoslovenskih republika: slovenački, hrvatski, bosanski ili makedonski, ali prevodimo i u domenu mađarskog, rumunskog, bugarskog, albanskog, poljskog, češkog, slovačkog, holandskog, ukrajinskog, kao i jezika iz skandinavske grupe - finskog, norveškog, danskog i švedskog. Kod nas možete dobiti i prevodilačke usluge koje obuhvataju kineski, japanski, ali i latinski jezik, koji se, istina, ne smatra živim, budući da se već vekovima nigde ne govori, ali je i danas zastupljen u pisanim materijalima iz oblasti medicine, veterine, farmacije ili pravnih nauka. S obzirom na to da je stručnjaka za estonski, korejski, hebrejski, pakistanski, romski i persijski malo na našim prostorima, veoma smo ponosni na činjenicu da su jedni od njih članovi naše profesionalne ekipe, te klijentima možemo ponuditi i prevode koji na jednoj strani uključuju jedan od ovih jezika. U želji da omogućimo pružanje usluga i osobama sa specifičnim potrebama, usled oštećenog sluha i smanjenih govornih sposobnosti, angažovali smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik.

Zahvaljujući visokim profesionalnim kvalifikacijama, opštem obrazovanju, dugogodišnjoj prevodilačkoj praksi, kao i brojnim interesovanjima i afinitetima naših stručnjaka, klijentima kojima je to potrebno možemo da omogućimo i prevođenje sa jednog stranog jezika na drugi. Ovaj posao će prevodioci i sudski tumači Podujevo obaviti u jednom potezu, direktno prebacujući tekst sa osnovnog jezika na kome je sačinjen na drugi strani jezik koji se traži. Da bi vam bile jasne sve prednosti angažovanja naših stručnjaka u slučajevima opisanog prevođenja, dodaćemo i da se ovakva usluga u većini ostalih prevodilačkih centara obavlja postupno, u skladu sa sistemom „korak po korak“, odnosno, izvorni dokument se prvo prebacuje na srpski, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik. Stoga je očigledno da prevodioci i sudski tumači Podujevo rade efikasnije, ali i jeftinije, budući da kod nas za pružanje opisane usluge nije potrebno angažovati stručnjaka za osnovni i onog za traženi jezik, već se sve obavlja brzo, ali profesionalno, precizno i korektno.

Prevodilac i sudski tumač Podujevo vrlo ceni vreme svojih klijenata i u svakoj, čak i najkomplikovanijoj situaciji, čini sve što je u njegovoj mogućnosti da posao koji mu je poveren obavi u što kraćem roku. Ponekad se, pak, dogodi da stranka nije u mogućnosti da prihvati termine koji joj se nude, jer joj je materijal na novom jeziku potreban što pre, te se tada radi takozvani „hitan prevod“ dokumenata koji je poseban ne samo po izuzetno kratkom vremenu u okviru koga treba da se završi, već i po tome što sam klijent određuje termin za kompletiranje prevoda. Iako rade u izmenjenim i otežanim okolnostima, naši stručnjaci će ispuniti sve što se od njih očekuje i maksimalno profesionalno izvršiti svoj zadatak, kako, uostalom, postupaju i u uobičajenim okolnostima. Ono što će se, međutim, razlikovati u odnosu na redovnu situaciju jeste cena ove prevodilačke usluge, koja će biti uvećana za iznos takozvane „takse za hitnost“, koju klijent, takođe, mora da plati. Ovaj dodatak se obračunava na osnovu broja prevedenih strana, kao i dužine roka koji nam je ostavljen za završetak kompletnog posla.

Prevodioci i sudski tumači Podujevo pevode i overavaju sledeća dokumenta

U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti maksimalno kvalitetnu uslugu prebacivanja sadržaja bilo kojih službenih materijala u ma kojoj kombinaciji jezika. Zahvaljujući svojim visokim stručnim kvalifikacijama i bogatom iskustvu, prevodioci i sudski tumači Podujevo kadri su da se suoče i sa najtežim profesionalnim izazovima.

S obzirom na to da se u današnje vreme većina poslova vodi na međunarodnom nivou, često dobijamo zahteve da prevedemo i overimo različita biznis dokumenta, među kojima su bilansi stanja, rešenje o osnivanju privrednog lica, ulazne i izlazne fakture, osnivački akt preduzeća, godišnji izveštaji, potvrde o kvalitetu proizvoda i poreski identifikacioni broj (PIB). Prevodilac i sudski tumač Podujevo radi i sa finansijskim izveštajima, raznovrsnim poslovnim odlukama, izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a), kao i sa bilansima uspeha, revizorskim izveštajima, statutom preduzeća i svim tipovima poslovnih ugovora, kao što su, recimo, kupoprodajni, ugovori o predaji roba i usluga, o saradnji i slični. Imajući u vidu činjenicu da se u savremenom biznisu često praktikuje organizovanje takozvanih tendera, odnosno, javnih prikupljanja poslovnih ponuda, osposobljeni smo i za obradu svih dokumenata koja u tu svrhu mogu biti potrebna. Tu, na primer, spadaju uputstva za ponuđače, opšti uslovi, predmeri, obrasci i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. U širem smislu, poslovna dokumentacija obuhvata i razne stručne materijale koji se tiču građevine, nauke i tehnike, te nam se firme i pojedinci koji posluju u ovim sferama često obraćaju sa zahtevom da prevedemo i overimo laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, naučne i tehničke patente, građevinske projekte sa propratnom građevinskom dokumentacijom i mnoga druga srodna dokumenta.

Pored presude o razvodu braka, prevodilac i sudski tumač Podujevo prevodi i overava i sve ostale sudske presude, odluke i rešenja, ali i druge pisane materijale koji se upotrebljavaju u međunarodnim sudskim i pravnim poslovima. Tu se, zapravo, misli na različita pravna akta, kao što su saglasnost o zastupanju, zahtev za dobijanje vize, dozvole za boravak, naslednička i ostale zvanične izjave pojedinaca, ali i sve vrste licenci, sertifikata, punomoćja, ovlašćenja, izveštaja, pravilnika i pravno utemeljenih sporazuma, poput, recimo, ugovora o doživotnom izdržavanju, o prometu nepokretnosti i sličnih. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač Podujevo može da uradi i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

U naše vreme vrlo je česta pojava da se ljudi školuju, usavršavaju ili traže posao u inostranstvu, te su im iz tog razloga potrebni overeni prevodi različitih službenih materijala kojima se potvrđuje nivo njihovog obrazovanja ili koji su na neki drugi način povezani sa obrazovnim sistemom ili nekim njegovim institucijama. Sve to, naravno, možete dobiti u prevodilačkom centru Akademije Oxford, budući da su prevodioci i sudski tumači Podujevo osposobljeni za obradu diplome i svih dodataka koji uz nju idu, svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepisa ocena, ali i uverenja o položenim ispitima, potvrda o redovnom školovanju ili studiranju, nastavnih planova i programa fakulteta i mnogih drugih obrazovnih dokumenata.

Ukoliko želite da se venčate u stranoj zemlji ili da ostvarite neka lična prava, moraćete nadležnim institucijama da dostavite overene prevode traženih potvrda i uverenja, što vam, takođe, mogu obezbediti naši stručnjaci. Tako prevodioci i sudski tumači Podujevo profesionalno obrađuju potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, o mestu boravka, zatim onu o neosuđivanosti, ali i, posebno često traženu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju bez koje, ni pod kakvim uslovima, nije moguće sklopiti brak sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Kako se mnogi danas leče van granica svoje zemlje ili u tu svrhu upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, javlja se potreba za prevodom i overom svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije. Između ostalog, prevodilac i sudski tumač Podujevo radi sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, specifikacijama farmaceutskih proizvoda i raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

U sferi ličnih dokumenata izdajemo overene prevode lične karte, pasoša, vozačke dozvole, krštenice (izvoda iz matične knjige rođenih), uverenja o državljanstvu, ali i venčanog lista (izvoda iz matične knjige venčanih), potvrde o prebivalištu, soabraćajne dozvole, umrlice (izvoda iz matične knjige umrlih), radne dozvole i mnogih drugih dokumenata koja su vezana isključivo za ličnost jedne osobe.

Svi zaposleni u prevodilačkom centru Akademije Oxford posebnu pažnju poklanjaju bezbednosti svojih klijenata i njihovih dokumenata koja nam se dostavljaju na obradu. Naime, prevodioci i sudski tumači Podujevo su, pre stupanja na odgovornu funkciju koju imaju, položili predviđenu profesionalnu zakletvu i time se obavezali na rad u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i na adekvatan odnos prema korisnicima svojih usluga. Rečju, svi vaši materijali će u rukama naših stručnjaka biti apsolutno bezbedni i zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe. Vaša privetnost će biti maksimalno poštovana, te ćete tako, pored kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa propisanim pravilima, kod nas dobiti i svu potrebnu sigurnost i bezuslovnu diskreciju.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Podujevo?

Kompletna obrada dokumentacije koja obuhvata prebacivanje sadržaja na željeni jezik, ali i overu prevoda pečatom licenciranog stručnjaka, bez sumnje je najpogodnija i finansijski najisplativija za naše klijente, no, prevodioci i sudski tumači Podujevo će prihvatiti da, ako vi to od njih tražite, urade i samo overu meterijala, koje je na traženi jezik već prebacio neki drugi prevodilac, a ne članovi našeg stručnog tima. Valjalo bi da naglasimo da smi i u opisanoj situaciji dužni da sprovedemo postupak overe, na način definisan zakonom, što, uostalom, radimo i u slučaju prevoda koje su napisali naši jezički eksperti. Dakle, pre nego što prevodilac i sudski tumač Podujevo na prevod koji ste doneli stavi svoj jedinstveni pečat i potpiše ga, on ga mora u svim predviđenim segmentima uporediti sa originalom, koji mu se, iz tog razloga, takođe dostavlja na uvid. Radi se o tome da materijal na novom jeziku može biti legalizovan jedino ako se apsolutno u sadržaju, korišćenim terminima i stilu izrade poklapa sa tekstom izvornog dokumenta. Ukoliko su pomenuti uslovi ispunjeni, spis se overava i uključuje u međunarodni pravni saobraćaj sa istom zakonskom snagom koju poseduje ma koji drugi original.

Ako se, međutim, dogodi da prevod koji imate ne može da se overi jer su u njemu uočene neke nepravilnosti ili odstupanje od izvornog materijala, možemo da vam pomognemo. Svakako vam nećemo predložiti da naši stručnjaci ponovo prevode vaš dokument, pošto bi to bilo nepotrebno gubljenje i novca i vremena. Umesto toga, naši vrhunski lektori i korektori uradiće redakturu kompletog spornog teksta, tako što će, najpre, pažljivo pregledati i prevod i original, u svemu izjednačiti ova dva dokumenta, proveriti i, ako je potrebno, korigovati prevod stručnih izraza i termina, ispraviti eventualne stilske, pravopisne i gramatičke greške i u svakom smislu popraviti kvalitet prevedenog teksta. Nakon njihove intervencije, imaćete dokument na novom jeziku kome ni prevodilac i sudski tumač Podujevo neće moći da uputi nikakvu zamerku, te će ga regularno overiti i omogućiti njegovo dalje korišćenje.

Kako započeti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko se odlučite da nas angažujete za obradu svojih službenih materijala, vaša jedina obaveza će biti da nam na odgovarajuće načine dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koje ste prethodno overili u nadležnoj ustanovi. Možete ih lično doneti u našu poslovnicu i predati ovlašćenom koordinatoru, a imate i mogućnost da ih na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom neke kurirske službe čije su vam usluge dostupne. Jedino u slučaju „hitnog prevoda“, materijale možete skenirati i poslati na naš mejl, ali imate obavezu da nam naknadno, što pre budete u mogućnosti, donesete ili pošaljete i originale, budući da bez njih prevodioci i sudski tumači Podujevo neće moći da završe svoj posao, te da prevode vaših dokumenata regularno overe.

Obrađene materijale zajedno sa originalima možete, takođe, lično preuzeti u poslovnici ili tražiti da vam ih pošaljemo na kućnu, adresu firme ili neku treću lokaciju. Dostava će biti obavljena preko kurirske službe, sa kojom već dugo na tom polju sarađujemo ili u formi preporučene poštanske pošiljke. Ova usluga se tretira kao dodatna u odnosu na prevod, overu i ostale poslove koje su u konkretnoj situaciji za vas obavili naši stručnjaci. Stoga je plaćate obično prilikom preuzimanja dokumenata i to u skladu sa važećim cenovnikom angažovane službe za dostavu.

Cenovnik svih usluha koje možemo da vam ponudimo pronaći ćete na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a o tome vas može informisati i ovlašćeni koordinator u našem predstavništvu. Cena prevoda formira se shodno broju obrađenih strana, a na veće količine materijala se obično odobrava neki popust. Prevodioci i sudski tumači Podujevo pridržavaju se standarda svoje profesije po kome se na jednoj strani prevoda nalazi tekstualni sadržaj od 1800 karaktera, sa sve razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve pisane materijale, pa i za zavnična dokumenta, iako jedna njihova strana gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine.

Šta još treba da znate o overi službenih materijala?

Pored overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača postoji i overa Apostille-om, koja je uvedena nakon što je stotinak država 1961. godine u Hagu potpisalo Konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava. Materijali overeni na ovaj način ne zahtevaju dalju legalizaciju i mogu se slobodno koristiti u pravnim sistemima zemalja koje su se saglasile sa odredbama pomenute Konvencije.

Apostiliranje je specifičan proces i nije namenjeno svim dokumentima. Tako se nikada ne primenjuje kod administrativnih isprava neposredno vezanih za neki carinski ili trgovinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika. Pored toga, overa Apostille-om se ne sprovodi uvek na isti način. Nekada je prvo potrebno uraditi prevod i overu dokumenta pečatom licenciranog stručnjaka, a zatim apostiliranje, a u drugim situacijama postupak je obrnut - prvo se stavlja Apostille pečat, a zatim stručnjaci prevode dokument i sadržaj samog pečata i vrše overu pečatom ovlašćenog lica. Apostille je, naime, urađen u obliku štambilja i u njega se, na tačno određen način, upisuju potrebni podaci. Valja dodati i to da se ponekad Apostille pečat stavlja samo na prevod, dok je kod nekih materijala potrebno na ovaj način legalizovati i prevod i original.

Na osnovu Administrativnog uputstva o Apostille pečatu, koji je usvojila Vlada Kosova, ovu vrstu overe dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu vrši Agencija za Civilnu Registraciju (ARC), pri Ministarstvu Unutrašnjih Poslova. Zahtev za overu Apostille-om može podneti stranka lično, neko od članova porodice ili lice koje je stranka za to ovlastila.


Kategorije prevoda za Podujevo

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Podujevo


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Podujevo

Spisak sudskih tumača za grad PodujevoSudski tumači za grad PodujevoSpisak sudskih tumača za grad Podujevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Podujevo

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad PodujevoSudski tumači za grad PodujevoCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Podujevo

Sudski tumači i prevodioci u Podujevu

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!