Sudski tumač Progar

Progar je prigradsko naselje, seoskog tipa, koje se nalazi u Beogradu i pripada opštini Surčin. Naselje se nalazi u Sremu, dvestotinak metara od obale reke Save, pored Bojčinske šume, na krajnjem zapadu beogradskog gradskog područja. Progar je okružen sličnim, sremskim, naseljima opštine Surčin, kao što su: Jakovo, Petrovčić i Boljevci, dok je dalje ka zapadu i uzvodno Savom specijalni rezervat prirode Obedska bara. Na granici rezervata se nalazi naselje Kupinovo koje je od centra Progara udaljeno manje od 10 kilometara. Put do opštinskog centra Surčina dug je 13, a do centra Beograda 30 kilometara.

Naselje pod novim imenom Progar se pojavljuje početkom 18. veka u vreme austrijske vladavine, a staro ime mesta, koje su osnovali Srbi izbegli iz južnijih krajeva u doba turskih osvajanja u 16. veku, bilo je Živač. U daljoj prošlosti na mestu današnjeg Progara bila su slovenska naselja od početka 6. veka i rimska iz vremena antičke istorije, o čemu svedoče arheološki nalazi predmeta iz najstarijih vremena. Sadašnje zanimljivosti Progara su: Bojčinska šuma, rečno ostrvo Progarska ada i mesna crkva iz 18. veka.

U močvarnom savskom priobalju Bojčinska šuma se prostire na oko 630 hektara i stanište je 185 biljnih vrsta, 10 vrsta vodozemaca i gmizavaca i 108 vrsta ptica. Najviše su zastupljena stabla hrasta, graba i lipe, a od divljih životinja u šumi mogu da se vide zečevi, srndaći i divlje svinje. Za vreme svetskih ratova šuma je bila sklonište za meštane i vojsku, dok je u mirnodopsko doba bila lovište za zabavu vladara. U istoriji partizanskog pokreta iz Drugog svetskog rata Bojčinska šuma je bila značajan vojni, ekonomski i politički centar, jer su u tamošnjim podzemnim bazama boravili mnogobrojni partizanski borci. Spomenici i spomen ploče koje podsećaju na taj period naše istorije su zapušteni i zaboravljeni, a na terenima Bojčinske šume se, od 2009. godine održavaju kulturno - umetničke priredbe u okviru manifestacije Bojčinsko leto. Na programu su večeri poezije, koncerti svih vrsta muzike i pozorišne predstave.Progarska ada se nalazi na Savi i zapravo je poluostrvo, jer je nasipom povezana sa sremskom obalom Save. Na adi je veoma lepo uređeno izletište sa drvećem, cvećem, sojenicama, ribljim restoranom, terenima za sport na pesku, dečijim igralištem i popularnim kupalištem, takozvanom Tarzan plažom.

Crkva u Progaru je podignuta 1789. godine, na mestu srušene starije crkve. Prema arhitektonskom stilu pripada klasicizmu sa elementima baroka i posvećena je Svetom Arhanđelu Gavrilu.

Akademija Oxford je u mogućnosti da i stanovnicima Progara, kao, uostalom, i svih drugih delova Beograda, ponudi veoma kvalitetne i stručne usluge svojih prevodilaca i sudskih tumača, koje se odnose na prevod zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik, kao i na overu pečatom ovlašćenog stručnog lica. Pored pomenutog, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita za upis u gimnazije, srednje i više škole, kao i na fakultete, ali i obuku za korišćenje računara i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za različite poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme. Kod nas, takođe, imate mogućnost da na odlično osmišljenim kursevima naučite ili usavršite željeni strani jezik i da, nakon položenog završnog ispita, dobijete sertifikat o stečenom znanju, koji je međunarodno priznat.

Ko su i na koji način funkcionišu prevodioci i sudski tumači Progar?

Jezički profesionalci čija je dužnost da precizno prevedu i overe vaše službene materijale u prevodilačkom centru Akademije Oxford poseduju za ovaj odgovorni posao sve postrebne stručne kvalifikacije. Oni su, naime, sa najvišim ocenama diplomirali na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili licencu koja je potrebna za rad. Prevodioci i sudski tumači Progar su, takođe, odlični poznavaoci svih segmenata jezika u okviru kojih prevode, a mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što svakako unapređuje kvalitet pruženih usluga. Kako oblast rada naših stručnjaka, osim prevođenja sadržaja na novi jezik, obuhvata i legalizaciju prevedenih materijala prema zakonski definisanoj proceduri, prevodioci i sudski tumači Progar veoma dobro poznaju i sve aktuelne propise i regulative, kao, uostalom, i stručnu pravnu terminologiju, koja se koristi u službenim spisima. Budući sa su veoma stručni, iskusni i umešni u prevođenju, svojim klijentima omogućuju da u prevodilačkom centru Akademije Oxford obave sav potreban posao, kada je reč o obradi zvaničnih materijala i da tako, bez lutanja od jedne do druge službe, odmah dobiju prevod koji je regularno overen i spreman za korišćenje u zvaničnom pravnom prometu.

U skladu sa odredbama Zakona o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Progar su, pre stupanja na dužnost koju obavljaju, prošli predviđene provere podobnosti i pred nadležnim državnim organima položili profesionalnu zakletvu, kojom su se obavezali na delovanje u skladu sa važećim zakonima i propisima, ali i na odgovarajući odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja im se poveravaju na prevod i overu. Prevodioci i sudski tumači Progar će, dakle, izuzetno poštovati vašu privatnost, a podatke do kojih, tokom rada, dolaze tretirati strogo kao poslovne tajne. Svi vaši materijali biće maksimalno zaštićeni od bilo kakve nepoželjne upotrebe, a vi ćete, ukoliko naše stručnjake angažujete za prevod i overu, dobiti uslugu vrhunskog kvaliteta, ali i zagarantovanu diskreciju i apsolutnu bezbednost.

Proces obrade službenih spisa ima dve faze. U prvoj se sadržaj dokumentacije prebacuje na traženi jezik, a u drugoj se radi legalizacija prevoda u skladu sa propisanom procedurom. No, ova dva dela obrade su veoma međusobno povezana i zavise jedan od drugoga, budući da zvanična overa ne može da bude sprovedena ukoliko dokument nije valjano preveden na ciljani jezik, a materijal na novom jeziku koji nije legalizovan, sa stanovišta prava i zakona, nema nikakvu vrednost. Dakle, prevodilac i sudski tumač Progar postupak prevođenja teksta konkretnog dokumenta mora da obavi veoma pažljivo i pedantno, budući da ima obavezu da sve što se nalazi u osnovnom spisu tačno izrazi na ciljanom jeziku, a posebno mora da vodi računa o prevodu stručnih izraza i termina, koji čine srž jednog zvaničnog dokumenta, te moraju biti vrlo precizno izraženi, bez ikakve mogućnosti višestrukog tumačenja. Tokom prevođenja, naši stručnjaci se strogo pridržavaju gramatičkih, pravopisnih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prevode, a novi dokument pišu takozvanim administrativnim stilom, karakterističnim za zvanične spise. Urađen prevod proći će dve stručne kontrole. Prvu će obaviti sami prevodioci, a drugu lektori, jezički stručnjaci bez premca, te će se na taj način ispraviti i najsitnije nepravilnosti, greške i odstupanja od osnovnog dokumenta i prevod će, u savršenom obliku, doći u ruke stručnjaka koji će ga zvanično overiti.

Postupak legalizacije materijala na novom jeziku počinje njegovim pažljivim poređenjem sa originalnom dokumentom, koji ste, stoga, obavezni da nam dostavite na uvid. Prevodilac i sudski tumač Progar ima, naime, obavezu da, pre nego što overi prevod, utvrdi njegovu apsolutnu podudarnost sa tekstom izvornika, kako u pogledu sadržaja, tako i kada se radi o stilu izrade i korišćenim strčnim izrazima i terminima. Ako su svi navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Progar će na prevedeni spis staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i svojeručni potpis i na taj način svojim kredibilitetom zagarantovati da je dotični spis identičan originalu, te da, kao takav, može biti prihvaćen od strane nadležnih institucija i biti uključen u međunarodni pravni saobraćaj.

Prevodilac i sudski tumač Progar kvalifikovan je za prevođenje dokumenata u okviru sledećih jezika

U našem prevodilačkom centru svi tipovi zvaničnih dokumenata mogu biti prevedeni na jezik koji klijent traži, a prevodioci i sudski tumači Progar poseduju potrebne kvalifikacije za rad sa više od 40 jezika. Osim svuda zastupljenih i najrasprostranjenijih jezika po broju govornika, kao što su ruski, engleski, francuski, nemački, portugalski i španski, prevodioci i sudski tumači Progar kvalifikovani su i za prevode koji na jednoj strani obuhvataju jezike čiji poznavaoci se ne sreću baš često na našim prostorima, a to su, na primer, persijski, hebrejski, romski, pakistanski, korejski i estonski. Klijentima možemo da ponudimo i prebacivanje sadržaja zvaničnih spisa u okviru jezika naših suseda, kao što su rumunski, madjarski, albanski, bugarski, hrvatski, makedonski i bosanski, a prevodioci i sudski tumači Progar rade i sa slovenačkim, italijanskim, grčkim, turskim, arapskim, poljskim, slovačkim, češkim, holandskim, ukrajinskim, kao i sa jezicima koji se ubrajaju u skandinavskom grupu, to jest, sa švedskim, danskim, norveškim i finskim. U prevodilačkom centru Akademije Oxford zvanična dokumenta i javne isprave mogu da budu prevedena i na kineski i japanski jezik, kao i sa ovih na neke druge jezike koje korisnici traže, a takođe imamo i stručnjaka za latinski, koji će sadržaje traženih materijala stručno prebaciti u jezičkoj kombinaciji koja obuhvata ovaj jezik. U našem prevodilačkom centru uslugu prevoda i overe zvaničnih materijala mogu dobiti i osobe sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, s obzirom na to da u svojoj profesionalnoj ekipi imamo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će klijentima sa ovakvim specifičnim potrebama pružiti svu pomoć prilikom završavanja konkretnog posla.

Sasvim je jasno da prevodioci i sudski tumači Progar najčešće rade prevode zvaničnih dokumenata koji na jednoj strani obuhvataju srpski jezik, no prevodilačka usluga po kojoj smo poznati jeste neposredan prevod između dva strana jezika, to jest, prebacivanje sadržaja zvaničnog dokumenta izvorno izdatog na nekom jeziku koji nije naš maternji na drugi strani jezik, direktno, u jednom potezu. Ova usluga se u većini drugih prevodilačkih agencija obavlja, naime, postupno, u dve faze, to jest, tekst se prvo prevodi sa osnovnog jezika na srpski, pa tek nakon toga sa srpskog na ciljani strani jezik. Tako posao traje duže, a opisana usluga će biti i skuplja, budući da na njenoj realizaciji mora da radi više stručnjaka različitih specijalnosti. S druge strane, prevodilac i sudski tumač Progar je u toj meri stručan, opšte obrazovan i informisan, iskusan i umešan u prevođenju, da svojim klijentima može da omogući direktan prevod traženih materijala i brže i jeftinije obavljanje posla, zbog čega nam se korisnici zaista vrlo često i obraćaju za ovakav tip usluge.

Prevodioci i sudski tumači Progar prevode i overavaju sledeća dokumenta

Svi tipovi zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu u prevodilačkom centru Akademije Oxford da budu precizno prebačeni na traženi jezik, a zatim i regularno overeni pečatom ovlašćenog stručnog lica, bez obzira na to da li se odnose na sferu privatnog ili društvenog života.

Od ličnih dokumenata prevodioci i sudski tumači Progar najčešće prevode i overavaju pasoš, ličnu kartu, vozačku dozvolu, ali i izvod iz matične knjige rođenih (krštenicu), potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), te uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih (umrlicu) i mnoge druge službene spise koji se tiču isključivo jedne osobe.

U širem smislu, lična dokumenta obuhvataju i različite vrste saglasnosti, uverenja, potvrda, dozvola, zahteva ili izjava, koje je, regularno prevedene i overene, potrebno predati nadležnim službama ukoliko pojedinac želi da u inostranstvu ostvari neka lična prava ili obavi drugi konkretni posao. Tako prevodilac i sudski tumač Progar za svoje klijente prevodi i overava potvrdu o mestu boravka, saglasnost o zastupanju, potvrdu o neosuđivanosti, dozvolu za boravak, kao i potvrdu o stanju na tekućem računu u banci, zahtev za izdavanje vize, potvrdu o redovnim primanjima, ali i uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju, nasledničku i sve ostale vrste zvaničnih izjava pojedinaca i, vrlo često traženu i u svim državama aktuelnu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje nije moguće ući u bračni odnos sa državljaninom ili državljankom neke strane zemlje.

Uslovno rečeno, na ličnost jedne osobe odnose se i dokumenta koja su na neki način povezana sa obrazovanjem ili konkretnim obrazovnim institucijama, koje morate imati ukoliko želite da se školujete, usavršavate ili zasnujete radni odnos van granica svoje zemlje, jer ćete na taj način moći da dokumentujete nivo svoje školske spreme ili, pak, način rada u obrazovnim ustanovama koje ste pohađali. Iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači Progar najčešće obrađuju nastavne planove i programe fakulteta, uverenja o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, prepise ocena i, naravno, diplome u sve dodatke koji se na njih odnose.

Budući da se mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinsku pomoć van granica svoje zemlje ili da u lečenju koriste uvozne lekove i preparate, prisutna je i stalna potreba za prevodom i overom svekolike medicinske i farmaceutske dokumentacije, te prevodioci i sudski tumači Progar rade sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda i mnogim drugim srodnim materijalima.

Firme ili pojedinci koji obavljaju neke poslove vezane za nauku, tehniku ili građevinu vrlo često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, pa prevodioci i sudski tumači Progar profesionalno obrađuju i naučne i tehničke patente, deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Osim različitih vrsta pravno zasnovanih sporazuma, kao što su, na primer, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični, prevodilac i sudski tumač Progar prevodi i overava i druga pravna akta, odnosno, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i, uopšte, u pravnim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Tu, između ostalog, spadaju različite vrste sudskih odluka, presuda i rešenja, kao što je, recimo, često obrađivana presuda o razvodu braka, ali i pravilnici, licence, izveštaji, ovlašćenja, sertifikati, punomoćja i mnoga druga slična dokumenta. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci uradiće i precizan prevod tekovina Evropske Unije, tačnije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Čest predmet rada naših prevodilaca i sudskih tumača je takozvana tenderska dokumentacija, odnosno, službeni materijali koji su potrebni radi učešća na nekom javnom prikupljanju poslovnih ponuda, takozvanom tender. Tu, recimo, spadaju obrasci, predmeri, uputstva za ponuđače, opšti uslovi i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama. Pored toga u našem prevodilačkom centru prevode se i overavaju i sva ostala dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu, to jest, u vođenju firmi, poslovnim transakcijama i svim drugim poslovima koji se obavljaju na nivou više država. Tako prevodilac i sudski tumač Progar radi sa finansijskim izveštajima, poreskim identifikacionim brojem (PIB-om), bilansima uspeha, osnivačkim aktom preduzeća, potvrdama o kvalitetu proizvoda, ali i sa različitim poslovnim odlukama, godišnjim izveštajima, izvodima iz Agencije za privredne registre (APR-a), bilansima stanja, ulaznim i izlaznim fakturama, rešenjem o osnivanju pravnog lica, statutom preduzeća, revizorskim izveštajima i svim vrstama poslovnih sporazuma, od kojih se, recimo, najčešće traži obrada ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga, kupoprodajnih ugovora i mnogih drugih srodnih materijala.

Koje još poslove za vas može da obavi prevodilac i sudski tumač Progar?

Budući da Akademija Oxford u svakoj situaciji želi da izađe u susret zahtevima svojih klijenata, prevodioci i sudski tumači Progar prihvatiće i da urade samo legalizaciju dokumenta koji na ciljani jezik nije preveden u našem prevodilačkom centru, već ste za tu uslugu angažovali nekog drugog stručnjaka, koji nije član naše profesionalne ekipe. Moramo, svakako, da napomenemo da i u ovakvoj situaciji imamo obavezu da u potpunosti sprovedemo predviđenu proceduru overe, što znači da ćete biti dužni da nam na uvid dostavite originalni dokument, kako bi prevodilac i sudski tumač Progar mogao da ih, na početku postupka legalizacije, uporedi sa prevodom koji imate. Ovaj postupak je neophodno sprovesti jer se materijal na novom jeziku može overiti jedino ako se u potpunosti poklapa sa izvornim tekstom, u sadržaju, korišćenim stručnim terminima i stilu izrade, budući da treba da zauzme njegovo mesto u međunarodnom pravnom prometu. Da ne bi bilo nesporazuma, ovo sravnjivanje prevoda i originala ne sprovodi se samo u slučaju dokumenata koja na traženi jezik nisu prebacili naši stručnjaci, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet, pa želimo da sve prekontrolišemo, već je to uobičajeni postupak prilikom overe dokumenata na novom jeziku. Dakle, ukoliko prevodilac i sudski tumač Progar utvrdi da prevod koji ste doneli ispunjava tražene uslove, to jest, da je identičan originalnom dokumentu, overiće ga svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Nakon toga, ovaj materijal možete slobodno koristiti u svim pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima, budući da je, sa stanovišta zakona, on potpuno validan i smatra se jednakim originalnom spisu.

Ako, međutim, prevodilac i sudski tumač Progar utvrdi da u prevodu koji ste doneli postoje neke neregularnosti, to jest, da u nečemu odstupa od teksta izvornika ili sadrži druge greške i nepravilnosti, neće moći da sprovede zvaničnu legalizaciju, te će najverovatnije predložiti da naši lektori i korektori, vrhunski jezički stručnjaci, urade redakturu spornog tekst i tako ga pripreme za overu. Postupak redakture obuhvata najpre jezički pregled i prevoda i originala, izdvajanje i ispravljanje svih slovnih, stilskih, pravopisnih, gramatičkih i drugih jezičkih grešaka, izjednačavanje prevoda i izvornog teksta u svim predviđenim pojedinostima i, takođe, kontrolu stručnih izraza i termina i, ako je potrebno, ispravljanje njihovog prevoda, budući da kod ovih reči ne sme biti mogućnosti za bilo kakva dvojaka tumačenja, jer od njihovog smisla zavisi i značenje samog službenog materijala. Kada naši stručnjaci završe svoj deo posla, dobićete materijal na jeziku koji ste tražili, uređen prema svim pravilima rada sa zvaničnom dokumentacijom i odmah nakon overe moći ćete da ga koristite u praksi. Na ovaj način ćete, takođe, izbeći veće troškove koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala i svakako ćete brže doći do prevoda koji vam je potreban.

Prevodioci i sudski tumači Progar svaki posao koji im se poveri završavaju za što kraće vreme, međutim, ako se dogodi da klijentu ponuđeni termini ne odgovaraju, te traži da prevod bude gotov što pre, možemo da ponudimo i takozvani „hitan prevod”, uslugu koja je specifična ne samo po brzini delovanja naših stručnjaka, već i po tome što tada korisnik ima mogućnost da sam odredi termin koji mu najviše odgovora za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Progar će i u takvoj situaciji, iako rade pod velikim pritiskom i u znatno težim okolnostima nego inače, maksimalno profesionalno ispuniti sve vaše zahteve i rok koji ste postavili. Međutim, cena ove prevodilačke usluge biće viša od uobičajene, budući da je stranka tada obavezna da, osim regularnih troškova, plati i takozvanu „taksu za hitnost”. Visina ovog dodatka biće obračunata prema broju prevedenih strana, kao i prema dužini vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je, zapravo, taj rok duži, iznos pomenute takse će biti niži.

Kako ostvariti saradnju sa našim stručnjacima?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Progar prave osobe za obradu vaših zvaničnih dokumenata, morate nam na uvid dostaviti originalne materijale ili, maker, njihove fotokopije koji ste, pre toga, overili u za to nadležnoj ustanovi, jer, u suprotnom, naši stručnjaci neće moći da ispune sve vaše zahteve i urade kompletnu obradu materijala, to jest, i prevod i overu. Dokumenta koje želite da prevedemo i overimo možete lično doneti u neko od naših predstavništava u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim utvrditi ostale detalje naše buduće saradnje. Osim toga, imate mogućnost da spise na našu adresu pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko neke kurirske službe koje je aktivna na području glavnog grada. Ako vam je potreban „hitan prevod”, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, ali se elektronski način dostave praktikuje jedino u ovakvoj situaciji, budući da je tada naročito važno da materijali što pre stignu do naših prevodilaca, kako bi se posao na vreme započeo i u predviđenom terminu ostvarili vaši zahtevi, a elektronska pošta nam upravo omogućava najbržu isporuku. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a svakako vodeći računa o roku koji ste definisali za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne spise, kako bi prevodilac i sudski tumač Progar mogao da ih, u procesu overe, sravni sa prevodima.

Kada se materijali na novom jeziku zvanično legalizuju, biće vam, zajedno sa originalima, vraćeni i imate mogućnost da ih lično podignete u nekoj od naših filijala u Beogradu ili da tražite da vam ih mi pošaljemo na naznačenu adresu. Ovu uslugu će izvršiti Pošta Srbije u vidu preporučene pošiljke ili kurirska služba, naš dugogodišnji saradnik na ovom planu. Troškove dostave ćete imati obavezu da platite nezavisno od cene prevoda, overe, redakture i drugih poslova koje su za vas, u datoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Visina ove novčane nadoknade biće obračunata prema zvaničnom cenovniku angažovane dostavne službe i najverovatnije ćete je izmiriti na licu mesta, prilikom preuzimanja materijala.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Progar mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a informacije u vezi sa tim možete dobiti i od ovlašćenih službenika u našim beogradskim poslovnicama. Treba da znate da se cena prevoda formira prema broju obrađenih strana i da je uobičajeno da se na veće količine materijala daje i neki popust. Prevodioci i sudski tumači Progar pridržavaju se pravila svoje profesije, koje propisuje da jedna strana prevedenog materijala obuhvata tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovaj standard se primenjuje kod svih vrsta pisanih materijala, pa tako i kod zvaničnih spisa, iako jedna njihova strana u najvećem broju slučajeva sadrži znatno kraći tekst od pomenutog.

Šta je to Apostille overa zvaničnih materijala?

Overa prevedenih dokumenata Apostille pečatom je postupak koji se sprovodi na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo stotinak država, među kojima je bila i ondašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Shodno tome, apostiliranje dokumenata koja će se upotrebljavati u inostranstvu vrši se i u našoj zemlji i za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova, čija se predstavništva, prema novoj mreži rasprostranjenosti, nalaze u skoro svakom većem mestu. Pomenutom Konvencijom predviđeno je da se dokumenta overena Apostille pečatom mogu slobodno koristiti u pravnim sistemima zemalja potpisnica i nije ih potrebno naknadno proveravati niti legalizovati.

Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje onu koju sprovodi ovlašćeni sudski tumač, ali se ovaj postupak, takođe, ne vrši na isti način kod svih zvaničnih materijala. Tako, recimo, ima dokumenata kod kojih se prvo radi overa Apostille-om, a zatim ovlašćeni prevodilac i sudski tumač tekst prevodi na traženi jezik i sprovodi overu svojim jedinstvenim pečatom. U drugim slučajevima, međutim, postupak je obrnut, pa najpre jezički stručnjaci obavljaju svoj deo posla, a potom se materijal nosi u osnovni sud na apostiliranje. Važno je napomenuti i to da se ponekad čak traži i da, osim teksta konkretnog materijala, i sadržaja Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik, budući da ovaj pečat ima oblik štambilja u koji je predviđeno da se, na propisan način, unose traženi podaci. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevedeni document, ali se ponekad traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na original, kako bi materijal postao pravno validan. Nije loše i da napomenemo da postupak apostiliranja nije predviđen za sve zvanične materijale, pa se tako, na primer, nikada ne radi za isprave koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici, kao ni za administrativne isprave direktno vezane za neki carinski ili trgovinski posao.

S obzirom na to da prevodioci i sudski tumači Progar nisu zaduženi za sprovođenje Apostille overe, oni nemaju ni obavezu da do detalja poznaju ovaj postupak u vezi sa svakim konkretnim dokumentom, te će vam, stoga, o tome dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu ustanovu, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je bitno da tada ovlašćenom sudskom službeniku precizno navedete koji dokument želite da apostilirate, kao i u koju svrhu planirate da u budućnosti koristite dotične overene prevode, jer ćete tako osigurati dobijanje validnih i korisnih informacija. Ako utvrdite da se za vas dokument traži Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji overavate, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu i, naravno, fotokopiju vaše lične karte.

Gde dobiti informacije u vezi sa apostiliranjem dokumenata?

Sva obaveštenje u vezi sa postupkom Apostille overe možete dobiti u odgovarajućoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, no najbolje će biti da se za to obratite Trećem osnovnom sudu, koji je nadležan za opštinu Surčin, na čijoj se teritoriji nalazi naselje Progar. Ovaj sud je smešten na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina broj 16, a informacije o apostiliranju možete potražiti i u Višem sudu, koji je lociran na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15 i gde, pored službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nastojali smo zaista da vam, u gornjem tekstu, pružimo sve potrebne informacije u vezi sa postupkom obrade službenih spisa i načinom rada naših stručnjaka, no rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja s tim u vezi, ako nas kontaktirate mejlom ili telefonom ili lično dođete u neku od naših beogradskih poslovnica i tamo na licu mesta porazgovarate sa ovlašćenim koordinatorom. Ukoliko procenimo da je i to potrebno, zakazaćemo vam i besplatnu konsultaciju sa nekim od članova naše stručne ekipe.


Kategorije prevoda za Progar

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Progar


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Progar

Spisak sudskih tumača za grad ProgarSudski tumači za grad ProgarSpisak sudskih tumača za grad Progar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Progar

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad ProgarSudski tumači za grad ProgarCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Progar

Sudski tumači i prevodioci u Progaru

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!