Sudski tumač Ripanj

Ripanj je naseljeno mesto koje pripada beogradskoj opštini Voždovac. Sa nekadašnjih 10 hiljada stanovnika, bilo je to najveće selo na teritoriji Beograda, a od današnjih 20 hiljada žitelja, veoma mali procenat se i dalje bavi poljoprivredom kao osnovnom delatnošću. Pre dvadesetak godina u fabrici elekroopreme „Minel“, koja se nalazi u Ripnju, radilo je nekoliko hiljada ljudi, dok je danas broj radnika samo nekoliko stotina i većina stanovnika Ripnja na posao putuje u, 30 kilometara udaljeni, Beograd. Smešten u brdovitim, podavalskim predelima, između Lipovice i Barajeva, sa zapadne, i Avalskog druma, sa istočne strane, Ripanj se prostire između naselja Resnik i Pinosava, koja su bliža Beogradu, i Ralje i Sopota, koji su dublje u Šumadiji. Kroz Ripanj prolaze dve železničke pruge međunarodnog značaja, iz Beograda ka Nišu i dalje prema Sofiji ili ka Solunu i druga, ka Baru, a računajući i prugu kroz naselje Trešnja, za Niš preko Male Krsne, znači da je u zlatno vreme železničkog transporta u selu radilo pet železničkih stanica na tri pruge.

Istorija naselja u Ripnju počinje pre 7 hiljada godina, u vreme Vinčanske kulture koja je potvrđena arheološkim nalazima neolitskih predmeta, figurica i nakita na lokaciji Čaršija Ripanj. U starom veku su Rimljani, a zatim srednjevekovni srpski rudari Sasi eksploatisali srebro i živu iz ripanjskog rudnika, dok sredinom 20. veka nije nalazište iscrpljeno i rudnik konačno zatvoren. Samo ime naselja Ripanj je verovatno nastalo od imena crvenih stena - ripa, a prvi put se pominje u poreskim beleškama iz vremena turske okupacije u 16. veku, kao selo Hripanj. Među istorijske zanimljivosti Ripnja ubrajaju se prva škola iz 1824. i prva crkva - brvnara iz 1820, koju je 1894. zamenila crkva Svete Trojice, izgrađena u srednjevekovnom, kombinovanom moravsko - raškom arhitektonskom stilu.

Osim već pomenutih, Trešnje i Čaršije, u Ripnju se razlikuju i zaseoci ili krajevi: Bela Zemlja, Brđani, Kablar, Kolonija, Prnjavor, Stepašinovac i Stražarija. Najpoznatiji zaselak je Prnjavor do koga je, za razliku od drugih krajeva Ripnja, stigao gradski vodovod. U njemu postoji osnovna škola, a povezan je i sa Beogradom linijama Beovoza, GSP-a i Laste. U blizini Prnjavora je maleno veštačko jezero Trešnja, površine 45 ari, mesto na kome je snimljeno nekoliko poznatih filmova i serija, kao što su, recimo „Maratonci trče počasni krug“ i „Složna braća“. Nekadašnji motel uz samo jezero je u ruševinama, nekada betonirana obala je zapuštena, ali je Trešnja i dalje zanimljivo izletište za pecaroše, bicikliste, roštiljdžije i lovce koji u okolnim šumama pronalaze divlje svinje i srne.Stanovnici Ripnja koji imaju potrebu za prevodom i overom zvaničnih dokumenata i javnih isprava, mogu se za ove usluge obratiti stručnjacima angažovanim u prevodilačkom centru Akademije Oxford i vrlo lako i brzo obaviti dati posao. Žiteljima ovog dela Beograda možemo da ponudimo i kurseve stranih jezika, na kojima se, posle položenog završnog ispita, dobijaju međunarodno priznati sertifikati o stečenom znanju. Organizujemo i profesionalno osposobljavanje, odnosno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za različite poslove koji podrazumevaju III ili IV stepen stručne spreme, ali i obuku za rad na računarima prema najnovijim svetskim standardima, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u gimnazijama, srednjim i višim školama i na fakultetima.

Ko su i na koji način rade prevodioci i sudski tumači Ripanj?

Svi jezički stručnjaci koji prevode i overavaju vaša zvanična dokumenta i javne isprave u okviru Akademije Oxford imaju visoko obrazovanje, bogato profesionalno iskustvo i izuzetne organizacione sposobnosti. Prevodioci i sudski tumači Ripanj diplomirali su, sa najvišim ocenama, na odgovarajućim smerovima Filoloških fakulteta i od nadležnih državnih organa dobili potrebnu licencu za rad. Mnogi od njih rade upravo sa svojim maternjim jezicima, što, bez sumnje, utiče na kvalitet prevoda koje mogu da ponude, a klijentima osigurava ispunjavanje svih zahteva na profesionalnom nivou. Prevodioci i sudski tumači Ripanj su izuzetno dobri poznavaoci gramatike, pravopisa i ostalih normativa jezika za koji su se opredelili, a takođe vrlo dobro poznaju i stručnu pravnu terminologiju i aktuelne zakone i propise, budući da u opis njihovog posla spada i legalizacija prevedenih dokumenata prema utvrđenoj procedure. Zahvaljujući svojim stručnim sposobnostima, dugogodišnjem bavljenju ovim poslom i izuzetnoj prevodilačkoj veštini, naši jezički stručnjaci klijentima omogućuju da na jednom mestu, u relativno kratkom vremenskom periodu i po cenama koje bi mogle da se odrede kao više nego povoljne, dobiju materijal na jeziku koji su tražili, zvanično overen i spreman za uključivanje u međunarodni pravni saobraćaj.

Obrada službenih materijala može se, grubo, podeliti u dve faze. Prvu čini prevođenje konkretnog teksta na ciljani jezik, a drugu legalizacija prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača. Međutim, ova dva segmenta obrade su vrlo međusobno povezana i uslovljavaju jedan drugog, budući da, bez kvalitetnog prevoda, novi dokument ne može biti zvanično legalizovan i, s druge strane, materijal na novom jeziku, ma koliko da je precizno i kvalitetno urađen, sa stanovišta zakona potpuno je bezvredan, ukoliko se na njemu ne nalazi pečat ovlašćenog stručnog lica. Dakle, prevodioci i sudski tumači Ripanj moraju vrlo pažljivo da prevedu traženi dokument na novi jezik i da, pri tom, veoma vode računa o izražavanju stručnih reči i termina, jer oni predstavljaju osnovu zvaničnog spisa i moraju biti sasvim jasni i nedvosmisleni, kako bi se isključila bilo kakva mogućnost dvojakog tumačenja. Tokom rada, slede sva pravopisna, gramatička, sintaksička i druga pravila jezika na koji prevode, kao i njegov duh, u opštem smislu, a novi materijal pišu takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u službenim spisima i odlikuje se preciznim i jasnim jezikom, ustaljenom i ukalupljenom leksikom i sintaksom, konciznošću i jednostavnošću, sa ciljem da se vrlo nedvosmisleno izrazi konkretni sadržaj. Kada se prevod završi, pregledaće ga najpre sami njegovi autori, a zatim će proći još jednu stručnu kontrolu, za koju su zaduženi lektori, pa će se na taj način osigurati i korekcija čak i najsitnijih nepodudarnosti sa izvornim spisom, nepravilnosti ili grešaka.

Na ovom mestu počinje proces legalizacije prevedenog dokumenta, kada on biva vrlo pažljivo upoređen sa originalnim materijalom, koji se, iz tog razloga, našim stručnjacima takođe mora dostaviti na uvid. Ovo sravnjivanje materijala na novom jeziku sa njegovim originalom mora se sprovesti zato što je prevodilac i sudski tumač Ripanj obavezan da se, pre samog čina overe, uveri u potpuno podudaranje pomenuta dva dokumenta, kako u pogledu sadržaja, tako i u smislu korišćenih stručnih izraza i termina, kao i stila izrade. To, zapravo, moraju biti dva sasvim ista materijala, koji su samo napisani različitim jezicima. Dakle, ukoliko su svi navedeni uslovi ispunjeni, prevodilac i sudski tumač Ripanj će na prevod staviti svoj pečat sa jedinstvenim registracionim brojim, a zatim dokument potpisati. Nakon ovog čina, dotični materijal postaje pravno validan i tretira se jednako kao i bilo koji drugi original, te se nesmetano može koristiti u međunarodnom pravnom prometu.

Prevodilac i sudski tumač Ripanj radi sa sledećim dokumentima

U prevodilačkom centru Akademije Oxford sve vrste zvaničnih dokumenata i javnih isprava mogu biti prebačene na jezik koji klijent traži, a nakon toga i overene na zakonom definisan način.

Vrlo često prevodioci i sudski tumači Ripanj imaju zadatak da prevedu i overe različita dokumenta koja se koriste u međunarodnom biznisu, tačnije rečeno, u vođenju firmi, poslovnim transakcijama i svim ostalim delatnostima koje podrazumevaju poslovanje na nivou više država. Tu, na primer, spadaju bilansi uspeha, finansijski izveštaji, izvodi iz Agencije za privredne registre (APR-a), osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, ulazne i izlazne facture, kao i različite vrste poslovnih odluka. Prevodioci i sudski tumači Ripanj mogu u potpunosti da obrade i sve tipove poslovnih ugovora, poput, recimo, kupoprodajnih, ugovora o saradnji, o prodaji roba i usluga i sličnih, ali i poreski identifikacioni broj (PIB), bilanse stanja, potvrde o kvalitetu proizvoda, godišnje izveštaje, statut preduzeća, revizorske izveštaje i mnoga druga srodna dokumenta. Kako se u modernom biznisu vrlo često organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prevodioci i sudski tumači Ripanj kvalifikovani su i za prevod i overu materijala koji se u tu svrhu koriste. Ovde se, između ostalog, misli na opšte uslove, uputstva za ponuđače, predmere, obrasce i grafičku dokumentaciju sa tehničkim specifikacijama.

Firme ili pojedinci koji posluju u domenu građevine, nauke i tehnike ili, pak, imaju nekih dodirnih tačaka sa ovim oblastima, često traže overene prevode stručnih pisanih materijala, pa tako prevodilac i sudski tumač Ripanj radi i sa naučnim i tehničkim patentima, građevinskim projektima sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom, uputstvima za rukovanje, laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka, deklaracijama proizvoda i mnogim drugim sličnim spisima.

Pored raznovrsnih pravilnika, izveštaja, licenci, sertifikata, ovlašćenja, punomoćja, kao i pravno zasnovanih sporazuma, poput, na primer, ugovora o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i mnogih drugih, prevodioci i sudski tumači Ripanj prevode i overavaju i sva ostala pravna akta, to jest, dokumenta koja se koriste u međunarodnim sudskim procesima i ostalim pravnim poslovima koji se odvijaju na nivou više država. Tu su, recimo, saglasnost o zastupanju, dozvole za boravak, zahtev za dobijanje vize, naslednička i sve ostale zvanične izjave pojedinaca, ali i različiti tipovi sudskih rešenja, presuda i odluka, od kojih se, na primer, vrlo često traži obrada presude o razvodu braka. Na zahtev klijenata, naši stručnjaci uradiće i vrlo precizan i kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije, preciznije rečeno, pravnih normi ove zajednice evropskih država.

Budući da se u današnje vreme mnogi ljudi odlučuju da potraže medicinsku pomoć u nekoj stranoj zemlji ili da u lečenju upotrebljavaju uvozne lekove i preparate, postoji i potreba za prevodom i legalizacijom različitih materijala koji se tiču farmacije ili medicine. Iz ovih sfera prevodilac i sudski tumač Ripanj radi sa specifikacijama farmaceutskih proizvoda, lekarskim nalazima, uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, kao i sa raznovrsnom dokumentacijom o medicinskim proizvodima.

Osim standardnih ličnih isprava, kao što su pasoš, vozačka dozvola i lična karta, prevodioci i sudski tumači Ripanj obrađuju i sva ostala dokumenta koja se odnose isključivo na ličnost jedne osobe, a koja, između ostalog, obuhvataju krštenicu (izvod iz matične knjige rođenih), saobraćajnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, venčani list (izvod iz matične knjige venčanih), potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu i umrlicu (izvod iz matične knjige umrlih).

U širem smislu, na ličnost jedne osobe odnose se i raznovrsne potvrde i uverenja, koja je, prevedena i overena, potrebno predati nadležnoj službi u inostranstvu, kako bi se ostvarila konkretna lična prava ili obavio neki drugi posao. Tako će za vas prevodioci i sudski tumači Ripanj u potpunosti obraditi potvrdu o mestu boravka, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, kao i onu o stanju na tekućem računu u banci, o neosuđivanosti, ali i, vrlo često traženu i u svim zemljama aktuelnu, potvrdu o slobodnom bračnom stanju, bez koje se ne može stupiti u brak sa državljaninom ili državljankom neke strane države.

Na ličnost jedne osobe se, uslovno rečeno, odnose i različita dokumenta vezana za oblast obrazovanja, koja, takođe, prevode i overavaju prevodioci i sudski tumači Ripanj. Ona su, naime, neophodna ukoliko pojedinac želi da zasnuje radni odnos, školuje se ili usavršava van granica svoje zemlje, jer se tako može potvrditi način rada u konkretnim obrazovnim ustanovama ili, pak, nivo školske spreme određene osobe. Iz ove oblasti prevodimo i overavamo, dakle, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, uverenja o položenim ispitima, prepise ocean, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i, naravno, diplome i sve dodatke koji se na njih odnose.

Kako predviđa Zakon o uređenju sudova Republike Srbije, svi prevodioci i sudski tumači Ripanj su, pre stupanja na dužnost, prošli predviđene provere podobnosti za obavljanje jednog tako odgovornog posla i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su i zvanično obavezani na rad u skladu sa važećim zakonima, ali i na adekvatan odnos prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja im se poveravaju na prevod i overu. Oni su, dakle, obavezni da maksimalno poštuju vašu privatnost, kao najveću poslovnu tajnu čuvaju podatke koji im se, tokom rada, otkrivaju i vaša dokumenta zaštite od bilo kakve vrste nepoželjne upotrebe. Tako možete biti sigurni da ćete kod nas, osim kvalitetnog prevoda na jezik koji tražite i legalizacije novog dokumenta u skladu sa predviđenom procedurom, dobiti i svu sigurnost koja se traži prilikom obrade zvanične dokumentacije i bezuslovnu diskreciju.

Prevodilac i sudski tumač Ripanj kvalifikovan je za prevode u okviru sledećih jezika

Osim prevoda sa srpskog na neki strani jezik ili, u obrnutom smeru, sa nekog drugog na naš materiji jezik, u prevodilačkom centru Akademije Oxford radi se i prebacivanje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava u okviru dva strana jezika. To je, zapravo, usluga po kojoj smo poznati u prevodilačkim krugovima, budući da se kod nas ovaj posao obavlja direktno, u jednom potezu, tačnije rečeno, prevodioci i sudski tumači Ripanj materijale izvorno sačinjene na nekom jeziku koji nije srpski odmah prebacuju na drugi, traženi strani jezik, a ne koriste metodu postupnog prevođenja, u dve faze, odnosno, ne praktikuju prvo prebacivanje teksta sa osnovnog na srpski jezik, pa tek onda sa srpskog na ciljani strani jezik, kako se inače radi u većini ostalih prevodilačkih agencija na našim prostorima. Dakle, naši jezički stručnjaci su u toj meri kvalifikovani, opšte informisani i obrazovani, iskusni i umešni u prevođenju, da ovakvu vrstu prevodilačke usluge mogu da obave za vrlo kratko vreme, a izuzetno kvalitetno i precizno, čime, praktično, idu na ruku svojim klijentima, jer im na taj način štede i vreme i novac, jer ne samo što opisani posao kod nas kraće traje nego na drugim mestima, nego ova usluga manje i košta, jer za nju nije potrebno angažovati više stručnjaka različitih specijalnosti.

Prevodioci i sudski tumači Ripanj sadržaje službenih spisa prevode u okviru više od 40 jezika koji se govore ne samo u Evropi, već i u drugim delovima sveta. Osim engleskog, ruskog, nemačkog i francuskog jezika, koji su u u svim delatnostima aktuelni i vrlo često traženi, u radu koristimo i španski, portugalski, italijanski, grčki, turski i arapski jezik, ali i one koji se govore u susednim zemljama, kao što su, na primer, mađarski, rumunski, bugarski, albanski, makedonski, hrvatski i bosanski. Prevodilac i sudski tumač Ripanj kvalifikovani je i za rad sa slovenačkim, ukrajinskim, holandskim, kineskim, japanskim, poljskim, češkim i slovačkim, ali i sa jezicima koji se svrstavaju u skandinavsku grupu, to jest, sa švedskim, danskim, finskim i norveškim. Iako se latinski već vekovima nigde ne koristi kao govorni jezik, te se više ne smatra živim, i u naše vreme je zastupljen u pisanim stručnim dokumentima vezanim za oblast medicine, farmacije, veterine ili pravnih nauka, te prevodilac i sudski tumač Ripanj klijentima može da omogući i prevodilačke usluge koje obuhvataju pomenuti i jezik. Kako su u poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, romskog, hebrejskog i persijskog jezika prilično retki na našim prostorima, prevodilačke usluge koje obuhvataju neki od njih se ne mogu često dobiti u ovdašnjim prevodilačkim agencijama, no kako Akademija Oxford uvek nastoji da izađe u susret zahtevima svojih korisnika, u svojoj ponudi imamo i prevode koji obuhvataju neki od pomenutih jezika. Usluge prevoda dokumenata i javnih isprava kod nas mogu da dobiju i klijenti sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, budući da u svojoj stručni ekipi imamo i prevodioce i sudske tumače za znakovni jezik, koji će strankama sa ovakvim posebnim potrebama omogućiti da brzo i lako obave željeni posao.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Ripanj?

S obzirom na to da je kompletna obrada zvaničnih dokumenata i javnih isprava, koja obuhvata prevod na traženi jezik i overu prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica, najpogodnija i, u finansijskom smislu, najisplativija za naše klijente, najčešće upravo i dobijemo zahteve za ovakvim tipom usluga. Međutim, kako Akademija Oxford uvek nastoji da zadovolji sve potrebe svojih stranaka, prevodioci i sudski tumači Ripanj će prihvatiti i da samo overe vaš material, koji je na željeni jezik već preveo neki drugi stručnjak, a ne članovi naše profesionalne ekipe. U ovakvoj situaciji, takođe, legalizaciju vršimo u skladu sa propisanom procedurom, što znači da imate obavezu da nam na odgovarajući način dostavite originalni dokument, kako bi prevodilac i sudski tumač Ripanj mogao da ga uporedi sa prevodom koji imate. Ovaj postupak je uobičajen u toku overe zvaničnih spisa i ne odnosi se samo na prevode koje nisu uradili naši stručnjaci, jer iz nekog razloga sumnjamo u njihov kvalitet. Dakle, prevodilac i sudski tumač Ripanj ima obavezu da, pre nego što legalizuje konkretni prevedeni material, potvrdi njegovo potpuno poklapanje sa originalom, kako u pogledu sadržaja, tako i što se tiče stila izrade i korišćenih stručnih termina i izraza. Ukoliko su svi navedeni uslovi ispunjeni, overiće prevod svojim jedinstvenim pečatom i na njega staviti svojeručni potpis. Tim činom će omogućiti korišćenje dotičnog dokumenta u međunarodnom pravnom saobraćaju i jednak tretman koji imaju i svi drugi originali.

Ako se, međutim, ispostavi da prevod koji ste doneli nije urađen na propisan način, to jest, da sadrži određene greške i nepravilnosti ili u nekim pojedinostima odstupa od izvornog materijala, prevodilac i sudski tumač Ripanj neće moći da sprovede zvaničnu overu. Ipak, ni tada nećete morati da snosite troškove koje bi uslovilo ponovno prevođenje istog materijala, jer će vam u pomoć priskočiti naši vrhunski lektori i korektori, izuzetni jezički stručnjaci, koji će za tili čas uraditi redakturu spornog teksta. Prvo će da izvrše detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima će izjednačiti ova dva dokumenta, izdvojiti i korigovati eventualne slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i ostale jezičke greške i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina i, ukoliko je potrebno, uraditi neke ispravke, budući da ove reči moraju biti sasvim jasne i precizne jer utiču na tumačenje samog zvaničnog materijala i tu ne sme biti prostora ni za kakve dvojake interpretacije. Nakon njihovog stručnog delovanja, dobićete materijal na jeziku koji vam je potreban, sasvim spreman za postupak overe, te ćete, nakon toga, moći odmah da ga koristite u praksi.

Svaki posao koji želite da naši stručnjaci za vas obave biće završen u što kraćem roku, budući da prevodioci i sudski tumači Ripanj izuzetno cene vreme svojih klijenata. Ipak, ponekad se dogodi da ne možete da prihvatite termine koje nudimo, jer vam je materijal na novom jeziku potreban što pre. Tada ćemo uraditi takozvani „hitan prevod”, koji je specifičan ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada imate mogućnost da sami odredite termin koji vam najviše odgovara za završetak konkretnog posla. Prevodioci i sudski tumači Ripanj će u predviđenom roku ispuniti sve vaše zahteve na vrhunskom nivou kvaliteta, kao i u svakoj drugoj situaciji. No, činjenica da tada rade u znatno težim okolnostima od uobičajenih i pod velikim pritiskom usloviće povećanje cene opisane prevodilačke usluge, budući da se, osim bazičnih troškova, u ovoj situaciji plaća i iznos takozvane „takse za hitnost”. Visina ovog dodatka zavisi kako od broja prevedenih strana, tako i od dužine vremenskog perioda u okviru koga očekujete da naši stručnjaci završe prevod.

Dostava i preuzimanje materijala

Ukoliko želite da prevodioci i sudski tumači Ripanj u potpunosti obrade vaše zvanične spise, imaćete obavezu da nam, na odgovarajući način, dostavite originalna dokumenta ili, u krajnjem slučaju, njihove fotokopije koji ste pre toga overili u nadležnoj ustanovi. Materijale koje treba da prevedemo i overimo možete lično doneti u neku od naših poslovnica u Beogradu, tamo ih predati ovlašćenom koordinatoru i sa njim precizirati ostale detalje naše saradnje. Ako vam tako više odgovara, dokumenta možete na našu adresu poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili neke od kurirskih službi koje rade na području glavnog grada. Jedino ukoliko tražite „hitan prevod”, dokumenta možete skenirati i poslati na naš mejl, jer je to situacija kada ne smemo gubiti ni sekund dragocenog vremena ako želimo da u predviđenom roku ispunimo vaše zahteve, elektronska dostava nam znatno skraćuje vreme isporuke. Ipak, i tada imate obavezu da nam naknadno, na neki od gore pomenutih načina, a svakako poštujući rok koji ste odredili za završetak prevoda, donesete ili pošaljete originalne materijale, jer, bez njih, prevodilac i sudski tumač Ripanj neće moći da završi obradu.

Overeni prevodi se, nakon završetka obrade, spajaju sa originalima i biće vam vraćeni. Način dostave ili preuzimanja možete sami da odaberete, a mi vam nudimo da dokumenta lično podignete u nekoj od naših beogradskih filijala ili da vam ih na navedenu adresu pošaljemo preporučenom poštanskom pošiljkom ili posredstvom kurirske službe sa kojom već duže vreme na ovom polju sarađujemo. Uslugu dostave materijala platićete u skladu sa cenovnikom angažovane dostavne službe i to potpuno nezavisno od cena prevoda, overe, redakture i drugih poslova koji su za vas, u konkretnoj situaciji, obavili naši stručnjaci. Ove troškove ćete najverovatnije izmiriti na licu mesta, prilikom preuzimanja dokumenata, plaćajući direktno kuriru na ruke.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Ripanj mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome mogu vam dati i ovlašćeni službenici u našim predstavništvima u Beogradu. Cene prevoda se formiraju prema broju obrađenih strana, a na veće količine materijala se obično daje i neki popust. Prema opšteprihvaćenom prevodilačkom standard, koga se i sami pridržavamo, na jednoj strani prevoda nalazi se tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči. Ovo pravilo važi za sve vrste pisanih materijala, pa, prema tome, i za zvanična dokumenta, iako jedna njihova strana mahom obuhvata znatno kraći tekst.

Dodatne informacije o overi službenih materijala

Prevedena dokumenta, overena pečatom ovlašćenog sudskog tumača, postaju validna sa stanovišta zakona i mogu se koristiti u pravnim, administrativnim i drugim legalnim poslovima. Međutim, postoje i oni materijali koji, da bi dostigli ovaj status, moraju biti overeni i takozvanim Apostille pečatom. Ovaj postupak se sprovodi na osnovu odredaba međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, potpisane u Hagu 1961. godine od strane stotinak država, među kojima je bila i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Shodno tome, apostiliranje dokumenata koja će se koristiti u inostranstvu sprovodi se i u našoj zemlji, a ovaj postupak vrše predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova.

Apostille overa ni u jednom slučaju ne isključuje legalizaciju koju sprovodi licencirani sudski tumač, međutim, ovaj postupak se ni ne obavlja na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Tako je kod nekih materijala potrebno prvo uraditi overu Apostille-om, a zatim konkretni dokument prepustiti prevodiocu i sudskom tumaču, koji će sadržaje prebaciti na traženi jezik i uraditi overu svojim pečatom. U drugim prilikama, postupak je potpuno obrnut, to jest, prvo jezički stručnjaci prevode i overavaju dati material, a zatim se on nosi u sud na apostiliranje. Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se, na propisan način, unose traženi podaci, te se ponekad zahteva da, osim teksta konkretnog spisa, i sadržaj ovog pečata bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva, dovoljno je Apostille-om overiti samo prevod, ali se ponekad traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na original. Valja da napomenemo i to da apostiliranje nije predviđeno za sve tipove zvaničnih dokumenata, te se tako ovaj postupak nikada ne sprovodi kod administrativnih isprava koje se direktno odnose na neki trgovinski ili carinski posao, kao ni kod isprava izdatih od strane diplomatsko - konzularnih predstavnika.

Budući da prevodioci i sudski tumači Ripanj nisu zaduženi za sprovođenje Apostille overe, oni nemaju ni obavezu da do detalja, za svaki document, poznaju ovaj postupak. Stoga će vam o tome dati samo osnovna obaveštenja i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se o svemu podrobno raspitati. Vrlo je važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno kažete koji dokument treba da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete koristiti konkretne overene prevode, jer ćete tako sigurno dobiti validne i korisne informacije. Ako ustanovite da se za vaš materijal traži Apostille overa, nadležnoj službi osnovnog suda predajete odgovarajući zahtev, kao i original dokumenta koji treba da se overi, njegovu fotokopiju, koja će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Koga i gde pitati za Apostille?

Sve informacije u vezi sa postupkom Apostille overe možete dobiti u nekom od 3 osnovna suda, koliko ih se nalazi na području Beograda, no najbolje će biti da se obratite nadležnoj službi Drugog osnovnog suda, koji je zadužen za područje Voždovca, opštine na kojoj se nalazi naselje Ripanj. Ovaj sud se nalazi na Vračaru, u Katanićevoj ulici broj 15, a pomenuta obaveštenja možete dobiti i u Višem sudu, takođe smeštenom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15. U ovoj pravosudnoj ustanovi, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Ukoliko želite bilo šta da pitate u vezi sa postupkom obrade službenih spisa ili načinom rada našeg prevodilačkog centra, molimo vas da nam se obratite mejlom ili telefonom ili lično dođete u neku od naših beogradskih poslovnica. Naši ovlašćeni koordinatori će nastojati da vam pruže što potpunija objašnjenja, a ako procene da je i to potrebno, zakazaće vam termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od članova naše profesionalne ekipe.


Kategorije prevoda za Ripanj

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Ripanj


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Ripanj

Spisak sudskih tumača za grad RipanjSudski tumači za grad RipanjSpisak sudskih tumača za grad Ripanj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ripanj

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad RipanjSudski tumači za grad RipanjCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Ripanj

Sudski tumači i prevodioci Ripanj

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!