Sudski tumač Savamala

Savamala je četvrt u centru Beograda koja malim delom pripada opštini Stari Grad, a mnogo veći deo se nalazi na teritoriji opštine Savski Venac. U starogradskom delu nema stambenih objekata, tako da svih 5 hiljada stanovnika živi na Savskom Vencu. Savamala se nalazi u takozvanom savskom amfiteatru, to jest, na desnoj strani ravnog priobalja reke Save, na poslednjem kilometru rečnog toka pre ulivanja Save u Dunav. Pripadaju joj i padine završnog šumadijskog grebena, koje sa tri strane okružuju ravnicu i čine izgled amfiteatra. Na vrhu tog polukružnog grebena su Kalemegdanska tvrđava i Terazijski plato.

Glavna ulica u kraju je Karađorđeva i ona, polazeći od podnožja Kalemegdana, deli Savamalu na industrijski i stambeni deo. Na svom kraju se Karađorđeva pod pravim uglom ukršta sa Nemanjinom ulicom, koja se sa Trga Slavija spušta prema Savi. U delu koji se prostire neposredno od reke do Karađorđeve se nalazi Savsko pristanište, glavna autobuska stanica, glavna stanica prevoznika „Lasta“, glavna železnička stanica, kao i veliki broj placeva sa zapuštenim i polusrušenim halama i magacinima. Tu je i zemljište velike površine predviđeno za gradnju naselja „Beograd na vodi“, koje trenutno zauzimaju pomoćni objekti glavne železničke stanice, planirane da bude preseljena na lokaciju Prokop. Sa druge strane glavne ulice, prema Terazijama i Slaviji, nalaze se stambene i poslovne zgrade, državne ustanove, osnovne i srednje škole, Ekonomski fakultet, pijaca Zeleni Venac i poznata Balkanska ulica.

Ime Savamale je turskog porekla i označavalo je deo grada, mahalu uz Savu. To je uvek bio lošiji deo centra grada koji je često bivao poplavljen, tako da je u vreme turske i austrijske okupacije bio predviđen za naseljavanje srpskog stanovništva ,ali takvi planovi nisu uspevali. Tek u doba kneza Miloša se pristupa ozbiljnim građevinskim radovima oko uređenja priobalja i isušivanja močvare zvane Bara Venecija, da bi, dolaskom železnice i izgradnjom mostova u 20. Veku, Savamala postala omiljena lokacija za ambiciozne planove o spuštanju centra grada ka reci. Osim nekih reprezentativnih građevina, kao što su hotel Bristol, Beogradska zadruga - Geozavod ili zgrada Glavne železničke stanice, do sada se nije odmaklo mnogo dalje od planova.Stanovnici Savamale takođe mogu postati korisnici usluga koje nudi prevodilački centar Akademije Oxford, a koje se odnose na prevođenje sadržaja zvaničnih dokumenata i javnih isprava na traženi jezik, kao i na overu prevoda pečatom licenciranog stručnog lica. Žiteljima ovog dela Beograda možemo, takođe, da ponudimo i izuzetno kvalitetne kurseve stranih jezika, na kojima će, uz iskusne i visoko kvalifikovane predavače, lako i brzo steći potrebna znanja i, nakon položenog završnog ispita, dobiti sertifikate koji su međunarodno priznati. Pored pomenutog, organizujemo i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita za upis u gimnazije, srednje i više škole, kao i na fakultete, zatim obuku za rad na računarima, osmišljenu u skladu sa najsavremenijim standardima, kao i profesionalno osposobljavanje, preciznije rečeno, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, za mnoge poslove koji zahtevaju III ili IV stepen stručne spreme, što zaista može biti od koristi u pronalaženju odgovarajućeg zanimanja.

Prevodioci i sudski tumači Savamala

Članovi profesionalne ekipe Akademije Oxford su diplomirani filolozi sa izuzetno dobrim poznavanjem svih segmenata jezika za koji su specijalizovani. Prevodioci i sudski tumači Savamala poseduju vrhunske pisane i govorne sposobnosti, izuzetno visoke stručne kvalifikacije i licencu za rad odobrenu od strane nadležnih državnih organa. Mnogi od njih su izvorni govornici svojih radnih jezika, što, svakako, utiče na kvalitet usluga koje nude klijentima. Prevodioci i sudski tumači Savamala veoma dobro poznaju sva gramatička, pravopisna, sintaksička i druga pravila jezika u okviru koga prevode, a s obzirom na to da, osim prebacivanja sadržaja službenih spisa na ciljani jezik, obavljaju i legalizaciju prevoda prema utvrđenoj proceduri, odlično su upoznati i sa svim aktuelnim zakonima i propisima, kao, uostalom, i sa stručnom pravnom terminologijom koja se koristi u pisanim materijalima ovakve vrste. Iza njih su godine uspešne prakse i veliki broj zadovoljnih klijenata koji im se, po pravilu, nakon prve saradnje i kasnije uvek obraćaju kada imaju potrebu za prevodom i overom nekih zvaničnih materijala. Zahvaljujući, dakle, izuzetnim stručnim kvalifikacijama, bogatom iskustvu i odličnim organizacionim sposobnostima, prevodioci i sudski tumači Savamala svojim klijentima mogu da obezbede da na jednom mestu, bez lutanja od jedne do druge službe, za relativno kratko vreme i po povoljnim cenama, dobiju kompletnu obradu traženih dokumenata ili javnih isprava, što će reći, prevod na ciljani jezik i overu novog dokumenta pečatom ovlašćenog sudskog tumača, tako da, nakon toga, odmah mogu da dotični materijal koriste u pravnim, administrativnim i svim drugim legalnim poslovima.

Da bi uopšte mogli da se bave jednim ovako odgovornim poslom, prevodioci i sudski tumači Savamala su, pre stupanja na dužnost koju obavljaju, prošli predviđene provere podobnosti i, pred nadležnim državnim organima, položili profesionalnu zakletvu. Na taj način su se i zvanično obavezali da će u svakoj situaciji delovati prema aktuelnim zakonima i propisima i na odgovarajući način se odnositi prema korisnicima svojih usluga i dokumentima koja im se dostavljaju na prevod i overu. Budite, dakle, sigurni da će članovi našeg stručnog tima u potpunosti poštovati vašu privatnost, sve podatke koji im se tokom rada otkrivaju tretirati kao najstrože čuvane poslovne tajne i sve vaše zahteve ispuniti u predviđenom roku. Vaši materijali će biti, u svakom slučaju, zaštićeni od bilo kakve vrste eventualnih zloupotreba, a vi ćete, ako odlučite da nas angažujete za obradu svojih dokumenata, pored vrlo kvalitetnog prevoda i overe u skladu sa zakonom, dobiti i zagarantovanu diskreciju i svu sigurnost koja se traži tokom rada sa ovakvom vrstom pisanih materijala.

Kako rade prevodioci i sudski tumači Savamala?

Proces obrade zvanične dokumentacije može se, grubo rečeno, podeliti u dve etape. Prva obuhvata samo prebacivanje sadržaja zvaničnih spisa na traženi jezik, a u drugoj se sprovodi legalizacija prevoda pečatom ovlašćenog stručnog lica. Ova dva dela obrade se, međutim, veoma međusobno dopunjuju i utiču jedan na drugog, jer bez kvalitetnog prevoda konkretnog dokumenta ne može biti sprovedena zvanična overa i, obrnuto, materijal prebačen na ciljani jezik koji nije zvanično legalizovan, u pogledu prava i zakona, nema nikakvu vrednost. Dakle, prevodioci i sudski tumači Savamala, pre svega, moraju tekst dotičnog dokumenta veoma pažljivo da prevedu na novi jezik i da, tom prilikom, izuzetno paze na preciznost prevoda stručnih izraza i termina, s obzirom na to da ove reči čine bazu jednog službenog spisa, te, prema tome, moraju biti sasvim precizno u jednoznačno izražene. U toku rada, naši stručnjaci se vrlo striktno pridržavaju pravopisnih, gramatičkih, sintaksičkih i drugih pravila jezika na koji prevode, poštujući i njegov duh u opštem smislu. Novi dokument će pisati takozvanim administrativnim stilom, koji je zastupljen u svim tipovima službenih spisa i karakterističan je po preciznom i jednoobraznom izdržavanju, ustaljenoj i ukalupljenoj leksici i sintaksi, konciznost i i jednostavnosti, koja ima za cilj da se izbegne bilo kakav nesporazum, različita interpretiranja ili nerazumevanje onoga što je napisano. Kada je prevod urađen, prolazi dvostruku stručnu kontrolu. Za prvu su zaduženi sami prevodioci, a za drugu lektori, izuzetni jezički poznavaoci, koji će uočiti i ispraviti čak i one greške koje su eventualno, pri prvom pregledu, promakle.

Tako će materijal na novom jeziku u savršenom obliku ući u postupak overe, kada se vrši njegovo detaljno sravnjivanje sa originalnim spisom, koji se, iz tog razloga, našim stručnjacima takođe mora dostaviti na uvid. Zapravo, ovo poređenje prevoda i originala obavlja se sa ciljem da prevodilac i sudski tumač Savamala, pre nego što zvanično overi konkretni dokument, utvrdi njegovo potpuno poklapanje sa tekstom izvornika, kako što se tiče sadržaja, tako i prema upotrebljenim stručnim izrazima i terminima i stilu izrade. Jedino pod tim uslovima, naime, materijal na novom jeziku može da bude zvanično overen, te će prevodilac i sudski tumač Savamala, ako prevod ispunjava navedene karakteristike, na njega staviti svojeručni potpis i pečat sa jedinstvenim registracionim brojem i na taj način svojim kredibilitetom zagarantovati da dotični materijal može da se koristi u međunarodnom pravnom saobraćaju sa jednakom snagom koju ima i njegov original.

Prevodilac i sudski tumač Savamala obrađuje sledeća dokumenta

Članovi naše profesionalne ekipe poseduju stručne kvalifikacije i iskustvo potrebno za obradu bilo kakvog tipa zvaničnih dokumenata i javnih isprava, te tako u prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti obradu svih zvaničnih materijala, ma koliko da su kompleksni njihovi sadržaji i na bilo koju oblast privatnog ili društvenog života se oni odnosili.

Osim standardnih ličnih isprava, kao što su pasoš i lična karta, prevodilac i sudski tumač Savamala radi i sa izvodom iz matične knjige rođenih, vozačkom dozvolom, potvrdom o prebivalištu, izvodom iz matične knjige venčanih, saobraćajnom dozvolom, kao i sa uverenjem o državljanstvu, izvodom iz matične knjige umrlih, radnom dozvolom i mnogim drugim dokumentima koja su vezana samo za ličnost jedne osobe.

Savremeno poslovanje vrlo često prevazilazi granice jedne države, tako da se javlja i potreba za overenim prevodima raznovrsnih dokumenata koja se u tu svrhu koriste, pa prevodioci i sudski tumači Savamala prevode i overavaju sve tipove poslovnih ugovora, kao što su kupoprodajni, ugovori o saradnji, o prodaji roba i usluga i slični, ali i statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske izveštaje, ulazne i izlazne fakture, bilanse stanja i izvode iz Agencije za privredne registre (APR-a). U prevodilačkom centru Akademije Oxford možete dobiti i kompletnu obradu godišnjih izveštaja, poreskog identifikacionog broja (PIB-a), potvrde o kvalitetu proizvoda, kao i bilansa uspeha, različitih tipova poslovnih odluka, osnivačkog akta preduzeća, finansijskih izveštaja i mnogih drugih srodnih dokumenata. Budući da se u modernom poslovanju vrlo često organizuju javna prikupljanja poslovnih ponuda, takozvani tenderi, prevodioci i sudski tumači Savamala vrlo često imaju zadatak da prevedu i overe dokumenta koja su potrebna radi učešća na nekom od njih. Tu, recimo, spadaju opšti uslovi, obrasci, uputstva za ponuđače, predmeri i grafička dokumentacija sa tehničkim specifikacijama.

U našem prevodilačkom centru možete da dobijete i profesionalnu obradu takozvanih pravnih akata, odnosno materijala koji se koriste u međunarodnim sudskim procesima i drugim pravnim poslovima koji imaju internacionalni karakter. Iz ove oblasti prevodilac i sudski tumač Savamala radi sa različitim vrstama sudskih presuda, odluka i rešenja, kao što je, na primer, presuda o razvodu braka, ali i sa pravilnicima, izveštajima, saglasnošću o zastupanju, licencama, sertifikatima, dozvolama za boravak, ovlašćenjima, punomoćjima, kao i sa zahtevima za dobijanje vize, nasledničkom i mnogim drugim vrstama zvaničnih izjava pojedinaca i svim tipovima pravno zasnovanih sporazuma, kao što su, recimo, ugovori o prometu nepokretnosti, o doživotnom izdržavanju i slični. Na zahtev klijenata, prevodioci i sudski tumači Savamala uradiće i vrlo kvalitetan prevod tekovina Evropske Unije.

Firme ili pojedinci koji obavljaju određene poslove vezane za sferu nauke, tehnike ili građevine imaju čestu potrebu za overenim prevodima stručnih pisanih materijala, pa tako prevodilac i sudski tumač Savamala profesionalno obrađuje naučne i tehničke patente, uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka i građevinske projekte sa propratnom tehničkom i građevinskom dokumentacijom.

Posebno pažljivo i posvećeno prevodioci i sudski tumači Savamala prevode i overavaju dokumenta koja su vezana za oblast farmacije i medicine, s obzirom na to da se ovakvi materijali najčešće traže radi lečenja u nekoj stranoj zemlji ili upotrebe uvoznih lekova i preparata, te su tako direktno povezani sa zdravljem i životima ljudi. Za svoje klijente će tako naši stručnjaci prevesti i overiti lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i raznovrsnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima.

Svi koji žele da se školuju, usavršavaju ili zasnuju radni odnos van granica svoje zemlje moraju imati i, precizno prevedene i regularno overene, službene materijale koji su na neki način povezani sa obrazovanjem ili konkretnim obrazovnim institucijama. Iz ove oblasti prevodioci i sudski tumači Savamala prevode i overavaju diplome i sve dodatke koji uz njih idu, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepise ocena, kao i uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju ili studiranju, nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta kojima pojedinac, u slučaju potrebe, može dokazati nivo svoje školske spreme ili način rada u institucijama koje je do tada pohađao.

Oblast rada naših stručnjaka obuhvata i raznovrsne potvrde ili uverenja koja su potrebna kada želimo da u inostranstvu ostvarimo neka lična prava, podnesemo neki zahtev ili završimo drugi konkretni posao. Tako prevodioci i sudski tumači Savamala rade sa potvrdom o redovnom zaposlenju ili o redovnim primanjima, uverenjem o nekažnjavanjum kao i sa potvrdom o mestu boravkam onom o neosuđivanosti, o stanju na bankovnom računu i sa vrlo često traženom i u svim državama popularnom potvrdom o slobodnom bračnom stanju, koja je, naime, neophodna u slučaju sklapanja braka sa nekim stranim državljaninom ili državljankom.

Prevodilac i sudski tumač Savamala radi sa sledećim jezicima

Pored prevoda sadržaja službenih spisa koji na jednoj strani obuhvata srpski jezik, za šta su prevodioci i sudski tumači Savamala upravo najčešće angažovani, u Akademiji Oxford možete da dobijete i prebacivanje sadržaja službenih spisa između dva strana jezika, što je zapravo usluga po kojoj smo poznati u prevodilačkim krugovima. Reč je o tome da se ovakav posao u većini ostalih prevodilačkih agencija na našim prostorima obavlja postupno, to jest, dokument se prvo sa osnovnog jezika prevodi na srpski, pa tek zatim sa srpskog na traženi strani jezik. S druge strane, prevodilac i sudski tumač Savamala je u toj meri stručan, opšte obrazovan i informisan, umešan u prevođenju i iskusan, kao i sa velikim brojem raznovrsnih interesovanja i afiniteta, da ovu uslugu može da obavi direktno, odmah prevodeći traženi tekst sa osnovnog na ciljani strani jezik i potpuno zaobilazeći međuprevođenje na naš maternji. Sasvim je očigledno da se na ovaj način traženi posao obavlja brže, a usluga će biti i jeftinija, s obzirom na to da na njenoj realizaciji ne mora da radi više stručnjaka različitih profila, već se sve vrši efikasno, direktno, ali maksimalno profesionalno i kvalitetno, u skladu sa zahtevima korisnika. Zbog toga su prevodioci i sudski tumači Savamala vrlo često angažovani upravo za prevodilačke poslove ovog tipa.

U našem prevodilačkom centru sadržaji službenih spisa mogu, inače, da budu prevedeni na više od 40 jezika, uključujući, naravno, i srpski. Tako naši stručnjaci mogu da vam ponude prevođenje koje na jednoj strani obuhvata svuda aktuelne i tražene jezike, kao što su engleski, ruski, francuski, nemački, portugalski, španski, ali i italijanski, grčki, arapski, turski ili, pak, kineski i japanski. Prevodilac i sudski tumač Savamala kvalifikovan je i za rad sa skandinavskim jezicima, odnosno, sa norveškim, finskim, danskim i švedskim, a na zahtev svojih klijenata sadržaje zvanične dokumentacije prevešće i na mađarski, rumunski, slovenački, bugarski, albanski, makedonski, bosanski, hrvatski, češki, slovački, poljski, holandski i ukrajinski, a, podrazumeva se, i sa pomenutih na neke druge jezike koji se, u konkretnoj situaciji, traže. Budući da su poznavaoci estonskog, korejskog, pakistanskog, romskog, hebrejskog i persijskog prilično retki na našim prostorima, prevođenje koje obuhvata neki od pomenutih jezika se vrlo retko nudi u ovdašnjim prevodilačkim centrima. No, kako Akademija Oxford neprestano radi na proširivanju svoje ponude, u redovne usluge koje obavljamo za svoje klijente spada i prebacivanje sadržaja zvanične dokumentacije sa ili na neki od ovih jezika. Prevodilac i sudski tumač Savamala sposoban je i da uradi prevode koji uključuju latinski, iako se ovaj jezik više ne smatra živim, budući da se nigde ne govori, no, i u naše vreme je prisutan u stručnim pisanim materijalima vezanim za sferu medicine, farmacije,veterine i pravnih nauka. U želji da omogućimo obavljanje potrebnih poslova i osobama sa oštećenim sluhom i smanjenim govornim sposobnostima, u svoj stručni tim uvrstili smo i prevodioca i sudskog tumača za znakovni jezik, koji će ovakvim potencijalnim klijentima ponuditi svu potrebnu pomoć za obavljanje poslova koje traže.

Šta još za vas mogu da urade prevodioci i sudski tumači Savamala?

Kako stručnjaci Akademije Oxford uvek nastoje da ispune zahteve i potrebe svojih klijenata, prihvatiće, tako, i da overe materijal koji nije preveden u našem centru, već je za tu uslugu angažovan neki drugi kolega. Ipak, i u ovakvoj situaciji će u potpunosti poštovati predviđenu proceduru legalizacije, što znači da će vaš prevod pažljivo uporediti sa originalnim dokumentom,koji nam, u tu svrhu, takođe morate dostaviti na uvid. Cilj ovog postupka jeste da se utvrdi potpuna podudarnost prevoda i originala u pogledu sadržaja, korišćenih stručnih termina i izraza i stila kojim su napisani. Pomenuto sravnjivanje dokumenata nije, naravno, namenjeno samo prevodima koje nisu uradili prevodioci i sudski tumači Savamala, jer sumnjamo u njihov kvalitet, pa želimo da ih proverimo, već se ova procedura na isti način sprovodi kod svih prevedenih spisa za koje se traži zvanična overa. Dakle, ako prevodilac i sudski tumač Savamala ustanovi da su svi navedeni uslovi ispunjeni, overiće prevod koji imate svojim jedinstvenim pečatom i svojeručnim potpisom i na taj način potvrditi verodostojnost tekstu izvornika i mogućnost korišćenja dotičnog materijala u zvaničnom pravnom prometu.

Ponekad se, međutim, dogodi da prevod koji klijent donese nije urađen u skladu sa propisanim pravilima, to jest, da sadrži neke nepravilnosti, greške ili odstupanja od originalnog spisa, pa tada prevodilac i sudski tumač Savamala ne može da uradi ono što se od njega traži, to jest, da zvanično overi dotični spis. U toj situaciji možemo da vam ponudimo rešenje u vidu redakture spornog sadržaja, koju će uraditi naši izuzetno stručni i iskusni lektori i korektori. Oni će na samom početku izvršiti vrlo detaljan jezički pregled i prevoda i originala, u svim predviđenim pojedinostima izjednačiti ova dva dokumenta, ispraviti sve slovne, stilske, gramatičke, pravopisne i druge jezičke greške i, takođe, proveriti prevod stručnih izraza i termina i, u slučaju potrebe, sprovesti neke korekcije. Kada lektori i korektori završe pomenuti posao, imaćete materijal na jeziku koji ste tražili, urađen u skladu sa svim predviđenim pravilima, koji ćete, bez ikakvog problema, moći da overite i, nakon toga, koristite u praksi. Na taj način ćete, takođe, izbeći dodatne veće troškove do kojih bi dovelo ponovno prevođenje istog materijala i sav posao ćete obaviti brže i za znatno manje novca.

Prevodioci i sudski tumači Savamala se u svakoj situaciji trude da posao koji im je poveren završe za što kraće vreme, no, ponekad se desi da klijentu ne odgovaraju ponuđeni termini, pošto mu je materijal na novom jeziku neophodan što pre. U toj situaciji možemo da ponudimo „hitan prevod“ dokumenata, uslugu koja je specifična ne samo po brzini izrade, već i po tome što tada korisnik dobija priliku da sam odredi termin koji mu najviše odgovara za završetak prevoda. Prevodioci i sudski tumači Savamala će i tada, iako rade pod pritiskom i u znatno težim okolnostima od uobičajenih, ispoštovati sve zahteve svojih stranaka i u određenom roku ostvariti sve što se od njih očekuje, maksimalno profesionalno i kvalitetno. No, cena ove prevodilačke usluge biće viša od redovne, budući da je tada klijent obavezan da, pored osnovnih troškova, plati i takozvanu „taksu za hitnost“. Iznos ovog dodatka biće određen prema broju prevedenih strana, ali i prema dužini vremenskog perioda koji je našim stručnjacima ostavljen za završetak prevoda. Što je, zapravo, taj rok kraći, iznos pomenute takse biće viši.

Kako sarađivati sa našim stručnjacima?

Ukoliko procenite da su prevodioci i sudski tumači Savamala prave osobe za obradu vaše zvanične dokumentacije, molimo vas da nam na uvid dostavite originalne materijale ili, makar, njihove fotokopije koje ste, pre toga, overili u nadležnoj službi, jer, u suprotnom, nećemo biti u mogućnosti da sprovedemo kompletnu obradu, to jest, da dokumenta, nakon prevoda na ciljani jezik, i zvanično overimo. Materijale možete lično da donesete u neku od naših poslovnica u Beogradu ili ih na našu adresu pošaljete preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom neke od kurirskih službi koje deluju na teritoriji glavnog grada. U slučaju da tražite „hitan prevod“, možete koristiti i elektronski način dostave, to jest, možete dotična dokumenta skenirati i poslati na naš mejl, s obzirom na to da u ovakvoj situaciji moramo iskoristiti svo raspoložive vreme, kako bismo u predviđenom roku ostvarili vaše zahteve, a elektronska pošta nam upravo omogućava najbržu dostavu. Ipak, i tada ćete imati obavezu da nam naknadno, na neki od pomenutih načina, što pre budete mogli, donesete ili pošaljete originalne spise, jer, bez njih, prevodilac i sudski tumač Savamala neće moći da zvanično overi prevedena dokumenta.

Kada se materijali na novom jeziku zvanično legalizuju, zajedno sa originalima će vam biti vraćeni, a mi vam nudimo mogućnost da dokumenta lično podignete u nekoj od naših filijala u Beogradu ili da, u posebnom zahtevu, navedete adresu na koju želite da vam ih mi pošaljemo preporučeno preko Pošte Srbije ili posredstvom kurirske službe sa kojom već duže vreme na ovom polju sarađujemo. Moramo da napomenemo da troškovi dostave materijala idu na vaš račun, budući da se smatrate naručiocem ove usluge i biće obračunati prema zvaničnom cenovniku angažovane službe, sasvim nezavisno od onih koji se odnose na prevod, overu, redakturu i druge poslove koje su, u datoj situaciji, za vas obavili naši stručnjaci. Cenu dostave zvaničnih dokumenata platićete najverovatnije na licu mesta, prilikom preuzimanja.

Sve cene usluga koje prevodioci i sudski tumači Savamala mogu da vam ponude nalaze se u cenovniku na zvaničnom sajtu Akademije Oxford, a obaveštenja o tome možete dobiti i od nadležnih koordinatora u našim predstavništvima u Beogradu. Bitno je da znate da se cena prevoda obračunava shodno broju obrađenih strana, a da je uobičajeno da se na veće količine materijala koji se prevodi daje i neki popust. U skladu sa opšteprihvaćenim prevodilačkim standardom, koga se i sami pridržavamo, jedna strana prevoda obuhvata tekst od 1800 slovnih mesta, sa sve uračunatim razmacima između reči, i to je pravilo koje važi za sve tipove pisanih materijala, pa, prema tome, i za zvanična dokumenta, iako jedna strana u ovom slučaju gotovo nikada ne sadrži tekst takve dužine, već znatno kraći.

Apostille overa

Overa prevedenih dokumenata Apostille pečatom sprovodi se prema odredbama međunarodne Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, koju je u Hagu 1961. godine potpisalo oko 100 država, među kojima se nalazila i tadašnja Jugoslavija, čiji je Republika Srbija pravni sledbenik. Shodno tome, apostiliranje materijala koji će se koristiti u inostranstvu vrši se i u našoj zemlji, a za ovaj postupak zaduženi su predsednici ili ovlašćene sudije teritorijalno nadležnih osnovnih sudova. Predviđeno je, zapravo, da dokumenta overena Apostille pečatom, izdata u jednoj od zemalja potpisnica, mogu slobodno da se koriste i u pravnim sistemima drugih država koje su se saglasile sa pomenutom konvencijom i nije potrebno da se naknadno proveravaju ili overavaju.

Postupak overe Apostille pečatom ni u jednoj situaciji ne isključuje legalizaciju za koju je zadužen ovlašćeni sudski tumač, međutim, ovaj postupak se ni ne sprovodi na isti način kod svih zvaničnih dokumenata. Tako, na primer, ima spisa gde je prvo potrebno da prevodilac i sudski tumač, ovlašćen za konkretni jezik, prevede tekst datog dokumenta na traženi jezik i sprovede overu svojim jedinstvenim pečatom, a nakon toga se materijal nosi u osnovni sud na apostiliranje. U drugim slučajevima, međutim, postupak je sasvim obrnut, to jest, najpre se vrši overa Apostille-om, a nakon toga jezički stručnjaci prevode i overavaju konkretni dokument. Apostille pečat ima oblik štambilja u koji se, na tačno određen način, unose odgovarajući podaci, pa se tako ponekad zahteva da, osim teksta dotičnog materijala, i sadržaja Apostille-a bude prebačen na ciljani jezik. U najvećem broju slučajeva dovoljno je Apostille-om overiti samo prevedeni dokument, no ponekad se traži da ovaj pečat bude i na prevodu i na originalu, kako bi materijal postao pravno važeći. Moramo da napomenemo i to da apostiliranje nije predviđeno za sve vrste zvaničnih materijala, pa se tako, na primer, nikada ne vrši kod administrativnih isprava koji su direktno povezane sa nekim carinskim ili trgovinskim poslom, kao ni kod isprava koje su izdali diplomatsko - konzularni predstavnici.

Budući da prevodioci i sudski tumači Savamala nišu zaduženi za sprovođenje Apostille overe, oni nemaju ni obavezu da poznaju sve detalje ovog postupka koji se odnose na konkretna dokumenta. Stoga će vam u vezi sa apostiliranjem pružiti samo osnovne informacije i uputiti vas na nadležnu pravosudnu instituciju, gde ćete se sami o svemu podrobno raspitati. U toj situaciji je naročito važno da ovlašćenom sudskom službeniku tačno navedete koji dokument treba da apostilirate, kao i u koju svrhu ćete u budućnosti koristiti date overene prevode, jer ćete na taj način obezbediti dobijanje korisnih i relevantnih informacija. Ako se ustanovi da je za vaš dokument predviđena overa Apostille-om, nadležnoj službi osnovnog suda predaćete odgovarajući zahtev i podneti originalni materijal koja treba da overi, njegovu fotokopiju, koje će ostati sudu, kao i fotokopiju vaše lične karte.

Gde se raspitati o Apostille overi?

Sva obaveštenja koja se tiču postupka apostiliranja dokumenata namenjenih upotrebi u inostranstvu možete dobiti u nadležnoj službi nekog od 3 beogradska osnovna suda, međutim, kako naselje Savamala pripada dvema beogradskim opštinama - Savskom Vencu i Starom Gradu, najbolje će biti da se za ove informacije obratite Prvom osnovnom sudu, koji je nadležan za ove delove prestonice. Sud se nalazi na Novom Beogradu, u Bulevaru Nikole Tesle 42a, a sve u vezi sa Apostille overom možete saznati i u Višem sudu, smeštenom na Vračaru, u Timočkoj ulici broj 15, gde, osim službe overe, radi i Prvostepeno parnično odeljenje i Drugostepeno građansko odeljenje Višeg suda.

Nadamo se da smo ovim produžim tekstom uspeli da detaljno razjasnimo sve segmente obrade zvaničnih spisa, kao i način rada naših stručnjaka, no, ukoliko u vezi sa tim imate bilo kakvih pitanja, slobodno nam se obratite mejlom ili telefonom ili dođite lično u neku od poslovnica Akademije Oxford u Beogradu. Naši ovlašćeni koordinatori će nastojati da vam pruže što potpunije odgovore, a ako i to bude potrebno, dobićete termin za besplatnu konsultaciju sa nekim od naših eksperata.


Kategorije prevoda za Savamala

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja sa engleskog jezika

Prevod dokumenata iz oblasti obrazovanja

Morate biti spremni da će Vam biti potrebna mnoga dokumenta koja je neophodno da dostavite prevedena na zvaničan jezik zemlje u kojoj...

Dalje >>
Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Prevod knjiga, udžbenika i časopisa

Ako imate dete koje ide u osnovnu ili srednju školu, sasvim je sigurno da Vam je glava puna informacija o brojnim izdavačima udžbenika...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti IT

Prevod tekstova iz oblasti IT

Pojam informacione tehnologije se vrlo često koristi u znatno širem smislu, pa se neretko događa da sve što može da se dovede u vezu...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

Prevod tekstova iz oblasti medicine i farmacije

U današnje vreme se najčešće pominje farmaceutska industrija kao jedna od najuspešnijih grana industrije u čitavom svetu.

Dalje >>
Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevod dokumenata iz oblasti nauke

Prevodilački centar Akademije Oxford vrši za Vas prevod naučnih radova i stručnih tekstova, kao i prevod istraživanja i patenata...

Dalje >>
Prevod uverenja i potvrda

Prevod uverenja i potvrda

Kako se uverenja i potvrde smatraju zvaničnim dokumentima, neophodno je da uz prevod budu overeni i pečatom zvaničnog sudskog tumača...

Dalje >>
Prevod poslovnih dokumenata

Prevod poslovnih dokumenata

Naši prevodici će na Vaš zahtev prevesti, recimo, CV i propratno pismo sa našeg jezika na bilo koji od preko 35 svetskih jezika.

Dalje >>
Prevod ličnih dokumenata

Prevod ličnih dokumenata

Biometrijska lična dokumenta se razlikuju od starih papirnih, jer uz sve neophodne podatke o vlasniku imaju i takozvane biometrijske podatke.

Dalje >>
Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Prevođenje, titlovanje filmova, serija i emisija

Nudimo usluge prevođenja, titlovanja i obrade materijala za TV, video i filmsku produkciju.

Dalje >>
Prevod tehničke dokumentacije

Prevod tehničke dokumentacije

U prevodilačkom smislu, pod pojmom Tehnička dokumentacija se podrazumeju sva ona dokumenta koja se mogu odnositi na neki tehnički sistem i njegovo funkcionisanje.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Prevod tekstova iz oblasti marketinga

Kada govorimo o marketingu u poslovanju, on se definiše kao poseban vid poslovanja koji je isključivo usmeren prema kupcima proizvoda i korisnika usluga...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Prevod tekstova iz oblasti ekonomije, finansija i bankarstva

Osnov ekonomije kao nauke, odnosno naučne discipline jeste da prouči sve pojave i zakonitosti koji su vezani za proizvodnju...

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti politike

Prevod tekstova iz oblasti politike

U ne tako retkim situacijama se javlja potreba da politički tekstovi budu objavljeni i na nekom stranom jeziku, a posebno ukoliko je njihova tema vezana za međunarodnu politiku.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Prevod tekstova iz oblasti prirodnih i društvenih nauka

Mnogi od nas su zaboravili definiciju nauke, iako svi vrlo dobro znamo da postoje: matematika, fizika, pravo, filozofija, ekonomija, biologija i mnoge druge naučne discipline.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Prevod tekstova iz oblasti psihologije i sociologije

Vrlo specifične nauke, odnosno naučne discipline, sociologija i psihologija se često pominju u zajedničkom kontekstu, budući da ih vežu pojedine zajedničke karakteristike.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti turizma

Prevod tekstova iz oblasti turizma

Kada su u pitanju tekstovi iz oblasti turizma vrlo često se događa da je neophodno prevesti ih na neki strani jezik i to najčešće jezik one zemlje gde želite da plasirate svoje turističke usluge.

Dalje >>
Simultano i konsekutivno prevođenje

Simultano i konsekutivno prevođenje

Usluge simultanog prevođenja se odnose na prevođenje koje se odvija u prevodilačkim kabinama, dok slušaoci preko slušalica prate ono što se neposredno prevodi.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Prevod tekstova iz oblasti građevinske industrije

Osnovna podela građevinske industrije je prema tipu objekata gradnje i to na niskogradnju, visokogradnju i hidrogradnju.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Prevod tekstova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine

Sve veći broj seminara, kurseva i obuka usmeren na podizanje ekološke svesti kod građana govori koliko je ova oblast važna u savremenom društvu.

Dalje >>
Prevod tekstova iz oblasti prava

Prevod tekstova iz oblasti prava

U poslovnom smislu se pod pojmom tekstova iz oblasti prava smatraju svi oni materijali koji su validni sa pravnog stanovišta, poput recimo razičitih ovlašćenja i punomoćja...

Dalje >>
Lektura i korektura

Lektura i korektura

Svaki tekst koji se štampa ili objavljuje bi trebalo da zadovoljava jezičke (gramatičke i pravopisne) i stilske standarde jezika na kom je napisan.

Dalje >>
Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje

Oprema potrebna za simultano prevođenje, uglavnom podrazumeva: prevodilačku kabinu, primarnu tehničku opremu, slušalice, prijemnike, mikrofone i ozvučenje.

Dalje >>
Apostille Pečat

Apostille Pečat

Jednom rečju Apostille je (nad) overa ili legalizacija javnih isprava koje se koriste u međunarodnom pravnom prometu.

Dalje >>

Izračunajte okvirnu cenu prevoda za Savamalu


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Prikazane su cene iz poslovnice u Jagodini. Za cene u ostalim gradovima, kontaktirajte nas.

Spisak sudskih tumača za grad Savamala

Spisak sudskih tumača za grad SavamalaSudski tumači za grad SavamalaSpisak sudskih tumača za grad Savamala

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Savamala

Cenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad SavamalaSudski tumači za grad SavamalaCenovnik prevodilačkih usluga sudskih tumača za grad Savamala

Sudski tumači i prevodioci u Savamaloj

PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Beograd - Slavica:

Završila sam kurs rumunskog jezika kod vas, ekipa vam je super, profesori odlični a cene pristupačne. Pozdrav iz Beograda

Beograd - Miloš:

Pohadam kurs norveškog jezika online. Prezadovoljan sam jer škola prati sve moderne trendove. Mogu da organizujem svoje vreme kako hoću, učim i pohađam nastavu od kuće i ne gubim vreme na prevoz po gradu. Odlični ste, samo tako nastavite.

Beograd - Milica:

Dugo sam tražila najbolju ponudu u pogledu kvaliteta i cene za kurs nemačkog jezika, na kraju sam se odlučila za vas i nisam pogrešila!

Čukarica - Svetlana:

Počela sam da učim albanski jezik u vašoj školi, prezadovoljna sam uslugom i profesorima. Pozdrav za sve

Palilula - Ana:

Uspešno sam završila kurs švedskog jezika i pronašla posao gde je poznavanje ovog jezika bilo presudno. Hvala Vam puno ljudi

Voždovac - Siniša:

Završio sam kurs makedonskog jezika. Oduševljen sam organizacijom škole. Nastaviću sa časovima kod vas!

Novi Beograd - Aleksandar:

Pohađala sam kurs arapski jezik. Svima preporucujem vašu školu jer je najbolja!

Rakovica - Radovan:

Poznavanje bugarskog jezika mi je bilo potrebno na poslu. Posle vašeg kursa uspesno saradujem sa svim kolegama iz Bugarske. Hvala vam puno

Savski venac - Lena:

Prošle godine sam završila kurs poljskog jezika. Jako sam zadovljna svime sto sam naučila kod vas.

Stari grad - Djuro:

Upisao sam kurs ceškog jezika kod vas po preporuci prijatelja. Rekao je da ste najbolji u šta sam se i sam uverio. Pozdrav

Vračar - Olivera:

Mogu sa sigurnošću da tvrdim da ste najbolja škola u Srbiji. I ranije sam učila engleski jezik u drugim školama ali sam uvek bila nezadovoljna. Samo ste vi ispunili sva moja očekivanja u nivou znanja, profesionalnosti i prijatnosti zaposlenih. Samo tako nastavite!!!

Zemun - Ljiljana:

Završavam kurs portugalskog jezika. Jako sam zadovoljna, upisacu kurs i španskog!!!

Zvezdara - Marko:

Pre dve godine sam završio kurs danskog jezika. Još uvek ga puno koristim i dobro znam. Svu zahvalnost dugujem vama. Pozdrav najboljoj ekipi!

Barajevo - Jovana:

Drugarica i ja smo krenule na časove francuskog jezika kod vas. Puno nam pomaže za školu jer prati školsko gradivo.

Grocka - Nikola:

Poslao sam sina da uči ruski jezik kod vas. Zadovoljan je on, zadovoljan sam i ja!

Lazarevac - Milanka:

Naucila sam grčki jezik i sada uspešno radim letnje sezone u Grčkoj! Hvala i pozdrav

Mladenovac - Zoran:

Pohađao sam časove slovačkog jezika kod vas. Izuzetno sam zadovoljan znanjem koje sam stekao!

Obrenovac - Kristina:

Brat i ja smo upisali kurs holandskog jezika, učimo jezik online na naše veliko zadovoljstvo. Drago nam je da postoje ovako moderne škole i u Srbiji!

Sopot - Mirjana:

Završila sam kurs japanskog jezika. Bilo je divno iskustvo! Hvala vam punoooo

Surčin - Nemanja:

Trenutno pohađam kurs italijanskog jezika, prezadovoljan sam saradnjom sa vašom školom.

Novi Beograd - Lenka:

Uspešno sam završila kurs srpskog jezika, mnogo mi se dopada i sada dobro govorim. Hvala Akademiji Oxford!!!

Čukarica - Žarko:

Akademija Oxford je najbolja škola!!! Završio sam kurs turskog jezika kod vas! SAMO NAPRED! ODLIČNI STE!

Palilula - Milena:

Mogu samo da kazem da ste najbolji! Ja sam završila kurs kineskog jezika i mogu svima da vas preporučim!

Voždovac - Rajko i Suzana:

Našu ćerku smo upisali na kurs engleskog jezika sa 5 godina. Stekla je odličnu osnovu za školu i jako smo zadovoljni, zato ćemo nastaviti saradnju sa vama i dalje!! Pozdrav!

Zvezdara - Rade:

Upisao sam latinski jezik i mnogo mi je pomogao pri spremanju ispita na Farmaciji. Hvala Akademiji što sam upisao treću godinu!!!!

Slavija - Kosta:

Pohađam časove madjarskog jezika, sve pohvale za profesore i sve zaposlene!!

Palilula - Nataša:

Završila sam kurs ukrajinskog jezika u vašoj akademiji, najbolji ste. I po kvalitetu i po ceni!!!

Voždovac - Igor:

Krenuo sam na časove nemačkog jezika, sve pohvale za organizaciju nastave i predavače.

Novi Beograd - Ivana:

Prošle godine sam završila kurs norveškog jezika u vašoj školi. Svima vas preporučujem jer ste najbolji.

Čukarica - Mateja:

Krenula sam na kurs francuskog jezika, za sad sam prezadovoljna. Samo tako nastavite.

Novi Beograd - Bilja:

Završavam kurs švedskog jezika koji mi je bio potreban zbog posla, zadovoljna sam znanjem koje sam stekla u vašoj školi.

Obrenovac - Jelena:

Krenula sam na kurs norveškog jezika. Vaša škola je najbolja. Prezadovoljna sam!!!

Rakovica - Darko:

Pohađam online časove grčkog jezika. Super ste!!

Voždovac - Ena:

Upisala sam sa drugaricom kurs nemačkog jezika, koji nam je bio potreban zbog škole. Obe smo jako zadovoljne i nastavljamo dalje sa vama!

Novi Beograd - Anatol:

Završio sam kurs srpskog jezika prošle godine i samo da vas pohvalim da ste najbolji!

Zemun - Branka:

Pozdrav svima u Akademiji Oxford! Završila sam kod vas kurs italijanskog jezika i jako sam zadovoljna svime sto sam naučila.

Vračar - Katarina:

Po preporuci koleginice sam upisala sina u vašu školu na kurs nemačkog jezika. Svakog dana sve više zna, jako je zadovoljan i srećan a sa njim i ja. Svuda vas pominjem i preporučujem.

Stari grad - Dušan:

Uspesno sam savladao francuski jezik kod vas na kursu. Pun pozdrava za sve!